Words ending with the phoneme voiced palato-alveolar affricate /d͡ʒ/ (341)Word Pronunciation (IPA)
large /ˈlɑːd͡ʒ/
age /eɪd͡ʒ/
range /ɹeɪndʒ/
language /ˈlæŋɡwɪd͡ʒ/
stage /steɪd͡ʒ/
knowledge /ˈnɒlɪd͡ʒ/
change /t͡ʃeɪnd͡ʒ/
village /ˈvɪlɪd͡ʒ/
charge /t͡ʃɑːd͡ʒ/
page /peɪd͡ʒ/
college /ˈkɒlɪd͡ʒ/
exchange /ɛkstʃeɪndʒ/
marriage /ˈmæɹɪdʒ/
huge /hjuːdʒ/
/çu̟ːd͡ʒ/
image /ˈɪmɪd͡ʒ/
edge /ɛdʒ/
advantage /əd.ˈvɑːn.tɪdʒ/
damage /ˈdæmɪdʒ/
message /ˈmɛsɪdʒ/
bridge /bɹɪd͡ʒ/
strange /stɹeɪndʒ/
package /ˈpækɪdʒ/
challenge /ˈtʃæl.ɪndʒ/
/ˈtʃæl.əndʒ/
encourage /ɪnˈkʌɹɪdʒ/
judge /dʒʌdʒ/
manage /ˈmænɪdʒ/
passage /ˈpæsɪd͡ʒ/
average /ˈævəɹɪd͡ʒ/
wage /weɪd͡ʒ/
storage /ˈstɔ.ɹɪd͡ʒ/
mortgage /ˈmɔː.ɡɪdʒ/
arrange /əˈɹeɪndʒ/
coverage /ˈkʌv.əɹ.ɪdʒ/
emerge /i.ˈmɚdʒ/
courage /ˈkʌɹɪdʒ/
carriage /ˈkæɹɪdʒ/
/ˈkɛɹɪdʒ/
privilege /ˈpɹɪv(ɪ)lɪdʒ/
acknowledge /əkˈnɒ.lɪdʒ/
lounge /laʊndʒ/
lodge /lɑdʒ/
ridge /ɹɪdʒ/
usage /ˈjuːsɪd͡ʒ/
/ˈjuːzɪd͡ʒ/
engage /ɪnˈɡeɪdʒ/
/ɛnˈɡeɪdʒ/
rage /ɹeɪdʒ/
disadvantage /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/
revenge /ɹɪˈvɛndʒ/
sandwich /ˈsæn(d)wɪd͡ʒ/
/ˈsæn(d)wɪt͡ʃ/
/ˈsæmwɪd͡ʒ/
/ˈsæ̃wɪd͡ʒ/
cage /keɪdʒ/
drainage /ˈdɹeɪnədʒ/
fringe /fɹɪndʒ/
voltage /voʊltɪdʒ/
refuge /ˈɹɛfjuːdʒ/
patronage /ˈpeɪtɹənɪd͡ʒ/
hedge /hɛdʒ/
siege /siːdʒ/
foliage /ˈfəʊliɪdʒ/
surge /sɝdʒ/
urge /ɜːd͡ʒ/
gauge /ˈɡeɪdʒ/
voyage /ˈvɔɪ.ɪdʒ/
outrage /ˈaʊt.ɹeɪd͡ʒ/
luggage /ˈlʌɡɪd͡ʒ/
savage /ˈsævɪdʒ/
vintage /ˈvɪn.tɪdʒ/
verge /vəːd͡ʒ/
reg /ɹɛdʒ/
/ɹɛɡ/
badge /bædʒ/
merge /mɜː(ɹ)dʒ/
sausage /ˈsɒsɪd͡ʒ/
indulge /ɪnˈdʌldʒ/
discourage /dɪsˈkʌɹɪdʒ/
grange /ɡɹeɪndʒ/
baggage /ˈbæɡɪdʒ/
homage /ˈhɒmɪdʒ/
/ˈɒmɪdʒ/
/ɒˈmɑːʒ/
discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/
envisage /ɛnˈvɪzɪdʒ/
/ɪnˈvɪzɪdʒ/
sponge /spʌnd͡ʒ/
postage /ˈpəʊstɪdʒ/
suffrage /ˈsʌfɹɪdʒ/
wedge /wɛdʒ/
ledge /lɛdʒ/
cleavage /ˈkliːvɪdʒ/
gorge /ɡɔːdʒ/
interchange /ˈɪntə(ɹ).tʃeɪndʒ/
mileage /ˈmaɪlədʒ/
haemorrhage /ˈhɛməɹɪdʒ/
/ˈhɛmɹɪdʒ/
plumage /ˈpluːmɪdʒ/
lineage /ˈlɪn.i.ɪdʒ/
cartridge /ˈkɑːtɹɪdʒ/
madge /mædʒ/
coinage /ˈkɔɪnɪdʒ/
barge /bɑːdʒ/
plunge /plʌndʒ/
garbage /ˈɡɑɹbɪd͡ʒ/
porridge /ˈpɒɹɪdʒ/
oblige /əˈblaɪdʒ/
haulage /hɔːlədʒ/
enlarge /ɪnˈlɑːdʒ/
forge /fɔːd͡ʒ/
vantage /ˈvɑːntɪd͡ʒ/
leverage /ˈliːv(ə)ɹɪdʒ/
/ˈlɛv(ə)ɹɪdʒ/
footage /ˈfʊtədʒ/
bandage /ˈbændɪdʒ/
hinge /ˈhɪndʒ/
partridge /ˈpɑːtɹɪd͡ʒ/
orphanage /ˈɔː(ɹ)fənɪd͡ʒ/
syringe /səˈɹɪndʒ/
carnage /ˈkɑː.nɪdʒ/
impinge /ɪmˈpɪndʒ/
miscarriage /ˈmɪskaɹɪdʒ/
grudge /ɡɹʌdʒ/
pledge /plɛdʒ/
salvage /ˈsælvɪdʒ/
budge /bʌdʒ/
scourge /skɜːdʒ/
diverge /daɪˈvɜː(ɹ)dʒ/
/dɪˈvɜː(ɹ)dʒ/
bondage /ˈbɑn.dɪd͡ʒ/
purge /pɝdʒ/
dodge /dɒdʒ/
sledge /slɛdʒ/
dislodge /dɪsˈlɒdʒ/
deluge /ˈdɛl.juːdʒ/
allege /əˈlɛdʒ/
cartilage /ˈkɑːtɪlɪd͡ʒ/
fudge /fʌdʒ/
adage /ˈæ.dɪdʒ/
beverage /ˈbevəɹɪdʒ/
/ˈbevɹɪdʒ/
twinge /twɪndʒ/
midge /mɪdʒ/
rampage /ˈɹæmpeɪdʒ/
divulge /daɪˈvʌldʒ/
/dɪˈvʌldʒ/
drawbridge /ˈdɹɔːbɹɪdʒ/
raj /ɹɑːdʒ/
/ɹɑːʒ/
vestige /ˈvɛstɪdʒ/
tonnage /ˈtɐnɪdʒ/
taj /tɑːdʒ/
/tɑːʒ/
lunge /lʌndʒ/
liege /liːdʒ/
/liːʒ/
tutelage /ˈtjuːtɪlɪdʒ/
/ˈtuːtɪlɪdʒ/
backstage /bækˈsteɪdʒ/
scrooge /skɹuːdʒ/
scrummage /ˈskɹʌm.ɪdʒ/
smudge /smʌdʒ/
assuage /əˈsweɪdʒ/
grunge /ɡɹʌndʒ/
forage /ˈfɒɹɪdʒ/
lozenge /ˈlɒzɪndʒ/
rummage /ˈɹʌm.ɪdʒ/
personage /ˈpɹsn̩ɨdʒ/
/ˈpɝsənɨdʒ/
begrudge /bɪˈɡɹʌdʒ/
phage /feɪdʒ/
scavenge /ˈskæv.ɪndʒ/
herbage /ˈhəːbɪdʒ/
sedge /sɛd͡ʒ/
apanage /ˈæpənɪdʒ/
submerge /sʌbˈmɜːdʒ/
/sɐbˈməːdʒ/
doge /dəʊdʒ/
/dəʊʒ/
centrifuge /ˈsɛntɹɪˌfjʊdʒ/
dirge /dɜːdʒ/
mage /meɪdʒ/
mange /meɪndʒ/
visage /ˈvɪzɪdʒ/
gouge /ɡaʊdʒ/
flange /flændʒ/
verbiage /ˈvɜː(ɹ).bi.ɪdʒ/
bacteriophage /bækˈtɪəɹ.ɪəʊˌfeɪdʒ/
curtilage /ˈkɜːtɪlɪdʒ/
expunge /ɛks.ˈpʌndʒ/
tillage /ˈtɪlɪdʒ/
umbrage /ˈʌm.bɹɪdʒ/
ravage /ˈɹævɪdʒ/
disgorge /dɪsˈɡɔːdʒ/
gunge /ɡʌnd͡ʒ/
bilge /bɪldʒ/
interlanguage /ɪnˈtɜɹˈlæŋɡwɪd͡ʒ/
dotage /ˈdoʊtɪdʒ/
splodge /ˈsplɒdʒ/
trudge /tɹʌdʒ/
underage /ˌʌndəɹˈeɪdʒ/
drudge /dɹʌdʒ/
pilferage /ˈpɪlf(ə)ɹɪd͡ʒ/
pottage /ˈpɑtədʒ/
phalange /ˈfælændʒ/
/fəˈlændʒ/
vassalage /ˈvæsəlɪd͡ʒ/
lovage /ˈlʌvɪdʒ/
messuage /ˈmɛswɪd͡ʒ/
vag /vædʒ/
borage /ˈbɒɹ.ɪdʒ/
cabotage /ˈkæbətɪdʒ/
splurge /splɝdʒ/
singe /sɪnd͡ʒ/
unhinge /ʌnˈhɪndʒ/
wodge /wɒdʒ/
signage /ˈsaɪnɪdʒ/
spurge /spɝdʒ/
cordage /ˈkɔːdɪdʒ/
cribbage /ˈkɹɪbɪdʒ/
equipage /ˈɛ.kwɪ.pɪdʒ/
mucilage /ˈmjuː.sɪ.lɪdʒ/
overlarge /əʊvəˈlɑːdʒ/
reemerge /ɹi.i.ˈmɚdʒ/
cadge /kædʒ/
presage /ˈpɹɛsɪdʒ/
/pɹɪˈseɪdʒ/
socage /ˈsɒkɪdʒ/
squidge /skwɪdʒ/
tallage /ˈtælɪd͡ʒ/
adjudge /əˈdʒʌdʒ/
archimage /ˈɑːkɪmeɪdʒ/
derange /dɪˈɹeɪndʒ/
febrifuge /ˈfɛbɹɪfjuːdʒ/
minge /mɪndʒ/
peonage /ˈpiːənɪdʒ/
fledge /flɛdʒ/
kedge /kɛdʒ/
rivage /ˈɹɪvɪdʒ/
targe /tɑːd͡ʒ/
wharfage /ˈwɔː.fɪd͡ʒ/
estrange /ɪˈstɹeɪndʒ/
/əˈstɹeɪndʒ/
partage /ˈpɑːtɪdʒ/
seigniorage /ˈseɪ.njə.ɹɪdʒ/
swage /ˈsweɪdʒ/
/ˈswɛdʒ/
tej /ˈtɛd͡ʒ/
vicinage /ˈvɪsɪnɪdʒ/
brokage /ˈbɹoʊkɪdʒ/
costage /ˈkɒstidʒ/
demiurge /ˈdɛ.mɪ.əːdʒ/
/ˈdiː./
dinge /dɪndʒ/
emerg /iːˈməɹd͡ʒ/
gage /ɡeɪd͡ʒ/
hodgepodge /ˈhɒdʒˌpɒdʒ/
lege /ˈlɛdʒ/
litharge /ˈlɪθɑːdʒ/
longe /lʌndʒ/
nonage /ˈnəʊnɪdʒ/
shortchange /ʃɔɹtˈtʃeɪndʒ/
smoodge /smuːdʒ/
abjudge /ˈæbˌd͡ʒəd͡ʒ/
/æbˈd͡ʒʌd͡ʒ/
abordage /əˈbɔːɹd.ɪd͡ʒ/
abridge /əˈbɹɪd͡ʒ/
absolute privilege /ˈæb.səˌlut ˈpɹɪv.l̩.ɪd͡ʒ/
/ˌæb.səˈljut ˈpɹɪv.l̩.ɪd͡ʒ/
absorption edge /æbˈsɔɹp.ʃn̩ ɜd͡ʒ/
/æbˈzɔɹp.ʃn̩ ɜd͡ʒ/
/əbˈzɔɹp.ʃn̩ ɜd͡ʒ/
/əbˈsɔɹp.ʃn̩ ɜd͡ʒ/
absterge /əbˈstɜː(ɹ)d͡ʒ/
abstringe /əb.stɹɪndʒ/
accinge /ækˈsɪndʒ/
accourage /əˈkɜɹɪd͡ʒ/
/əˈkʌɹɪd͡ʒ/
aerobridge /ˈɛəɹ.əʊˌbɹɪdʒ/
-age /ɪdʒ/
/ədʒ/
Anchorage /ˈæŋ.kə.ɹɪdʒ/
Ange /ændʒ/
besprenge /bɪˈspɹɛndʒ/
bleeding edge /ˈbliːdɪŋ ɛdʒ/
Blorenge /ˈblɒɹɪnd͡ʒ/
blunge /blʌndʒ/
Breckenridge /ˈbɹɛkənɹɪdʒ/
brennage /ˈbɹɛnɨdʒ/
Cambridge /ˈkeɪm.bɹɪdʒ/
Carthage /ˈkɑːθɪdʒ/
chaise lounge /ˌʃeɪz ˈlaʊndʒ/
clunge /klʌndʒ/
Coolidge /ˈkulɪdʒ/
cozenage /ˈkʌzənɪdʒ/
cringe /ˈkɹɪndʒ/
Demiurge /ˈdɛmɪɜːdʒ/
Dinklage /ˈdɪŋklɪdʒ/
disengage /ˌdɪs.ɪŋˈɡeɪdʒ/
disparage /dɪsˈpæɹɪd͡ʒ/
drayage /ˈdɹeɪ.ɪdʒ/
embarge /əmˈbɑɹdʒ/
engorge /ɪnˈɡɔːdʒ/
fedge /fɛdʒ/
ferriage /ˈfɛɹ.i.ɪdʒ/
foilage /ˈfɔɪlɪdʒ/
Foulridge /ˈfoʊlɹɪdʒ/
fridge /fɹɪd͡ʒ/
Gage /ɡeɪdʒ/
general knowledge /ˈdʒɛnɹəl ˈnɒlɪdʒ/
George /dʒɔː(ɹ)dʒ/
Ging /dʒɪndʒ/
ginge /dʒɪndʒ/
Gorringe /ˈɡɒɹɪnd͡ʒ/
hemorrhage /ˈhɛməɹɪdʒ/
home page /ˈhəʊmpeɪdʒ/
horologe /ˈhɒrəlɒdʒ/
Iron Age /ˈʌɪən eɪdʒ/
Ivybridge /ˈaɪvibɹɪdʒ/
Judge /d͡ʒʌd͡ʒ/
kludge /klʌdʒ/
/kluːdʒ/
knuckle sandwich /ˈnʌkəl ˈsæn(d)wɪdʒ/
/.wɪtʃ/
Kwaj /ˈkwɑːdʒ/
leg. /lɛd͡ʒ/
Madge /madʒ/
misacknowledge /ˌmɪsəkˈnɒlɪdʒ/
Montezuma's revenge /mɒntəˈzuːməs ɹɪˈvɛndʒ/
nonveg /ˈnɒnˌvɛd͡ʒ/
Norwich /ˈnɒɹɪdʒ/
/ˈnɒɹɪtʃ/
Orange /ˈɒ.ɹɪndʒ/
Oresund Bridge /ˌɜːsʊnd ˈbɹɪdʒ/
ornge /ˈɔɹndʒ/
Osage /ˈoʊseɪdʒ/
outerchange /ˌaʊ.tə(ɹ)ˈtʃeɪndʒ/
overage /ˈəʊvəɹˈeɪdʒ/
ownage /ˈəʊn.ɪdʒ/
Oxbridge /ˈɑksbɹɪdʒ/
pakhavaj /pəˈkɑːwʌdʒ/
parage /ˈpaɹɪdʒ/
parge /pɑː(ɹ)dʒ/
plag /plædʒ/
prevenge /pɹɪˈvɛndʒ/
programming language /ˈpɹəʊɡɹæmɪŋ læŋɡwɪdʒ/
pudge /pʌd͡ʒ/
radge /ɹædʒ/
Raj /ɹɑːdʒ/
/ɹɑːʒ/
rechange /ɹiːˈtʃeɪndʒ/
Rog /ɹɒdʒ/
rog /ɹɒdʒ/
sackage /ˈsækɪdʒ/
saj /sɑːdʒ/
Scrooge /skɹuːdʒ/
septage /ˈsɛptɪdʒ/
Sgr /sædʒ/
slanguage /ˈslæŋˌɡwɪdʒ/
sortilege /ˈsɔːtɪlɪd͡ʒ/
sparge /spɑɹd͡ʒ/
spitting image /ˈspɪtɪŋ ˈɪmɪdʒ/
splash page /splæʃ peɪdʒ/
/splaʃ peɪdʒ/
sporange /spəˈɹændʒ/
/ˈspəʊɹ.ændʒ/
springe /spɹɪnd͡ʒ/
Stevenage /ˈstiːvənɪdʒ/
Stone Age /ˈstəʊn ˌeɪdʒ/
Stonehenge /ˈstoʊ̯n.hɛndʒ/
Stourbridge /ˈstaʊərbrɪdʒ/
Swanage /ˈswɑnədʒ/
tedge /tɛdʒ/
teenage /ˈtiːnɪd͡ʒ/
telpherage /ˈtɛlfəɹɪdʒ/
trackage /ˈtɹæk.ɪdʒ/
uncage /ʌnˈkeɪdʒ/
vedge /vɛdʒ/
veg /vɛdʒ/
windage /ˈwɪndədʒ/
writ large /ɹɪtˈlɑɹd͡ʒ/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list