Words ending with the phoneme voiced bilabial stop /b/ (261)Word Pronunciation (IPA)
job /d͡ʒɒb/
club /klʌb/
describe /dəˈskɹaɪb/
/dɪsˈkɹaɪb/
pub /pʌb/
superb /suˈpɝb/
/səˈpɝb/
tube /tjuːb/
wardrobe / ˈwɔːdɹəʊb/
probe /pɹəʊb/
verb /vɝb/
absorb /əbˈzɔːb/
/əbˈsɔːb/
grab /ɡɹæb/
tribe /tɹaɪb/
lab /læb/
globe /ɡləʊb/
mob /mɒb/
disturb /dɪsˈtɜːb/
web /wɛb/
suburb /ˈsʌbɜː(ɹ)b/
bulb /bʌlb/
slab /slæb/
robe /ɹəʊb/
cube /kjuːb/
subscribe /səbˈskɹaɪb/
herb /hɜːb/
crab /kɹæb/
tub /tʌb/
stab /stæb/
hub /hʌb/
prescribe /pɹɪˈskɹaɪb/
drab /dɹæb/
knob /nɒb/
tab /tæb/
chub /tʃʌb/
shrub /ʃɹʌb/
rob /ɹɒb/
ebb /ɛb/
kerb /kɝb/
sub /sʌb/
babe /beɪb/
lobe /ləʊb/
grub /ɡɹʌb/
cub /kʌb/
sob /sɒb/
hob /hɑb/
reverb /ˈɹiˌvɚb/
cob /kɑb/
scribe /skɹaɪb/
blob /blɒb/
orb /oɹb/
bribe /bɹaɪb/
rhubarb /ˈɹuːbɑːb/
fab /fæb/
ascribe /əˈskɹaɪb/
snob /snɒb/
proverb /ˈpɹɒvɜːb/
vibe /vaɪb/
garb /ɡɑː(ɹ)b/
rub /ɹʌb/
/ɹɐb/
hubbub /ˈhʌbʌb/
curb /kɝb/
nub /nʌb/
stub /stʌb/
adverb /ˈæd.vɜːb/
bib /bɪb/
glib /ɡlɪb/
jib /dʒɪb/
crib /kɹɪb/
ob /ɒb/
scab /skæb/
gob /ɡɒb/
jibe /ˈdʒaɪb/
blurb /blɝ(ː)b/
cobb /kɒb/
slob /slɒb/
barb /bɑː(ɹ)b/
cherub /ˈtʃɛɹəb/
bob /bɒb/
diatribe /ˈdaɪ.əˌtɹaɪb/
dub /dʌb/
glebe /ɡliːb/
nib /nɪb/
lob /lɒb/
bathrobe /ˈbɑːθɹəʊb/
carb /kɑɹb/
syllabub /ˈsɪl.ə.bʌb/
abb /æb/
swab /swɒb/
ab /æb/
neb /nɛb/
throb /θɹɒb/
flab /flæb/
yob /jɒb/
microbe /ˈmaikɹoʊb/
squib /skwɪb/
grebe /ɡɹiːb/
doorknob /ˈdɔː.nɒb/
kebab /kəˈbæb/
bathtub /ˈbɑːθtʌb/
/ˈbæθtʊb/
lightbulb /ˈlaɪtˌbʌlb/
fob /fɒb/
inscribe /ɪnˈskɹaɪb/
fib /fɪb/
daub /dɔːb/
circumscribe /ˈsɜː.kəm.skɹaɪb/
astrolabe /ˈæs.tɹəˌleɪb/
nob /nɒb/
flashbulb /ˈflæʃbʌlb/
jube /dʒuːb/
perturb /pɚˈtɝb/
boob /ˈbuːb/
gib /ɡɪb/
/dʒɪb/
taxicab /ˈtæk.siˌkæb/
blub /blʌb/
celeb /səˈlɛb/
imbibe /ɪmˈbaɪb/
proscribe /pɹəˈskɹaɪb/
adsorb /ədˈzɔːb/
/ədˈsɔːb/
tib /tɪb/
glob /ɡlɑb/
rehab /ˈɹiːhæb/
squab /ˈskwɒb/
baobab /ˈbeɪəʊbæb/
blab /blæb/
corncob /ˈkɔɹnkɒb/
garderobe /ˈɡɑːdɹəʊb/
bub /bʌb/
nabob /ˈneɪbɑb/
snib /snɪb/
bibb /bɪb/
bleb /blɛb/
conflab /ˈkɒn.flæb/
homophobe /ˈhɒməˌfəʊb/
/ˈhəʊməˌfəʊb/
hypercube /ˈhaɪ.pə.kjuːb/
bicarb /ˈbaɪˌkɑɹb/
blowjob /ˈbləʊdʒɒb/
chib /tʃɪb/
demob /diˈmɒb/
dweeb /dwiːb/
lube /luːb/
pedicab /ˈpɛdiˌkæb/
jujube /ˈdʒuː.dʒuːb/
kibe /kaɪb/
pleb /plɛb/
pube /pjuːb/
confab /ˈkɒn.fæb/
flob /flɒb/
glub /ɡlʌb/
hijab /hɪˈdʒɑːb/
/hɪˈdʒæb/
/n{{RːDictionary.com/
tobe /təʊb/
Ab /ɑb/
abdominal rib /æbˈdɑm.ə.nl̩ ɹɪb/
/əbˈdɑm.ə.nl̩ ɹɪb/
abob /əˈbɑb/
abwab /əbˈwɑːb/
acrophobe /ˈækɹəˌfoʊb/
ad lib /æd ˈlɪb/
/ˈæd ˈlɪb/
adalimumab /æ dæ lɪ ˈmʌ mæb/
Ahab /ˈeɪˌhæb/
ailurophobe /aɪˈljʊəɹəˌfəʊb/
alemtuzumab /æ.lɛm.ˈtu.zu.mæb/
Anglophobe /ˈaŋ.ɡlə(ʊ).fəʊb/
aquabib /æk.wə.bɪb/
Arab /ˈæɹ.əb/
/ˈeɪ.ɹæb/
Atyap /ətjab/
Austrophobe /ˈɒstɹə(ʊ)fəʊb/
Ayrab /ˈeɪ.ɹæb/
backstab /ˈbækˌstæb/
bafflegab /ˈbæfəɫɡæb/
Beeb /biːb/
Beelzebub /biːˈɛlzɪbʌb/
bibe /baɪb/
biphobe /ˈbaɪfoʊb/
Bob /bɒb/
bortezomib /bɔɹˈtɛzoʊmɪb/
burb /bɝb/
Caleb /ˈkeɪləb/
Cantab /ˈkantab/
chilli crab /ˈt͡ʃɪli kɹæb/
claustrophobe /ˈklɒs.tɹəˌfəʊb/
converb /ˈkɑn.vɝb/
corymb /ˈkɒɹɪmb/
cubeb /ˈkjuːbɛb/
Danube /ˈdænjuːb/
Deb /dɛb/
debarb /diːˈbɑːb/
Deneb /ˈdɛnɛb/
disrobe /dɪsˈɹəʊb/
dob /dɑb/
doner kebab /ˈdɒn.ə(ɹ).kəˌbæb/
ephebe /ɛˈfiːb/
ezetimibe /ɛˈzɛtɪmɪb/
/ɛˈzɛtɪmaɪb/
Fab /fæb/
feeb /fiːb/
floordrobe /'flɔːɹdɹəʊb/
/country=us/
flub /flʌb/
food web /ˈfuːdwɛb/
Francophobe /ˈfɹeɪŋkəfoʊb/
Gabe /ɡeɪb/
galbe /ɡalb/
gerbe /dʒɜːb/
Halab /hɑːˈlɑb/
Haleb /hɑːˈleb/
health club /ˈhɛlθ ˌkləb/
heeb /hiːb/
Herb /hɜː(ɹ)b/
hey rube /heɪ ɹub/
Hib /hɪb/
Jacob /ˈd͡ʒeɪkəb/
Jeb /dʒɛb/
Joab /d͡ʒəʊ.æb/
Job /dʒəʊb/
jobe /d͡ʒəʊb/
jubarb /ˈd͡ʒuːbəb/
kayfabe /ˈkeɪfeɪb/
Keb /kɛb/
La Trobe /lə ˈtɹəʊb/
McCobb /məˈkɑb/
moob /muːb/
Mozarab /məʊˈzæɹəb/
Negrophobe /ˈniɡɹəˌfoʊb/
newb /n(j)uːb/
nimb /nɪmb/
niqab /nɪˈkɑːb/
/nɪˈkæb/
nom de Web /nɒm də ˈwɛb/
noob /n(j)uːb/
occipital lobe /ˌɑkˈsɪpɪtəl ˌloʊb/
parietal lobe /pəˈɹaɪətəl ˌloʊb/
plebe /plib/
Punjab /pʌnˈdʒɑːb/
rebab /ɹɪˈbæb/
rebribe /ɹiːˈbɹʌɪb/
refurb /ɹiːˈfɜː(ɹ)b/
Rob /ɹɒb/
rube /ɹuːb/
Russophobe /ˈɹʌsə(ʊ)fəʊb/
scrab /skɹæb/
scrub /skɹʌb/
Serb /ˈsɝb/
shish kebab /ˈʃɪʃkəbɑb/
sib /sɪb/
sideboob /ˈsaɪdbub/
sleb /slɛb/
sneb /snɛb/
sparerib /ˌspɛəˈɹɪb/
stravage /pronstub/
sungrebe /ˈsʌn.ɡɹib/
superscribe /suːpəˈskɹʌɪb/
Talib /ˈtʰælɪb/
thromb- /θɹɒmb/
toke tube /təʊk tuːb/
toubab /tu.bab/
unclomb /ʌŋˈkləʊmb/
underboob /ˈʌndəbuːb/
UW /ˈjuˈdʌb/
vocab /ˈvoːkæb/
Web /wɛb/
web celeb /wɛb/
wolf cub /ˈwʊlfkʌb/
wub /wʌb/
xenophobe /ˈzinəfoʊb/
YouTube /ˈjuːtjuːb/
/ˈjuːtʃuːb/
intransitive verb /ɪnˌtɹænsətɪv ˈvɜːb/
/ɪnˌtɹænzətɪv ˈvɜːb/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list