Words containing <ough> with their pronunciation (56)Word Pronunciation (IPA)
through /θɹuː/
/θɾ̪̊ɵʉ/
although /ɔːlˈðəʊ/
throughout /θɹuːˈʷaʊt/
though /ðəʊ/
thought /θɔːt/
bought /bɔːt/
rough /ɹʌf/
tough /tʌf/
roughly /ˈɹʌf.li/
thoroughly /θʌ.ɹə.liː/
borough /ˈbʌɹə/
thorough /ˈθʌ.ɹə/
/ˈθʌɹəʊ/
thoughtfully /ˈθɔt.f(ə)l.li/
drought /dɹaʊt/
thoughtful /ˈθɔt.f(ə)l/
clough /klʌf/
/kləf/
/klaʊ/
dough /dəʊ/
trough /tɹɒf/
plough /plaʊ/
cough /kɒf/
lough /lɒx/
/lɒk/
slough /slʌf/
afterthought /ˈæft.ɚ.θɔt/
wrought /ˈɹɔːt/
throughput /ˈθɹuː.pʊt/
bough /baʊ/
thoroughfare /ˈθʌɹəfɛː/
ploughman /ˈplaʊ.mən/
thoughtless /ˈθɔt.lɪs/
doughnut /ˈdəʊˌnʌt/
hough /hɒk/
brougham /ˈbɹuːəm/
thoughtlessly /ˈθɔt.lɪs.li/
thoughtfulness /ˈθɔt.f(ə)l.nəs/
doughty /ˈdaʊ.ti/
thoughtlessness /ˈθɔt.lɪs.nɪs/
furlough /ˈfɜː(ɹ).ləʊ/
doughy /ˈdəʊˌi/
hiccough /ˈhɪkəp/
/ˈhɪkʌp/
overwrought /əʊ.vəˈɹɔːt/
aforethought /əˈfɔː.θɔːt/
toughie /ˈtʌfi/
throughly /ˈθɹuːli/
chough /tʃʌf/
turlough /ˈtɜː.lɒx/
roughish /ˈɹʌfɪʃ/
walkthrough /wɔːk.θɹuː/
cougher /ˈkɒˌfə/
bethought /bɪˈθɔːt/
sough /saʊ/
/sʌf/
sourdough /ˈsaʊɚdoʊ/
Slough /slaʊ/
Marlborough /ˈmɔːlbɹə/
/ˈmɑːɹlbɹə/
Houghton /ˈhoʊtən/
Loughborough /ˈlʌfbəɹə/
Loughton /ˈlaʊtən/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments (3)

 • #1 I'm an Orton-Gillingham tutor, and there are times when I wonder how ANYONE learns to read, let alone write, English!
  Thanks--this is helpful.
  Written by: Jane Arnold on 03/08/2020
 • #2 hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi
  Written by: hi hi on 25/09/2021
 • #3 hello hello im not a robot
  Written by: hi hi on 25/09/2021

Write a comment about this list