Words ending with the phoneme near-close near-back rounded vowel /ʊ/ (80)Word Pronunciation (IPA)
you /ju/
tissue /ˈtɪʃu/
avenue /ˈæv.əˌnju/
nephew /ˈnɛf.ju/
/ˈnɛv.ju/
overdue /ˌəʊ.vəˈdju/
bamboo /bæmˈbu/
rendezvous /ˈɹɑndəˌvu/
/ˈɹɑndeɪ̯ˌvu/
anew /əˈnu/
milieu /mɪl.ˈju/
/mɪl.ˈjʊ/
impromptu /ɪmˈpɹɒmptju/
subdue /səbˈdu/
overdo /ˌəʊ.vəˈdu/
discontinue /dɪskənˈtɪnju/
cameo /ˈkæm.iː.əu/
curlew /ˈkɜːlju/
outdo /aʊtˈdu/
hullabaloo /ˈhʌləbəˌlu/
/country=us/
lean-to /lin.tu/
ague /ˈeɪ.ɡju/
abo /ˈæb.əʉ/
tofu /ˈtoʊfu/
redo /ɹiˈdu/
adieu /əˈdu/
/əˈdju/
hoopoe /ˈhupu/
/ˈhupoʊ/
ingenue /ˈɑnʒənu/
snowshoe /ˈsnoʊʃu/
juju /ˈdʒuːdʒu/
arvo /ˈaː.vəʉ/
kaiju /ˈkai.d͡ʒu/
buckaroo /ˌbʌkəˈɹu/
hullaballoo /ˈhʌləbəˌlu/
/country=us/
Aarau /ˈaːɹau/
absolute value /ˈæb.səˌlut ˈvæl.ju/
/ˌæb.səˈljut ˈvæl.ju/
acapu /ˈɑ.kəˌpu/
/ˌɑ.kəˈpu/
Agnew /ˈæɡ.nu/
anywho /ˈɛniˌhu/
Babm /bɔˈɑːbɔmu/
bottle-o /ˈbɔdl̩əʉ/
Caillou /kaɪ.ju/
carcajou /ˈkɑːkəˌʒu/
chap lau chu /tʃɑp laʊ tʃu/
Chu /tʃu/
Cilungu /t͡ʃiˈluŋɡu/
come to /kʌm ˈtu/
Man U /mæn ju/
Mayhew /ˈmeɪhju/
Mizzou /məˈzu/
moegoe /ˈmʊxu/
moonsault /muːnsu/
Otago /əˈtɐːɡɐʉ/
haboku /hɑˈboʊ.ku/
how are you /haʊ ˈɑɹ ju/
quipu /ˈki.pu/
rannygazoo /ˌɹæ.ni.ɡəˈzu/
Honshu /ˈhɑnʃu/
relo /ˈɹeləʉ/
rendevous /ˈɹɑndəˌvu/
/ˈɹɑndeɪˌvu/
Fitzhugh /ˈfɪts.hju/
Sesotho /səˈsutu/
/səˈsoʊtoʊ/
do do /du/
/du/
Sotho /ˈsutu/
/ˈsoʊtoʊ/
stone curlew /stəʊnˈkɜːlju/
strikethrough /ˈstɹæɪk.θɹu/
desu /ˈdɛsu/
sudoku /sʊˈdəʊku/
supposed to /səˈpoʊs ˌtu/
Tartu /ˈtɑɹtu/
Corfu /ˈkɔɹ.fju/
Appendix:List of protologisms/Long words/Titin /mə.ˌθaɪ.ə.nɪl.ˌθri.ə.nɪl.ˌθri.ə.nɪl.glu.ˌtæm.ə.nɪl.ˌæl.ə.(ˌ)nɪl.ˌproʊ.lɪl.ˌθri.ə.nɪl.ˌfɛ.n(ə)l...ˌlu/
Ásatrú /ɑ.sɑ.tɹu/
Uluru /ˈuluɹu/
used to /juːs(t).tu/
/juːs(t).tə/
Vishnu /ˈvɪʃnu/
waifu /waɪfu/
well-to-do /ˌwɛltəˈdu/
wetu /ˈwi.tu/
WSU /wɑˈzu/
coo-coo /ˈkuku/
Zichyújfalu /ˈzit͡ʃiuːjfɒlu/
intraresidue /ɪntɹəˈɹɛzɪdu/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

  • #1 的大大奶你啊你佛哪foam破啊女怕麻烦泛滥if安买房难服了你 发
    Written by: 的阿法发 on 10/08/2021

Write a comment about this list