Words ending with the phoneme mid back rounded vowel /ɔː/ (165)Word Pronunciation (IPA)
before /bɪˈfɔː/
war /wɔː/
law /lɔː/
sure /ʃɔː/
/ʃʊə/
door /dɔː/
therefore /ˈðɛəfɔː/
nor /nɔː/
floor /flɔː/
draw /dɹɔː/
core /kɔː/
score /skɔː/
ignore /ɪɡˈnɔː/
raw /ɹɔː/
explore /ɪkˈsplɔː/
shore /ʃɔː/
withdraw /wɪðˈdɹɔː/
/wɪθˈdɹɔː/
straw /stɹɔː/
corps /kɔː/
pour /pɔː/
outdoor /ˌaʊtˈdɔː/
jaw /d͡ʒɔː/
shaw /ʃɔː/
indoor /ˈɪndɔː/
sore /sɔː/
folklore /ˈfəʊk.lɔː/
mother-in-law /ˈmʌ.ðəɹ.ɪnˌlɔː/
gore /ɡɔː/
mentor /ˈmɛnˌtɔː/
flaw /ˈflɔː/
whore /hɔː/
soar /sɔː/
uproar /ˈʌpɹɔː/
claw /klɔː/
encore /ˈɒŋkɔː/
signor /ˈsiːnjɔː/
adore /əˈdɔː/
lore /lɔː/
paw /pɔː/
chore /tʃɔː/
chainsaw /ˈt͡ʃeɪn.ˌsɔː/
roar /ɹɔː/
possessor /pɒˈzɛsɔː/
fore /fɔː/
landau /ˈlæn.dɔː/
/ˈlæn.daʊ/
semaphore /ˈsɛ.mə.fɔː/
naw /nɔː/
thaw /θɔː/
snore /snɔː/
maw /mɔː/
carnivore /ˈkɑːnɪvɔː/
coleslaw /ˈkəʊlslɔː/
jackdaw /ˈdʒækˌdɔː/
yore /jɔː/
yaw /jɔː/
gnaw /nɔː/
implore /ɪmˈplɔː/
bookstore /ˈbʊkstɔː/
guffaw /ɡəˈfɔː/
spore /spɔː/
by-law /ˈbaɪ.lɔː/
haw /hɔː/
macaw /məˈkɔː/
hoar /hɔː/
rore /ɹɔː/
craw /kɹɔː/
therefor /ðɛəˈfɔː/
squaw /skwɔː/
caw /kɔː/
heretofore /ˌhɪətəˈfɔː/
/ˌhɪətuˈfɔː/
daw /dɔː/
scrimshaw /ˈskɹɪmʃɔː/
insectivore /ɪnˈsɛktəˌvɔː/
southpaw /ˈsaʊθˌpɔː/
praetor /ˈpɹiːtɔː/
hellebore /ˈhelɪbɔː/
bylaw /ˈbaɪ.lɔː/
gaw /ɡɔː/
lakeshore /ˈleɪk.ʃɔː/
overawe /əʊvəˈɹɔː/
mezuzah /məˈzuːzɔː/
usquebaugh /ˈʌskwɪbɔː/
piscivore /ˈpɪs(k)ɪvɔː/
scaur /skɔː/
taw /tɔː/
absolvitor /æbˈsɒl.vɪ.tɔː/
afterwar /ˈɑːf.tə.wɔː/
alongshore /əˈlɒŋʃɔː/
athanor /ˈæθənɔː/
attributor /əˈtɹɪbjuːtɔː/
/əˈtɹɪbjuːtə/
Bangalore /ˌbæŋɡəˈlɔː/
bashaw /bəˈʃɔː/
Baugh /bɔː/
birdlore /ˈbɜːd.lɔː/
byrlaw /ˈbɜː(ɹ).lɔː/
Charles's law /ˌtʃɑːlz ˈlɔː/
Chickasaw /ˈtʃɪkəsɔː/
Choctaw /ˈt͡ʃɒktɔː/
-chore /kɔː/
co-in-law /koʊˈɪnlɔː/
declaw /diːˈklɔː/
detritivore /dɛˈtɹaɪtɪvɔː/
/.ˈtɹɪ./
dumble-dor /ˈdʌm.bəl.dɔː/
dumbledor /ˈdʌm.bəl.dɔː/
dumbledore /ˈdʌm.bəl.dɔː/
Ecuador /ˈɛk.wə.dɔː/
El Salvador /ɛl ˈsæl.və.dɔː/
Elsinore /ˈɛlsɪnɔː/
/ˌɛlsɪˈnɔː/
esprit de corps /ɛˌspɹiː də ˈkɔː/
excelsior /ɛkˈsɛlsɪɔː/
faugh /fɔː/
faxlore /ˈfækslɔː/
Featherstonehaugh /ˈfænʃɔː/
fœtor /ˈfiːtɔː/
foofooraw /ˈfuːfəɹɔː/
for- /fɔː/
forevermore /fəˈɹɛv.ə.mɔː/
forthdraw /fɔːθˈdɹɔː/
four /fɔː/
fourscore /ˈfɔːskɔː/
Fructidor /ˈfɹʊktɪdɔː/
gewgaw /ˈɡjuːɡɔː/
hackamore /ˈhækəmɔː/
herefor /hɪəˈfɔː/
herefore /ˈhɪəfɔː/
hum and haw /ˌhʌm ənd ˈhɔː/
kinetochore /k(ʌ)ɪˈniːtəʊkɔː/
livor /ˈlaɪvɔː/
louis d'or /ˌluːɪ ˈdɔː/
/ˌluːɪz ˈdɔː/
mackinaw /ˈmakɪnɔː/
markhor /ˈmɑːkɔː/
massymore /ˈmæ.sɪ.mɔː/
Messidor /ˈmɛsɪdɔː/
mhorr /mɔː/
morin khuur /mɔɹɪn xɔː/
Nassau /ˈnæsɔː/
Naypyidaw /ˈneɪpjɪˌdɔː/
nerdcore /ˈnɜːdˌkɔː/
ommatophore /ˈɒ.mə.tə.fɔː/
/əˈmæ.tə.fɔː/
onocentaur /ɒnəˈsɛntɔː/
paktor /pʌkˈtɔː/
pi-jaw /ˈpʌɪdʒɔː/
prætor /ˈpɹiːtɔː/
preëmptor /pɹiːˈɛmptˌɔː/
propraetor /pɹəʊˈpɹiːtɔː/
proprætor /pɹəʊˈpɹiːtɔː/
pshaw /pʃɔː/
pudor /ˈpjuːdɔː/
Saginaw /ˈsæɡ.ɪ.nɔː/
shock and awe /ˈʃɒk (ə)nd ˈɔː/
Singapore /ˈsɪŋəpɔː/
/sɪŋəˈpɔː/
Singaporean core /sɪŋəˈpɒɹɪən ˈkɔː/
slaw /slɔː/
Sod's law /sɒdz lɔː/
sophomore /ˈsɒfəmɔː/
stoor /stɔː/
temblor /tɛmˈblɔː/
Thermidor /ˈθɜːmɪdɔː/
Thor /θɔː/
thor /ðɔː/
Warsaw /ˈwɔːsɔː/
waw /wɔː/
Wichita /ˈwɪtʃɪtɔː/
wor /wɔː/
your /jɔː/
/jʊə/
/jə/
Appendix:English dictionary-only terms/zzxjoanw /ʃɔː/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list