Words ending with the phoneme schwa /ə/ (500)

Showing only 500 items. 4,084 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

12.24%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
year /jɪə/
however /hɑʊˈɛvə/
where /wɛə/
/wɛː/
rather /ˈɹɑːðə/
water /ˈwɔːtə/
/ˈwɔːtʰə/
/ˈwɔːtʰəɹ/
order /ˈɔːdə/
particular /pɚˈtɪkjəlɚ/
ever /ˈɛvə/
minister /ˈmɪnɨstɚ/
idea /aɪˈdɪə/
care /kɛə/
remember /ɹɪˈmɛmbɚ/
similar /ˈsɪmələ/
air /ˈɛə/
/ˈɛː/
nature /ˈneɪtʃə/
member /ˈmɛmbə/
former /ˈfɔɹmɚ/
paper /ˈpeɪpə/
figure /ˈfɪɡjɚ/
chapter /ˈt͡ʃæptə/
future /ˈfjuːt͡ʃə/
manager /ˈmæn.ɪ.dʒə/
computer /kəmˈpjuːtə/
labour /ˈleɪ.bə/
hair /hɛə/
/hɛɚ/
behaviour /bɪˈheɪvjə/
peter /ˈpiːtə/
consider /kənˈsɪdə/
appear /əˈpɪə/
aware /əˈwɛɚ/
popular /ˈpɒpjʊlə/
picture /ˈpɪktʃə/
ensure /ɪnˈʃʊə/
/ɪnˈʃɔː/
doctor /ˈdɒktə/
answer /ˈɑːn.sə/
river /ˈɹɪvə/
extra /ˈɛkstɹə/
officer /ˈɒfɪsə/
teacher /ˈtit͡ʃɚ/
speaker /ˈspikɚ/
culture /ˈkʌlt͡ʃɚ/
character /ˈkɛɹəktɚ/
/ˈkʰæɹəktɚ/
fair /fɛə/
/fɛː/
senior /ˈsinjɚ/
nuclear /ˈn(j)ukliɚ/
failure /ˈfeɪlˌjɚ/
regular /ˈɹɛɡjʊlə/
sister /ˈsɪs.tə/
corner /ˈkɔɹnɚ/
require /ɹɪˈkwaɪə/
fear /fɪə/
proper /ˈpɹɔp.ə/
factor /ˈfæktə/
master /ˈmɑːs.tə/
dinner /ˈdɪnə/
manner /ˈmænə/
procedure /pɹəˈsiːdʒə/
elsewhere /ˌɛlsˈʍɛːə/
weather /ˈwɛðə/
familiar /fəˈmɪl.i.ə/
china /tʃʌɪnə/
feature /ˈfiːtʃə/
upper /ˈʌpə/
etc /ˌɛt ˈsɛt(ə)ɹə/
pleasure /ˈplɛʒə/
owner /ˈoʊnɚ/
professor /pɹəˈfɛsə/
newspaper /ˈnjuːsˌpeɪpə/
/ˈnjuːzˌpeɪpə/
welfare /ˈwɛlˌfɛə/
entire /ɪnˈtaɪə/
/ənˈtaɪə/
cover /ˈkʌvɚ/
silver /ˈsɪl.və/
customer /ˈkʌstəmə/
measure /ˈmɛʒə/
minor /maɪnə/
rare /ɹɛə/
severe /sɪˈvɪə/
inner /ˈɪnɚ/
consumer /kənˈsjuːmə/
author /ˈɔː.θə/
shoulder /ˈʃəʊldə/
moreover /mɔɹˈoʊvɚ/
wear /wɛə/
cancer /ˈkænsə/
motor /ˈməʊtə/
reader /ˈɹidɚ/
anywhere /ˈɛnɪwɛə/
border /bɔədə/
agriculture /ˈæɡɹɪˌkʌltʃə/
editor /ˈɛdɪtə/
writer /ˈɹaɪtə/
worker /ˈwɜː.kə/
empire /ˈɛmpaɪə/
/ˈɛmpaɪ.ə/
mirror /ˈmɪɹ.ə/
chancellor /ˈtʃɑːnsələ/
drama /ˈdɹɑːmə/
furniture /ˈfɜːnɪtʃə/
suffer /ˈsʌfə/
pure /pjʊə/
/pjɔː/
mixture /ˈmɪkstʃɚ/
winner /ˈwɪnə/
anger /ˈæŋɡɚ/
discover /dɪsˈkʌvə/
solicitor /səˈlɪsɪtɚ/
finger /ˈfɪŋɡɚ/
prepare /pɹɪˈpɛə/
holder /ˈhəʊldə/
disaster /dɪˈzæs.tɚ/
junior /ˈdʒuːnɪə/
inspector /ɪnˈspɛktə/
camera /ˈkæm.ɹə/
/ˈkæm.əɹ.ə/
formula /ˈfɔː.mjʊ.lə/
alexander /ˌælɨɡˈzændɚ/
layer /leɪə/
/lɛə/
ulster /ˈʌlstə/
leather /ˈlɛðə/
compare /kəmˈpɛɚ/
outer /ˈaʊtɚ/
bitter /ˈbɪtə/
anna /ˈænə/
farmer /fɑɹmɚ/
exposure /ɪkˈspoʊʒɚ/
timber /ˈtɪmbə/
clever /ˈklɛvɚ/
mayor /ˈmeɪ.ɚ/
/ˈmɛɚ/
wherever /(h)wɛɹˈɛvɚ/
charter /ˈtʃɑːtə/
era /ˈɪə̯ɹ.ə/
humour /ˈhjuːmɚ/
/ˈjuːmɚ/
honour /ˈɒ.nə/
flower /ˈfləʊə/
visitor /ˈvɪzɪtə/
emperor /ˈɛmpəɹə/
register /ˈɹɛdʒ.ɪs.tə/
laughter /ˈlɑːftə/
hardware /ˈhɑːdˌwɛə/
sheer /ˈʃɪə/
villa /ˈvɪlə/
dollar /ˈdɒlə/
actor /ˈæk.tə/
horror /ˈhɔɹɚ/
/ˈhoɚ/
recover /ɹɪˈkʌvə/
gender /ˈdʒɛndə/
seller /ˈsɛlə/
gesture /ˈd͡ʒest͡ʃə/
/ˈdʒɛs.tʃə(ɹ)/
venture /ˈvɛn.t͡ʃɚ/
commander /kəˈmændɚ/
cinema /ˈsɪn.ə.mə/
borough /ˈbʌɹə/
alter /ˈɔːl.tə/
/ˈɒl.tə/
manor /ˈmænə/
wonder /ˈwʌndə/
differ /ˈdɪfə/
producer /pɹəˈdjuːsə/
harbour /ˈhɑːbə/
creature /ˈkɹiːt͡ʃə/
manufacturer /ˌmænjuˈfæktʃɚ(ɹ)ɚ/
neighbour /ˈneɪbɚ/
copper /ˈkɔp.ə/
singer /ˈsɪŋə/
soldier /ˈsəʊld͡ʒə/
/ˈsɒld͡ʒə/
lecture /ˈlɛk.t͡ʃə/
counter /ˈkaʊntɚ/
/ˈkʰaʊ̯ɾ̃ɚ/
lover /ˈlʌvɚ/
prisoner /ˈpɹɪzənə/
/ˈpɹɪznə/
observer /əbˈzɜːvə/
operator /ˈɒpəˌɹeɪtə/
adviser /ædˈvaɪz.ɚ/
mature /məˈtjʊə/
/məˈtʃʊə/
/məˈtʃɔː/
receiver /ɹəˈsivɚ/
gather /ˈɡæðɚ/
adventure /ədˈvɛnt͡ʃɚ/
/ædˈvɛnt͡ʃɚ/
repair /ɹɪˈpɛə/
filter /ˈfɪltə/
publisher /ˈpʌblɪʃɚ/
flavour /ˈfleɪvə/
terror /ˈtɛɹɚ/
thereafter /ˌðeəɹˈɑːftə/
merger /ˈmɝdʒɚ/
supper /ˈsʌpɚ/
nightmare /ˈnaɪt.mɛə/
peculiar /pɪˈkjuljɚ/
keeper /ˈkiːpə/
supplier /səˈplaɪə/
disappear /dɪsəˈpɪə/
eager /ˈiɡɚ/
server /ˈsɜːvə/
molecular /məˈlɛkjʊlə/
spencer /ˈspɛnsə/
interior /ɪnˈtɪɹiɚ/
linear /ˈlɪ.ni.ə/
/ˈlɪ.ni.ɚ/
collar /ˈkɒl.ə/
shelter /ˈʃɛltə/
soccer /ˈsɒk.ə/
grandmother /ˈɡɹænˌmʌðə/
hunter /ˈhʌntɚ/
/ˈhʌɾ̃ɚ/
manufacture /ˌmænjʊˈfæktʃə/
ladder /ˈladə/
solar /ˈsoʊlɚ/
founder /ˈfaʊndɚ/
sphere /sfɪə/
painter /ˈpeɪntə/
headmaster /ˈhɛdˌmæstɚ/
propaganda /ˌpɹɒpəˈɡændə/
porter /ˈpɔɹtɚ/
temper /ˈtɛmpɚ/
alpha /ˈælfə/
/ˈæɫ.fə/
collector /kəˈlɛktɚ/
thorough /ˈθʌ.ɹə/
/ˈθʌɹəʊ/
hunger /ˈhʌŋɡɚ/
calendar /ˈkæl.ən.də/
tutor /ˈtutɚ/
practitioner /pɹækˈtɪʃənə/
photographer /fəˈtɑɡɹəfɚ/
dilemma /daɪˈlɛmə/
/dɪˈlɛmə/
trainer /ˈtɹeɪnə/
fever /ˈfiːvə/
flour /ˈflaʊə/
hire /haɪə/
/ˈhaɪə/
heather /ˈhɛðɚ/
arena /əˈɹiːnə/
infrastructure /ˈɪnfɹəˌstɹʌk(t)ʃɚ/
maker /ˈmeɪk.ə/
bladder /ˈblædə/
ulcer /ʌlsə/
donna /ˈdɒn.ə/
plasma /ˈplæzmə/
skipper /ˈskɪpɚ/
melissa /məˈlɪsə/
lecturer /ˈlɛktʃəɹɚ/
flora /ˈflɔː.ɹə/
pepper /ˈpɛpə/
unclear /ʌnˈklɪɚ/
brochure /bɹoʊˈʃʊɚ/
/bɹoʊˈʃɝ/
builder /ˈbɪl.də/
multimedia /mʌltiˈmiːdi.ə/
declare /dɪˈkleə/
assure /əˈʃʊə/
/əˈʃɔː/
controller /kənˈtɹəʊlə/
sofa /ˈsoʊfə/
hemisphere /ˈhɛmɪsfɪə/
deer /dɪə/
tiger /ˈtaɪɡɚ/
vicar /ˈvɪkɚ/
debtor /ˈdɛt.ə/
treasure /ˈtɹɛʒɚ/
traveller /ˈtɹævələ/
altar /ˈɔːl.tə/
/ˈɒl.tə/
piper /ˈpaɪ.pə/
exchequer /ˈɛksˌt͡ʃɛ.kɚ/
quota /ˈkwoʊtə/
inferior /ɪnˈfɪ(ə)ɹiɚ/
plaster /ˈplɑːstə/
container /kənˈteɪnə/
fisher /ˈfɪʃə/
legislature /ˈlɛdʒɪsleɪtʃɚ/
reactor /ɹiˈæktɚ/
premature /ˌpɹɛ.məˈtjʊə/
/ˈpɹɛ.mə.tjə/
swear /ˈswɛɚ/
cluster /ˈklʌstə/
monitor /ˈmɒnɨtə/
insider /ɪnˈsaɪdɚ/
/ˈɪnsaɪdɚ/
umbrella /ʌmˈbɹɛlə/
murderer /ˈmɝdəɹɚ/
supporter /səˈpɔː.tə/
admire /ədˈmaɪə/
diploma /dɪˈpləʊmə/
irregular /ɪˈɹɛɡjəlɚ/
slender /ˈslɛndɚ/
header /ˈhɛdə/
/ˈhɛdɚ/
thunder /ˈθʌn.də/
polymer /ˈpɒl.ɨ.mə/
render /ˈɹɛn.də/
moisture /ˈmɔɪstʃɚ/
waiter /ˈweɪtə/
administrator /ədˈmɪnɪstɹeɪtə/
delta /ˈdɛɫtə/
scholar /ˈskɒlə/
para /ˈpɑːɹə/
runner /ˈɹʌnɚ/
sinister /ˈsɪnɨstə/
odour /ˈəʊdə/
dementia /dɪˈmɛnʃə/
senator /ˈsɛn.ə.tə/
vector /ˈvɛktə/
spider /ˈspaɪdɚ/
newsletter /ˈn(j)uzˌlɛtɚ/
bowler /ˈbəʊ.lə/
wander /ˈwɑndɚ/
tenure /ˈtɛn.jɚ/
asthma /ˈæsmə/
/ˈæsθmə/
/ˈæθsmə/
attacker /əˈtækɚ/
conductor /kənˈdʌktɚ/
peninsula /pəˈnɪn.sjə.lə/
/ˈpɛn.ɪn.sjʊ.lə/
donor /ˈdoʊnɚ/
pensioner /ˈpɛnʃənɚ/
cater /ˈkeɪtə/
muscular /ˈmʌs.kjə.lə/
/ˈmʌs.kjʊ.lə/
foster /ˈfɒstə/
pasture /ˈpɑːstjə/
/ˈpɑːstʃə/
potter /ˈpɒtə/
parameter /pəˈɹæm.ɪ.tə/
genre /(d)ʒɑːnɹə/
lever /ˈliː.vɚ/
massacre /ˈmæs.ə.kɚ/
whisper /ˈ(h)wɪspɚ/
mare /mɛə/
acre /ˈeɪ.kə/
sweater /ˈswɛtə/
proprietor /pɹəˈpɹaɪətɚ/
warrior /ˈwɔɹiɚ/
/ˈwɔɹjɚ/
gina /ˈdʒaɪnə/
interviewer /ˈɪntɚvjuɚ/
guerrilla /ɡəˈɹɪlə/
pasta /ˈpæstə/
administer /ədˈmɪnɪstɚ/
trigger /ˈtɹɪɡə/
tear /tɛə/
receptor /ɹɪˈsɛptə/
mama /ˈmɑmə/
tractor /ˈtɹæktə/
heater /ˈhitɚ/
cooker /ˈkʊkɚ/
banana /bəˈnɑː.nə/
trauma /ˈtɹɔː.mə/
/ˈtɹaʊ.mə/
jumper /dʒʌmpə/
/dʒʊmpə/
posture /ˈpɒstʃə/
hector /hɛk.tɚ/
creator /kɹiˈeɪtɚ/
lager /ˈlɑːɡə/
listener /ˈlɪs(ə)nə/
jaguar /ˈdʒæɡjuːə/
litre /ˈliː.tə/
youngster /ˈjʌŋstə/
newcomer /ˈnjuːkʌmə/
anchor /ˈæŋ.kə/
hare /hɛɚ/
/heɹ/
/heə/
lavender /ˈlæv.ən.də/
weber /ˈwɛbə/
/ˈveɪbə/
glamour /ˈɡlæmə/
nostalgia /nɒˈstaldʒə/
pizza /ˈpiːt͡sə/
vapour /ˈveɪpə/
meter /ˈmiːtə/
performer /pɚˈfɔɹmɚ/
boxer /ˈbɒksə/
feather /ˈfɛðə/
/ˈfɛð.ə(ɹ)/
spectator /spɛkˈteɪtə/
utter /ˈʌtə/
/ˈɐtə/
capture /ˈkæp.t͡ʃɚ/
carpenter /ˈkɑː.pən.tə/
radiator /ˈɹeɪ.diˌeɪ.tɚ/
cider /ˈsaɪ.dɚ/
sponsor /ˈspɒn.sə/
underwear /ˈʌndəweə/
pillar /ˈpɪlɚ/
caesar /ˈsizɚ/
lava /ˈlɑːvə/
roller /ˈɹəʊlə/
marina /məˈɹinə/
sailor /ˈseɪlɚ/
slaughter /ˈslɔːtə/
militia /məˈlɪʃə/
triangular /tɹaɪˈæŋ.ɡjə.lə/
/tɹaɪˈæŋ.ɡjʊ.lə/
angular /ˈæŋ.ju.lɚ/
/.lɑɹ/
pneumonia /njuˈməʊniə/
curvature /ˈkɝ.və.tʃɚ/
jasper /ˈdʒæspə/
fixture /ˈfɪkstʃɚ/
barber /ˈbɑː.bə/
freezer /fɹiːzə/
interpreter /ɪnˈtəːpɹɪtə/
saga /ˈsɑːɡə/
slater /ˈsleɪtɚ/
bidder /ˈbɪdɚ/
caretaker /ˈkɛɹ.ˌteɪ.kɚ/
liar /ˈlaɪ.ə/
friar /ˈfɹaɪɚ/
weir /wɪə/
vinegar /ˈvɪnəɡɚ/
aura /ˈɔːɹə/
bugger /ˈbʌɡɚ/
visa /ˈviːzə/
fracture /ˈfɹæk.tʃɚ/
razor /ˈɹeɪzə/
desire /dɪˈzaɪə/
messiah /məˈsaɪ.ə/
schizophrenia /ˌskɪt.səˈfɹiː.ni.ə/
/ˌskɪt.səˈfɹɛ.ni.ə/
/ˌskɪz.əˈfɹiː.ni.ə/
gamma /ˈɡæmə/
narrator /nəˈɹeɪtə/
improper /ɪmˈpɹɒp.ə/
mafia /ˈmɑfi.ə/
viola /viˈəʊ.lə/
gutter /ˈɡʌt.ə/
scanner /ˈskænɚ/
cholera /ˈkɒləɹə/
amateur /ˈa.mə.tə/
/ˈa.mə.tjə/
/ˈa.mət.jʊə/
honda /ˈhɒndə/
footballer /ˈfʊtbɔːlə/
sculptor /ˈskʌlptɚ/
survivor /sɚˈvaɪvɚ/
flair /flɛə/
miner /ˈmaɪnə/
fauna /ˈfɔː.nə/
soda /ˈsəʊdə/
courier /ˈkʊɹ.ɪə/
tuna /ˈtjuː.nə/
caller /ˈkɔːlə/
inertia /ɪnˈɝ.ʃə/
/ɪˈnɝ.ʃə/
examiner /əɡˈzæmɪnɚ/
ancestor /ˈæn.sɛs.tɚ/
/ˈæn.sɛs.toɹ/
singular /ˈsɪŋɡjəlɚ/
vulgar /ˈvʌl.ɡə/
insure /ɪnˈʃʊə/
/ɪnˈʃɔː/
aroma /əˈɹəʊmə/
cutter /ˈkʌtɚ/
grandeur /ˈɡɹæn.dʒɚ/
amplifier /ˈæm.plə.faɪ.ə/
badger /ˈbædʒə/
replica /ˈɹɛplɪkə/
folder /ˈfoʊɫdɚ/
beginner /bɪˈɡɪnə/
accelerator /æk.ˈsɛl.ə.ˌɹeɪ.tɚ/
/æk.ˈsɛl.ə.ˌɹeɪt.ɚ/
/ɪk.ˈsɛl.ə.ˌɹeɪt.ɚ/
pointer /ˈpɔɪntə/
programmer /ˈpɹəʊɡɹæmə/
anorexia /ænəˈɹɛksi.ə/
liner /ˈlaɪnə/
carcinoma /ˌkɑɹsɪˈnoʊmə/
landowner /ˈlændˌəʊ.nə/
webster /ˈwɛbstə/
labourer /ˈleɪ.bə.ɹə/
tiller /ˈtɪlə/
saucer /ˈsɔː.sə/
borrower /ˈbɔɹəuə/
bunker /ˈbʌŋkɚ/
flicker /ˈflɪkə/
vodka /ˈvɒdkə/
sauna /ˈsɔː.nə/
helper /ˈhɛlpɚ/
trouser /ˈtɹaʊzə/
veronica /vəˈɹɒnɪkə/
piazza /piˈæt.sə/
ginger /ˈdʒɪndʒə/
testator /tesˈteɪ.tɚ/
tailor /ˈteɪlɚ/
opener /ˈəʊpənə/
refrigerator /ɹɪˈfɹɪd͡ʒəˌɹeɪtə/
contender /kənˈtɛn.dɚ/
regulator /ɹɛɡ.juː.leɪt.ə/
eta /ˈiːtə/
retina /ˈɹɛt.ɨ.nə/
intruder /ənˈtɹudɚ/
lima /ˈlaɪmə/
hinder /ˈhɪndə/
bonfire /ˈbɒnfaɪə/
nausea /ˈnɔːzɪə/
/ˈnɔːsɪə/
dresser /ˈdɹɛsə/
schema /ˈskiːmə/
scare /skɛə/
hysteria /hɨˈstɛɹijə/
/hɨˈstɪɹijə/
vagina /vəˈdʒaɪnə/
martyr /ˈmɐːtə/
/ˈmɐːtəɹ/
/ˈmɐːtə/
/ˈmɐːɾə/
fella /fɛ.lə/
stigma /ˈstɪɡmə/
nova /ˈnəʊ.və/
conquer /ˈkɒŋkə/
compiler /kəmˈpaɪlə/
tubular /ˈtubjəlɚ/
/ˈtjubjəlɚ/
kingfisher /ˈkɪŋfɪʃə/
intelligentsia /ɪntɛlɪˈd͡ʒɛntsɪə/
juniper /ˈdʒunɪpə/
bookseller /ˈbʊksɛlɚ/
dogma /ˈdɒɡ.mə/
lunar /ˈluː.nə/
hangover /ˈhæŋoʊvɚ/
advisor /ædˈvaɪz.ɚ/
persona /pɝˈsoʊnə/
premiere /pɹəˈmɪɚ/
/pɹɪ./
/.ˈmiɚ/
sigma /ˈsɪɡmə/
coma /ˈkəʊmə/
kilometre /ˈkɪləˌmiːtə/
/kɪˈlɒmɪtə/
minster /ˈmɪnstə/
euphoria /juːˈfɔːɹi.ə/
tundra /ˈtʌndɹə/
camcorder /ˈkæmˌkɔɹdɚ/
chatter /ˈtʃætə/
sonata /səˈnɑːtə/
pastor /ˈpɑːstə/
admirer /ədˈmaɪ.ɹɚ/
saliva /səˈlaɪvə/
amber /ˈa.mbə/
flare /fleɚ/
sender /ˈsɛndɚ/
exterior /ɪkˈstɪəɹɪə/
/ɛkˈstɪəɹɪə/
burgh /ˈbʌɹə/
charisma /kəˈɹɪzmə/
enigma /ɪˈnɪɡmə/
/əˈnɪɡmə/
pear /pɛə/
accumulator /ə.ˈkjum.jə.ˌleɪ.tɚ/
glacier /ˈɡlæs.jə/
/ˈɡleɪs.jə/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

  • #1 It is nice I need it a lot. thanks.
    Written by: Sadiq sumaiyah. on 20/07/2020

Write a comment about this list