Words ending with the phoneme voiceless bilabial stop /p/ (500)

Showing only 500 items. 658 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

75.99%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
up /ʌp/
/ɐp/
group /ɡɹuːp/
keep /kiːp/
type /taɪp/
top /tɒp/
/tʰɒp/
relationship /ɹɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp/
stop /stɒp/
cup /kʌp/
help /hɛlp/
shop /ʃɒp/
develop /dɪˈvɛləp/
deep /diːp/
step /stɛp/
shape /ʃeɪp/
hope /həʊp/
bishop /ˈbɪʃəp/
tape /teɪ̯p/
/tʰeɪ̯p/
trip /tɹɪp/
sharp /ʃɑɹp/
ship /ʃɪp/
cope /kəʊp/
map /mæp/
sleep /sliːp/
scope /ˈskəʊp/
gap /ɡæp/
championship /ˈtʃæmpi.ənʃɪp/
camp /kæmp/
landscape /ˈlandskeɪp/
sheep /ʃiːp/
escape /ɪˈskeɪp/
/əˈskeɪp/
/ɛˈskeɪp/
/ɪkˈskeɪp/
pipe /pʌɪp/
asleep /əˈsliːp/
/country=us/
pop /pɒp/
pope /pəʊp/
drop /dɹɒp/
tip /tɪp/
friendship /ˈfɹɛndʃɪp/
cap /kæp/
rape /ɹeɪp/
workshop /ˈwɜːk.ʃɒp/
chip /tʃɪp/
damp /dæmp/
jump /dʒʌmp/
/d͡ʒʌmp/
strip /stɹɪp/
archbishop /ɑː(ɹ)tʃ.bɪʃ.əp/
chap /tʃæp/
steep /stiːp/
rope /ɹəʊp/
crop /kɹɒp/
lip /lɪp/
desktop /ˈdɛsktɒp/
worship /ˈwɜːʃɪp/
/ˈwɔːʃɪp/
soup /suːp/
envelope /ˈɛn.və.ləʊp/
/ˈɒn.və.ləʊp/
trap /tɹæp/
lamp /læmp/
soap /soʊp/
tap /tæp/
lap /læp/
lump /lʌmp/
stamp /stæmp/
pump /pʌmp/
hip /hɪp/
cape /keɪp/
slip /slɪp/
loop /luːp/
scholarship /ˈskɒləʃɪp/
gossip /ˈɡɒ.sɪp/
lordship /ˈlɔːd.ʃɪp/
heap /hiːp/
grasp /ɡɹɑːsp/
wipe /waɪp/
censorship /ˈsɛnsəˌʃɪp/
hardship /ˈhɑɹdˌʃɪp/
amp /æmp/
crap /kɹæp/
whip /wɪp/
ripe /ɹaɪp/
/ɹaːɪp/
scrap /skɹæp/
microscope /ˈmaɪkɹəskəʊp/
troop /tɹuːp/
line-up /ˈlaɪn.ʌp/
crisp /kɹɪsp/
sweep /swiːp/
leap /liːp/
telescope /ˈtɛlɪskəʊp/
wrap /ɹæp/
plump /plʌmp/
pip /pɪp/
backdrop /ˈbæk.dɹɒp/
ramp /ɹæmp/
dictatorship /dɪkˈteɪtə(ɹ)ʃɪp/
dump /dʌmp/
co-op /ˈkoʊ̯ˌɒp/
cop /kɒp/
strap /stɹæp/
jeep /dʒiːp/
carp /ˈkɑːp/
creep /kɹiːp/
tramp /tɹæmp/
prop /pɹɒp/
flap /flæp/
dip /dɪp/
scalp /skælp/
rap /ɹæp/
hop /hɒp/
runner-up /ˌɹʌn.əˈɹʌp/
weep /wiːp/
rump /ˈɹʌmp/
hype /haɪp/
township /ˈtaʊnʃɪp/
grape /ɡɹeɪp/
sip /sɪp/
harp /hɑːp/
zip /zɪp/
skip /skɪp/
gasp /ɡɑːsp/
reap /ɹiːp/
bump /bʌmp/
chop /tʃɒp/
wasp /wɒsp/
scrape /skɹeɪp/
flagship /ˈflæɡʃɪp/
overlap /ˌəʊvəˈlæp/
rep /ɹɛp/
equip /ɪˈkwɪp/
sap /sæp/
syrup /ˈsɪɹəp/
stump /stʌmp/
grip /ɡɹɪp/
shrimp /ʃɹɪmp/
backup /ˈbækˌʌp/
nape /neɪp/
clump /klʌmp/
champ /t͡ʃæmp/
workmanship /ˈwɜːk.mən.ʃɪp/
isotope /ˈaɪ.sə.təʊp/
nap /nap/
dope /dəʊp/
ape /eɪp/
recoup /ɹɪˈkuːp/
stripe /st(ʃ)ɹaɪp/
clamp /klæmp/
clip /klɪp/
trump /tɹʌmp/
scoop /skuːp/
phenotype /ˈfiːnə(ʊ)ˌtaɪp/
mop /mɒp/
troupe /tɹuːp/
thump /θʌmp/
gulp /ɡʌlp/
app /ap/
hump /hʌmp/
cramp /kɹæmp/
outcrop /ˈaʊt.kɹɑp/
rip /ɹɪp/
crump /kɹʌmp/
nep /nɛp/
hoop /huːp/
pomp /ˈpɒmp/
flip /flɪp/
pup /pʌp/
imp /ɪmp/
beep /biːp/
ladyship /ˈleɪ.di.ʃɪp/
coupe /kuːp/
hemp /hɛmp/
warship /ˈwoɚˌʃɪp/
mishap /ˈmɪs.hæp/
pap /pæp/
antelope /ˈæn.tɪ.ləʊp/
workgroup /ˈwəːkɡɹuːp/
swoop /ˈswuːp/
cowslip /ˈkaʊ.slɪp/
drip /dɹɪp/
hilltop /ˈhɪltɒp/
pent-up /pɛnt ʌp/
limp /lɪmp/
snap /snæp/
hiccup /ˈhɪkəp/
/ˈhɪkʌp/
prep /pɹɛp/
ketchup /ˈkɛtʃ.əp/
snipe /snaɪp/
lollipop /lɒl.i.pɒp/
genotype /ˈdʒɛn.əʊ.taɪp/
tulip /ˈtjuːlɪp/
blip /blɪp/
snip /snɪp/
clap /klæp/
kip /kɪp/
laptop /ˈlæp.tɒp/
horoscope /ˈhɒɹəskəʊp/
nip /nɪp/
stirrup /ˈstɪɹəp/
peep /piːp/
fillip /ˈfɪlɪp/
bop /bɒp/
fingertip /ˈfɪŋɡɚˌtɪp/
cusp /kʌsp/
stethoscope /ˈstɛθəsˌkoʊp/
pimp /pɪmp/
microchip /ˈmaɪkɹoʊˌtʃɪp/
wind-up /ˈwaɪndˌʌp/
teacup /tiː.kʌp/
scrip /skɹɪp/
close-up /kləʊsˈʌp/
stoop /stuːp/
usurp /juˈsɜɹp/
tripe /tɹaɪp/
archetype /ˈɑːkɪtaɪp/
crepe /kɹeɪp/
/kɹɛp/
coop /kuːp/
droop /ˈdɹuːp/
lisp /lɪsp/
scallop /ˈskæləp/
eavesdrop /ˈiːvzˌdɹɒp/
dealership /ˈdiːləʃɪp/
dollop /ˈdɒləp/
quip /kwɪp/
teardrop /ˈtɪədɽɒp/
startup /ˈstɑɹtˌʌp/
steppe /stɛp/
turnip /ˈtɜː.nɪp/
flop /flɒp/
sloop /sluːp/
regroup /ɹiˈɡɹuːp/
seamanship /ˈsiː.mənˌʃɪp/
breakup /ˈbɹeɪkʌp/
revamp /ɹiːˈvamp/
sup /sʌp/
wallop /ˈwɒl.əp/
grope /ɡɹəʊp/
recap /ɹiːˈkæp/
pawnshop /ˈpɔːnʃɒp/
starship /stɑɹʃɪp/
buttercup /ˈbʌt.ə.kʌp/
yelp /jɛlp/
lineup /ˈlaɪn.ʌp/
dupe /djuːp/
mousetrap /ˈmaʊsˌtɹæp/
croup /kɹuːp/
fop /fɒp/
skimp /skɪmp/
slop /slɒp/
flip-flop /ˈflɪpˌflɒp/
poop /puːp/
oscilloscope /əˈsɪl.ɪ.skəʊp/
/ˈɒˌsɪl.ɪ.skəʊp/
stipe /staɪp/
overstep /ˌəʊvəˈstɛp/
unwrap /ʌnˈɹæp/
drape /dɹeɪp/
foolscap /ˈfuːl.skæp/
/ˈfuːlz.kæp/
kelp /kɛlp/
bagpipe /ˈbæɡˌpaɪp/
claptrap /ˈklæp.tɹæp/
dap /dæp/
stop-gap /ˈstɒpˌɡæp/
envelop /ɛnˈvɛləp/
aide-de-camp /ˌeɪd dɪ ˈkæmp/
/ˌeɪd dɪ ˈkɒmp/
cleanup /ˈkliːˌnʌp/
jape /d͡ʒeɪp/
markup /ˈmɑː(ɹ)k.ʌp/
send-up /ˈsɛndˌʌp/
gape /ˈɡeɪp/
marksmanship /ˈmɑɹksmənʃɪp/
trollop /ˈtɹɒl.əp/
agitprop /ˈædʒ.ɪtˌpɹɒp/
hyssop /ˈhɪ.səp/
one-upmanship /(ˌ)wʌnˈʌpmənʃɪp/
stomp /stɑmp/
trope /tɹəʊp/
twerp /twɝp/
chirp /tʃɜː(ɹ)p/
chump /tʃʌmp/
gunship /ˈɡʌnʃɪp/
jip /ˈdʒɪp/
zap /zæp/
boop /buːp/
burp /bɝp/
daguerreotype /dəˈɡɛɹ.əʊ.taɪp/
phalarope /ˈfæləɹəʊp/
snowdrop /ˈsnəʊ.dɹɒp/
sonship /ˈsʌnʃɪp/
stoup /stuːp/
blimp /blɪmp/
cep /sɛp/
heliotrope /ˈhiːli.əˌtɹoʊp/
lop /lɒp/
pep /pɛp/
satrap /ˈseɪtɹæp/
bebop /ˈbiːbɒp/
clop /klɒp/
closeup /kləʊsˈʌp/
gloop /ɡluːp/
gripe /ɡɹaɪp/
wop /wɒp/
agape /əˈɡeɪp/
bap /bæp/
hiccough /ˈhɪkəp/
/ˈhɪkʌp/
rulership /ˈɹuːlə(ɹ)ʃɪp/
whelp /wɛlp/
bicep /ˈbaɪsɛp/
clip-clop /ˈklɪp.klɒp/
codswallop /ˌkɒdzˈwɒl.əp/
decamp /diːˈkæmp/
frump /fɹʌmp/
generalship /ˈdʒɛn(ə)ɹəlʃɪp/
gyp /d͡ʒɪp/
raindrop /ˈɹeɪndɹɒp/
seep /siːp/
taupe /təʊp/
yip /jɪp/
bootstrap /ˈbuːtˌstɹæp/
skullcap /ˈskʌlkæp/
tamp /tæmp/
yap /jæp/
deathtrap /ˈdɛθtɹæp/
elope /ɪˈləʊp/
/ɛˈləʊp/
epidiascope /ɛpɪˈdʌɪəskəʊp/
gamp /ɡamp/
metope /ˈmɛtəʊp/
/ˈmɛtəpi/
cantaloupe /ˈkæn.tə.luːp/
coin-op /ˈkɔɪnˌɒp/
hap /hæp/
karyotype /ˈkaɹɪə(ʊ)taɪp/
keepership /ˈkiːpəʃɪp/
pericarp /ˈpɛɹɪˌkɑːp/
slurp /slɝp/
suretyship /ˈʃʊəɹɪtiːʃɪp/
/ˈʃɔːɹətiːʃɪp/
blacktop /ˈblæktɒp/
dewlap /ˈdu.læp/
/ˈdju.læp/
foul-up /ˈfaʊl ʌp/
jupe /ʒuːp/
palp /pælp/
simp /sɪmp/
tup /tʌp/
fucked-up /ˌfʌktˈʌp/
gimp /ɡɪmp/
lope /ləʊp/
loupe /luːp/
nappe /nap/
skep /ˈskɛp/
whop /wɒp/
/ʍɒp/
internship /ˈɪntɝnʃɪp/
bunyip /ˈbʌnjɪp/
burlap /ˈbɹ̩ˌlæp/
frappe /fɹæp/
mouldwarp /ˈməʊldwɔːp/
patch-up /ˈpætʃˌʌp/
rosehip /ˈɹoʊzhɪp/
sitrep /ˈsɪtˌɹɛp/
stope /stəʊp/
streetscape /ˈstɹitˌskeɪp/
tump /tʌmp/
unstrap /ʌnˈstɹæp/
veep /viːp/
yomp /jɒmp/
zoetrope /ˈzəʊɪtɹəʊp/
allotrope /ˈæ.lə.tɹəʊp/
cheap /tʃiːp/
crape /kɹeɪp/
deanship /ˈdiːnʃɪp/
jollop /ˈd͡ʒɒləp/
kingcup /ˈkɪŋkʌp/
oversleep /ˈəʊvəɹˌsliːp/
perp /pɝp/
pull-up /ˈpʊl.ʌp/
scop /ʃɒp/
/ʃoʊp/
/skɒp/
sit-up /ˈsɪt.ʌp/
soursop /ˈsaʊəɹˌsɒp/
tailpipe /ˈteɪlpaɪp/
yapp /jæp/
bipartisanship /ˈbaɪˌpɑː(ɹ)t.ɪ.zæn.ʃɪp/
/ˈbaɪˌpɑː(ɹ)t.ɪ.zən.ʃɪp/
cheep /tʃiːp/
drupe /dɹuːp/
knap /næp/
misanthrope /ˈmɪs.ənˌθɹoʊp/
schlepp /ʃlɛp/
uncap /ʌnˈkæp/
antipope /ˈantɪpəʊp/
backflip /ˈbæk.flɪp/
bloop /bluːp/
cakeshop /ˈkeɪk.ʃɒp/
chairpersonship /ˈtʃɛːpəːsənʃɪp/
change-up /ˈtʃeɪndʒʌp/
chin-up /ˈtʃɪn.ʌp/
chomp /tʃɒmp/
craftspersonship /ˈkɹæftspɜːsənʃɪp/
frap /fɹæp/
gazump /ɡə.ˈzʌmp/
gup /ɡʌp/
housetop /ˈhaʊsˌtɑp/
lagniappe /læˈnjæp/
/ˈlænjæp/
lambchop /ˈlæm.tʃɒp/
lockstep /ˈlɒkstɛp/
mockup /mɒk.ʌp/
nincompoop /ˈnɪŋ.kəm.puːp/
overleap /əʊvəˈliːp/
printshop /ˈpɹɪntʃɒp/
psychopomp /ˈsaɪkəʊpɒmp/
scrump /ˈskɹʌmp/
strep /stɹɛp/
sunup /ˈsʌnʌp/
tarp /tɑːp/
teep /tiːp/
tope /toʊp/
twp /tʊp/
wrap-up /ˈɹæpʌp/
a quick drop and a sudden stop /ə ˌkwɪk ˈdɹɒp ən ə ˌsʌdn̩ ˈstɒp/
AACAP /ˈeɪ.eɪ.kæp/
abamp /ˈæbˌæmp/
abelian group /əˈbi.li.ən ɡɹup/
/əˈbil.jən ɡɹup/
about ship /əˈbaʊt ʃɪp/
absentee ownership /ˌæb.sn̩ˈti ˈoʊ.nɚˌʃɪp/
absenteeship /ˌæb.sn̩ˈti.ʃɪp/
accountantship /ə.ˈkaʊnt.ənt.ˌʃɪp/
administratorship /ædˈmɪnəstɹeɪtɚʃɪp/
Aesop /ˈiːsɒp/
alcopop /ˈælkəʊ.pɒp/
Alep /əˈlɛp/
anamorphoscope /ænəˈmɔːfəskəʊp/
anomaloscope /əˈnɒmələʊskəʊp/
/.lə./
ante up /ˈæntiː ʌp/
Antwerp /ˈæn.twɝp/
arc up /ɑːk ap/
asswipe /ˈæswaɪp/
attercop /ˈætəkɒp/
Bacup /ˈbeɪkʌp/
bamp /bæmp/
barkeep /ˈbɑɹˌkiːp/
baseball cap /ˈbeɪs.bɔːl ˌkæp/
batcrap /ˈbætkɹæp/
bedrape /bɪˈdɹeɪp/
big woop /bɪɡ wʊp/
blogshop /blɒkʃɒp/
bow and scrape /ˈbaʊəndskɹeɪp/
bowmanship /ˈboʊmənʃɪp/
bulk up /ˌbʌlk ˈʌp/
bulldog clip /ˈbʊldɒɡ ˈklɪp/
cafe hop /ˈkɛfe ˈhɑp/
cake shop /ˈkeɪk ʃɒp/
callithump /ˈkæ.lɪ.θʌmp/
callop /ˈkæləp/
caltrop /ˈkæltɹəp/
cantrip /ˈkæntɹɪp/
catlap /ˈkæt.læp/
Central Europe /ˈsɛntɹəl ˈjʊəɹəp/
CHIP /tʃɪp/
Chip /tʃɪp/
chope /tʃəʊp/
Clatsop /ˈklætsəp/
clepe /kliːp/
clomp /klɒmp/
cloop /kluːp/
close up /kləʊzˈʌp/
colposcope /ˈkɒlpəskəʊp/
contest shape /ˈkɒntɛst ˌʃeɪp/
corbie step /ˈkɔːbi ˌstɛp/
CPAP /ˈsiːpæp/
craftswomanship /ˈkɹæftswʊmʌnʃɪp/
crêpe /kɹɛp/
/kɹeɪp/
crimp /kɹɪmp/
cymatoscope /saɪˈmætəʊskəʊp/
cymoscope /ˈsaɪməskəʊp/
de-dupe /diːˈdʒuːp/
debuscope /ˈdɛbjəskəʊp/
deciamp /ˈdɛsiæmp/
degroup /diːˈɡɹuːp/
demirep /ˈdɛmiːɹɛp/
desysop /diːˈsɪsɒp/
Dieppe /diɛp/
dimp /dɪmp/
doup /daʊp/
dreep /dɹiːp/
droneship /ˈdɹəʊnˌʃɪp/
dropship /ˈdɹɒpˌʃɪp/
dubstep /ˈdʌbstɛp/
Dunlap /ˈdʌnlæp/
dunsel cap /ˈdʌnsəl kap/
dup /dʌp/
eep /ip/
esclop /slɒp/
estop /ɪˈstɒp/
Europe /ˈjʊ(ə)ɹəp/
event loop /ɪˈvɛnt luːp/
fap /fæp/
flip-flap /flɪp.flæp/
flowtop /ˈfloʊtɑp/
forlorn hope /fəˌlɔːnˈhəʊp/
foul up /faʊl ˈʌp/
FOUP /fuːp/
Freudian slip /ˌfɹɔɪdɪ.ən ˈslɪp/
fuck up /ˈfʌkˌʌp/
fucked up /ˌfʌktˈʌp/
fuckup /ˈfʌkʌp/
full stop /ˌfʊl ˈstɒp/
gelcap /ˈdʒɛlˌkæp/
giddyup /ˈɡɪdɪˌʌp/
/ˌɡɪdɪˈʌp/
GIMP /ɡɪmp/
gladship /ˈɡlædʃɪp/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list