Words ending with the phoneme mid central vowel /ɜː/ (89)Word Pronunciation (IPA)
occur /əˈkɜː/
refer /ɹɪˈfɜː/
prefer /pɹɪˈfɝ/
transfer /tɹɑːnsˈfɜː/
/tɹænzˈfɜː/
stir /stɜː/
watercolour /ˈwɔ.tɜ.ˌkʌ.lɜ/
spur /spɝ/
confer /kənˈfɝ/
infer /ɪnˈfɝ/
entrepreneur /ˌɒn.tɹə.pɹəˈnɜː/
chauffeur /ʃɒˈfɜː/
/ˈʃəʊfə/
hectare /ˈhɛktɛː/
/ˈhɛktɑː/
acupuncture /ˈæ.kju.ˌpʌŋk.t͡ʃɝ/
burr /bɝ/
concur /kənˈkɝ/
thoroughfare /ˈθʌɹəfɛː/
aquifer /ˈɑkwɪfɝ/
/ˈækwɪfɝ/
corsair /ˈkɔːsɛː/
indenture /ɪnˈdɛn.ʃɝ/
voyeur /vwɑː.ˈjɜː/
wildfire /ˈwaɪəldˌfaɪɝ/
hauteur /oʊˈtɝ/
demur /dɪˈmɝ/
rapporteur /ˌɹæ.pɔːˈtɜː/
auteur /oʊˈtɝ/
cur /kɜː/
birr /bɜː/
maidenhair /ˈmeɪdənhɛː/
whirr /wɜː/
lacquerware /ˈlakəwɛː/
bestir /bɪˈstɜː/
chasseur /ʃæˈsɜː/
overbear /əʊvəˈbɛː/
tablature /tæblətʃɜ/
bateleur /ˌbætəˈlɜː/
coco-de-mer /ˌkəʊkəʊdəˈmɛː/
moeurs /mɜː/
courser /ˈkɜːsɜ/
mynheer /mʌɪnˈhɛː/
/meɪnˈhɪə/
/məˈnɪə/
accoucheur /ˌæ.ku.ˈʃɝ/
murre /mɜː/
ouvert /uːˈvɛː/
as per /æz pɜː/
Bath chair /bɑːθ t͡ʃɛː/
bayadère /baɪəˈdɛː/
Bayeux /baɪˈjɜː/
/baɪˈjuː/
Birr /bɜː/
idée mère /iːdeɪ ˈmɛː/
Kerr /kɜː/
/keə/
hair-trigger /ˈhɛɹˌtɹɪɡɝ/
liveware /ˈlʌɪvwɛː/
hair trigger /ˈhɛɹˌtɹɪɡɝ/
mézair /meɪˈzɛː/
minaudière /ˌmɪnəʊˈdjɛː/
misfare /mɪsˈfɛː/
grr /ɡɝ/
faites vos jeux /ˌfeɪt vəʊ ˈʒɜː/
ner /nɜː/
Frimaire /fɹɪˈmɛː/
otherwhere /ˈʌðəwɛː/
Outremer /ˈuːtɹəmɛː/
foursquare /ˈfɔːskwɛː/
PIN number /ˈpɪn.nʌm.bɝ/
pissaladière /ˌpɪsaladˈjɛː/
plains-wanderer /ˈpleɪnz.ˌwɒndəɹɜ/
porte cochère /pɔːt kɒˈʃɛː/
force majeure /ˈfɔːs məˈʒɜː/
/ˈfɔːs mɑˈʒɜː/
/ˈfɔːs mæˈʒɜː/
prickly pear /ˌpɹɪkli ˈpɛː/
profer /pɹəʊˈfɜː/
fershur /fɚˈʃɝ/
cri de coeur /ˌkɹiː.dəˈkɜː/
reverencer /ˈɹɛv.əɹ.ɛns.ɝ/
salonnière /salɒnɪˈɛː/
seigneur /sɛˈnjɜ/
cordon sanitaire /ˌkɔːdɒn sanɪˈtɛː/
cloture /ˈkloʊ.tʃɝ/
/ˈkloʊ.tʃɚ/
chômeur /ʃəʊˈmɜː/
abear /ə.ˈbɛː/
chirr /tʃɜː/
three bags full, sir /ˌθɹiː bæɡz ˈfʊl ˌsɜː/
'cher /tʃɜ/
truffière /ˌtɹuː.fɪˈɛː/
Vendémiaire /vɛnˌdɛmɪˈɛː/
Burr /bɝ/
vraicqueur /vɹeɪˈkɜː/
Brumaire /bɹuːˈmɛː/
whilere /wʌɪˈlɛː/
bras d'honneur /ˌbɹɑː dɒˈnɜː/
tant mieux /tɒn mjɜː/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list