Words ending with the phoneme voiced labiodental fricative /v/ (500)

Showing only 500 items. 564 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

88.65%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
of /ɒv/
have /hæv/
give /ɡɪv/
believe /bɪˈliːv/
/bəˈliːv/
leave /liːv/
love /lʌv/
live /lɪv/
move /muːv/
above /əˈbʌv/
effective /ɪˈfɛktɪv/
positive /ˈpɑzɪtɪv/
receive /ɹɪˈsiːv/
active /ˈæk.tɪv/
achieve /əˈtʃiːv/
improve /ɪmˈpɹuːv/
expensive /ɪkˈspɛnsɪv/
/ɛkˈspɛnsɪv/
prove /pɹuːv/
alternative /ˌɒlˈtɜːnətɪv/
attractive /əˈtɹæktɪv/
relative /ˈɹɛl.ə.tɪv/
drive /dɹaɪv/
negative /ˈnɛ(e)ɡəˌɾɪv/
massive /ˈmæs.ɪv/
involve /inˈvɒlv/
extensive /ɛksˈtɛn.sɪv/
alive /əˈlaɪv/
remove /ɹɪˈmuːv/
competitive /kəmˈpɛtɪtɪv/
sensitive /ˈsɛnsɪtɪv/
administrative /ədˈmɪ.nəsˌtɹeɪ.ɾɪv/
comprehensive /kɒmpɹɪˈhɛnsɪv/
survive /səˈvʌɪv/
perspective /pɚˈspɛktɪv/
impressive /ɪmˈpɹɛsɪv/
arrive /əˈɹaɪv/
creative /kɹiˈeɪtɪv/
collective /kəˈlɛktɪv/
distinctive /dɪsˈtɪŋktɪv/
exclusive /ɪkˈsklu.sɪv/
/ɪkˈsklu.zɪv/
aggressive /ʌˈɡɹɛs.ɪv/
solve /sɒlv/
legislative /ˈlɛ.dʒɪ.slə.tɪv/
intensive /ɪnˈtɛnsɪv/
directive /daɪˈɹɛk.tɪv/
progressive /pɹəˈɡɹɛsɪv/
excessive /ɪkˈsɛsɪv/
behave /bɪˈheɪv/
/bəˈheɪv/
objective /ɒbˈd͡ʒɛk.tɪv/
/əbˈd͡ʒɛk.tɪv/
observe /əbˈzɝv/
brave /bɹeɪv/
eve /iːv/
detective /dɪˈtɛktɪv/
resolve /ɹiˈsɒlv/
representative /ˌɹɛpɹɪˈzɛntətɪv/
comparative /kəmˈpɛɹ.ə.tɪv/
/kəmˈpæɹ.ə.tɪv/
productive /pɹəˈdʌktɪv/
passive /ˈpæs.ɪv/
reserve /ɹɪˈzɝv/
incentive /ɪnˈsɛntɪv/
selective /səˈlɛktɪv/
forgive /fə(ɹ)ˈɡɪv/
/fɔː(ɹ)ˈɡɪv/
nerve /nɝv/
protective /pɹɛtɛktɪv/
/pɹoʊtɛktɪv/
deserve /dɪˈzɜːv/
defensive /dɪˈfɛnsɪv/
cave /keɪv/
cognitive /ˈkɒɡnɪtɪv/
decisive /dɪˈsaɪsɪv/
grave /ɡɹeɪv/
subjective /səbˈdʒɛktɪv/
/sʌbˈdʒɛktɪv/
approve /əˈpɹuːv/
innovative /ɪnˈnɒ.və.tɪv/
/ˈɪn.ə.və.tɪv/
/ˈɪn.əˌveɪ.tɪv /
/ɪˈnəʊ.və.tɪv/
motive /ˈməʊtɪv/
constructive /kənˈstɹʌktɪv/
substantive /ˈsʌbstəntɪv/
/səbˈstæntɪv/
offensive /əˈfɛnsɪv/
derive /dəˈɹaɪv/
decorative /ˈdɛkɹətɪv/
quantitative /ˈkwɒntɪtətɪv/
sleeve /sliːv/
perceive /pəˈsiːv/
slave /sleɪv/
interactive /ɪntɚˈæktɪv/
radioactive /ˌɹeɪdioʊˈæktɪv/
destructive /dɪˈstɹʌktɪv/
/dɪˈstɹʊktɪv/
naive /naɪˈiv/
locomotive /ˌloʊkəˈmoʊtiv/
relieve /ɹɪˈliːv/
valve /ˈvælv/
defective /dɪˈfɛktɪv/
consecutive /kɒnsɛkjʊtɪv/
infinitive /ɪnˈfɪnɪtɪv/
/ɪnˈfɪnətɪv/
grove /ɡɹəʊv/
descriptive /dɪˈskɹɪptɪv/
microwave /ˈmaɪkɹəˌweɪv/
responsive /ɹɪˈspɒnsɪv/
elusive /ɪˈluːsɪv/
narrative /ˈnæɹətɪv/
authoritative /ɔːˈθɒɹɪˌteɪtɪv/
/ɔːˈθɒɹɪtətɪv/
definitive /dɪˈfɪn.ɪt.ɪv/
qualitative /ˈkwɑl.ɪˌteɪ.tɪv/
archive /ˈɑːkaɪv/
addictive /əˈdɪktɪv/
informative /ɪnˈfɔɹmətɪv/
groove /ɡɹʊuv/
instinctive /ɪnˈstɪŋktɪv/
indicative /ɪnˈdɪk.ə.tɪv/
thereof /ðɛˈɹʌv/
conceive /kənˈsiːv/
conclusive /kənˈklusɪv/
intuitive /ɪnˈtjuːɪtɪv/
oppressive /əˈpɹɛs.ɪv/
nave /neɪv/
thrive /θɹaɪv/
dissolve /dɪˈzɒɫv/
retrieve /ɹɪˈtɹiv/
/ɹəˈtɹiv/
/ɹiˈtɹiv/
disruptive /dɪsˈɹʌptɪv/
/dɪzˈɹʌptɪv/
/dɪzˈɹʊptɪv/
pervasive /pəˈveɪ.sɪv/
glove /ɡlʌv/
prerogative /pɹɪˈɹɒɡ.ə.tɪv/
provocative /pɹəˈvɒk.ə.tɪv/
strive /ˈstɹaɪv/
wave /weɪv/
deprive /dɪˈpɹaɪv/
associative /əˈsoʊ.ʃi.ə.tɪv/
/əˈsoʊ.si.ə.tɪv/
exhaustive /ɛɡˈzɔː.stɪv/
imperative /ɪmˈpɛɹ.ə.tɪv/
inclusive /ɪnˈkluːsɪv/
subversive /səbˈvɜɹsɪv/
rave /ɹeɪv/
assertive /əˈsɝtɪv/
inactive /ɪnˈæktɪv/
insensitive /ɪnˈsɛnsɪtɪv/
normative /ˈnɔɹmətɪv/
adaptive /əˈdæpˌtɪv/
suggestive /səɡˈdʒɛstɪv/
dismissive /dɪsˈmɪs.ɪv/
/dɪzˈmɪs.ɪv/
obsessive /əbˈsɛsɪv/
instructive /ɪnˈstɹʌktɪv/
conducive /kən'djuːsɪv/
investigative /ɪnˈvɛstɪɡətɪv/
/ɪnˈvɛstɪɡeɪtɪv/
digestive /daɪˈdʒɛstɪv/
abusive /əˈbjuː.sɪv/
discursive /dɪsˈkɜː(ɹ)sɪv/
perceptive /pəˈsɛptɪv/
starve /stɑːv/
olive /ˈɒlɪv/
cohesive /ˈkəʊ.hiː.sɪv/
cove /koʊv/
abortive /əˈbɔɹ.tɪv/
executive /ɪɡˈzɛkjʊtɪv/
putative /ˈpju.tə.tɪv/
deceive /dɪˈsiːv/
intrusive /ɪnˈtɹuːsɪv/
attentive /əˈtɛntɪv/
compulsive /kəmˈpʌlsɪv/
abrasive /əˈbɹeɪ.sɪv/
/əˈbɹeɪ.zɪv/
hive /haɪv/
inventive /ɪnˈvɛntɪv/
shove /ʃʌv/
octave /ˈɒktɪv/
/ˈɒkteɪv/
deceptive /dɪ.ˈsɛp.tɪv/
reeve /ɹiːv/
contemplative /kənˈtɛmplətɪv/
/ˈkɒntəmplətɪv/
carve /kɑɹv/
affective /əˈfɛktɪv/
preserve /pɹəˈzɜːv/
divisive /dɪˈvaɪsɪv/
contraceptive /ˈkɒn.tɹəˌsɛp.tɪv/
possessive /pəˈzɛsɪv/
illustrative /ɪˈlʌs.tɹə.tɪv/
/ˈɪ.ləˌstɹeɪ.tɪv/
weave /wiːv/
grieve /ɡɹiːv/
shave /ʃeɪv/
inquisitive /ɪŋˈkwɪzətɪv/
prescriptive /pɹɪˈskɹɪptɪv/
primitive /ˈpɹɪmɪtɪv/
evasive /ɪˈveɪsɪv/
halve /hɑːv/
manipulative /məˈnɪpjələtɪv/
invasive /ɪnˈveɪsɪv/
impassive /ɪmˈpæsɪv/
furtive /ˈfɜːtɪv/
alcove /ˈæl.kəʊv/
diminutive /dɪˈmɪn.jʊ.tɪv/
/dəˈmɪn.jə.tɪv/
affirmative /əˈfɜːmətɪv/
additive /ˈæ.dɪ.tɪv/
incisive /ɪnˈsaɪsɪv/
save /seɪv/
sieve /sɪv/
/siːv/
waive /weɪv/
disapprove /dɪsəˈpɹuːv/
submissive /səbˈmɪsɪv/
generative /ˈdʒɛnəɹətɪv/
/ˈdʒɛnɹətɪv/
/dʒəˈnɛɹətɪv/
deductive /dɪˈdʌktɪv/
/dɪˈdʊktɪv/
heave /hiːv/
disincentive /ˌdɪsɪnˈsɛntɪv/
vindictive /vɪnˈdɪk.tɪv/
adhesive /ædˈhi.sɪv/
repulsive /rĭ.pŭl'sĭv/
/rē.pŭl'sĭv/
figurative /ˈfɪɡjʊɹətɪv/
derivative /dɪˈɹɪvətɪv/
pave /peɪv/
infective /ɪnˈfɛktɪv/
combative /ˈkɒm.bə.tɪv/
restorative /ɹɪˈstɒɹətɪv/
crave /kɹeɪv/
talkative /ˈtɔːkətɪv/
postoperative /poʊstˈɑpəɹətɪv/
disprove /dɪsˈpɹuːv/
exploitative /ɪkˈsplɔɪtətɪv/
/ɪksplɔɪˈteɪtɪv/
indecisive /ˌɪndɪˈsaɪsɪv/
plaintive /ˈpleɪntɪv/
delve /dɛlv/
attributive /ə.ˈtɹɪ.bju.tɪv/
/əˈtʃɹɪbjuɾɪv/
derisive /dɪˈɹaɪ.sɪv/
/dɪˈɹɪ.sɪv/
hyperactive /ˈhaɪp.ə(ɹ)ˌæk.tɪv/
introspective /ɪntɹoʊˈspɛktɪv/
predicative /pɹɪˈdɪk.ə.tɪv/
dev /dɛv/
recitative /ɹɛsɪtəˈtiːv/
khedive /kəˈdiːv/
pejorative /pɪˈdʒɒɹətɪv/
obtrusive /əbˈtɹuːsɪv/
contrive /kənˈtɹaɪv/
luv /lʌv/
purposive /ˈpəːpəsɪv/
relive /ɹiːˈlɪv/
demonstrative /dɪˈmɒnstɹətɪv/
beehive /ˈbiːhaɪv/
cursive /ˈkɝsɪv/
devolve /dɪˈvɒɫv/
transgressive /tɹænzˈɡɹɛsɪv/
invective /ɪnˈvɛktɪv/
connective /kəˈnɛktɪv/
stave /steɪv/
palliative /ˈpalɪətɪv/
serve /sɜːv/
disbelieve /dɪsbɪˈliːv/
iterative /ˈɪtəɹətɪv/
/ˈɪtəɹˌeɪtɪv/
pensive /ˈpɛn.sɪv/
vegetative /ˈvɛdʒəteɪtɪv/
degenerative /dɪˈdʒɛn(ə)ɹətɪv/
trove /tɹəʊv/
convulsive /kənˈvʌlsɪv/
reductive /ɹɪˈdʌktɪv/
knave /neɪv/
retributive /ˌɹɪ.ˈtɹɪ.bju.tɪv/
/ˌɹə.ˈtɹɪb.jə.tɪv/
sedative /ˈsɛdɘtɪv/
swerve /swɜː(ɹ)v/
reclusive /ɹɪˈkluːsɪv/
absolve /əbˈzɒlv/
declarative /dɪˈklæɹətɪv/
effusive /ɪˈfjuːsɪv/
mangrove /ˈmæŋɡɹəʊv/
percussive /pəˈkʌsɪv/
outlive /aʊtˈlɪv/
shelve /ʃɛlv/
allusive /əˈluː.sɪv/
/əˈljuː.sɪv/
missive /ˈmɪsɪv/
deconstructive /diːkənˈstɹʌktɪv/
/diːkənˈstɹʊktɪv/
laxative /ˈlæk.sə.tɪv/
interrogative /ˌɪn.təˈɹɒ.ɡə.tɪv/
cleave /kliːv/
mauve /məʊv/
conclave /ˈkɒn.kleɪv/
inattentive /ˌɪn.ə.ˈtɛn.tɪv/
salve /sælv/
/sɑːv/
intransitive /ɪnˈtɹænsətɪv/
/ɪnˈtɹænzətɪv/
retroactive /ˌɹɛt.ɹəʊˈæk.tɪv/
absorptive /æbˈsɔɹp.tɪv/
/əbˈsɔɹp.tɪv/
/əbˈzɔɹp.tɪv/
/æbˈzɔɹp.tɪv/
architrave /ˈɑɹ.kɪ.tɹeɪv/
dispositive /dɪˈspɒzɪtɪv/
plosive /ˈpləʊsɪv/
/ˈpləʊzɪv/
deprave /dɪˈpɹeɪv/
disjunctive /dɪsˈdʒʌŋktɪv/
/dɪsˈdʒʊŋktɪv/
fricative /ˈfɹɪkətɪv/
multiplicative /ˈmʌltɪplɪˌkeɪtɪv/
/ˌmʌltɪˈplɪkətɪv/
bivalve /ˈbaɪvælv/
subjunctive /səbˈdʒʌŋktɪv/
undemonstrative /ˌʌn dəˈmɒn stɹə tɪv/
vituperative /vɪˈtjuːpɹətɪv/
/vaɪˈtjuːpɹətɪv/
nutritive /ˈnjuːtɹətɪv/
rove /ɹəʊv/
uncreative /ʌnkɹɪˈeɪtɪv/
appetitive /æpˈ.pɛ.taɪ.tɪv/
connive /kəˈnaɪv/
diffusive /dɪˈfjuːsɪv/
margrave /ˈmɑːɡɹeɪv/
reprieve /ɹɪˈpɹiːv/
shiv /ʃɪv/
endive /ˈɛndaɪv/
/ɒnˈdiːv/
fictive /ˈfɪktɪv/
accumulative /ə.ˈkjum.jə.ˌleɪ.tɪv/
/ə.ˈkjum.jə.ˌlə.tɪv/
locative /ˈlɑkətɪv/
interweave /ɪntəɹˈwiːv/
coextensive /ˌkəʊɪkˈstɛnsɪv/
spiv /spɪv/
vocative /ˈvɑkətɪv/
exploitive /ɪkˈsplɔɪtɪv/
jive /ˈdʒaɪv/
preemptive /pɹiːˈɛmp.tɪv/
reprove /ɹɪˈpɹuːv/
satnav /ˈsæt.næv/
skive /ˈskaɪv/
superlative /suːˈpɜː.lə.tɪv/
/sjuːˈpɜː.lə.tɪv/
neve /niːv/
nieve /niːv/
rebarbative /ɹɪˈbɑːbətɪv/
dissociative /dɪˈsoʊ.ʃi.ə.tɪv/
/dɪˈsoʊ.si.ə.tɪv/
chiv /tʃɪv/
chive /tʃaɪv/
thieve /θiːv/
conative /ˈkəʊn.ə.tɪv/
costive /ˈkɒstɪv/
eave /iːv/
misconceive /ˌmɪskənˈsiːv/
nominative /ˈnɒmɪnətɪv/
occlusive /əˈkluːsɪv/
shive /ʃaɪv/
stative /ˈsteɪtɪv/
interventive /ɪntɚvɛntəv/
abductive /æbˈdʌk.tɪv/
/ˈæbˌdək.tɪv/
accommodative /ə.ˈkɒm.ə.ˌdeɪt.ɪv/
autoclave /ˈɔtəˌkleɪv/
belive /bɪˈlaɪv/
div /ˈdɪv/
separative /ˈsɛp(ə)ɹətɪv/
/ˈsɛp(ə)ˌɹeɪtɪv/
behove /bɪˈhəʊv/
concentrative /kənˈsɛntɹətɪv/
digressive /daɪˈɡɹɛsɪv/
dissuasive /dɪˈsweɪzɪv/
equative /i(ː)ˈkweɪtɪv/
/ˈɛkwətɪv/
glaive /ɡleɪv/
lave /leɪv/
accusative /əˈkjuːzətɪv/
aggrieve /ʌˈɡɹiv/
exclave /ˈɛkskleɪv/
maglev /ˈmæɡ.lɛv/
ratiocinative /ˌɹæʃ.ɪˈɑs.əˌneɪ.tɪv/
rive /ɹaɪv/
skydive /ˈskaɪˌdaɪv/
unconstructive /ˌʌnkənˈstɹʌktɪv/
ablative /ˈæb.lə.tɪv/
abstractive /əbˈstɹæk.tɪv/
burgrave /ˈbɜːɡɹeɪv/
corporative /ˈkɔːp(ə)ɹətɪv/
dative /ˈdeɪtɪv/
ergative /ˈɜːɡətɪv/
expletive /ɪkˈspliːtɪv/
gov /ɡʌv/
greave /ɡɹiːv/
illusive /ɪˈluːsɪv/
inchoative /ɪnˈkəʊ.ə.tɪv/
nuncupative /nʌŋˈkup.ə.tɪv/
/nʌŋˈkjup.ə.tɪv/
polyphiloprogenitive /ˌpɒlɪfɪləpɹəˈd͡ʒɛnɪtɪv/
shrive /ˈʃɹaɪv/
accelerative /ɪk.ˈsɛl.ə.ˌɹeɪt.ɪv/
/æk.ˈsɛl.ə.ˌɹeɪt.ɪv/
acceptive /æk.ˈsɛp.tɪv/
accretive /ə.ˈkɹi.tɪv/
acculturative /ə.ˈkʌl.tʃə.ˌɹeɪt.ɪv/
amative /ˈam.ə.tɪv/
assistive /əˈsɪstɪv/
bereave /bɪˈɹiːv/
clave /kleɪv/
constative /ˈkɒnstətɪv/
/kənˈsteɪtɪv/
decompressive /diːkəmˈpɹɛsɪv/
deflective /dɪˈflɛktɪv/
ejective /iˈdʒɛktɪv/
exhortative /ɨɡˈzɔɹtətɪv/
facultative /ˈfæ.kəl.tə.tɪv/
illative /ɪˈleɪtɪv/
ipsative /ˈɪpsətɪv/
irrelative /ɪˈɹɛlətɪv/
optative /ˈɒptətɪv/
/ɒpˈteɪtɪv/
precognitive /pɹiˈkɑɡ.nə.tɪv/
repave /ɹiːˈpeɪv/
sheave /ʃiːv/
stipulative /ˈstɪpjələtɪv/
trave /tɹeɪv/
abdicative /ˈæb.dəˌkeɪ.tɪv/
/ˈæb.dəˌkə.tɪv/
abditive /ˈæb.dɪ.tɪv/
abducens nerve /æbˈduˌsɛnz nɚv/
/æbˈdjuˌsɛnz nɚv/
/əbˈduˌsɛnz nɚv/
/əbˈdjuˌsɛnz nɚv/
abducent nerve /æbˈdus.ənt nɚv/
/æbˈdjus.ənt nɚv/
aberrative /ˈæb.əˌɹeɪd.ɪv/
abessive /æˈbɛ.sɪv/
/ˈæˌbɛ.sɪv/
Abib /ɑˈviv/
/ˈeɪ.bɪb/
/ˈɑ.bib/
abirritative /ˌæb.ɪɹ.ɪˈteɪ.tɪv/
abjective /ˈæbˌd͡ʒɛ.tɪv/
/ˌæbˈd͡ʒɛ.tɪv/
abreactive /ˌæb.ɹiˈæk.tɪv/
abstersive /əbˈstɝː(ɹ).sɪv/
abstrusive /əbˈstɹuː.sɪv/
acervative /əˈsɝ.və.tɪv/
adjective /ˈæ.d͡ʒɪk.tɪv/
/ˈæ.d͡ʒə(k).tɪv/
adventive /ədˈvɛntɪv/
adverbative /ædˈvɝbətɪv/
affrontive /əˈfɹʌntɪv/
allative /ˈælətɪv/
alterative /ˈɒl.tɹə.tɪv/
/ˈɒl.tə.ɹə.tɪv/
anticreative /ˌantɪkɹɪˈeɪtɪv/
apojove /ˈæpəˌdʒəuv/
approbative /ˈæp.ɹəˌbeɪ.tɪv/
/əˈpɹəʊ.beɪ.tɪv/
Argive /ˈɑːɡʌɪv/
asweve /əˈswiːv/
bathyscaphe /ˈbæθɪˌskeɪv/
/ˈbæθɪˌskæf/
behoove /bɨˈhuːv/
belove /bɪˈləʊv/
Bézier curve /bezje kɜːv/
Big5 /bɪɡ faɪv/
b'lieve /bliːv/
bondslave /ˈbɒndsleɪv/
bookstave /ˈbʊk.stɪv/
breve /bɹiːv/
burggrave /ˈbɜːɡɹeɪv/
bust a move /ˈbʌst ə ˈmuːv/
caritative /ˈkæɹ.ɪˌteɪ.tɪv/
/ˈkæɹ.ɪˌtə.tɪv/
castrative /kaˈstɹeɪtɪv/
catenative /ˈkætn̩ə.tɪv/
/ˈkæt.ə.neɪ.tɪv/
chav /tʃav/
cislocative /sɪsˈlɑkəˌtɪv/
Clive /ˈklaɪv/
cognate accusative /ˈkɒɡneɪt əˈkjuːzətɪv/
collative /kəˈleɪtɪv/
combinative /ˈkɒmbɪneɪtɪv/
comfortative /ˈkʌmfətətɪv/
comitative /ˈkɑmətətɪv/
conserve /ˈkɒnsɜː(ɹ)v/
contemptive /kənˈtɛmp.tɪv/
convolve /kənˈvɒlv/
could've /ˈkʊdəv/
counterattractive /ˌkaʊntəɹəˈtɹaktɪv/
Cov /kɒv/
cuckoo-dove /ˈkʊkuːˌdʌv/
curve /kɜːv/
/ˈkʰɜːv/
Dave /deɪv/
dealkylative /diːˈæɫkɪlətɪv/
decarboxylative /diːkɑːˈbɒksɪlətɪv/
decongestive /diːkənˈdʒɛstɪv/
deconvolve /diːkənˈvɒɫv/
decretive /dɪˈkɹiːtɪv/
decursive /dɪˈkɜːsɪv/
deducive /dɪˈdjuːsɪv/
defusive /dɪˈfjuːsɪv/
dehortative /diːˈhɔːtətɪv/
depressive /dɪˈpɹɛsɪv/
deteriorative /dɪˈtɪəɹɪəɹeɪtɪv/
dilative /daɪˈleɪtɪv/
Dove /dʌv/
duplicative /ˈdjuː.plɪk.ə.tɪv/
elative /ɪˈleɪtɪv/
eruv /ˈɛɹʊv/
/ˈeɪ.ɹʊv/
essive /ˈɛsɪv/
Eve /iːv/
fave /feɪv/
five /faɪv/
flative /ˈfleɪtɪv/
Gav /ɡæv/
gerundive /dʒəˈɹʌndɪv/
gravitational wave /ˌɡɹæ.vəˈteɪ.ʃə.nəl weɪv/
gyve /dʒaɪv/
/ɡaɪv/
helve /hɛlv/
hors d'oeuvre /ɔəˈdɜːv/
/ɔəˈdɜːvɹə/
hortative /ˈhɔːtətɪv/
Inca dove /ˈɪŋ.kə.dʌv/
inceptive /ɪnˈsɛptɪv/
incessive /ɪnsˈsɛs.ɪv/
induplicative /ɪndjuːplɪˈkeɪtɪv/
inflative /ɪnˈfleɪtɪv/
ingenuitive /ˌɪndʒəˈn(j)uːətɪv/
initiative /ɪˈnɪʃətɪv/
injective /ɪnˈdʒɛktɪv/
innative /ɪˈneɪtɪv/
intempestive /ɪntɛmˈpɛstɪv/
intentive /ɪnˈtɛntɪv/
Irv /ɝv/
-ive /ɪv/
Jove /dʒəʊv/
Kallang Wave /ˈkɑːlɑːŋ weɪv/
Kev /kɛv/
knive /naɪv/
laticlave /ˈlatɪkleɪv/
Liv /lɪv/
mahoosive /maˈh(j)uː.sɪv/
matterative /məˈtɜɹətɪv/
Merv /mɜː(ɹ)v/
minorative /ˈmaɪnəɹeɪtɪv/
mischieve /mɪsˈtʃiːv/
miscreative /ˌmɪskɹɪˈeɪtɪv/
myeloproliferative /ˌmaɪələpɹəˈlɪfəɹeɪtɪv/
/.ətɪv/
Neave /niːv/,/niːv/
Negev /ˈnɛɡɛv/
nonnative /nɒnˈneɪtɪv/
obv. /ɒbv/
off of /ˈɒfəv/
/ˈɒfə/
ogive /ˈəʊɡaɪv/
/ˈəʊdʒaɪv/
ollamh /ˈɒlæv/
ollav /ˈɒlæv/
OOV /uːv/
opinative /ˈɒpɪnətɪv/
outbrave /aʊtˈbɹeɪv/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list