Words ending with the phoneme voiced velar stop /ɡ/ (303)Word Pronunciation (IPA)
big /bɪɡ/
league /liːɡ/
dog /dɒɡ/
fig. /fɪɡ/
bag /bæɡ/
leg /lɛɡ/
drug /dɹʌɡ/
/dɹʌɡ/
/d͡ʒɹʌɡ/
egg /ɛɡ/
catalogue /ˈkæt.ə.lɒɡ/
dialogue /ˈdaɪəlɒɡ/
fig /fɪɡ/
colleague /ˈkɑliːɡ/
flag /flæɡ/
vague /veɪɡ/
pig /ˈpɪɡ/
log /lɒɡ/
dig /dɪɡ/
fog /fɒɡ/
beg /bɛɡ/
rug /ɹʌɡ/
peg /pɛɡ/
/pʰɛɡ/
tag /tæɡ/
gig /ɡɪɡ/
handbag /ˈhændbæɡ/
plug /plʌɡ/
jug /d͡ʒʌɡ/
plague /pleɪɡ/
/plæɡ/
frog /fɹɒɡ/
fatigue /fəˈtiːɡ/
rag /ɹæɡ/
rig /ɹɪɡ/
drag /dɹæɡ/
vogue /vəʊɡ/
crag /kɹæɡ/
bog /bɔɡ/
wig /wɪɡ/
bug /bʌɡ/
shrug /ʃɹʌɡ/
rogue /ˈɹəʊ̯ɡ/
smug /smʌɡ/
hedgehog /ˈhɛdʒhɒɡ/
stag /stæɡ/
iceberg /ˈaɪsbɜːɡ/
hogg /hɒɡ/
fag /fæɡ/
backlog /ˈbæk.lɒɡ/
snag /ˈsnæɡ/
intrigue /ˈɪntɹiːɡ/
hug /hʌɡ/
slug /slʌɡ/
snug /snʌɡ/
twig /twɪɡ/
synagogue /ˈsɪ.nəˌɡɑɡ/
slag /slæɡ/
smog /smɒɡ/
nutmeg /ˈnʌtmɛɡ/
hog /hɒɡ/
gag /ɡæɡ/
jig /d͡ʒɪɡ/
tug /tʌɡ/
hag /hæɡ/
thug /θʌɡ/
brig /bɹɪɡ/
/country=us/
epilogue /ˈɛp.ɪ.lɒɡ/
fugue /ˈfjuːɡ/
sag /sæɡ/
humbug /ˈhʌmbʌɡ/
flog /flɒɡ/
keg /kɛɡ/
dialog /ˈdaɪəlɒɡ/
morgue /mɔːɡ/
zigzag /ˈzɪɡ.zæɡ/
clog /klɒɡ/
nag /ˈnæɡ/
cog /kɒɡ/
jag /d͡ʒæɡ/
shag /ʃæɡ/
dawg /dɔːɡ/
jog /dʒɒɡ/
prig /pɹɪɡ/
pug /pʌɡ/
brogue /bɹoʊɡ/
renege /ɹɪˈn(e)ɪɡ/
/ɹɪˈniːɡ/
/ɹiːˈnɛɡ/
/ɹiːˈn(e)ɪɡ/
tig /tɪɡ/
ideologue /ˈaɪ.di.əl.ɑɡ/
/ˈɪ.di.əl.ɑɡ/
wag /wæɡ/
dag /dæɡ/
gulag /ˈɡu.lɑɡ/
unplug /ʌnˈplʌɡ/
agog /əˈɡɒɡ/
pfennig /ˈpfɛn.ɪɡ/
cig /ˈsɪɡ/
homologue /ˈhɒməlɒɡ/
skeg /skɛɡ/
whig /ʍɪɡ/
fug /fʌɡ/
lug /lʌɡ/
tog /tɑɡ/
sig /sɪɡ/
faubourg /ˈfəʊbʊəɡ/
scallywag /ˈskælɪwæɡ/
whirligig /ˈwɜː.lɪ.ɡɪɡ/
trog /tɹɒɡ/
demagogue /ˈdɛməɡɑɡ/
/ˈdɛməɡɔɡ/
erg /ɜːɡ/
homolog /ˈhɒməlɒɡ/
saddlebag /sædəlˈbæɡ/
beanbag /ˈbiːnbæɡ/
frag /fɹæɡ/
leapfrog /ˈliːpfɹɒɡ/
trug /tɹʌɡ/
shindig /ˈʃɪn.dɪɡ/
windbag /ˈwɪndˌbæɡ/
chug /tʃʌɡ/
cyborg /ˈsaɪ.bɔː(ɹ)ɡ/
debug /diːˈbʌɡ/
/diːˈbʊɡ/
drogue /dɹəʊɡ/
greylag /ˈɡɹeɪlæɡ/
chinwag /ˈtʃɪnwæɡ/
glug /ɡlʌɡ/
config /ˌkənˈfɪɡ/
/ˈkɑnfɪɡ/
ratbag /ˈɹæt.bæɡ/
ug /ʌɡ/
wog /wɒɡ/
sprog /spɹɒɡ/
swig /swɪɡ/
vig /vɪɡ/
binbag /ˈbɪnbaɡ/
dreg /dɹɛɡ/
gasbag /ˈɡæsbæɡ/
rejig /ɹiˈdʒɪɡ/
jitterbug /ˈd͡ʒɪtə(ɹ)bʌɡ/
litterbug /ˈlɪtɚˌbʌɡ/
teg /tɛɡ/
clag /klæɡ/
darg /dɑːɡ/
fizzog /ˈfɪz.ɒɡ/
frig /fɹɪɡ/
philibeg /ˈfɪlɪbɛɡ/
vug /vʌɡ/
ag /æɡ/
balrog /ˈbɔːɫ.ɹɒɡ/
glogg /ɡlɒɡ/
/ɡləːɡ/
hotdog /ˈhɒtdɒɡ/
ladybug /ˈleɪ.di.bʌɡ/
pishogue /pɪˈʃəʊɡ/
scag /skæɡ/
ACOG /ˈeɪ.kɑɡ/
analog /ˈæ.nə.lɒɡ/
antilogue /ˈæntiˌlɒɡ/
/ˈæntɪˌlɒɡ/
avoid like the plague /əˈvɔɪd laɪk ðə ˈpleɪɡ/
bad egg /ˈbæd ɛɡ/
bah humbug /bɑː ˈhʌmbʌɡ/
banana bag /bəˈnɑː.nəˌbæɡ/
bandog /ˈbandɒɡ/
bean bag /ˈbiːn.ˌbæɡ/
bird dog /ˈbɜːd dɒɡ/
blog /blɒɡ/
brag /bɹæɡ/
Bragg /bɹæɡ/
brigue /bɹiːɡ/
bro-hug /ˈbɹəʊhʌɡ/
butt plug /ˈbʌtplʌɡ/
chaise longue /ˌʃeɪz ˈlɒŋɡ/
/ˌʃeɪz ˈlɒŋ/
changelog /ˈtʃeɪndʒˌlɒɡ/
cogue /kəʊɡ/
Craig /kɹeɪɡ/
cushag /ˈkʊˌʃəɡ/
/ˈkʊˌʃæɡ/
/ˈkʊˌʒəɡ/
Dannebrog /ˈdænəbɹɒɡ/
Decalogue /ˈdɛkəlɒɡ/
defog /diːˈfɒɡ/
defrag /diːˈfɹæɡ/
demonagogue /dəˈmɒ.nəˌɡɒɡ/
diabologue /daɪˈæbəlɒɡ/
disembogue /ˌdɪs.ɪmˈbəʊɡ/
dog eat dog /dɒɡ iːt dɒɡ/
dogleg /ˈdɒɡlɛɡ/
douchebag /ˈduːʃˌbæɡ/
Doug /dʌɡ/
Duckburg /ˈdʌkbɝɡ/
earth pig /ˈɜːθpɪɡ/
Easter egg /ˈiː.stəɹ ˌɛɡ/
Edithburgh /ˈiːdɪθbɜːɹɡ/
eggnog /ˌɛɡˈnɒɡ/
/ˈɛɡ.nɒɡ/
fanmag /ˈfæn.mæɡ/
feague /fiːɡ/
FIJAGH /ˈfidʒæɡ/
fireplug /faɪ(ə)plʌɡ/
fizgig /ˈfɪzɡɪɡ/
Freiburg /fɹaɪ.bɜː(ɹ)ɡ/
Frigg /fɹɪɡ/
galactagogue /ɡəˈlæk.tə.ɡɑɡ/
Gheg /ɡɛɡ/
gigue /ʒiːɡ/
Goldberg /ˈɡoʊldbɚɡ/
good egg /ˈɡʊd ɛɡ/
goog /ɡuːɡ/
/ɡʊɡ/
Gothenburg /ˈɡɒθn̩bɜːɡ/
grammalogue /ˈɡɹæməˌlɒɡ/
Greg /ɡɹɛɡ/
Gregg /ɡɹɛɡ/
grig /ɡɹɪɡ/
guinea pig /ˈɡɪni pɪɡ/
Gutenberg /ˈɡutn̩ˌbɝɡ/
Hamburg /ˈhæmbɝɡ/
handegg /hændɛɡ/
hashtag /ˈhæʃˌtæɡ/
Heidelberg /ˈhaɪdəlbɜːɡ/
heisenbug /ˈhaɪzənˌbʌɡ/
hind leg /haɪnd.lɛɡ/
hollow leg /ˌhɒl.əʊ ˈlɛɡ/
Homburg /ˈhɒmbəːɡ/
hot dog /ˈhɒt.dɒɡ/
ideolog /ˈaɪ.di.əl.ɑɡ/
/ˈɪ.di.əl.ɑɡ/
Jiffy bag /ˈdʒɪf.iˌbæɡ/
JPEG /ˈdʒeɪ.pɛɡ/
jury-rig /ˈdʒʊə.ɹi ɹɪɡ/
Königsberg /ˈkɜːnɪɡzˌbɜːɡ/
lag /læɡ/
Lake Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg /tʃɑɹ.ɡɑɡˌmæn.tʃɑˈɡæɡ.ɡɑɡ.tʃɑ.buˌnæ.ɡuŋ.ɡə.mɑɡ/
lap dog /ˈlæpdɒɡ/
Laphroaig /ləˈfɹɔɪɡ/
Leipzig /ˈlaɪpsɪɡ/
-log /lɒɡ/
-logue /lɒɡ/
lollygag /ˈlɒlɪɡæɡ/
Ludwig /ˈludvɪɡ/
Luxembourg /ˈlʌk.səm.bɜːɡ/
Meg /mɛɡ/
megatog /ˈmɛɡətɒɡ/
minhag /ˈmɪn.həɡ/
MPEG /ˈɛm.pɛɡ/
mug /mʌɡ/
Muhlenberg /ˈmjuːlənbəɹɡ/
multilogue /ˈmʌltɪlɒɡ/
mumblety peg /ˈmʌmb(ə)ltiˌpɛɡ/
muskeg /ˈmʌskeɡ/
night hag /naɪt hæɡ/
Noetherian ring /nə.ˈtɛ.ɹi.ən ˈɹɪŋɡ/
ochlagogue /ˈɒkləɡɒɡ/
Ogg /ɒɡ/
paradoxical frog /ˌpæɹəˈdɒksɪkəl fɹɒɡ/
Pecheneg /ˈpɛtʃənɛɡ/
Peg /pɛɡ/
periwig /ˈpɛɹɪwɪɡ/
pettifog /ˈpɛt.iˌfɒɡ/
Philipsburg /ˈfɪlɪpsbɜːɡ/
photog /fəˈtɒɡ/
phrag /fɹæɡ/
piseog /pɪʃəʊɡ/
pogge /pɒɡ/
Portuguese Water Dog /ˌpɔːtʃəɡiːz ˈwɔːtə dɒɡ/
Prague /pɹɑːɡ/
Pressburg /ˈpɹɛsbɚɡ/
prorogue /pɹə(ʊ)ˈɹəʊɡ/
quahog /ˈkəʊ.hɒɡ/
repug /ɹəˈpəɡ/
Riksdag /ˈɹɪksdɑːɡ/
/ˈɹɪksdaɡ/
/ˈɹiːksdɑːɡ/
/ˈɹiːksdaɡ/
Rug /ɹʌɡ/
salted egg /ˈsɒl.tɪd eɡ/
/lang = en/
sanjakbeg /ˈsænd͡ʒækbɛɡ/
scalliwag /ˈskælɪwæɡ/
schwag /ʃwæɡ/
scug /skʌɡ/
Shahbag /ʂɒhbɒɡ/
shemagh /ʃəˈmɑːɡ/
/ʃəˈmɑːɣ/
shutterbug /ˈʃʌtəbʌɡ/
Simurgh /ˌsɪˈməɹɡ/
sitzkrieg /ˈsɪtskɹiːɡ/
smeg /smɛɡ/
sog /sɒɡ/
Spanish Water Dog /ˌspænɪʃ ˈwɔːtə dɒɡ/
Stofberg /ˈstɒfbɜːɡ/
Strasbourg /ˈstɹɑːsbɝːɡ/
strig /ˈstɹɪɡ/
swag /swæɡ/
swag bag /swæɡ bæɡ/
Tagalog /təˈɡɑːlɒɡ/
/təˈɡæləɡ/
The Hague /ðə ˈheɪɡ/
thimblerig /ˈθɪmbəlɹɪɡ/
Tilburg /ˈtɪlbɜɹɡ/
/.bʊɹɡ/
/.bɜɹx/
/.bʊɹx/
togue /toʊɡ/
treasury tag /ˈtɹɛʒəɹi ˈtæɡ/
trig /tɹɪɡ/
Tuareg /ˈtwɑː.ɹɛɡ/
Vahag /vəˈhɑ(ː)ɡ/
vlog /ˈvlɒɡ/
/ˈviːˌlɒɡ/
vog /vɒɡ/
Vorarlberg /ˈfɔːɹˌɑː(ɹ)lbɜː(ɹ)ɡ/
WAG /wæɡ/
wampumpeag /ˈwɒmpəmpiːɡ/
warg /ˈwɑːɡ/
weakling /ˈwijkˈlɪŋɡ/
/ˈwijklɨŋɡ/
WHATWG /ˈwɒtwɪɡ/
Whig /ʍɪɡ/
wigwag /ˈwɪɡwaɡ/
Winnipeg /ˈwɪnəˌpɛɡ/
world egg /wɜːld ˌɛɡ/
WYSIWYG /ˈwɪz.iˌwɪɡ/
/ˈwɪz.ə.wɪɡ/
yogh /jɒɡ/
/jɒx/
yokeag /ˈjəʊkiːɡ/
yoni egg /ˈjəʊniˌɛɡ/
ZOG /ˈzɑɡ/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list