Words ending with the diphthong /ʊə/ (74)Word Pronunciation (IPA)
ensure /ɪnˈʃʊə/
/ɪnˈʃɔː/
pure /pjʊə/
/pjɔː/
flower /ˈfləʊə/
mature /məˈtjʊə/
/məˈtʃʊə/
/məˈtʃɔː/
flour /ˈflaʊə/
assure /əˈʃʊə/
/əˈʃɔː/
premature /ˌpɹɛ.məˈtjʊə/
/ˈpɹɛ.mə.tjə/
insure /ɪnˈʃʊə/
/ɪnˈʃɔː/
lure /l(j)ʊə/
/lɔː(ɹ)/
/lɜː/
procure /pɹəˈkjʊə/
debenture /dɪˈbɛntjʊə/
/dɪˈbɛntʃə/
overture /ˈəʊvətjʊə/
/ˈəʊvətʃ(ʊ)ə/
dour /ˈdʊə/
/ˈdaʊə/
azure /ˈæʒ(j)ʊə/
/æʒˈ(j)ʊə/
/ˈæʒə/
/ˈæzjʊə/
liqueur /lɪˈkjʊə/
/lɪˈkjɔː/
couture /kuːˈtjʊə/
/kuːˈt͡ʃʊə/
balboa /bælˈbəʊə/
cornflour /ˈkɔːn.flaʊə/
overpower /əʊvəˈpaʊə/
imprimatur /ˌɪm.pɹɪˈmɑː.tʊə/
/ˌɪm.pɹɪˈmeɪ.tʊə/
amour /əˈmʊə/
/əˈmɔː/
spoor /spʊə/
loa /ˈləʊə/
sinecure /ˈsaɪ.nɪ.kjʊə/
/ˈsɪ.nɪ.kjʊə/
ordure /ˈɔːdjʊə/
epicure /ˈɛpɪkjʊə/
pompadour /ˈpɒmpədʊə/
/ˈpɒmpədɔː/
koa /kəʊə/
parure /pəˈɹʊə/
snower /ˈsnəʊə/
gaur /ɡaʊə/
gillyflower /ˈdʒɪl.ɪˌflaʊə/
tur /tʊə/
manure /məˈnjʊə/
/məˈnjɔː/
embouchure /ɒm.bʊˈʃʊə/
inure /ɪˈnjʊə/
/ɪˈnjɔː/
vavasour /ˈvævəsʊə/
lour /ˈlaʊə/
/ˈlaʊ.ə/
craquelure /kɹæk.əˈlʊə/
/kɹæk.əˈljʊə/
decidua /dɪˈsɪdʒʊə/
kieselguhr /ˈkiːzəlɡʊə/
guipure /ɡiːˈpjʊə/
giaour /ˈdʒaʊə/
Mauna Loa /ˌmaʊnə ˈloʊə/
/ˌmɔnə ˈloʊə/
moonflower /ˈmuːnflaʊə/
mulching mower /mʌltʃɪŋ məʊə/
Noah /ˈnəʊə/
oo- /əʊə/
dure /djʊə/
ossature /ˈɒsətjʊə/
discoverture /dɪsˈkʌ.və.tjʊə/
/dɪsˈkʌ.və.tʃʊə/
/dɪsˈkʌ.və.tʃə/
decumbiture /dɪˈkʌmbɪtjʊə/
/dɪˈkʌmbɪtʃə/
paramour /ˈpa.ɹə.mʊə/
/ˈpa.ɹə.mɔː/
parkour /pɑːˈkʊə/
/pɑːˈkɔː/
creäture /kɹiːˈeɪtjʊə/
cohesure /kəʊˈhiːzjʊə/
/kəʊˈhiːʒə/
postremogeniture /ˌpɒstɹiːməʊˈdʒɛnɪtjʊə/
/ˌpɒstɹiːməʊˈdʒɛnɪtʃə/
bonjour /bɒn.ˈʒʊə/
pretour /ˌpɹiːˈtʊə/
bonheur du jour /bɒˌnɜː d(j)uː ˈʒʊə/
/qual=singular and plural/
Aznavour /ˈæznəvʊə/
purpure /pəˈpjʊə/
siddur /ˈsɪdʊə/
ivory tower /ˈaɪvəɹi ˈtaʊə/
Alloa /ˈæloʊə/
soilure /ˈsɔɪljʊə/
/ˈsɔɪljə/
haute couture /əʊt kuːˈtjʊə/
statua /ˈstatʃʊə/
/ˈstatjʊə/
Tangipahoa Parish /ˌtændʒɪpəˈhoʊə/
Timur /tiːˈmʊə/
hachure /hæʃˈjʊə/
unigeniture /ˌjuːnɪˈdʒɛnɪtjʊə/
/ˌjuːnɪˈdʒɛnɪtʃə/
glaur /ɡlaʊə/
vestiture /ˈvɛstɪstjʊə/
/ˈvɛstitʃə/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list