Words ending with the phoneme open-mid back rounded vowel /ɒ/ (53)Word Pronunciation (IPA)
fa /fɑ/
brother-in-law /ˈbɹʌðɚ ɪn ˌlɔ/
patois /ˈpæˌtwɑ/
/ˈpɑˌtwɑ/
chutzpah /ˈxʊts.pɑ/
hoopla /ˈhuːplɑ/
ganja /ˈɡɑn.d͡ʒɑ/
morna /məʊˈɹnɑ/
avatar /ˌæv.əˈtɑ/
/ˈæv.ə.tɑ/
kumbaya /ˌkum.baɪˈjɑ/
/ˌkum.bɑˈjɑ/
abaca /ˌæb.əˈkɑ/
hrivna /ˈɦɹɪu̯nʲɑ/
Abuna /ɑˈbu.nɑ/
Accra /ə.ˈkɹɑ/
/ˈæk.ɹə/
Arkansas /ˈɑɹ.kən.sɔ/
bagnio /ˈbænɪɔ/
Bde Maka Ska /bəˈdeɪ məˈkɑ skɑ/
broha /ˈbɹoʊˈhɑ/
/ˈbɹoʊ̯ˈhɑ/
Danelaw /ˈdeɪnˌlɔ/
De Morgan's law /dɨˈmɔɹɡɪnzˌlɔ/
éclat /eɪˈklɑ/
Esau /ˈiːsɔ/
fatha /fɑːt.hɑ/
foofaraw /ˈfu.fəˌɹɔ/
Giardia /dʒiˈɑɹdiɑ/
Gigli saw /ˈdʒɪɡ.ə.liˌsɔ/
goombah /ˈɡumbɑ/
gopnitsa /ɡopnɪ(t)sɑ/
grivna /ˈɡɹɪvnɑ/
à bas /ɑ.ˈbɑ/
/a.ˈba/
/a.ˈbɑ/
à trois /ɑ ˈtɹwɑ/
Huelva /ˈ(h)wɛlvɑ/
kantar /kənˈtɑ/
kubasa /kuːbɒˈsɒ/
/ˈkuːbəsɒ/
abat-voix /ɑ.ˌbɑv.ˈwɑ/
mitmita /mit.mit.ɑ/
abatvoix /ɑ.ˌbɑv.wɑ/
Nagykanizsa /ˈnɒckɒniʒɒ/
navaratna /nɑvɑɹɑtnɑ/
navratna /nɑvɹɑtnɑ/
Abdullah /ˌɑb.dʊlˈɑ/
PITA /piˈtɑ/
Salic law /ˈseɪlɪk lɒ/
sang-froid /sɑŋˈfɹɑ/
/sɑ̃ˈfɹɑ/
sangfroid /sɑŋˈfɹɑ/
scofflaw /ˈskɔfˌlɔ/
/ˈskɒfˌlɔ/
Shilha /ʃɪlˈhɑ/
/ʃɪlˈxɑ/
/ˈʃɪl.hə/
Snell's law /snɛlz lɔ/
thundersnow /thŭn'dər.snō/
Timișoara /ˌtimiˈʃwɑɹɑ/
Vigo /ˈviɡɒ/
whallah /wɑˈlɑ/
yatta /jɑˈtɑ/
zha bo /t͡sabɔ/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list