Words ending with the phoneme velar nasal /ŋ/ (470)Word Pronunciation (IPA)
something /ˈsʌmθɪŋ/
/ˈsɐmθɪŋ/
during /ˈdjʊəɹɪŋ/
long /ˈlɒŋ/
thing /θɪŋ/
nothing /ˈnʌθɪŋ/
young /jʌŋ/
anything /ˈɛn.i.θɪŋ/
among /əˈmʌŋ/
morning /ˈmɔːnɪŋ/
everything /ˈɛvɹɪθɪŋ/
king /kɪŋ/
strong /stɹɒŋ/
bring /ˈbɹɪŋ/
wrong /ɹɒŋ/
along /əˈlɒŋ/
song /sɒŋ/
ring /ɹɪŋ/
hang /hæŋ/
wing /wɪŋ/
string /stɹɪŋ/
tongue /tʌŋ/
darling /ˈdɑːlɪŋ/
belong /bɪˈlɒŋ/
sing /sɪŋ/
sterling /ˈstɜː(ɹ).lɪŋ/
unwilling /ʌnˈwɪlɪŋ/
offspring /ˈɒfspɹɪŋ/
lung /ˈlʌŋ/
pudding /ˈpʊd.ɪŋ/
lightning /ˈlaɪt.nɪŋ/
swing /ˈswɪŋ/
lang /læŋ/
outing /ˈaʊtɪŋ/
sting /ˈstɪŋ/
spring /spɹɪŋ/
cunning /ˈkʌnɪŋ/
shilling /ˈʃɪlɪŋ/
fleeting /ˈfliːtɪŋ/
wang /wæŋ/
breathtaking /ˈbɹɛθˌteɪ.kɪŋ/
whaling /ˈweɪlɪŋ/
conveyancing /kənˈveɪənsɪŋ/
golding /ˈɡəʊldɪŋ/
pacing /ˈpeɪsɪŋ/
notwithstanding /ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ/
dung /ˈdʌŋ/
ling /lɪŋ/
gruelling /ˈɡɹʊə.lɪŋ/
slang /slæŋ/
painstaking /ˈpeɪnˌsteɪkɪŋ/
throng /θɹɒŋ/
yang /jæŋ/
pang /pæŋ/
sibling /ˈsɪblɪŋ/
tang /tæŋ/
inkling /ɪŋk.lɪŋ/
ping /pɪŋ/
fledgling /ˈflɛdʒlɪŋ/
fling /ˈflɪŋ/
bunting /ˈbʌntɪŋ/
headlong /ˈhedlɒŋ/
unremitting /ˌʌnɹɪˈmɪtɪŋ/
unsung /ˌʌnˈsʌŋ/
excruciating /ɛkˈskɹuːʃiːeɪtɪŋ/
/ɪkˈskɹuːsiːeɪtɪŋ/
tong /tɒŋ/
duckling /ˈdʌklɪŋ/
wring /ɹɪŋ/
middling /ˈmɪdlɪŋ/
/ˈmɪdl̩ɪŋ/
farthing /ˈfɑː(ɹ).ðɪŋ/
offing /ˈɒfɪŋ/
homecoming /ˈhoʊm.ˌkʌmɪŋ/
awning /ˈɔːnɪŋ/
smattering /ˈsmæ.təɹ.ɪŋ/
cling /ˈklɪŋ/
earring /ˈɪɹɪŋ/
gosling /ɡɑzlɪŋ/
clang /klæŋ/
meringue /məˈɹæŋ/
jong /dʒɒŋ/
sling /ˈslɪŋ/
starling /ˈstɑɹlɪŋ/
swingeing /ˈswɪn(d)ʒɪŋ/
twang /twæŋ/
bing /bɪŋ/
/bɪŋ/
gang /ɡæŋ/
ting /tɪŋ/
unerring /ʌnˈɜːɹ.ɪŋ/
ching /ˈtʃɪŋ/
prong /pɹɑŋ/
ginseng /ˈdʒɪnsɛŋ/
/ˈdʒɪnsɪŋ/
self-deprecating /ˌsɛlfˈdɛpɹəˌkeɪtɪŋ/
whopping /ˈ(h)wɒpɪŋ/
bung /ˈbʌŋ/
sing-song /ˈsɪŋsɒŋ/
unbecoming /ˌʌnbɪˈkʌmɪŋ/
appetizing /ˈæp.ə.taɪz.ɪŋ/
boomerang /ˈbuməɹæŋ/
mustang /ˈmʌs.tæŋ/
dumpling /ˈdʌmplɪŋ/
greening /ˈɡɹiːnɪŋ/
bong /bɒŋ/
hulking /ˈhʌlkɪŋ/
thong /θɒŋ/
outbuilding /ˈaʊtˌbɪl.dɪŋ/
sarong /səˈɹɒŋ/
weltanschauung /ˈvɛltɑːnˌʃaʊʊŋ/
boing /bɔɪŋ/
unpleasing /ʌnˈpliːzɪŋ/
bodybuilding /ˈbɒdiˌbɪldɪŋ/
bowstring /ˈboʊstɹɪŋ/
rockling /ˈɹɑklɪŋ/
thang /θæŋ/
undeserving /ˌʌndɪˈzɝvɪŋ/
lemming /lɛm.ɪŋ/
quisling /ˈkwɪz.lɪŋ/
gloaming /ˈɡləʊmɪŋ/
lapwing /ˈlæpwɪŋ/
multiprocessing /ˈmʌltiˌpɹɒsɛsɪŋ/
/ˈmʌltiˌpɹəʊsɛsɪŋ/
billabong /ˈbɪləbɒŋ/
birdwatching /ˈbɜː(ɹ)dˌwɒtʃ.ɪŋ/
contretemps /ˈkɒn.tɹə.tɑ̃ŋ/
peacekeeping /ˈpiːskiːpɪŋ/
ravening /ˈɹævənɪŋ/
soul-searching /ˈsəʊlsəːtʃɪŋ/
benching /ˈbɛntʃɪŋ/
coaming /ˈkəʊ.mɪŋ/
harangue /həˈɹæŋ/
mong /ˈmʌŋ/
overhang /əʊvəˈhaŋ/
overweening /əʊvəˈwiːnɪŋ/
alluringly /əˈl(j)ʊɹɪŋ/
atheling /ˈæðəlɪŋ/
belling /ˈbɛlɪŋ/
erl-king /ˈɜːlkɪŋ/
gangue /ɡæŋ/
undeviating /ʌnˈdiːvieɪtɪŋ/
unstinting /ʌnˈstɪntɪŋ/
double-dealing /ˌdʌbəlˈdiːlɪŋ/
fisting /ˈfɪstɪŋ/
groundbreaking /ˈɡɹaʊndbɹeɪkɪŋ/
hireling /ˈhaɪɹˌlɪŋ/
lacewing /ˈleɪs.wɪŋ/
orangutang /əˈɹæŋ.ʉˌtæŋ/
blubbing /ˈblʌbɪŋ/
bone-chilling /ˈbəʊnˌtʃɪl.ɪŋ/
ding /dɪŋ/
dugong /ˈduɡɑŋ/
kiang /kiˈɑŋ/
prang /pɹæŋ/
shieling /ˈʃiːlɪŋ/
wainscoting /ˈweɪnskɒtɪŋ/
banteng /ˈbantɛŋ/
ging /ˈɡɪŋ/
matchmaking /ˈmætʃˌmeɪkɪŋ/
schlong /ʃlɒŋ/
skylarking /ˈskʌɪlɑːkɪŋ/
zing /zɪŋ/
binturong /ˈbɪntjʊɹɒŋ/
bronzewing /ˈbɹɒnzˌwɪŋ/
cheeping /ˈtʃiːpɪŋ/
gapping /ˈɡæpɪŋ/
beaconing /ˈbiːkənɪŋ/
birding /bɜː(ɹ)dɪŋ/
bushing /ˈbʊʃɪŋ/
dang /dæŋ/
fowling /ˈfaʊlɪŋ/
havering /ˈheɪvəɹɪŋ/
head-scratching /ˈhɛdskɹatʃɪŋ/
monophthong /ˈmɑnəfθɔŋ/
/ˈmɑnəpθɔŋ/
nong /nɒŋ/
notetaking /ˈnoʊt.teɪkɪŋ/
nulling /ˈnʌlɪŋ/
onlooking /ˈɒnlʊkɪŋ/
rent-seeking /ɹɛnt siːkɪŋ/
scene-stealing /ˈsiːn ˈstiːlɪŋ/
trong /tɹɒŋ/
unmeaning /ʌnˈmiːnɪŋ/
anastomosing /əˈnæs.təˌmoʊ.zɪŋ/
borning /ˈbɔːnɪŋ/
breeching /bɹiːtʃɪŋ/
/bɹiːtʃiːŋ/
/bɹɪtʃɪŋ/
/bɹɪtʃɪn/
cabbing /ˈkæbɪŋ/
caregiving /ˈkeəɡɪvɪŋ/
coquetting /ˈkɒk.ɛtˌɪŋ/
cubbing /ˈkʌbɪŋ/
currawong /ˈkʌɹəwɒŋ/
defunctioning /diːˈfʌŋkʃənɪŋ/
flatpicking /ˈflætpɪkɪŋ/
footling /ˈfuːt.lɪŋ/
fragging /ˈfɹæɡɪŋ/
greeking /ˈɡɹiːkɪŋ/
harang /həˈɹæŋ/
/həˈɹeɪŋ/
kerning /ˈkɝnɪŋ/
locksmithing /ˈlɒkˌsmɪθɪŋ/
mindboggling /ˈmaɪndˌbɒɡ.(ə.)lɪŋ/
ming /mɪŋ/
misspeaking /mɪsˈspiːkɪŋ/
mung /mʊŋ/
owling /ˈaʊ.lɪŋ/
pubbing /ˈpʌbɪŋ/
pung /pʌŋ/
sacring /ˈseɪkɹɪŋ/
spacefaring /ˈspeɪsfæɹɪŋ/
trepanning /tɹɪˈpænɪŋ/
wigging /ˈwɪɡɪŋ/
a- -ing /ə. .ɪŋ/
abdominal inguinal ring /æbˈdɒm.ə.nl̩ ˈɪŋ.ɡwɪn.l̩ ɹɪŋ/
/əbˈdɒm.ə.nl̩ ˈɪŋ.ɡwɪn.l̩ ɹɪŋ/
abdominal ring /æbˈdɑm.ə.nl̩ ɹɪŋ/
/əbˈdɑm.ə.nl̩ ɹɪŋ/
abearing /əˈbɛɹ.ɪŋ/
abeng /æˈbɛŋ/
Abgesang /ˈɑp.ɡəˌzɑŋ/
aboding /əˈboʊ.dɪŋ/
aborning /əˈbɔɹ.nɪŋ/
absolute blocking /ˈæb.səˌlut ˈblɑk.ɪŋ/
/ˌæb.səˈljut ˈblɑk.ɪŋ/
absolute ceiling /ˈæb.səˌlut ˈsi.lɪŋ/
/ˌæb.səˈljut ˈsi.lɪŋ/
absorption costing /æbˈsɔɹp.ʃn̩ ˈkɑs.tɪŋ/
/æbˈzɔɹp.ʃn̩ ˈkɑs.tɪŋ/
/əbˈzɔɹp.ʃn̩ ˈkɑs.tɪŋ/
/əbˈsɔɹp.ʃn̩ ˈkɑs.tɪŋ/
abuilding /əˈbɪl.dɪŋ/
academicking /ækəˈdɛmɪkɪŋ/
adeling /ˈæ.də.lɪŋ/
ah tiong /ɑːˈdɪɒŋ/
allogrooming /ˈa.lə.ɡɹuː.mɪŋ/
Althing /ˈɔːl.θɪŋ/
American Thanksgiving /əˈmɛɹɪkən ˈθæŋkskɪvɪŋ/
amissing /əˈmɪsɪŋ/
angle parking /ˈæŋɡəl ˈpɑːkɪŋ/
antialiasing /ˈæn.ti.ˈeɪ.li.əs.ɪŋ/
arm wrestling /ˈɑːm ˌɹɛs.lɪŋ/
auding /ˈɔː.dɪŋ/
Aufklärung /ˈaʊfklɛəɹʊŋ/
badelynge /ˈbad.lɪŋ/
Bandung /ˈbændʊŋ/
bangarang /ˈbæŋ.ə.ɹæŋ/
basketweaving /ˈbæsk.ɪtˌwɪiv.ɪŋ/
/ˈbæsk.ətˌwɪiv.ɪŋ/
bassooning /bəˈsuːnɪŋ/
beeswing /ˈbiːzwɪŋ/
befang /bəˈfæŋ/
Beijing /beɪˈdʒɪŋ/
bhang /baŋ/
biopharming /baɪoʊfɑː(ɹ)mɪŋ/
birdling /ˈbɜɹd.lɪŋ/
bling /blɪŋ/
bling bling /blɪŋ blɪŋ/
booklegging /ˈbʊk.lɛɡ.ɪŋ/
boomslang /ˈbuːmˌslæŋ/
boong /bʊŋ/
borking /bɔːkiŋ/
bowyang /ˈbəʊjaŋ/
Browning /ˈbɹaʊnɪŋ/
buang /ˈbuːʌŋ/
bulldung /ˈbʊldʌŋ/
cabbeling /kəˈbɛlɪŋ/
Cambuslang /ˈkæmbəsˈlæŋ/
cangue /kæŋ/
cha-ching /tʃəˈtʃɪŋ/
chainring /ˈtʃeɪnɹɪŋ/
Chang /tʃæŋ/
chapalang /ˈtʃɑpɑlɑŋ/
cheaping /ˈtʃiːpɪŋ/
cheddaring /ˈtʃɛdəɹ.ɪŋ/
Cheung /tʃiʌŋ/
/tʃʌŋ/
chiong /tʃɪʲoŋ/
Chongqing /ˈtʃɔŋˈtʃɪŋ/
cirl bunting /səːl ˈbʌntɪŋ/
clerkling /ˈklɑɹk.lɪŋ/
coffeemaking /ˈkɒf.i.meɪkɪŋ/
complain king /kɒmpleɪn kɪŋ/
conlang /ˈkʰɑnleɪŋ/
/ˈkʰɑːn.læŋ/
coojong /ˈkuːd͡ʒɒŋ/
cooning /ˈkuːnɪŋ/
cornhusking /ˈkɔɹnˌhʌskɪŋ/
counterattracting /ˌkaʊntəɹəˈtɹaktɪŋ/
Daqing /ˈdɑːˈtʃɪŋ/
Darling /ˈdɑːlɪŋ/
dawing /dɔːɪŋ/
debunching /diːˈbʌntʃɪŋ/
/diːˈbʊntʃɪŋɡ/
declustering /diːˈklʌstəɹɪŋ/
/diːˈklʊstəɹɪŋɡ/
demyelinating /diːˈmaɪ(j)əlɪneɪtɪŋ/
dephasing /diˈfeɪzɪŋ/
derring /ˈdɛɹɪŋ/
detrending /diˈtɹɛndɪŋ/
dicking /ˈdɪkɪŋ/
druggeting /ˈdɹʌɡɪtɪŋ/
dwang /dwæŋ/
Earth-grazing /ˈɜːθɡɹeɪzɪŋ/
Earthling /ˈɜːθ.lɪŋ/
endlong /ˈɛndlɒŋ/
eng /ɛŋ/
erelong /ɛəˈlɒŋ/
/ɛːˈlɒŋ/
erlking /ˈɜːlkɪŋ/
everthang /ˈɛvɹ̩ˌθæŋ/
Ewing /ˈjuːwɪŋ/
fang /fæŋ/
fanling /ˈfænlɪŋ/
fatling /ˈfatlɪŋ/
foreignizing /ˈfɒɹənʌɪzɪŋ/
fracking /ˈfɹækɪŋ/
fricking /ˈfɹɪkɪŋ/
Fucking /ˈfʊkɪŋ/
gaming /ˈɡeɪmɪŋ/
gang-gang /ˈɡaŋɡaŋ/
gian peng /ɡɪən pəŋ/
/ɡɪən bəŋ/
glamping /ˈɡlæmpɪŋ/
Gleichschaltung /ˈɡlaɪçʃaltʊŋ/
Godalming /ˈɡɒdəlmɪŋ/
good morning /ˌɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/
Götterdämmerung /ɡɒtəˈdæməɹʊŋ/
gridding /ˈɡɹɪdɪŋ/
handwaving /ˈhandweɪvɪŋ/
Hang /haŋ/
hilding /ˈhɪldɪŋ/
Hmong /h(ə)ˈmɒŋ/
hold the ring /ˈhəʊld ðə ˌɹɪŋ/
/ˈhɔʊld ðə ˌɹɪŋ/
horizontal dancing /ˌhɒ.ɹɪˈzɒn.təl ˈdɑːn.sɪŋ/
/ˌhɒ.ɹɪˈzɒn.təl ˈdæn.sɪŋ/
horizontal jogging /ˌhɒ.ɹɪˈzɒn.təl ˈdʒɒɡ.ɪŋ/
horripilating /hɒˌɹɪpɪˈleɪtɪŋ/
humbugging /ˈhʌmbʌɡɪŋ/
hydraulicking /hʌɪˈdɹɒlɪkɪŋ/
hypermiling /ˈhaɪpəmaɪlɪŋ/
if anything /ɪf ˈɛnɪθɪŋ/
/.ni./
imping /ˈɪmpɪŋ/
-ing /ɪŋ/
/ɪn/
/ən/
ingang /ˈɪn(ˌ)ɡæŋ/
int'resting /ˈɪntɹɛstɪŋ/
jackpudding /dʒæk.ˈpʊd.ˌɪŋ/
jegging /ˈdʒɛɡɪŋ/
jook-sing /ˈdʒʊkˈsɪŋ/
Jyutping /jut pʰɪŋ/
Kaohsiung /ˈkaʊ ˈʃjʊŋ/
Kapuskasing /ˌkæpʉsˈkeɪsɪŋ/
keelhauling /ˈkiːlhɔːlɪŋ/
Kengtung /kɛŋˈtʊŋ/
kerching /kəˈtʃɪŋ/
Kettering /ˈkɛtəɹɪŋ/
Kipling /ˈkɪp.lɪŋ/
kiss someone's ring /kɪs ˈsʌmwʌns ɹɪŋ/
kniving /naɪvɪŋ/
Kunming /kʊnˈmɪŋ/
Kuomintang /kuːəʊmɪnˈtaŋ/
lancinating /ˈlɑːnsɪneɪtɪŋ/
leapling /ˈliplɪŋ/
Leung /liʌŋ/
/lʌŋ/
logrolling /ˈlɒɡˌɹəʊlɪŋ/
longhauling /ˈlɒŋhɔːlɪŋ/
mahjong /mɑːˈdʒɒŋ/
/mɑːˈʒɒŋ/
man-marking /ˈmænˌmɑːkɪŋ/
manling /ˈmænlɪŋ/
manspreading /ˈmænˌspɹɛdɪŋ/
mao shan wang /ˈmaʊ ʃʌn wʌŋ/
maraging /məˈɹeɪd͡ʒɪŋ/
maundering /ˈmɔːndəɹɪŋ/
Ming /mɪŋ/
minging /ˈmɪŋɪŋ/
mirkning /ˈmɜːk(ə)nɪŋ/
misbelieving /mɪsbɪˈliːvɪŋ/
Mischling /ˈmɪʃlɪŋ/
misdeeming /mɪsˈdiːmɪŋ/
misordering /mɪsˈɔɹdəɹɪŋ/
'mong /mʌŋ/
much ado about nothing /mʌtʃ əˈduː əˈbaʊt ˈnʌθɪŋ/
myelinating /maɪ(j)əlɪneɪtɪŋ/
nasi ambeng /ˈnʌsɪ ˈʌmbəŋ/
neuroimaging /ˌnjʊəɹəʊˈɪmɪdʒɪŋ/
Ng /ɪŋ/
/ɛŋ/
/ŋ̍/
nibling /ˈnɪblɪŋ/
nictitating /ˈnɪktɪteɪtɪŋ/
niding /ˈnaɪdɪŋ/
nighthawking /ˈnʌɪthɔːkɪŋ/
nitriding /ˈnaɪ.tɹaɪd.iŋ/
on like Donkey Kong /ˈɒn laɪk ˈdɒŋki kɒŋ/
orling /ˈɔːlɪŋ/
ormering /ˈɔːməɹɪŋ/
Ossining /ˈɒsɨnɪŋ/
othering /ˈʌðəɹɪŋ/
outgang /ˈaʊtɡæŋ/
overmastering /əʊvəˈmɑːstəɹɪŋ/
paneling /ˈpænəlɪŋ/
parasang /ˈpaɹəsaŋ/
parging /ˈpɑːdʒɪŋ/
Peking /piːˈkɪŋ/
perseverating /pəˈsɛvəɹeɪtɪŋ/
phishing /ˈfɪʃɪŋ/
picture framing /ˈpɪktʃə ˌfɹeɪmɪŋ/
plaining /ˈpleɪnɪŋ/
pling /plɪŋ/
poontang /ˈpuːnˌtæŋ/
pooping /ˈpuːpɪŋ/
pound sterling /paʊnd ˈstɜː(ɹ).lɪŋ/
powersharing /ˈpaʊəʃɛəɹɪŋ/
puffling /ˈpʌflɪŋ/
qigong /tʃiːˈɡɒŋ/
/tʃiːˈkʊŋ/
Qing /tʃɪŋ/
quandong /ˈkwandɒŋ/
/ˈkwɒndɒŋ/
Reading /ˈɹɛdɪŋ/
Riesling /ˈɹiːzlɪŋ/
riming /ˈɹʌɪmɪŋ/
rng /ɹʌŋ/
rosemaling /ˈɹəʊzəˌmɑːlɪŋ/
/.sə./
/.ˌmɔː./
saibling /ˈzaɪplɪŋ/
/ˈsaɪblɪŋ/
Samsung /ˈsæm.sʌŋ/
scantling /ˈskantlɪŋ/
scrivening /ˈskɹɪv.ɛn.ɪŋ/
scuppernong /ˈskʌpənɒŋ/
season parking /ˈsiːzn paːkɪŋ/
seasteading /ˈsiːstɛdɪŋ/
sexting /ˈsɛkstɪŋ/
shegging /ʃɛɡ.ɪŋ/
shoegazing /ˈʃuːɡeɪzɪŋ/
Sing /ˈsɪŋ/
singsong /ˈsɪŋsɒŋ/
sliming /ˈslaɪmɪŋ/
sofa king /ˈsəʊfə ˌkɪŋ/
software testing /ˈsɔftˌwɛɹ tɛstɪŋ/
stang /stæŋ/
stockjobbing /ˈstɒkdʒɒbɪŋ/
straitjacketing /ˈstɹeɪtdʒækɪtɪŋ/
Sturm und Drang /ˈʃtəɹm ʊnt ˈdɹaŋ/
Sturmabteilung /ˈʃtʊɹmaptaɪlʊŋ/
swevening /ˈswɛve.nɪŋ/
tanling /ˈtænlɪŋ/
teetotaling /ˈtitoʊtəlɪŋ/
telekong /tələˈkoŋ/
telekung /tələˈkuŋ/
Tenzing /tɛnˈzɪŋ/
Thing /θɪŋ/
this morning /ðɪs ˈmɔɹnɪŋ/
thought blocking /θɔːt ˈblɒkɪŋ/
toilet training /ˈtɔɪ.lət ˌtɹeɪn.ɪŋ/
tompang /ˈtʊnpʌŋ/
trepang /tɹɪˈpaŋ/
Tring /tɹɪŋ/
troublemaking /ˈtɹʌb(ə)lmeɪkɪŋ/
twilling /ˈtwɪlɪŋ/
twoccing /ˈtwɒkɪŋ/
unaging /ʌnˈeɪdʒɪŋ/
underfeeling /ˈʌndəfiːlɪŋ/
unlistening /ʌnˈlɪs.ən.iŋ/
/ʌnˈlɪs.nɪŋ/
unmisleading /ˌənmɪsˈliːdɪŋ/
upcycling /ˈʌpsaɪklɪŋ/
uptalking /ˈʌptɔːkɪŋ/
vertical kampong /ˈvɜːtɪkəl ˈkʌmpoːŋ/
Vietcong /ˌvi.et.ˈkɒŋ/
Viking /ˈvaɪkɪŋ/
virtue signalling /ˈvɜɹtʃu sɪɡnəlɪŋ/
/ˈvɜ˞tʃ./
wainscotting /ˈweɪnskɒtɪŋ/
wakeboarding /ˈweɪkbɔɹdɪŋ/
Waldeyer's ring /ˈvaldʌɪəz ˌɹɪŋ/
Wang /wæŋ/
Waring /ˈwɛɹɪŋ/
wherealong /ˌʍɛː.əˈlɒŋ/
wobbegong /ˈwɒbɪɡɒŋ/
Wolfgang /ˈwʊlf.ɡæŋ/
wolfling /ˈwʊlflɪŋ/
/ˈwɔlflɪŋ/
Wong /wɔŋ/
Wyoming /waɪˈoʊmɪŋ/
xenoengineering /zɛnəˌen.dʒɪˈnɪə.ɹɪŋ/
Xianggang /ʃjɑːŋˈɡɑːŋ/
Xining /ˈʃiːˈnɪŋ/
Xinjiang /ˈʃɪnˈdʒjæŋ/
Xizang /ˈʃiːˈzɑːŋ/
Yeung /jʌŋ/
yexing /ˈjɛksɪŋ/
yin-yang /ˈjɪn ˈjæŋ/
Yngling /ˈɪŋ.lɪŋ/
yngling /ˈɪŋlɪŋ/
Young /jʌŋ/
Zhang /zæŋ/
/ʒæŋ/
Zhejiang /ˈdʒœˈdʒjɑːŋ/
zhng /zəŋ/
zugzwang /ˈzʌɡzwæŋ/
/ˈzuːɡzwæŋ/
interrobang /ɪnˈtɛ.ɹəʊˌbæŋ/
klaxoning /ˈklæks(ə)nɪŋ/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list