Words ending with the phoneme voiceless velar fricative /x/ (25)Word Pronunciation (IPA)
loch /lɒx/
/lɒk/
lough /lɒx/
/lɒk/
ugh /ɯx/
/ɯχ/
/ʌx/
/ʌχ/
taoiseach /ˈtiːʃəx/
/ˈtiːʃək/
broch /ˈbɹɒx/
/ˈbɹɒk/
turlough /ˈtɜː.lɒx/
sheugh /ʃʌx/
abeigh /əˈbiːx/
/əˈbeɪx/
Bach /bɑːx/
/bɑːk/
bleargh /blɛx/
dreich /dɹiːx/
flaithiúlach /flæˈhuːləx/
LaTeX /ˈlɑːtɛx/
/ˈleɪtɛx/
/ˈleɪtɛk/
/nThe final consonant of TeX is intended by its developer to be pronounced similar to or . The lette/
mashgiach /maʃˈɡɪəx/
pech /pɛx/
Perseid /suffix/
/Perseus/
/id/
Reich /ɹaɪx/
/ɹaɪk/
sechach /sχɑːχ/
Tanakh /tɑˈnɑx/
Taoiseach /ˈt̪ˠiːɕəx/
TeX /tɛx/
/tɛk/
/nThe final consonant of is intended by its developer to be pronounced similar to or . The letters /
/grc/
torgoch /ˈtɒɹˌɡəʊx/
unheimlich /ʊnˈhaɪmlɪx/
Van Gogh /vɑnˈxɔx/
yech /jɛx/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list