Words ending with the phoneme voiceless palato-alveolar affricate /t͡ʃ/ (264)Word Pronunciation (IPA)
research /ɹəˈsɜːtʃ/
/ˈɹiː.sɜːtʃ/
church /t͡ʃɜːt͡ʃ/
march /mɑːtʃ/
speech /ˈspiːtʃ/
match /mætʃ/
reach /ɹiːt͡ʃ/
rich /ɹɪt͡ʃ/
search /sɜːt͡ʃ/
branch /bɹɑːntʃ/
lunch /lʌnt͡ʃ/
beach /bit͡ʃ/
breach /bɹiːtʃ/
coach /kəʊtʃ/
/kʰəʊ̯tʃ/
teach /tiːt͡ʃ/
watch /wɒt͡ʃ/
pitch /pɪtʃ/
touch /tʌt͡ʃ/
/tʰɐt͡ʃ/
bench /bɛntʃ/
inch /ɪntʃ/
approach /əˈpɹoʊt͡ʃ/
switch /swɪtʃ/
patch /pætʃ/
stretch /stɹɛtʃ/
launch /lɔːntʃ/
punch /pʌntʃ/
bunch /ˈbʌntʃ/
fetch /fɛtʃ/
catch /kæt͡ʃ/
/kɛt͡ʃ/
torch /tɔː(ɹ)tʃ/
bitch /bɪt͡ʃ/
attach /əˈtætʃ/
batch /bæt͡ʃ/
arch /ɑːtʃ/
stitch /stɪt͡ʃ/
gooch /ɡuːtʃ/
witch /wɪtʃ/
ditch /dɪtʃ/
trench /tɹɛntʃ/
porch /pɔːtʃ/
couch /kaʊtʃ/
hatch /hætʃ/
bach /bætʃ/
beech /biːt͡ʃ/
scratch /skɹætʃ/
peach /piːt͡ʃ/
birch /bɝtʃ/
roach /ɹəʊtʃ/
pouch /paʊt͡ʃ/
scotch /skɒtʃ/
finch /fɪntʃ/
hitch /hɪtʃ/
snatch /snætʃ/
despatch /dɪˈspætʃ/
staunch /stɔːntʃ/
spinach /spɪnɪt͡ʃ/
/spɪnɪd͡ʒ/
brooch /bɹəʊtʃ/
leech /liːtʃ/
perch /pɜːtʃ/
pinch /pɪntʃ/
welch /wɛltʃ/
enrich /ɪnˈɹɪt͡ʃ/
sketch /skɛtʃ/
winch /wɪntʃ/
leach /liːtʃ/
reproach /ɹɪˈpɹəʊtʃ/
ranch /ɹæntʃ/
detach /dɪˈtætʃ/
thatch /θætʃ/
ouch /ˈaʊtʃ/
crouch /kɹaʊt͡ʃ/
ostrich /ˈɒs.tɹɪt͡ʃ/
/ˈɒs.tɹɪd͡ʒ/
starch /stɑɹtʃ/
crutch /kɹʌtʃ/
twitch /twɪt͡ʃ/
screech /skɹiːtʃ/
hunch /hʌntʃ/
outreach /ˈaʊtɹiːtʃ/
tranche /tɹæntʃ/
lech /lɛtʃ/
clutch /klʌt͡ʃ/
wench /wɛntʃ/
kitsch /kɪtʃ/
itch /ɪt͡ʃ/
dutch /dʌtʃ/
vouch /ˈvaʊtʃ/
dispatch /dəˈspætʃ/
latch /lætʃ/
poach /ˈpoʊtʃ/
titch /tɪtʃ/
wretch /ɹɛtʃ/
crotch /kɹɑtʃ/
hutch /hʌtʃ/
mulch /mʌltʃ/
tench /tɛnt͡ʃ/
crunch /kɹʌntʃ/
encroach /ɛnˈkɹəʊtʃ/
/ɪnˈkɹəʊtʃ/
larch /ˈlɑːtʃ/
paunch /pɔːntʃ/
butch /bʊtʃ/
munch /mʌntʃ/
quench /kwɛnt͡ʃ/
swatch /swɒtʃ/
breech /bɹiːtʃ/
mutch /mʌt͡ʃ/
rematch /ɹiːˈmætʃ/
chaffinch /ˈt͡ʃæfɪnt͡ʃ/
putsch /pʊtʃ/
glitch /ɡlɪtʃ/
lynch /lɪntʃ/
conch /kɒntʃ/
/kɒŋk/
scorch /skɔːtʃ/
entrench /ɪnˈtɹɛntʃ/
/ɛnˈtɹɛntʃ/
impeach /ɪmˈpiːtʃ/
beseech /bɪˈsiːt͡ʃ/
haunch /hɔːntʃ/
/hɒntʃ/
hooch /hutʃ/
brunch /bɹʌntʃ/
riche /ɹɪtʃ/
etch /ɛtʃ/
blowtorch /ˈbləʊˌtɔːtʃ/
retch /ɹɛtʃ/
cinch /sɪntʃ/
zilch /zɪltʃ/
aitch /eɪtʃ/
blotch /blɒtʃ/
hopscotch /ˈhapˌskatʃ/
tich /tɪtʃ/
belch /ˈbɛltʃ/
bewitch /bəˈwɪtʃ/
butterscotch /ˈbʌtɚˌskɑtʃ/
mensch /mɛntʃ/
squelch /ˈskwɛltʃ/
haitch /heɪtʃ/
broach /bɹəʊtʃ/
fletch /flɛtʃ/
stage-coach /ˈsteɪdʒ.kəʊtʃ/
nautch /nɔːtʃ/
raunch /ˈɹɔːntʃ/
unclench /ʌnˈklɛntʃ/
besmirch /bɪˈsmɜːtʃ/
botch /bɒt͡ʃ/
deathwatch /ˈdɛθwɒtʃ/
drench /dɹɛntʃ/
filch /fɪltʃ/
revanche /ɹəˈvæntʃ/
/ɹəˈvɑ̃ʃ/
cooch /kuːtʃ/
debauch /dɪˈbɔːt͡ʃ/
flitch /flɪtʃ/
grouch /ɡɹaʊtʃ/
potlatch /ˈpɒtˌlætʃ/
retouch /ɹɪˈtʌt͡ʃ/
tovarich /tɒˈvɑːɹɪt͡ʃ/
lockstitch /ˈlɑkstɪt͡ʃ/
grinch /ɡɹɪntʃ/
klatch /klætʃ/
merch /mɝtʃ/
brach /bɹæt͡ʃ/
mooch /muːtʃ/
parch /pɑɹtʃ/
sasquatch /ˈsæskwætʃ/
scritch /skɹɪtʃ/
snitch /snɪtʃ/
stanch /stænt͡ʃ/
tach /tætʃ/
abdominal pouch /æbˈdɑm.ə.nl̩ paʊt͡ʃ/
/əbˈdɑm.ə.nl̩ paʊt͡ʃ/
abdominothoracic arch /æbˌdɑm.ɪ.noʊ.θɔɹ.æs.ɪk ɑɹt͡ʃ/
/æbˌdɑm.ɪ.noʊ.θoʊ.ɹæs.ɪk ɑɹt͡ʃ/
abroach /əˈbɹoʊt͡ʃ/
absolute pitch /ˈæb.səˌlut pɪt͡ʃ/
/ˌæb.səˈljut pɪt͡ʃ/
Acadian French /əˈkeɪ.di.n̩ fɹɜnt͡ʃ/
accroach /əˈkɹəʊtʃ/
arch- /ɑː(ɹ)t͡ʃ/
aspirated h /ˈæspəɹeɪtəd eɪtʃ/
backstretch /ˈbækstɹɛtʃ/
Bandersnatch /ˈbændə(ɹ)snætʃ/
bentsh /bɛntʃ/
biatch /bi.ˈɑtʃ/
Bondi Beach /ˈbɒnd.aɪ biːtʃ/
caboshed /kəˈbɒtʃ/
capuche /kəˈpuːtʃ/
/kaˈpuːʃ/
caveach /kəvˈiːt͡ʃ/
clapmatch /ˈklæpmæt͡ʃ/
coffee klatch /ˈkɒfi klatʃ/
cross-bench /ˈkɹɒsbɛnt͡ʃ/
cwtch /kʊtʃ/
deathmatch /ˈdɛθ.mætʃ/
debranch /diːˈbɹɑːntʃ/
declutch /diːˈklʌtʃ/
/diːˈklʊtʃ/
Dench /dɛntʃ/
dogwatch /ˈdɒɡwɒtʃ/
drygulch /ˈdɹʌɪɡʌltʃ/
Dutch /dʌtʃ/
each /iːt͡ʃ/
eche /iːtʃ/
eldritch /ˈɛldɹɪtʃ/
elevator pitch /ˈɛləveɪtə ˈpɪtʃ/
faunch /fɔːntʃ/
felch /fɛltʃ/
fever pitch /ˈfiːvə pɪtʃ/
Finch /fɪntʃ/
flatch /flætʃ/
forasmuch /fɒɹəzˈmʌtʃ/
free speech /fɹiː.spiːtʃ/
freedom of speech /ˈfɹiː.dəm.əv.ˌspiːtʃ/
/country=us/
/dial=Midland American English/
French /fɹɛnt͡ʃ/
french /fɹɛnt͡ʃ/
futch /fʊtʃ/
Goodrich /ˈɡʊdɹɪt͡ʃ/
Greenwich /ˈɡɹɛnɪtʃ/
/ˈɡɹɛnɪdʒ/
/ˈɡɹɪnɪtʃ/
/ˈɡɹɪnɪdʒ/
grotch /ɡɹɑːtʃ/
gulch /ɡʌltʃ/
Harwich /ˈhæɹɪtʃ/
hate-watch /ˈheɪtwɒtʃ/
hotch /hɒtʃ/
ich /itʃ/
/ɪtʃ/
impleach /ɪmˈpliːt͡ʃ/
Ipswich /ˈɪpswɪt͡ʃ/
klatsch /klætʃ/
kvetch /kvɛt͡ʃ/
lich /lɪtʃ/
Lynch /lɪntʃ/
March /mɑːt͡ʃ/
maunch /mɑːntʃ/
mead-bench /ˈmiːd bɛnt͡ʃ/
milch /mɪltʃ/
mismatch /ˌmɪsˈmætʃ/
mitch /mɪtʃ/
Mitch /mɪtʃ/
much /mʌt͡ʃ/
mute h /mjuːt eɪtʃ/
natch /nætʃ/
nuch /nʌtʃ/
olive branch /ˈɒlɪv bɹɑːntʃ/
orach /ˈɔɹɪtʃ/
ouche /aʊtʃ/
outmatch /ˌaʊtˈmætʃ/
overpitch /ˌəʊ.və(ɹ)ˈpɪtʃ/
Plattdeutsch /ˈplɑtˌdɔɪt͡ʃ/
/ˈplætˌdɔɪt͡ʃ/
Plautdietsch /plaʊt.ditʃ/
pleach /pliːtʃ/
potch /pɒtʃ/
Prestwich /ˈpɹɛstwɪtʃ/
quickhatch /ˈkwɪkhatʃ/
Quidditch /ˈkwɪdɪtʃ/
quitch /kwɪtʃ/
Saanich /ˈsænɪt͡ʃ/
Saguache /səˈwɑːtʃ/
Sandbach /ˈsændbætʃ/
sarpanch /ˈsʌɹpʌntʃ/
Scotch /skɒtʃ/
scutch /skʌt͡ʃ/
SDCH /ˈsændwɪt͡ʃ/
sea perch /ˈsiːpɜːtʃ/
statch /stætʃ/
such /sʌt͡ʃ/
Teach /ˈtit͡ʃ/
thrutch /θɹʌtʃ/
too much /tu ˈmʌtʃ/
tovarishch /tɒˈvɑːɹɪʃt͡ʃ/
traunch /tɹɔntʃ/
Welch /wɛltʃ/
which /wɪt͡ʃ/
Wisbech /ˈwɪzbiːtʃ/
Woolwich /ˈwʊlɪtʃ/
/ˈwʊlɪdʒ/
wunch /wʌntʃ/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list