Words with syllabic consonants (50)

Showing only 50 items. 902 elements in total

We show you the first 50 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

5.54%

Purchase full list for €20Word Pronunciation (IPA)
little /ˈlɪtəl/
/ˈlɪtl̩/
/ˈlɪ.tʰɫ̩/
local /ˈləʊkl̩/
important /ɪmˈpɔːtənt/
/ɪmˈpʰɔːʔn̩t/
often /ˈɒfn̩/
/ˈɒftən/
possible /ˈpɒsɪbl̩/
able /ˈeɪ.bl̩/
/ˈeɪ.bəl/
education /ˌɛd͡ʒʊˈkeɪʃn̩/
/ˌɛdjʊˈkeɪʃn̩/
person /ˈpɜːsən/
/ˈpɜːsn̩/
certain /ˈsɜːtn̩/
certainly /ˈsɝtn̩li/
human /ˈ(h)juːmən/
/ˈ(ç)ju̟ːmən/
/ˈ(ç)ju̟ːmn̩/
hospital /ˈhɒs.pɪ.tl̩/
sent /sɛn̩t/
model /ˈmɒdl̩/
suddenly /ˈsʌdn̩li/
garden /ˈɡɑɹdn̩/
successful /səkˈsɛsfl̩/
region /ˈɹiːd͡ʒn̩/
title /ˈtaɪtl̩/
responsible /ɹɪˈspɒnsəbl̩/
medical /ˈmɛdɪkl̩/
trouble /ˈtɹʌbl̩/
function /ˈfʌŋ(k)ʃən/
/ˈfʌŋkʃn̩/
student /ˈstjuːdn̩t/
/ˈst͡ʃuːdn̩t/
mhm /m̩ˈhm̩/
/m̩ˈm̥m̩/
northern /ˈnɔːðən/
/ˈnɔːðn̩/
cultural /ˈkʌlt͡ʃəɹl̩/
absence /ˈæb.sn̩s/
/ˈæb.sn̩ts/
sentence /ˈsɛntəns/
/ˈsɛntn̩t͡s/
listen /ˈlɪs.ən/
/ˈlɪs.n̩/
gentleman /ˈdʒɛnl̩.mən/
/ˈdʒɪnl̩.mən/
tradition /tɹəˈdɪʃən/
/tɹəˈdɪʃn̩/
capable /ˈkeɪpəbl̩/
wonderful /ˈwʌn.də(ɹ).fl̩/
metal /ˈmɛ.ɾl̩/
/ˈmɛtəl/
terrible /ˈtɛ.ɹə.bl̩/
/ˈtɛ.ɹɪ.bl̩/
enterprise /ˈɛntɹ̩pɹɑjz/
/ˈɛɾ̃ɹ̩pɹɑjz/
fuel /ˈfjuːəl̩/
valuable /ˈvæljuəbl̩/
/ˈvæljəbl̩/
foundation /faʊnˈdeɪʃən/
/faʊ̯nˈdeɪ̯ʃn̩/
struggle /ˈstɹʌɡl̩/
efficiency /ɪˈfɪʃn̩si/
threatened /ˈθɹɛt.n̩d/
remarkable /ɹɪˈmɑɹkəbl̩/
written /ˈɹɪtn̩/
awful /ˈɔːfʊl/
/ˈɔːfl̩/
tables /ˈteɪbl̩z/
gentle /ˈd͡ʒɛntl̩/
medicine /ˈmɛd.sɪn/
/ˈmɛd.sn̩/
variation /ˌvɛɹɪˈeɪʃn̩/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

  • #1 Why do we have to pay money,some of words are completely different from that of a dictionary, but we assume the dictionary is correct not any but OXFORD ADVANCED LEARNERS DICTIONARY
    Written by: Imbue Mary on 07/08/2018

Write a comment about this list