Words ending with the diphthong /ɪə/ (329)Word Pronunciation (IPA)
year /jɪə/
idea /aɪˈdɪə/
appear /əˈpɪə/
require /ɹɪˈkwaɪə/
fear /fɪə/
entire /ɪnˈtaɪə/
/ənˈtaɪə/
severe /sɪˈvɪə/
empire /ˈɛmpaɪə/
/ˈɛmpaɪ.ə/
junior /ˈdʒuːnɪə/
layer /leɪə/
/lɛə/
sheer /ˈʃɪə/
supplier /səˈplaɪə/
disappear /dɪsəˈpɪə/
sphere /sfɪə/
hire /haɪə/
/ˈhaɪə/
hemisphere /ˈhɛmɪsfɪə/
deer /dɪə/
admire /ədˈmaɪə/
weir /wɪə/
desire /dɪˈzaɪə/
courier /ˈkʊɹ.ɪə/
bonfire /ˈbɒnfaɪə/
nausea /ˈnɔːzɪə/
/ˈnɔːsɪə/
intelligentsia /ɪntɛlɪˈd͡ʒɛntsɪə/
exterior /ɪkˈstɪəɹɪə/
/ɛkˈstɪəɹɪə/
spire /spaɪə/
/ˈspaɪə/
utopia /juˈtəʊpɪə/
esquire /ɪˈskwaɪə/
gunfire /ˈɡʌnfʌɪə/
financier /faɪˈnænsɪə/
/fɪˈnænsɪə/
aria /ˈɑː.ɹɪə/
reindeer /ˈɹeɪndɪə/
conveyor /kənˈveɪə/
aphasia /əˈfeɪzɪə/
/əˈfeɪʒə/
cashmere /ˈkæʃ.mɪə/
/kæʃ.ˈmɪə/
mire /ˈmaɪə/
belvedere /ˈbɛl.vɪ.dɪə/
diphtheria /dɪfˈθɪəɹɪə/
/dɪpˈθɪəɹɪə/
suburbia /səˈbɜːbɪə/
analgesia /ˌænəlˈdʒiːzɪə/
xenophobia /zɛnəˈfəʊbɪə/
saltire /ˈsæl.taɪə/
/ˈsɔːl./
ulterior /ʌlˈtɪəɹɪə/
sepia /ˈsiːpɪə/
smear /smɪə/
swire /swaɪə/
yesteryear /ˈjɛstəjɪə/
briar /bɹʌɪə/
veer /vɪə/
fantasia /fænˈtɑːzɪə/
/fænˈteɪzɪə/
modifier /ˈmɒdɪfaɪə/
phenylketonuria /fɛnʌɪlkiːtəˈnjʊəɹɪə/
endear /ɪnˈdɪə/
/ɛnˈdɪə/
crossfire /ˈkɹɒsfaɪə/
mere /mɪə/
asthenosphere /asˈθɛnə(ʊ)sfɪə/
copier /ˈkɒpɪə/
grenadier /ɡɹɛnəˈdɪə/
acyclovir /eɪˈsʌɪkləvɪə/
/eɪˈsɪkləvɪə/
daphnia /ˈdæfnɪə/
slayer /ˈsleɪə/
artemisia /ɑːtɪˈmɪzɪə/
bere /bɪə/
pariah /pəˈɹaɪə/
via /ˈvaɪə/
/ˈvi.ə/
arrhythmia /eɪˈɹɪðmɪə/
/əˈɹɪðmi.ə/
camellia /kəˈmiːlɪə/
vizier /vɪˈzɪə/
/ˈvɪzɪə/
bier /bɪə/
buddleia /ˈbʌdlɪə/
playa /ˈplaɪə/
dahlia /ˈdɑːlɪə/
/ˈdeɪlɪə/
dere /dɪə/
privateer /pɹaɪvəˈtɪə/
centromere /ˈsɛntɹə(ʊ)mɪə/
coir /ˈkɔɪə/
ayah /aɪə/
papaya /pəˈpaɪə/
/pəˈpɑːjə/
apraxia /əˈpɹæksɪə/
moneyer /ˈmʌnɪə/
leer /lɪə/
scoria /skɔːɹɪə/
lamia /ˈleɪmɪə/
onomatopoeia /ˌɒnəˌmætəˈpeɪə/
currier /ˈkʌɹɪə/
espalier /ɪˈspalɪə/
/ɛsˈpæl.ɪ.eɪ/
mulier /ˈmjuː.lɪə/
poinsettia /ˌpɔɪnˈsɛ.tɪə/
neophobia /niːəˈfəʊbɪə/
jeer /dʒɪə/
aporia /əˈpɔːɹɪə/
ataxia /əˈtæksɪə/
necrophilia /ˌnɛkɹə(ʊ)ˈfɪlɪə/
zawiya /ˈzɑːwɪə/
cochlea /ˈkɒk.lɪə/
destrier /ˈdɛstɹɪə/
/ˈdɛstɹiːeɪ/
feria /ˈfɛɹɪə/
jambalaya /ˌdʒæmbəˈlaɪə/
/ˌdʒʌmbəˈlaɪə/
amblyopia /æmblɪˈəʊpɪə/
chanticleer /ˈtʃɑːntɪˌklɪə/
dyspareunia /dɪspəˈɹuːnɪə/
echolalia /ɛkə(ʊ)ˈleɪlɪə/
ganciclovir /ɡænˈsaɪkləvɪə/
hyperalgesia /ˈhaɪ.pə(ɹ)ˌæl.dʒiːzɪə/
hypermetropia /ˌhaɪpə(ɹ)məˈtɹəʊpɪə/
monomania /ˌmɒnəʊˈmeɪnɪə/
quelea /ˈkwiːlɪə/
tertulia /tɜːˈtuːlɪə/
bacchanalia /ˌbæk.əˈnɑː.lɪə/
cercaria /sɜː(ɹ)ˈkɛəɹɪə/
differentia /dɪfəˈɹɛnʃɪə/
gaillardia /ɡeɪˈlɑː(ɹ)dɪə/
koinonia /kɔɪˈnəʊnɪə/
nymphomania /nɪmfəˈmeɪnɪə/
osier /ˈəʊzɪə/
/ˈəʊʒə/
realia /ɹeɪˈɑːlɪə/
/ɹiːˈeɪlɪə/
anhedonia /ˌan.hɪˈdəʊ.nɪə/
cachexia /kəˈkɛksɪə/
hydrophobia /ˌhʌɪdɹəˈfəʊbɪə/
lammergeyer /ˈlaməɡaɪə/
neutrophilia /n(j)uːtɹəˈfɪlɪə/
pyromania /ˌpʌɪɹə(ʊ)ˈmeɪnɪə/
trochlea /ˈtɹɒklɪə/
algolagnia /alɡə(ʊ)ˈlaɡnɪə/
alkaptonuria /ælˌkæptəˈnʊəɹɪə/
banksia /ˈbæŋksɪə/
dipsomania /ˌdɪpsə(ʊ)ˈmeɪnɪə/
fere /fɪə/
hebephrenia /hiːbɪˈfɹiːnɪə/
kerseymere /ˈkəːzɪmɪə/
noosphere /ˈnəʊ.əsfɪə/
palea /ˈpælɪə/
/ˈpeɪlɪə/
pancytopenia /ˌpænsaɪtəˈpiːnɪə/
paronomasia /pæɹənəˈmeɪzɪə/
peripeteia /pɛɹɪpɪˈtɪə/
/pɛɹɪpɪˈtaɪə/
pyorrhoea /pʌɪəˈɹɪə/
sarcomere /ˈsɑː.kəʊˌmɪə/
/ˈsɑː.kəˌmɪə/
spuria /ˈspjʊəɹɪə/
abulia /əˈb(j)uː.lɪə/
accompanier /əˈkʌmp(ə)nɪə/
acedia /əˈsiːdɪə/
Aeolia /iːˈəʊlɪə/
Æolia /iːˈəʊlɪə/
Æsir /ˈʌɪsɪə/
/ˈiːsə/
ageusia /əˈɡjuːzɪə/
/æˈɡjuːzɪə/
ageustia /əˈɡjuːstɪə/
/æˈɡjuːstɪə/
agromania /aɡɹə(ʊ)ˈmeɪnɪə/
Aiea /aɪˈeɪə/
ambeer /ˈæmbɪə/
Amfilohia /æmfɪləʊˈhaɪə/
Amfilokhia /æmfɪləʊˈkaɪə/
Amu Darya /ˌɑːmuːˈdɑːɹɪə/
antonomasia /ˌæntənəʊˈmeɪzɪə/
/ænˌtɒnəʊˈmeɪzɪə/
aprosopia /æpɹəˈsəʊpɪə/
arrear /əˈɹɪə/
atelophobia /əˌtɛləˈfəʊbɪə/
atocia /əˈtəʊʃɪə/
ayuh /ˈeɪə/
/eɪˈʌ/
Babylonia /ˌbæbɪˈləʊnɪə/
bacteriophobia /bækˈtɪəɹ.ɪəʊˌfəʊbɪə/
Bactria /ˈbæktɹɪə/
Baja California /ˈbɑː.hɑː.kælɪˌfɔː(ɹ)n.ɪə/
barythymia /ˌbæɹɪˈθaɪmɪə/
Bashkir /bæʃˈkɪə/
bathysiderodromophobia /bæθɪˈsɪdəɹəʊˌdɹəʊməˌfəʊbɪə/
Bavaria /bəˈveəɹɪə/
Black Maria /blæk məˈɹaɪə/
blear /ˈblɪə/
Britannia /bɹɪˈtænɪə/
cacothymia /kakəʊˈθʌɪmɪə/
Caledonia /kælɪˈdəʊnɪə/
caloyer /kəˈlɔɪə/
cashier /kəˈʃɪə/
catamenia /kætəˈmiːnɪə/
cattleya /ˈkatlɪə/
Cerealia /sɛɹɪˈeɪlɪə/
chaophilia /ˌkeɪɒˈfɪlɪə/
-chezia /ˈkiːzɪə/
Chuvashia /t͡ʃuːˈvɑːʃɪə/
Cilicia /sɪˈlɪsɪə/
/sɪˈlɪʃə/
conciliar /kənˈsɪlɪə/
crocodile tear /ˈkɹɒkədaɪl ˌtɪə/
cynophilia /ˌsaɪnə(ʊ)ˈfɪlɪə/
dacryohemorrhea /ˌdækɹɪəʊheməˈɹɪə/
dacryphilia /ˌdækɹɪˈfɪlɪə/
Daria /ˈdɑːɹɪə/
/ˈdæɹɪə/
decalcomania /diːˌkæɫkəˈmeɪnɪə/
Deidamia /ˌdeɪdəˈmaɪə/
Delia /ˈdiːlɪə/
dendrophilia /ˌdɛndɹəˈfɪlɪə/
dendrophobia /ˌdɛndɹəˈfəʊbɪə/
dinomania /daɪnəʊˈmeɪnɪə/
drear /dɹɪə/
dyscrasia /dɪsˈkɹeɪzɪə/
Egeria /ɪˈdʒɪəɹɪə/
Empire /ˈɛmpaɪə/
eudemonia /ˌjuːdɪˈməʊnɪə/
eutripsia /juːˈtɹɪpsɪə/
fallow deer /ˈfæl.əʊˌdɪə/
fictioneer /ˌfɪk.ʃənˈɪə/
flywire /ˈflʌɪwʌɪə/
Francia /ˈfɹænsɪə/
Freyja /ˈfɹeɪə/
fructifier /ˈfɹʌktɪfaɪə/
Gaia /ˈɡaɪə/
/ˈɡeɪə/
gamomania /ɡæmə(ʊ)ˈmeɪnɪə/
glossolalia /ˌɡlɒsəˈleɪlɪə/
Guadalquivir /ˌɡwɑːdəlkɪˈvɪə/
Guinevere /ˈɡwɪ.nɪ.vɪə/
gynaecophobia /ɡaɪnɪkəˈfəʊbɪə/
haltere /ˈhæltɪə/
Hampshire /ˈhæmpʃɪə/
Hezekiah /ˌhɛzəˈkaɪə/
Hibernia /haɪˈbɜː(ɹ)nɪə/
/hɪˈbɜː(ɹ)nɪə/
Hippodamia /ˌhɪpɒdəˈmaɪə/
hoplophobia /ˌhɒpləˈfəʊbɪə/
hryvnia /ˈhɹɪvnɪə/
hydraemia /hʌɪˈdɹiːmɪə/
hydræmia /hʌɪˈdɹiːmɪə/
hydremia /hʌɪˈdɹiːmɪə/
hypalbuminemia /hɪˌpælbjʊmɪˈniːmɪə/
hyperdulia /hʌɪpəduːˈlʌɪə/
Ingushetia /ɪŋɡʊˈʃɛtɪə/
inhere /ɪnˈhɪə/
Iphigenia /ˌaɪfɪdʒɪˈnaɪə/
/ɪfɪdʒɪˈnaɪə/
Izmir /ˈɪzmɪə/
jaghir /dʒɑːˈɡɪə/
Judeophilia /d͡ʒuːˌdiːəʊˈfɪlɪə/
kafir /ˈkɑːfɪə/
Karelia /kəˈɹiːlɪə/
/kəˈɹeɪlɪə/
lachanophobia /ˌlækənəˈfəʊbɪə/
latria /ləˈtɹʌɪə/
Lear /lɪə/
light year /laɪtjɪə/
Lincolnshire /ˈlɪŋkənˌʃɪə/
/ˈlɪŋkənˌʃə/
lochia /ˈlɒkɪə/
Lusitania /luːsɪˈteɪnɪə/
Lusophilia /ˌluːsəˈfɪlɪə/
Lusophobia /ˌluːsəˈfəʊbɪə/
lycophobia /ˌlaɪkəˈfəʊbɪə/
Mariah /məˈɹaɪə/
Mauna Kea /ˌmaʊnə ˈkeɪə/
Maya /ˈmaɪə/
Media /ˈmiːdɪə/
megalodontia /ˌmɛɡələʊˈdɒntɪə/
megodontia /ˌmɛɡəˈdɒntɪə/
melomania /ˌmɛlə(ʊ)ˈmeɪnɪə/
Mesopotamia /mɛsəpəˈteɪmɪə/
Messia /ˈmesɪə/
metacercaria /ˌmɛtəsɜː(ɹ)ˈkɛəɹɪə/
mouse-ear /ˈmaʊsɪə/
mysophilia /ˌmaɪsəʊ̆ˈfɪlɪə/
Nausicaa /nɔːˈsɪkeɪə/
Nehemiah /ˌniː(h)əˈmaɪə/
Neustria /ˈnjuːstɹɪə/
Nevaeh /nəˈveɪə/
Nigeria /naɪˈdʒɪə.ɹɪə/
noophelia /nəʊəʊˈfiːlɪə/
/ˌnəʊəˈfiːlɪə/
noria /ˈnɔː.ɹɪə/
Northumbria /nɔːˈθʌmbɹɪə/
nyctalopia /nɪktəˈloʊpɪə/
Obadiah /ˌoʊbəˈdaɪə/
Oceania /ˌəʊ.ʃiˈɑː.nɪə/
-odontia /əˈdɒntɪə/
/əʊˈdɒntɪə/
oligophrenia /ˌɒlɪɡoʊˈfɹiːnɪə/
omophagia /əʊməˈfeɪd͡ʒɪə/
oniomania /əʊnɪə(ʊ)ˈmeɪnɪə/
Ophelia /ɒˈfiːlɪə/
/əʊˈfiːlɪə/
/əˈfiːlɪə/
-opsia /ˈɒpsɪə/
oreibasia /əɹeɪˈbæsɪə/
Ossetia /əˈsɛtɪə/
/əˈsiːʃə/
/ɒ./
Ottoman Empire /ˈɒtəmən ˈɛmpaɪə/
ousia /ˈuːsɪə/
/ˈuːzɪə/
oxea /ˈɒksɪə/
oxeia /ɒkˈseɪə/
oxia /ˈɒksɪə/
/ɒkˈsiːə/
panphilia /pænˈfɪlɪə/
papaphilia /pæpæˈfɪlɪə/
papaphobia /pæpæˈfəʊbɪə/
parablepsia /pæɹəˈblɛpsɪə/
Pasithea /pəˈsɪθɪə/
Pennsylvania /ˌpɛnsɪlˈveɪnɪə/
petechia /pɪˈtiːkɪə/
phocomelia /ˌfəʊkəˈmiːlɪə/
Phoenicia /fəˈnɪʃɪə/
/fəˈniːʃɪə/
/fəˈnɪʃə/
photuria /fəʊˈtjʊəɹɪə/
pillowbeer /ˈpɪləʊbɪə/
pneumaturia /ˌ(p)njuːməˈtjʊəɹɪə/
polycythemia /ˌpɒlɪsaɪˈθiːmɪə/
polymastia /pɒlɪˈmæstɪə/
porphyria /pɔː(ɹ)ˈfɪɹɪə/
pseudomessiah /ˈsuːdəʊmɪˌsaɪə/
punctiliar /ˌpʌŋkˈtɪlɪə/
querencia /kɛˈɹɛnsɪə/
quillaia /kwəˈleɪə/
rakija /ˈɹɑːkɪə/
roe deer /ˈɹəʊˌdɪə/
Roman Empire /ˈɹəʊmən ˈɛmpaɪə/
rond-de-cuir /ɹɒ̃ də ˈkwɪə/
Rondônia /ɹɒnˈdəʊnɪə/
salvia /ˈsælvɪə/
science-fictioneer /ˈsaɪ.əns ˌfɪk.ʃənˈɪə/
/ˈsaɪ.ɛns ˌfɪk.ʃənˈɪə/
septicæmia /sɛptɪˈsiːmɪə/
Sequoyah /səˈkwɔɪə/
sere /ˈsɪə/
shed a tear /ˈʃɛdəˈtɪə/
Siberia /saɪˈbɪəɹɪə/
sinopia /sɪˈnəʊpɪə/
sophophobia /sɒfəˈfəʊbɪə/
spadea /ˈspeɪdɪə/
stevia /ˈstiːvɪə/
/ˈstɛvɪə/
stichomythia /stɪkəˈmɪθɪə/
stria /stɹaɪə/
sweer /swɪə/
taphophobia /tæfəˈfəʊbɪə/
thrombocythemia /ˌθɹɒmbəʊsaɪˈθiːmɪə/
tularemia /ˌt(j)uːləˈɹiːmɪə/
unsphere /ʌnˈsfɪə/
-uria /.ˈjʊəɹɪə/
Urmia /ˈɜːmɪə/
urophilia /ˌʊɹɒˈfilɪə/
Wallonia /wəˈləʊnɪə/
weaponeer /wɛpəˈnɪə/
welwitschia /wɛlˈwɪtʃɪə/
Wikipedia /ˌwɪkɪˈpiːdɪə/
Xavier /ˈzeɪvɪə/
/ˈzævɪə/
/ɪɡˈzeɪvɪə/
Yakutia /jəˈkuːtɪə/
/jəˈkuːʃ(i)ə/
zoopsia /zuːˈɒpsɪə/
hypoalgesia /ˈhaɪ.pəʊˌæl.dʒiːzɪə/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list