Words ending with the phoneme voiceless palato-alveolar sibilant /ʃ/ (500)

Showing only 500 items. 696 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

71.84%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
research /ɹəˈsɜːtʃ/
/ˈɹiː.sɜːtʃ/
church /t͡ʃɜːt͡ʃ/
march /mɑːtʃ/
fish /ˈfɪʃ/
cash /kæʃ/
speech /ˈspiːtʃ/
match /mætʃ/
reach /ɹiːt͡ʃ/
fresh /fɹɛʃ/
rich /ɹɪt͡ʃ/
search /sɜːt͡ʃ/
branch /bɹɑːntʃ/
establish /ɪˈstæb.lɪʃ/
lunch /lʌnt͡ʃ/
parish /ˈpæɹɪʃ/
/ˈpɛɹɪʃ/
bush /bʊʃ/
beach /bit͡ʃ/
breach /bɹiːtʃ/
push /pʊʃ/
coach /kəʊtʃ/
/kʰəʊ̯tʃ/
teach /tiːt͡ʃ/
watch /wɒt͡ʃ/
pitch /pɪtʃ/
touch /tʌt͡ʃ/
/tʰɐt͡ʃ/
flesh /flɛʃ/
rubbish /ˈɹʌbɪʃ/
crash /kɹæʃ/
distinguish /dɪsˈtɪŋɡwɪʃ/
bench /bɛntʃ/
inch /ɪntʃ/
approach /əˈpɹoʊt͡ʃ/
switch /swɪtʃ/
wash /wɒʃ/
finish /ˈfɪnɪʃ/
patch /pætʃ/
dish /dɪʃ/
wish /wɪʃ/
rush /ɹʌʃ/
harsh /hɑɹʃ/
publish /ˈpʌblɪʃ/
brush /bɹʌʃ/
stretch /stɹɛtʃ/
launch /lɔːntʃ/
ash /ˈæʃ/
punch /pʌntʃ/
bunch /ˈbʌntʃ/
fetch /fɛtʃ/
clash /ˈklaʃ/
/ˈklæʃ/
foolish /ˈfuː.lɪʃ/
marsh /mɑɹʃ/
catch /kæt͡ʃ/
/kɛt͡ʃ/
torch /tɔː(ɹ)tʃ/
bitch /bɪt͡ʃ/
attach /əˈtætʃ/
batch /bæt͡ʃ/
arch /ɑːtʃ/
stitch /stɪt͡ʃ/
gooch /ɡuːtʃ/
selfish /ˈsɛlfɪʃ/
witch /wɪtʃ/
abolish /əˈbɒlɪʃ/
moustache /məˈstɑːʃ/
ditch /dɪtʃ/
squash /skwɒʃ/
trench /tɹɛntʃ/
anguish /ˈæŋ.ɡwɪʃ/
porch /pɔːtʃ/
dash /dæʃ/
stylish /ˈstaɪlɪʃ/
couch /kaʊtʃ/
punish /ˈpʌnɪʃ/
hatch /hætʃ/
diminish /dɪˈmɪnɪʃ/
bach /bætʃ/
childish /ˈtʃaɪldɪʃ/
flourish /ˈflʌɹ.ɪʃ/
lavish /ˈlævɪʃ/
niche /niːʃ/
beech /biːt͡ʃ/
mesh /mɛʃ/
polish /ˈpɒlɪʃ/
scratch /skɹætʃ/
lush /lʌʃ/
posh /pɑʃ/
cache /kæʃ/
peach /piːt͡ʃ/
birch /bɝtʃ/
gosh /ɡɒʃ/
splash /splæʃ/
/splaʃ/
roach /ɹəʊtʃ/
pouch /paʊt͡ʃ/
flush /ˈflʌʃ/
scotch /skɒtʃ/
vanish /ˈvænɪʃ/
thrush /θɹʌʃ/
finch /fɪntʃ/
hitch /hɪtʃ/
backlash /ˈbækˌlæʃ/
accomplish /əˈkʌm.plɪʃ/
/ə.ˈkɒm.plɪʃ/
snatch /snætʃ/
sluggish /ˈslʌɡɪʃ/
smash /smæʃ/
/smaʃ/
despatch /dɪˈspætʃ/
flash /flæʃ/
staunch /stɔːntʃ/
relinquish /ɹɪˈlɪŋkwɪʃ/
crush /kɹʌʃ/
ambush /ˈæm.bʊʃ/
relish /ˈɹɛ.lɪʃ/
soc /soʊʃ/
afresh /ʌˈfɹɛʃ/
demolish /dəˈmɒl.ɪʃ/
spinach /spɪnɪt͡ʃ/
/spɪnɪd͡ʒ/
reddish /ˈɹɛdɪʃ/
trash /tɹæʃ/
brooch /bɹəʊtʃ/
leech /liːtʃ/
perch /pɜːtʃ/
blush /blʌʃ/
pinch /pɪntʃ/
avalanche /ˈævəlɑːnʃ/
leash /liːʃ/
welch /wɛltʃ/
feverish /ˈfiː.və.ɹɪʃ/
enrich /ɪnˈɹɪt͡ʃ/
garnish /ˈɡɑɹnɪʃ/
rash /ɹæʃ/
sketch /skɛtʃ/
toothbrush /ˈtuːθbɹʌʃ/
perish /ˈpɛɹɪʃ/
brash /bɹæʃ/
winch /wɪntʃ/
shellfish /ˈʃɛlˌfɪʃ/
banish /ˈbænɪʃ/
leach /liːtʃ/
plush /plʌʃ/
reproach /ɹɪˈpɹəʊtʃ/
moorish /ˈmɔːɹɪʃ/
ranch /ɹæntʃ/
brackish /ˈbɹækɪʃ/
detach /dɪˈtætʃ/
thatch /θætʃ/
garish /ˈɡɛəɹɪʃ/
gash /ɡæʃ/
ouch /ˈaʊtʃ/
mash /mæʃ/
crouch /kɹaʊt͡ʃ/
panache /pəˈnæʃ/
/pəˈnɑːʃ/
refresh /ɹiˈfɹɛʃ/
ostrich /ˈɒs.tɹɪt͡ʃ/
/ˈɒs.tɹɪd͡ʒ/
starch /stɑɹtʃ/
slash /slaʃ/
crutch /kɹʌtʃ/
twitch /twɪt͡ʃ/
pastiche /pæsˈtiːʃ/
screech /skɹiːtʃ/
bash /bæʃ/
hunch /hʌntʃ/
thrash /θɹæʃ/
skirmish /ˈskɜː(ɹ)mɪʃ/
whitewash /ˈwaɪtwɒʃ/
outreach /ˈaʊtɹiːtʃ/
replenish /ɹɪˈplɛn.ɪʃ/
greenish /ˈɡɹiːnɪʃ/
hash /ˈhæʃ/
extinguish /ɪkˈstɪŋ.ɡwɪʃ/
guilloche /ɡɪˈlɒʃ/
tranche /tɹæntʃ/
lech /lɛtʃ/
quash /kwɒʃ/
churlish /ˈtʃɜːlɪʃ/
clutch /klʌt͡ʃ/
fetish /ˈfɛt.ɪʃ/
/ˈfiː.tɪʃ/
tosh /tɒʃ/
wench /wɛntʃ/
yellowish /ˈjeləʊɪʃ/
jellyfish /ˈdʒɛliˌfɪʃ/
kitsch /kɪtʃ/
sheepish /ˈʃiːpɪʃ/
unleash /ʌnˈliʃ/
gauche /ɡəʊʃ/
hellish /ˈhɛlɪʃ/
itch /ɪt͡ʃ/
dutch /dʌtʃ/
vouch /ˈvaʊtʃ/
dosh /dɒʃ/
dispatch /dəˈspætʃ/
amateurish /ˈæ.mə.tʃʊɚ.ɪʃ/
/ˈæ.mə.tjʊɚ.ɪʃ/
latch /lætʃ/
poach /ˈpoʊtʃ/
quiche /kiːʃ/
titch /tɪtʃ/
wretch /ɹɛtʃ/
brownish /ˈbɹaʊnɪʃ/
brutish /ˈbɹʊut.ɪʃ/
whitish /ˈwaɪtɪʃ/
refurbish /ɹiˈfɝbɪʃ/
crotch /kɹɑtʃ/
hutch /hʌtʃ/
lash /læʃ/
mulch /mʌltʃ/
squeamish /ˈskwiːmɪʃ/
tench /tɛnt͡ʃ/
crunch /kɹʌntʃ/
potash /pɒt.æʃ/
slush /slʌʃ/
encroach /ɛnˈkɹəʊtʃ/
/ɪnˈkɹəʊtʃ/
paintbrush /ˈpeɪntˌbɹʌʃ/
blemish /ˈblɛmɪʃ/
larch /ˈlɑːtʃ/
pinkish /ˈpɪŋkɪʃ/
bluish /ˈbluːɪʃ/
liquorice /ˈlɪ.k(ə).ɹɪʃ/
/ˈlɪ.k(ə).ɹɪs/
paunch /pɔːntʃ/
butch /bʊtʃ/
munch /mʌntʃ/
hashish /həˈʃiːʃ/
/hæˈʃiːʃ/
/ˈhæʃɪʃ/
quench /kwɛnt͡ʃ/
horseradish /ˈhɔɹsɹædɪʃ/
popish /ˈpəʊpɪʃ/
swatch /swɒtʃ/
fiendish /ˈfiːndɪʃ/
mush /mʌʃ/
ghoulish /ˈɡuːlɪʃ/
slavish /ˈsleɪvɪʃ/
blackish /ˈblækɪʃ/
embellish /ɪmˈbɛlɪʃ/
/ɛm./
gibberish /ˈdʒɪb.ə.ɹɪʃ/
hush /hʌʃ/
/hʊʃ/
backwash /ˈbæk.wɒʃ/
bookish /ˈbʊk.ɪʃ/
crayfish /ˈkɹeɪˌfɪʃ/
gush /ˈɡʌʃ/
rakish /ˈɹeɪkɪʃ/
breech /bɹiːtʃ/
mutch /mʌt͡ʃ/
rematch /ɹiːˈmætʃ/
roguish /ˈɹəʊɡɪʃ/
peevish /ˈpiːvɪʃ/
boorish /ˈbʊəɹɪʃ/
corniche /kɔːˈniːʃ/
/ˈkɔːnɪʃ/
chaffinch /ˈt͡ʃæfɪnt͡ʃ/
impish /ˈɪmpɪʃ/
wolfish /ˈwʊlfiʃ/
/ˈwʊlviʃ/
putsch /pʊtʃ/
glitch /ɡlɪtʃ/
lynch /lɪntʃ/
conch /kɒntʃ/
/kɒŋk/
languish /ˈlæŋ.ɡwɪʃ/
priggish /ˈpɹɪɡɪʃ/
dervish /ˈdɜːvɪʃ/
scorch /skɔːtʃ/
cosh /kɒʃ/
entrench /ɪnˈtɹɛntʃ/
/ɛnˈtɹɛntʃ/
ticklish /ˈtɪk(ə)lɪʃ/
astonish /əˈstɒnɪʃ/
freakish /ˈfɹiːkɪʃ/
impeach /ɪmˈpiːtʃ/
cloche /klɒʃ/
/kloʊʃ/
beseech /bɪˈsiːt͡ʃ/
eyelash /ˈaɪlæʃ/
goulash /ˈɡuː.læʃ/
radish /ˈɹadɪʃ/
skittish /ˈskɪtɪʃ/
whoosh /ʍʊʃ/
/wʊʃ/
/ʍuːʃ/
/wuːʃ/
haunch /hɔːntʃ/
/hɒntʃ/
hooch /hutʃ/
nosh /nɑʃ/
brunch /bɹʌntʃ/
backslash /ˈbækˌslæʃ/
riche /ɹɪtʃ/
admonish /ədˈmɒn.ɪʃ/
etch /ɛtʃ/
mawkish /ˈmɔːkɪʃ/
blowtorch /ˈbləʊˌtɔːtʃ/
retch /ɹɛtʃ/
waspish /ˈwɒs.pɪʃ/
cinch /sɪntʃ/
clownish /ˈklaʊnɪʃ/
onrush /ˈɒnˌɹʌʃ/
squarish /ˈskwɛɹ.ɪʃ/
zilch /zɪltʃ/
gatecrash /ˈɡeɪtkraʃ/
thresh /θɹɛʃ/
aitch /eɪtʃ/
cuttlefish /ˈkʌ.təl.fɪʃ/
foppish /ˈfɒp.ɪʃ/
puckish /ˈpʌkɪʃ/
blotch /blɒtʃ/
hopscotch /ˈhapˌskatʃ/
owlish /ˈaʊlɪʃ/
tich /tɪtʃ/
cartouche /kɑːˈtuːʃ/
gnash /næʃ/
retrench /ɹɪˈtɹɛn(t)ʃ/
belch /ˈbɛltʃ/
fiche /fiːʃ/
vanquish /ˈvæŋkwɪʃ/
sunfish /ˈsʌnˌfɪʃ/
bewitch /bəˈwɪtʃ/
bosh /bɒʃ/
brandish /ˈbɹændɪʃ/
butterscotch /ˈbʌtɚˌskɑtʃ/
mensch /mɛntʃ/
ravish /ˈɹæ.vɪʃ/
squelch /ˈskwɛltʃ/
crawfish /ˈkɹɒˌfɪʃ/
douche /duːʃ/
haitch /heɪtʃ/
ish /ɪʃ/
schoolboyish /ˈskuːlbɔɪɪʃ/
broach /bɹəʊtʃ/
fletch /flɛtʃ/
kush /kʊʃ/
laddish /ˈlædɪʃ/
sesh /sɛʃ/
stage-coach /ˈsteɪdʒ.kəʊtʃ/
balderdash /ˈbɔːldə.dæʃ/
clannish /ˈklæn.ɪʃ/
knavish /ˈneɪvɪʃ/
mustache /ˈmʌstæʃ/
nautch /nɔːtʃ/
raunch /ˈɹɔːntʃ/
swinish /ˈswʌɪnɪʃ/
unclench /ʌnˈklɛntʃ/
besmirch /bɪˈsmɜːtʃ/
botch /bɒt͡ʃ/
butterfish /ˈbʌtəfɪʃ/
damselfish /ˈdæmzəlfɪʃ/
deathwatch /ˈdɛθwɒtʃ/
drench /dɹɛntʃ/
filch /fɪltʃ/
hippyish /ˈhɪpiɪʃ/
revanche /ɹəˈvæntʃ/
/ɹəˈvɑ̃ʃ/
tache /tɑːʃ/
tush /tʌʃ/
baksheesh /bækˈʃiːʃ/
cooch /kuːtʃ/
debauch /dɪˈbɔːt͡ʃ/
flitch /flɪtʃ/
ganache /ɡəˈnɑːʃ/
grouch /ɡɹaʊtʃ/
kibosh /ˈkaɪˌbɑʃ/
linch /lɪnʃ/
moreish /ˈmɔːɹ.ɪʃ/
nephesh /ˈnɛfɛʃ/
potlatch /ˈpɒtˌlætʃ/
retouch /ɹɪˈtʌt͡ʃ/
tovarich /tɒˈvɑːɹɪt͡ʃ/
womanish /ˈwʊmənɪʃ/
fash /fæʃ/
feis /fɛʃ/
lockstitch /ˈlɑkstɪt͡ʃ/
planche /plɑːn(t)ʃ/
roughish /ˈɹʌfɪʃ/
spanish /ˈspæn.ɪʃ/
welsh /wɛlʃ/
whorish /ˈhɔɹɪʃ/
abash /əˈbæʃ/
anglerfish /ˈæŋɡlɚˌfɪʃ/
galosh /ɡəˈlɒʃ/
gamahuche /ˈɡæməhuːʃ/
grinch /ɡɹɪntʃ/
kish /kɪʃ/
klatch /klætʃ/
langos /ˈlaːŋɡoʃ/
licorice /ˈlɪ.k(ə).ɹɪʃ/
/ˈlɪ.k(ə).ɹɪs/
marish /ˈmaɹɪʃ/
merch /mɝtʃ/
mosh /mɒʃ/
rehash /ɹiːˈhæʃ/
voguish /ˈvəʊɡɪʃ/
apish /ˈeɪpɪʃ/
badmash /bʌdˈmɑːʃ/
bish /bɪʃ/
blackfish /ˈblakfɪʃ/
brach /bɹæt͡ʃ/
cheapish /ˈtʃiːpɪʃ/
debouch /dɪˈbuːʃ/
/dɪˈbaʊt͡ʃ/
dickish /ˈdɪkɪʃ/
disestablish /dɪsɪˈstæblɪʃ/
dovish /ˈdʌvɪʃ/
fannish /ˈfæn.ɪʃ/
fattish /ˈfætɪʃ/
geas /ɡɛʃ/
/ˈɡi.əʃ/
ghoti /fɪʃ/
mooch /muːtʃ/
parch /pɑɹtʃ/
pash /pæʃ/
sagebrush /ˈseɪd͡ʒˌbɹʌʃ/
saltbush /ˈsɒltbʊʃ/
sasquatch /ˈsæskwætʃ/
scritch /skɹɪtʃ/
skiddish /ˈskɪdɪʃ/
snappish /ˈsnæpɪʃ/
snitch /snɪtʃ/
squish /skwɪʃ/
stache /stɑːʃ/
stanch /stænt͡ʃ/
stockfish /ˈstɒkfɪʃ/
tach /tætʃ/
tarboosh /tɑːˈbuːʃ/
vampirish /ˈvampʌɪɹɪʃ/
à bouche /ɑˈbuʃ/
abdominal pouch /æbˈdɑm.ə.nl̩ paʊt͡ʃ/
/əbˈdɑm.ə.nl̩ paʊt͡ʃ/
abdominothoracic arch /æbˌdɑm.ɪ.noʊ.θɔɹ.æs.ɪk ɑɹt͡ʃ/
/æbˌdɑm.ɪ.noʊ.θoʊ.ɹæs.ɪk ɑɹt͡ʃ/
ablush /əˈblʌʃ/
abrash /ˈɑ.bɹəʃ/
/ˈɑ.bɹɑʃ/
abroach /əˈbɹoʊt͡ʃ/
absolute pitch /ˈæb.səˌlut pɪt͡ʃ/
/ˌæb.səˈljut pɪt͡ʃ/
Acadian French /əˈkeɪ.di.n̩ fɹɜnt͡ʃ/
accroach /əˈkɹəʊtʃ/
æsc /æʃ/
ahlspiess /ˈɔːl.spiːʃ/
Amish /ˈɑː.mɪʃ/
/ˈæ.mɪʃ/
/ˈeɪ.mɪʃ/
Andhra Pradesh /ˌæn.dɹə pɹəˈdɛʃ/
annish /ˈænɪʃ/
Arbëresh /ˌɑːbəˈɹɛʃ/
arch- /ɑː(ɹ)t͡ʃ/
Arunachal Pradesh /ˌɑːɹəˌnɑːtʃəl pɹəˈdɛʃ/
Ashby-de-la-Zouch /ˌæʃbɪ dələ ˈzuːʃ/
aspirated h /ˈæspəɹeɪtəd eɪtʃ/
at a pinch /ˌæ.təˈpɪnʃ/
baba ganoush /ˈbɑ.bə ɡəˈnuʃ/
babiche /bəˈbiːʃ/
/bæˈbiːʃ/
backfisch /ˈbækfɪʃ/
backstretch /ˈbækstɹɛtʃ/
Bandersnatch /ˈbændə(ɹ)snætʃ/
Bangladesh /ˌbæŋ.ɡlə.ˈdɛʃ/
bardiche /ˈbɑː(ɹ)diːʃ/
barouche /bæˈɹuːʃ/
beakish /ˈbiːkɪʃ/
bedash /bɪˈdæʃ/
bentsh /bɛntʃ/
berdache /bəˈdaʃ/
biatch /bi.ˈɑtʃ/
blandish /ˈblændɪʃ/
blogish /ˈblɒɡ.ɪʃ/
Bondi Beach /ˈbɒnd.aɪ biːtʃ/
brainwash /ˈbɹeɪnwɒʃ/
British /ˈbɹɪt.ɪʃ/
Bush /bʊʃ/
busybodyish /ˈbɪzibɒdiɪʃ/
caboshed /kəˈbɒtʃ/
calèche /kəˈlɛʃ/
calipash /ˈkælɪpæʃ/
capisce /kəˈpiːʃ/
capuche /kəˈpuːtʃ/
/kaˈpuːʃ/
Carchemish /ˈkɑːɹkimɪʃ/
carte blanche /kɑɹtˈblɑnʃ/
caveach /kəvˈiːt͡ʃ/
ch- /tʃ/
chaoosh /tʃɑˈʊʃ/
chawush /tʃɑˈwʊʃ/
chiaush /tʃəˈuʃ/
choush /tʃaʊʃ/
Chumash /ˈxʊməʃ/
clapmatch /ˈklæpmæt͡ʃ/
coffee klatch /ˈkɒfi klatʃ/
Cornish /ˈkɔːɹnɪʃ/
crèche /kɹɛʃ/
crème fraîche /kɹɛmˈfɹɛʃ/
croquembouche /ˌkɹɒkɒmˈbuːʃ/
cross-bench /ˈkɹɒsbɛnt͡ʃ/
csardas /ˈtʃɑːdæʃ/
/ˈzɑːdəs/
currish /ˈkəːɹɪʃ/
cwtch /kʊtʃ/
Daesh /ˈdɑːˌɛʃ/
daffish /ˈdæfɪʃ/
Danish /ˈdeɪnɪʃ/
Dawlish /ˈdɔːlɪʃ/
deathmatch /ˈdɛθ.mætʃ/
debouche /dɪˈbuːʃ/
debranch /diːˈbɹɑːntʃ/
declutch /diːˈklʌtʃ/
/diːˈklʊtʃ/
démarche /deɪˈmɑːʃ/
Dench /dɛntʃ/
disrelish /dɪsˈɹɛlɪʃ/
dogwatch /ˈdɒɡwɒtʃ/
drygulch /ˈdɹʌɪɡʌltʃ/
Dutch /dʌtʃ/
each /iːt͡ʃ/
eche /iːtʃ/
eddish /ˈɛdɪʃ/
eesh /iːʃ/
Eeyorish /ˈiːɔːɹɪʃ/
eldritch /ˈɛldɹɪtʃ/
elevator pitch /ˈɛləveɪtə ˈpɪtʃ/
Elizabethan English /əˌlɪzəˈbiːθən ˈiːŋɡlɪʃ/
Elvish /ˈɛlvɪʃ/
English /ˈɪŋɡlɪʃ/
Eötvös /ˈøtvøʃ/
/ˈøtvøʃs/
Erewash /ˈɛɹəwɒʃ/
faanish /ˈfænɪʃ/
famish /ˈfamɪʃ/
Faroish /ˈfɛəɹəuɪʃ/
farouche /fəˈɹuːʃ/
faunch /fɔːntʃ/
felch /fɛltʃ/
fever pitch /ˈfiːvə pɪtʃ/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list