Words ending with the phoneme open back unrounded vowel /ɑː/ (195)Word Pronunciation (IPA)
car /kɑː/
bar /bɑː/
la /lɑː/
bourgeois /ˈbɔːʒ.wɑː/
/ˈbʊəʒ.wɑː/
repertoire /ˈɹɛp.ə.twɑː/
tsar /(t)sɑː/
/zɑː/
spa /ˈspɑː/
/ˈspɑ/
grandma /ˈɡɹænmɑː/
aa /ˈɑː.ɑː/
carr /kɑː/
papa /pəˈpɑː/
bra /bɹɑː/
bazaar /bəˈzaː/
nah /næː/
/nɑː/
tar /tɑː/
spar /spɑː/
grandpa /ˈɡɹæmpɑː/
/ˈɡɹæmpə/
cha /tʃɑː/
aba /əˈbɑː/
fracas /ˈfɹækɑː/
/fɹəˈkɑː/
baa /bɑː/
quasar /ˈkweɪ.zɑː/
agra /əˈɡɹɑː/
fatwa /ˈfatwɑː/
tara /tæˈɹɑː/
/təˈɹɑː/
chamois /ˈʃæmwɑː/
handlebar /ˈhændəlbɑː/
hurrah /həˈɹɑː/
ska /skɑː/
purdah /ˈpəːdɑː/
/ˈpəːdə/
nightjar /ˈnaɪtdʒɑː/
char /tʃɑː/
brouhaha /ˈbɹuː.hɑː.hɑː/
moire /mwɑː/
alcazar /ˌalkəˈzɑː/
schwa /ʃwɑː/
nougat /ˈnuːɡɑː/
advocaat /ˈadvəkɑː/
bavarois /ˌbævə(ɹ)ˈwɑː/
instar /ˈɪnstɑː/
dargah /ˈdʊəɡɑː/
daystar /ˈdeɪstɑː/
terroir /tɛːˈwɑː/
armoire /ɑːmˈwɑː/
dah /dɑː/
gar /ɡɑː/
lar /lɑː/
mudra /muːˈdɹɑː/
/mʊˈdɹɑː/
sirdar /ˈsɜːdɑː/
ahimsa /əˈhɪmsɑː/
shikar /ʃɪˈkɑː/
boyar /ˈbɔɪɑː/
/ˈbəʊjɑː/
/bəʊˈjɑː/
dortoir /ˈdɔː(ɹ)twɑː/
duergar /ˈdwɛə.ɡɑː/
/dʊˈɛə.ɡɑː/
pakeha /ˈpɑːkehɑː/
escritoire /ˌɛskɹiˈtwɑː/
quinoa /ˈkiːnwɑː/
pissoir /piːˈswɑː/
/ˈpɪswɑː/
protostar /ˈpɹəʊtə(ʊ)stɑː/
shaughraun /ˈʃɑːxɹɑː/
zoar /ˈzəʊ.ɑː/
aliyah /əliːˈjɑː/
bismillah /ˌbɪsmɪˈlɑː/
eschar /ˈɛskɑː/
halva /hɑːlˈvɑː/
/ˈhɑːlvɑː/
johar /ˈdʒəʊhɑː/
mwah /mwɑː/
sirkar /ˈsɜːkɑː/
subadar /sʌbəˈdɑː/
A* /eɪ̯ stɑː/
aide-mémoire /ˌeɪd.mɛmˈwɑː/
ajar /əˈd͡ʒɑː/
Alcazar /ˌalkəˈzɑː/
Allah /əˈlɑː/
Allahu akbar /ˌaləhuː ˈakbɑː/
/əˌlɑːhuː ˈakbɑː/
Amapá /ˌɑː.məˈpɑː/
/ˈɑː.mə.pɑː/
Armagh /ɑɹˈmɑː/
au revoir /ˌəʊ.ɹə.ˈvwɑː/
Aymara /ˌaɪməˈɹɑː/
Bahá'u'lláh /bəˈhɑːʊˌlɑː/
bête noire /beɪtˈnwɑː/
Bislama /ˈbɪʃləmɑː/
blah /blɑː/
Bulgar /ˈbʌlɡɑː/
/ˈbʊlɡɑː/
capitoulat /ˌkæpɪtʊˈlɑː/
Ceará /seɪ.əˈɹɑː/
chamar /tʃəˈmɑː/
Chao Phraya /ˈtʃaʊ pɹəˈjɑː/
che sara sara /ˈkeɪ səˌɹɑː səˈɹɑː/
Chita /tʃɪˈtɑː/
Côte d'Ivoire /ˌkəʊt diːˈvwɑː/
coup d'état /ˌkuːdeɪˈtɑː/
Dada /ˈdɑːdɑː/
DDR /diː diː ɑː/
deodar /ˈdiːəʊdɑː/
devoir /dəˈvwɑː/
Doha /ˈdəʊ.hɑː/
douar /ˈduːɑː/
drageoir /dɹæˈʒwɑː/
duar /ˈduːɑː/
EFTA /ɛf.tɑː/
embar /ɪmˈbɑː/
faux pas /fəʊ pɑː/
foie gras /ˌfwɑː ˈɡɹɑː/
grand poobah /ɡɹænd ˈpuːbɑː/
Haftarah /həfˌtɑːˈɹɑː/
/həfˈtʌ.ɹə/
/həfˈtɔː.ɹə/
Hagar /ˈheɪɡɑː/
havildar /ˈhavɪldɑː/
hola /ˈoʊlɑː/
hoo-ha /ˈhuːˌhɑː/
hooah /ˈhu.ɑː/
huat ah /ˈhwʌt ɑː/
huzzah /həˈzɑː/
ikra /iˈkɹɑː/
in potentia /ˌin poˈten.ti.aː/
izba /ɪzˈbɑː/
jam jar /ˈdʒam ˌdʒɑː/
je ne sais quoi /ˌʒə nə seɪ ˈkwɑː/
kala azar /ˌkɑːlə əˈzɑː/
Khazar /kəˈzɑː/
khitmatgar /ˈkɪdmətɡɑː/
Kolkata /kəʊlˈkɑːtɑː/
liard /ljɑː/
/ljɑːd/
lumbar /ˈlʌm.bɑː/
lupanar /luːˈpeɪnɑː/
Makah /məˈkɑː/
malinois /ˈmælɪnˌwɑː/
mehmandar /ˈmeɪməndɑː/
ménage à trois /ˌmɛɪnɑːʒ ɑː ˈt(ɹ)wɑː/
/ˌmɛnɑːʒ ɑː ˈt(ɹ)wɑː/
/məˌnɑːʒ ɑː ˈt(ɹ)wɑː/
mimbar /ˈmɪmbɑː/
Misha /ˈmɪʃ.ɑː/
misogynoir /mɪˈsɒdʒ.ɪˌnwɑː/
Moskva /məsˈkvɑː/
/ˈmɒs.kvə/
mouchard /ˈmuːʃɑː/
namaskar /naməˈskɑː/
Navarre /nəˈvɑː/
N'Djamena /əndʒɑːˈmeɪnɑː/
nenuphar /ˈnɛnjʊfɑː/
neutrois /nu.tɹɑː/
/nu.tɹɔɪs/
Ningxia /nɪŋˈʃjɑː/
noir /ˈnwɑː/
Oaxaca /wɑːˈhɑː.kɑː/
/wəˈhɑː.kɑː/
Omar /ˈəʊmɑː/
omertà /ˌəʊmɛːˈtɑː/
orisha /ˈɒɹɪʃɑː/
oxynosema /ɒks.ɪn.oʊ.ˈseɪ.mɑː/
Padishah /ˈpɑːdɪʃɑː/
Panama /ˈpæn.ə.mɑː/
par /pɑː/
Paraná /ˌpæ.ɹəˈnɑː/
/ˌpæ.ɹəˈnɑ/
peau de soie /pəʊdəˈswɑː/
Peshitta /pʃit.tɑː/
peshwa /ˈpeɪʃwɑː/
pied noir /ˌpjɛdˈnwɑː/
/ˌpjeɪˈnwɑː/
Pirahã /ˈpiːɹəhɑː/
/piːɹəˈhɑːn/
poo bah /ˈpuːbɑː/
poo-bah /ˈpuːbɑː/
Poo-Bah /ˈpuːbɑː/
poobah /ˈpuːbɑː/
pooh bah /ˈpuːbɑː/
Pooh-Bah /ˈpuːbɑː/
pooh-bah /ˈpuːbɑː/
postbourgeois /ˌpəʊstˈbʊəʒwɑː/
Potiphar /ˈpɒt.ɪ.fɑː/
/ˈpɒt.ɪ.fə/
Putonghua /ˌpuːtɔːŋˈhwɑː/
Qiqihar /ˈtʃiːˌtʃiːˈhɑː/
qua /kwɑː/
/kweɪ/
Québecois /ˌkeɪbɛˈkwɑː/
remontoir /ɹɛmənˈtwɑː/
riq'a /ɹɪˈkɑː/
/ˈɹiːkə/
RSFSR /ɑː.ɛs.ɛf.ɛs.ˈɑː/
sephirah /ˈsɛfɪɹɑː/
Shangri-La /ˌʃæŋɡɹiˈlɑː/
Shemaiah /ʃɛmɛˈjɑː/
shirshasana /ʃərˈʃɑːsɑːnɑː/
Smyrna /zmˈɪɚnɑː/
sohan halva /ˈsoːɦən ˈɦəlʋaː/
sumti tcita /suːm.ti.tʃiː.tɑː/
tantara /tæntəˈɹɑː/
tatterara /tætəˈɹɑːɹɑː/
tavla /teɪvlɑː/
/tævlɑː/
thanadar /tɑːnəˈdɑː/
Tripura /ˈtɹɪpuːɹɑː/
tulwar /ˈtʌlwɑː/
Utah /ˈjuːˌtɑː/
/ˈjuːˌtɔː/
varchar /ˈvɑːtʃɑː/
Vecrīga /ˈvætsɹiːɡɑː/
vulvar /ˈvʌlvɑː/
wanderjahr /ˈvɑn.də(ɹ)ˌjɑː/
waratah /ˈwɔɹəˌtɐː/
Weimar /ˈvaɪmɑː/
Wishkah /ˈwɪʃkɑː/
wuxia /wuːˈʃɑː/
Yprois /ipʁwaː/
zamindar /zəˈmiːndɑː/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list