Words ending with the tripthong /aɪə/ (39)Word Pronunciation (IPA)
require /ɹɪˈkwaɪə/
entire /ɪnˈtaɪə/
/ənˈtaɪə/
empire /ˈɛmpaɪə/
/ˈɛmpaɪ.ə/
supplier /səˈplaɪə/
hire /haɪə/
/ˈhaɪə/
admire /ədˈmaɪə/
desire /dɪˈzaɪə/
bonfire /ˈbɒnfaɪə/
spire /spaɪə/
/ˈspaɪə/
esquire /ɪˈskwaɪə/
mire /ˈmaɪə/
saltire /ˈsæl.taɪə/
/ˈsɔːl./
swire /swaɪə/
modifier /ˈmɒdɪfaɪə/
crossfire /ˈkɹɒsfaɪə/
pariah /pəˈɹaɪə/
via /ˈvaɪə/
/ˈvi.ə/
playa /ˈplaɪə/
papaya /pəˈpaɪə/
/pəˈpɑːjə/
jambalaya /ˌdʒæmbəˈlaɪə/
/ˌdʒʌmbəˈlaɪə/
lammergeyer /ˈlaməɡaɪə/
Amfilohia /æmfɪləʊˈhaɪə/
Amfilokhia /æmfɪləʊˈkaɪə/
Black Maria /blæk məˈɹaɪə/
Mariah /məˈɹaɪə/
Maya /ˈmaɪə/
Iphigenia /ˌaɪfɪdʒɪˈnaɪə/
/ɪfɪdʒɪˈnaɪə/
Nehemiah /ˌniː(h)əˈmaɪə/
Obadiah /ˌoʊbəˈdaɪə/
Ottoman Empire /ˈɒtəmən ˈɛmpaɪə/
Hippodamia /ˌhɪpɒdəˈmaɪə/
pseudomessiah /ˈsuːdəʊmɪˌsaɪə/
Hezekiah /ˌhɛzəˈkaɪə/
Roman Empire /ˈɹəʊmən ˈɛmpaɪə/
Gaia /ˈɡaɪə/
/ˈɡeɪə/
fructifier /ˈfɹʌktɪfaɪə/
stria /stɹaɪə/
Empire /ˈɛmpaɪə/
Deidamia /ˌdeɪdəˈmaɪə/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list