Words ending with the phoneme mid front unrounded vowel /e/ (62)Word Pronunciation (IPA)
compulsory /kəm.pŭl'sə.rē/
joey /jōˈ.ē/
atrocity /ə.trŏs'ĭ.tē/
attache /æ.tæˈʃe/
/æt.əˈʃe/
/əˈtæʃ.eɪ/
boater /ˈbəʊt.e/
orangery /ôr'ĭnj.rē/
coagulopathy /kō.ăg'yə.lŏp'ə.thē/
namer /ˈneɪm.e/
dihydride /daɪˈhaɪdɹide/
orchidectomy /ôr'kĭ.dĕk'tə.mē/
orchiectomy /ôr'kĭ.ĕk'tə.mē/
Bethphage /bə.θfɑ.ɡɛ/
Ababdeh /ə.ˈbæb.dɛ/
cheesery /chēʹzər.ē/
chiongster /tʃɪʲoŋstɛ/
cmene /ˈʃme.ne/
colopexy /kŏlˈə.pěkˈsē/
/kōˈlə.pěkˈsē/
Croatian chequy /ˌkɹoʊˈeɪ.ʃən ˈchekē/
bokeh /ˈboʊˈkɛ/
Dikê /ˈdike/
/ˈdɪkiː/
Dikē /ˈdike/
/ˈdɪkiː/
ecarte /e.kʌɹˈte/
/e.kɑɹˈte/
edamame /ɛ.dɑˈmɑ.mɛ/
Edirne /ɛˈdiɹnɛ/
eo nomine /ˌeˑɔˑ ˈnɒmine/
et tu, Brute /ɛt ˈtu ˌbɹutɛ/
façon de parler /fasɔ̃ də paʁle/
gonioscopy /gō'nə.ŏs'kə.pē/
gulosity /g(y)ü.'lä.sə.tē/
kitsune /kɪtˈsune/
/kɪtˈsun/
/kɪtˈsuni/
Ktiv Male /ktiv maˈlɛ/
laissez aller /lɛ.sez.‿a.le/
/lang=fr/
Ewe /ˈe.we/
/ˈe.ve/
Makemake /ˈmɑ.keˈmɑ.ke/
manqués /mɑ̃ke/
meh /mɛ/
Meillet /mɛjɛ/
abonné /æˈbɔ.ne/
nemine contradicente /nɛˈmiˑne kɒntɹædiˈkɛnte/
LOH /sense/
accustomarily /ah.KUHS.tohm.ehr.ih.lee/
ah neh /ˈʌne/
Piaget /pja.ˈʒɛ/
pide /ˈpide/
poissonier /pwəˈsoʊnje/
Poitiers /pwa.tje/
Pouilly-Fumé /puˈjifyme/
qite /ˈkiːtɛ/
saké /sɑːkɛ/
sekere /sekeˈɹe/
shweshwe /ʃwɛʃwɛ/
spadille /spə.ˈdil, .ˈdē/
takkie /tăkē/
teh /tɛ/
tetrarchy /tĕträrkē/
Trokosi /trō kō sē/
undergraduacy /ˌəndəɹˈɡɹajəwəsē/
Vendée /vɑ̃ˈde/
videte /vɪˈdeɪte/
wenge /ˈwɛnɡe/
Xibe /ˈsi.be/
Zumbi /zōōm'bē/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list