Words ending with the phoneme near-open front unrounded vowel /æ/ (56)Word Pronunciation (IPA)
bah /bæ/
/bɑː/
aula /ˈɔːla/
ciabatta /tʃəˈbɑː.ta/
baccara /ˈbæk.əˌɹæ/
dobra /dôbrä/
luma /ˈluma/
macchia /mæk.ɪa/
mutha /mʌðæ/
nyah /ɲæ/
obeah /ˈobia/
paradigma /pæɹəˈdɪɡma/
bar review /variety=Canada/
/Canadian/
barista /baˈɹista/
Beaune /fr.IPA/
capoeirista /kapuɪːˈɹista/
Caracalla /kĕräkăllâ/
caramba /ka.ˈɹam.ba/
Cosa Nostra /ˈkɔ.saˈnɔ.stra/
/lang=it/
crux gammata /kɹuks ɡamˈmaːta/
cumbia /ˈkumbja/
de haut en bas /dəˌ(h)əʊtɒnˈba/
dhimma /ˈðɪmma/
faena /faˈena/
graviera /grAvjErA/
horilka /hoˈɹilka/
humuhumunukunukuapuaa /ˌhumuˌhumuˌnukuˌnukuˌaːpuˈaʔa/
IKEA /ɪˈkeː.ˈa/
Kolyma /kəlɨˈma/
laoya /ˈlaʊja/
lau yah /ˈlaʊ ja/
lauyah /ˈlaʊja/
apizza /ipa/
/əˈbiːts/
Arpitan /variety=Canada/
manhwa /manɦʷa/
Aufklärer /ˈaʊfklɛːʀɐ/
/ˈaʊfklɛːʀɚ/
n'est-ce pas /nɛsˈpa/
/nɛsˈpɑː/
-ba- /ˈbæ/
a la /æ læ/
Omagh /ˈomæ/
ooh la la /ˈuː.læ.læ/
/ˈuː.læ.lɑː/
Orunmila /oʊˈɹunmilæ/
Baja /baja/
petit bourgeois /pəˌti bʊəɹˈʒwa/
/ˌpɛti ˈbʊəɹʒwɑ/
Podgorica /ˌpɒdɡəˈɹɪtsa/
rubeola /ɹuˈbi.oʊ.la/
scienda /skɪˈɛnda/
scita /ˈskiːta/
shadda /ˈʃada/
/ˈʃadə/
Syrah /sɪˈɹa/
Szlachta /ˈʃlaxta/
tarte Tatin /ˌtɑːt taˈtã/
tha /ða/
tsourekia /t͡su.ˈɹe.cja/
voila /ˈvwæ.læ/
voilà /ˈvwæ.læ/
whakapapa /ˈɸakaˌpapa/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

  • #1 What's with these lists and including vowels that just aren't what the list says? This is a list for the /æ/ phoneme, not /a/, /ə/, etc.

    It's even worse on other lists you guys have which contain diphthongs, which make completely different sounds.
    Written by: Ashley on 09/11/2020

Write a comment about this list