Words beginning with the phoneme voiced labio-velar approximant /w/ (500)

Showing only 500 items. 807 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

61.96%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
with /wɪð/
/wɪθ/
we /wiː/
would /wʊd/
will /wɪl/
/wɪɫ/
what /wɔt/
way /weɪ/
work /wɜːk/
world /wɝld/
want /wɒnt/
where /wɛə/
/wɛː/
within /wɪðˈɪn/
water /ˈwɔːtə/
/ˈwɔːtʰə/
/ˈwɔːtʰəɹ/
week /wiːk/
once /wʌn(t)s/
war /wɔː/
woman /ˈwʊmən/
west /wɛst/
white /waɪt/
word /wɜːd/
wife /waɪf/
wall /wɔːl/
wide /waɪd/
window /ˈwɪndəʊ/
western /ˈwɛstɚn/
weight /weɪt/
win /wɪn/
wait /weɪt/
wood /wʊd/
winter /ˈwɪntə(ɹ)/
wind /ˈwɪnd/
walk /wɔːk/
weekend /wiːˈkɛnd/
/ˈwiːˌkɛnd/
warm /wɔːm/
wine /waɪn/
whilst /waɪlst/
/hwaɪlst/
widely /ˈwaɪdli/
weather /ˈwɛðə/
waste /weɪst/
wild /waɪld/
welfare /ˈwɛlˌfɛə/
wonderful /ˈwʌn.də(ɹ).fl̩/
worry /ˈwʌɹi/
wear /wɛə/
wealth /wɛlθ/
worker /ˈwɜː.kə/
weak /wiːk/
wet /wɛt/
wooden /ˈwʊdən/
ward /wɔːd/
winner /ˈwɪnə/
wage /weɪd͡ʒ/
wing /wɪŋ/
watch /wɒt͡ʃ/
welcome /ˈwɛlkəm/
wheel /wiːl/
/ʍiːl/
wire /waɪə(ɹ)/
withdrawal /wɪðˈdɹɔːəl/
wildlife /ˈwaɪldlaɪf/
warmth /wɔːmθ/
weapon /ˈwɛpən/
whereby /wɛə(ɹ)ˈbaɪ/
wise /waɪz/
wonder /ˈwʌndə/
workshop /ˈwɜːk.ʃɒp/
wool /wʊl/
witness /ˈwɪtnəs/
/ˈwɪtnɪs/
weakness /ˈwiːk.nəs/
wash /wɒʃ/
whisky /ˈwɪski/
/ˈʍɪski/
widow /ˈwɪ.dəʊ/
wisdom /ˈwɪzdəm/
withdraw /wɪðˈdɹɔː/
/wɪθˈdɹɔː/
well-known /ˌwɛlˈnoʊn/
wish /wɪʃ/
worthwhile /wɜː(ɹ)θˈwaɪl/
wake /ˈweɪk/
waist /weɪst/
wealthy /ˈwɛlθ.i/
worship /ˈwɜːʃɪp/
/ˈwɔːʃɪp/
worthy /ˈwɜːði/
willingness /ˈwɪlɪŋnəs/
width /ˈwɪtθ/
/ˈwɪdθ/
/ˈwɪθ/
wee /wiː/
warn /wɔːn/
weird /wɪəd/
/wiːəd/
wicked /ˈwɪkɪd/
wheat /wiːt/
warren /ˈwɒɹən/
wolf /wʊlf/
wary /wɛəɹ.i/
wit /wɪt/
warrant /ˈwɒɹ.ənt/
oneself /wʌnˈsɛlf/
wipe /waɪp/
waiter /ˈweɪtə/
warden /ˈwɔːdən/
wilderness /ˈwɪl.də.nɪs/
wander /ˈwɑndɚ/
watt /wɒt/
weary /ˈwɪəɹi/
weigh /weɪ/
whip /wɪp/
wheelchair /ˈwiːltʃɛə(ɹ)/
wagon /wæɡ.ən/
wax /wæks/
whistle /wɪsl̩/
web /wɛb/
witch /wɪtʃ/
whale /weɪl/
wallet /ˈwɒlɪt/
warrior /ˈwɔɹiɚ/
/ˈwɔɹjɚ/
wicket /ˈwɪkɪt/
worm /wɜːm/
wed /ˈwɛd/
without /wɪθˈaʊt/
/wɪðˈaʊt/
wonderfully /wʌn.də(ɹ).fli/
weber /ˈwɛbə/
/ˈveɪbə/
warranty /ˈwɔɹ.ən.ti/
wow /waʊ̯/
willingly /ˈwɪlɪŋli/
windy /ˈwɪndi/
watercolour /ˈwɔ.tɜ.ˌkʌ.lɜ/
witty /ˈwɪti/
wight /waɪt/
weaver /ˈwiː.və(ɹ)/
weir /wɪə/
weaken /ˈwikən/
waterfall /ˈwɔːtəfɔːl/
wisely /ˈwaɪzli/
womb /wuːm/
wedge /wɛdʒ/
walnut /ˈwɑlnət/
worthless /ˈwɝθləs/
wave /weɪv/
willow /ˈwɪl.əʊ/
wavelength /ˈweɪvlɛŋ(k)θ/
wang /wæŋ/
wizard /ˈwɪ.zəd/
whaling /ˈweɪlɪŋ/
wharf /wɔɹf/
webster /ˈwɛbstə/
wig /wɪɡ/
weep /wiːp/
witchcraft /ˈwɪtʃkɹæft/
wasteful /ˈweɪstfəl/
woo /wuː/
wasp /wɒsp/
waistcoat /ˈweɪs(t)kəʊt/
woolly /ˈwʊli/
one-way /wŭnʹwāʹ/
worldly /ˈwɜː(ɹ)ldli/
wye /waɪ/
withhold /wɪθˈhəʊld/
/wɪðˈhəʊld/
watershed /ˈwɔːtəʃɛd/
wayward /ˈweɪwɚd/
wicker /ˈwɪkə(ɹ)/
wally /wɒli/
wilful /ˈwɪlfʊl/
/ˈwɪlfəl/
workmanship /ˈwɜːk.mən.ʃɪp/
whiff /wɪf/
weave /wiːv/
wick /wɪk/
windmill /ˈwɪnd.mɪl/
woe /wəʊ/
waiver /ˈweɪ.və(ɹ)/
wishful /ˈwɪʃfəl/
welch /wɛltʃ/
widower /ˈwɪdoʊɚ/
weariness /ˈwɪəɹɪnɪs/
wickedness /ˈwɪkɪdnəs/
wildfowl /ˈwaɪldfaʊl/
waltz /wɔːlts/
wield /wiːld/
winch /wɪntʃ/
werewolf /ˈwɛːwʊlf/
/ˈwɪəwʊlf/
weald /wi.əld/
wavy /ˈweɪvi/
waive /weɪv/
watertight /ˈwɔː.tə.taɪt/
whiskey /ˈwɪski/
wistful /ˈwɪstfəl/
wormwood /ˈwə(ɹ)m.wʊd/
wanton /ˈwɒntən/
wilfully /ˈwɪlfəli/
woodhouse /ˈwʊd.haʊs/
wan /wɒn/
wintry /ˈwɪnt(ə)ɹɪ/
watcher /ˈwɒtʃə(ɹ)/
waistband /ˈweɪst.ˌbænd/
weasel /ˈwiːzəl/
whirlpool /ˈwɝlpul/
/ˈhwɝlpul/
wallaby /ˈwɒləbi/
welter /ˈwɛltɚ/
whine /waɪn/
wail /weɪl/
watercress /ˈwɔːtəkɹɛs/
warship /ˈwoɚˌʃɪp/
wacky /ˈwæk.iː/
workgroup /ˈwəːkɡɹuːp/
whitewash /ˈwaɪtwɒʃ/
world-class /wɜː(ɹ)ldˈklæs/
/wɜː(ɹ)ldˈklɑːs/
whit /wɪt/
/ʍɪt/
wade /we͡ɪd/
wily /waɪ.liː/
wanker /ˈwæŋkə(ɹ)/
woodpecker /ˈwʊdpɛkə/
waddle /ˈwɒd.əl/
workout /ˈwəːk.aʊt/
wispy /ˈwɪspi/
wold /wəʊld/
wench /wɛntʃ/
whimsical /ˈwɪmzɪkəl/
weld /wɛld/
woodcock /ˈwʊd.kɒk/
whoa /wəʊ/
wynn /wɪn/
warlike /ˈwɔɹlaɪk/
wilt /wɪlt/
wafer /ˈweɪfə/
weekly /wiːk.li/
waver /ˈweɪ.və(ɹ)/
willpower /ˈwɪlˌpaʊɚ/
waxy /ˈwæksi/
waken /ˈweɪkən/
wildcat /ˈwaɪldˌkæt/
wean /wiːn/
whitish /ˈwaɪtɪʃ/
wind-up /ˈwaɪndˌʌp/
willy-nilly /ˌwɪliˈnɪli/
walrus /ˈwɔːl.ɹəs/
/ˈwɒl.ɹəs/
wane /weɪn/
wherewithal /ˌwɛə.wɪˈðl/
/ˈwɛə.wɪ.ðɔːl/
whack /wæk/
wheeze /wiːz/
waffle /ˈwɒ.fl/
watchmaker /ˈwɔtʃˌmeɪkə/
wont /wəʊnt/
/wɒnt/
wid /wɪd/
whet /ˈwɛt/
whitlow /ˈwɪt.loʊ/
/ˈʍɪt.loʊ/
wen /wɛn/
weft /wɛft/
washout /ˈwɒʃaʊt/
whin /wɪn/
worshipful /ˈwɜːʃɪpfl̩/
/ˈwɔː./
whist /wɪst/
warlock /ˈwɔː.lɒk/
whittle /ˈwʰɪtəl/
windward /ˈwɪndwəd/
wort /wɜːt/
wat /wat/
wallow /ˈwɒləʊ/
well-nigh /ˈwɛɫnaɪ/
wok /wɒk/
wobble /ˈwɑbl̩/
wonky /ˈwɔːŋ.kɪ/
wallop /ˈwɒl.əp/
wain /weɪn/
whirl /wɜːl/
waddy /ˈwɒdi/
wey /weɪ/
wildebeest /ˈwɪldəbist/
weirdo /ˈwɪə(r)dəʊ/
welder /ˈwɛldə(ɹ)/
wheal /wiːl/
wink /ˈwɪŋk/
wordy /ˈwɝdi/
woodman /ˈwʊdmən/
whoo /wuː/
wherefore /ˈweə(ɹ)ˌfɔː(ɹ)/
willowy /ˈwɪləʊi/
one-legged /ˈwʌnˌlɛɡəd/
wildfire /ˈwaɪəldˌfaɪɝ/
workwear /ˈwɝkwɛɹ/
wart /wɔːt/
weal /wiːl/
witcher /ˈwɪtʃɚ/
wolfish /ˈwʊlfiʃ/
/ˈwʊlviʃ/
wag /wæɡ/
waif /weɪf/
wyvern /ˈwaɪvə(ɹ)n/
/ˈwɪvə(ɹ)n/
well-rounded /ˌwɛlˈɹaʊndɪd/
whee /wiː/
winsome /ˈwɪn.səm/
wattle /ˈwɒtəl/
wearable /ˈweəɹəbl/
whatnot /ˈwʌt.nɒt/
/ˈʍʌt.nɒt/
wavefunction /ˈweɪv.fʌŋ(k).ʃən/
wince /wɪns/
wetsuit /ˈwɛtˌs(j)ut/
woof /wʊf/
wynd /waɪnd/
witticism /ˈwɪ.tɪ.sɪz.əm/
wellhead /ˈwɛlhɛd/
winery /ˈwaɪnəɹi/
wishy-washy /ˈwɪʃ.iˌwɒʃ.i/
waft /wɑft/
wizened /ˈwɪzənd/
/ˈwizənd/
wombat /ˈwɑmˌbæt/
weepy /ˈwiːpi/
wiggly /ˈwɪ.ɡə.ˌli/
wallflower /ˈwɔːl.ˌflɑʊ.ə/
waggle /ˈwaɡəl/
waster /ˈweɪstə/
whirligig /ˈwɜː.lɪ.ɡɪɡ/
woodruff /ˈwʊdɹʌf/
watermelon /ˈwɔːtəˌmɛlən/
whicker /ˈwɪkə/
wangle /ˈwæŋ.ɡəl/
wali /ˈwɑːliː/
wend /wɛnd/
waspish /ˈwɒs.pɪʃ/
woebegone /ˈwəʊbɪɡɒn/
wank /wæŋk/
wordsmith /wɜː(ɹ)dsmɪθ/
whiz /wɪz/
wino /ˈwaɪnəʊ/
whinny /ˈwɪni/
wanderlust /ˈwɑndɚˌlʌst/
wale /ˈweɪl/
winemaker /ˈwaɪnˌmeɪkɚ/
wem /wɛm/
waylay /ˌweɪˈleɪ/
/ˈweɪleɪ/
windlass /ˈwɪnd.ləs/
weevil /ˈwiːv(ə)l/
wigwam /ˈwɪɡwɑːm/
wile /waɪl/
wifely /ˈwaɪfli/
womanizer /ˈwʊmənaɪzəɹ/
watchet /ˈwætʃɪt/
whaler /ˈweɪlə/
wop /wɒp/
windbag /ˈwɪndˌbæɡ/
whelp /wɛlp/
witan /ˈwɪtən/
whorled /wɜːld/
wainscot /ˈweɪnskɒt/
worrisome /ˈwʌɹiˌsəm/
/ˈwɚɹiˌsəm/
wonted /ˈwoʊntɪd/
woodlouse /ˈwʊd.ˌlaʊs/
welfarist /ˈwɛlfɛːɹɪst/
withe /waɪð/
whorl /wɜː(ɹ)l/
wodge /wɒdʒ/
whiny /ˈwaɪni/
weediness /ˈwiːdinəs/
weel /wiːl/
weepie /ˈwiːpi/
whirr /wɜː/
wyrd /wɪəd/
wedgie /ˈwɛdʒ.i/
wassail /ˈwɑseɪl/
woodchuck /ˈwʊd.tʃʌk/
wailer /ˈweɪlə/
wog /wɒɡ/
whiteboard /ˈwaɪtbɔːd/
weever /ˈwiː.və/
wisecrack /ˈwaɪzˌkɹæk/
whereat /wɛəɹˈæt/
warmonger /ˈwɔː(ɹ).mʌŋ.ɡə(ɹ)/
wooer /ˈwu.ɚ/
wolverine /ˈwʊlvəˌɹiːn/
/ˈwɒlvəˌɹiːn/
woofer /ˈwʊfɚ/
whop /wɒp/
/ʍɒp/
wapentake /ˈwɒp.ən.teɪk/
waisted /ˈweɪstɪd/
wainscoting /ˈweɪnskɒtɪŋ/
warble /ˈwɔɹbl̩/
whippersnapper /ˈwɪpəˌsnæpə/
westside /ˈwɛstsaɪd/
/ˈwɛstsaɪd/
/ˈwɛssaɪd/
want-away /ˈwɒnt.ə.weɪ/
womanish /ˈwʊmənɪʃ/
wordbook /ˈwɝdˌbʊk/
wharfage /ˈwɔː.fɪd͡ʒ/
welsh /wɛlʃ/
wainscotted /ˈweɪnskɒtɪd/
wahine /wɑːˈhiːnɪ/
wair /wɛɹ/
winnow /ˈwɪnoʊ/
wherewith /wɛːˈwɪð/
wifehood /ˈwʌɪfhʊd/
watchnight /ˈwɒtʃnaɪt/
wonton /ˈwɑntɑn/
wicky /ˈwɪki/
warrantee /ˌwɔɹ.ənˈtiː/
world-historical /ˌwəːldhɪˈstɒɹɪkl̩/
whortleberry /ˈwɝtl̩bɛɹi/
/ˈhwɝtl̩./
ween /wiːn/
wazzock /ˈwæzək/
wotcher /wɒtʃə/
wardress /ˈwɔːdɹɪs/
wasabi /wəˈsɑːbi/
walkthrough /wɔːk.θɹuː/
wheaty /ˈwiːti/
ouabain /ˈwɑːbeɪn/
/ˈuːəbeɪn/
wolfsbane /ˈwʊlfsbeɪn/
worrywart /ˈwʌɹ.ɪˌwɔːt/
wardrober /ˈwɔːdɹəʊbə/
weet /wiːt/
wingnut /ˈwɪŋˌnʌt/
wainscoted /ˈweɪnskɒtɪd/
winda /wɪndə/
waqf /wɑkf/
wigging /ˈwɪɡɪŋ/
waragi /ˈwaɹəɡi/
/ˈwaɹəd͡ʒi/
wald /wɔːld/
wantok /ˈwɑn.tɑk/
woodhen /ˈwʊd.hɛn/
winy /ˈwaɪni/
wendigo /ˈwɛndɪɡəʊ/
weldable /ˈwɛldəbl̩/
wurley /ˈwɜːliː/
wittol /ˈwɪtəl/
wishlist /ˈwɪʃlɪst/
hoatzin /wɑːtˈsiːn/
/həʊˈætsɪn/
wowser /ˈwaʊzə(ɹ)/
wetback /wɛtbæk/
wushu /ˈwuːˈʃuː/
wyrm /wyɹm/
wether /ˈwɛðɚ/
wisent /ˈwɪzənt/
washcloth /ˈwɔʃklɔθ/
wham /wæm/
whacked-out /ˌwækt ˈaʊ̯t/
whetter /ˈwɛtə(ɹ)/
wan't /wɒnt/
wonderfool /ˈwʌn.də(ɹ).ful̩/
/ˈvʌn.də(ɹ).ful̩/
Wonder Woman /ˈwʌndə ˈwʊmən/
with difficulty /wɪð ˈdɪfɪkʊlti/
/wɪð ˈdɪfɪkʌlti/
wash-ball /ˈwɒʃˌbɔːl/
wapanese /wæpəˈniːz/
withal /wɪˈðɔːl/
wombgate /ˈwuːmɡeɪt/
WAP /wæp/
wantonize /ˈwɒntənaɪz/
with pleasure /wɪθ.plɛ.ʒʌɹ/
with friends like these who needs enemies /wɪð fɹɛn(d)z laɪk ðiːz hu niːdz ˈɛnəmiːz/
wankle /ˈwæŋkəl/
wone /wəʊn/
Wood /wʊd/
wood sorrel /ˈwʊdˌsɒɹəl/
wood-nymph /ˈwʊdnɪɱf/
wamus /wɑːmʊs/
wampumpeag /ˈwɒmpəmpiːɡ/
wampum /ˈwɒmpəm/
Walton-on-Thames /ˈwɔːltən ɒn ˈtɛmz/
wasm /ˈwɒzəm/
/.zm̩/
WAN /wæn/
woo woo /wuː.wuː/
wite /waɪt/
Wong /wɔŋ/
wanhope /ˈwɒnhəʊp/
wanghee /ˈwe(ɪ)ŋˌhi/
wontedly /ˈwoʊntɪdli/
with bated breath /wɪð ˈbeɪtɪd ˈbɹɛθ/
Washington /ˈwɑʃɪŋtən/
wan- /wɒn/
witenagemot /ˈwɪtənəjəməʊt/
Wang /wæŋ/
womanlike /ˈwʊmənlʌɪk/
wither /ˈwɪðɚ/
-ward /wə(ɹ)d/
wokas /woʊkəs/
wardmote /ˈwɔːdməʊt/
waratah /ˈwɔɹəˌtɐː/
warmongery /ˈwɔː(ɹ).məŋ.ɡəɹ.i/
woe is me /wəʊ ɪz miː/
-wards /wə(ɹ)dz/
ware /wɛə(ɹ)/
Wobbly /ˈwɒb(ə)li/
Wareham /ˈwɛəɹəm/
wobbegong /ˈwɒbɪɡɒŋ/
wiv /wɪv/
warg /ˈwɑːɡ/
Waring /ˈwɛɹɪŋ/
wizen /ˈwɪzən/
wizardly /ˈwɪzɚdli/
wolf cub /ˈwʊlfkʌb/
wolf whelp /ˈwʊlfʍɛlp/
witticist /ˈwɪ.tɪ.sɪst/
war machine /ˈwɔː məˌʃiːn/
wolvish /ˈwʊlviʃ/
Warwickshire /ˈwɒ.ɹɪk.ʃə(ɹ)/
Wolverhampton /ˌwʊlvəɹˈhæmptən/
/ˌwʊlvəɹˈhamptən/
wolve /wʊlv/
warwickite /ˈwɒɹɪkʌɪt/
Warwick /ˈwɒɹɪk/
Wolof /ˈwəʊlɒf/
warcraft /ˈwɔːkɹɑːft/
wolfling /ˈwʊlflɪŋ/
/ˈwɔlflɪŋ/
wartwort /ˈwɔːt.ˌwɜːt/
Warsaw /ˈwɔːsɔː/
withy /ˈwɪð.i/
/ˈwɪθ.i/
Wolfgang /ˈwʊlf.ɡæŋ/
warrantless /ˈwɒɹəntləs/
witter /ˈwɪt.ə(ɹ)/
wolffish /ˈwʊlfːɪʃ/
wizardess /ˈwɪzɚdɪs/
Walthamstow /ˈwɔːlθəmstoʊ/
/ˈwɒlθəmstoʊ/
worriable /ˈwʌɹi.əbl/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list