Words ending with the diphthong /əʊ/ (500)

Showing only 500 items. 674 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

74.18%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
know /nəʊ/
go /ɡəʊ/
although /ɔːlˈðəʊ/
so /səʊ/
show /ʃəʊ/
low /ləʊ/
window /ˈwɪndəʊ/
follow /ˈfɒləʊ/
though /ðəʊ/
tomorrow /təˈmɒɹəʊ/
radio /ˈɹeɪdiˌəʊ/
below /bɪˈləʊ/
grow /ɡɹəʊ/
/ˈɡɹəʊ̯/
slow /sləʊ/
row /ˈɹəʊ/
flow /fləʊ/
yellow /ˈjɛ.ləʊ/
joe /dʒəʊ/
snow /snəʊ/
/snəʊ̯/
throw /θɹəʊ/
fellow /ˈfɛləʊ/
widow /ˈwɪ.dəʊ/
bureau /ˈbjʊɹ.əʊ/
borrow /ˈbɒɹəʊ/
shallow /ˈʃaləʊ/
photo /ˈfəʊtəʊ/
echo /ˈɛkəʊ/
bow /bəʊ/
arrow /ˈaɹ.əʊ/
elbow /ˈɛl.bəʊ/
ego /ˈiːɡəʊ/
potato /pəˈteɪtəʊ/
manifesto /ˌmæn.ɪˈfɛs.təʊ/
/ˌmæn.əˈfɛs.təʊ/
disco /ˈdɪskəʊ/
trio /ˈtɹi.əʊ/
scenario /sɪˈnɑːɹi.əʊ/
depot /ˈdɛpəʊ/
meadow /ˈmɛdəʊ/
pillow /ˈpɪləʊ/
toe /təʊ/
doe /dəʊ/
audio /ˈɔː.di.əʊ/
swallow /ˈswɒləʊ/
sorrow /ˈsɒɹəʊ/
logo /ˈləʊɡəʊ/
plateau /ˈplætəʊ/
embryo /ˈɛmbɹi.əʊ/
cocoa /ˈkəʊ.kəʊ/
barrow /ˈbæɹ.əʊ/
patio /ˈpæti.əʊ/
pro /pɹəʊ/
politburo /ˈpɒlɪtˌbjʊəɹəʊ/
veto /ˈviːtəʊ/
metro /ˈmɛtɹəʊ/
ho /həʊ/
po /pəʊ/
commando /kəˈmɑːn.dəʊ/
hollow /ˈhɒl.əʊ/
volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/
duo /ˈdjuː.əʊ/
/ˈdʒuː.əʊ/
placebo /pləˈsiːbəʊ/
fro /fɹəʊ/
palazzo /pəˈlatsəʊ/
bingo /ˈbɪŋ.ɡəʊ/
willow /ˈwɪl.əʊ/
tempo /ˈtɛm.pəʊ/
crow /kɹəʊ/
dough /dəʊ/
roe /ˈɹəʊ/
marrow /ˈmæɹəʊ/
buffalo /ˈbʌf.əl.əʊ/
overflow /ˈəʊvəˌfləʊ/
harrow /ˈhæɹəʊ/
macho /ˈmætʃəʊ/
overthrow /əʊvəˈθɹəʊ/
fiasco /fɪˈæs.kəʊ/
rhino /ˈɹaɪ.nəʊ/
demo /ˈdɛm.əʊ/
cheerio /ˈtʃɪəɹ.i.əʊ/
torso /ˈtɔː.səʊ/
ghetto /ˈɡɛtəʊ/
yeo /jəʊ/
sew /səʊ/
info /ˈɪnfəʊ/
tableau /ˈtæ.bləʊ/
sparrow /ˈspæɹəʊ/
/ˈspæɹoʊ/
/ˈspɛɹoʊ/
cello /ˈtʃɛləʊ/
woe /wəʊ/
limbo /ˈlɪmbəʊ/
morrow /mɒɹəʊ/
alto /ˈæl.təʊ/
mellow /ˈmɛləʊ/
tornado /tɔː(ɹ)ˈneɪ.dəʊ/
yo /jəʊ/
halo /ˈheɪləʊ/
domino /ˈdɒmɪnəʊ/
kilo /ˈkiːləʊ/
portico /ˈpɔːtɪkəʊ/
archipelago /ɑːkɪˈpɛləɡəʊ/
glow /ɡləʊ/
mono /ˈmɒnəʊ/
polio /ˈpəʊljəʊ/
hullo /hʌˈləʊ/
/həˈləʊ/
judo /ˈdʒuːdəʊ/
virtuoso /ˌvɜ.tʃuˈəʊ.səʊ/
yarrow /ˈjæɹəʊ/
lo /ləʊ/
folio /ˈfəʊlɪəʊ/
/ˈfəʊljəʊ/
forgo /fɔːˈɡəʊ/
crescendo /kɹɪˈʃɛn.dəʊ/
/kɹəˈʃɛn.dəʊ/
pharaoh /ˈfæɹəʊ/
/ˈfeɪ.ɹəʊ/
/ˈfɛːɹəʊ/
jumbo /ˈd͡ʒʌmbəʊ/
biro /ˈbaɪ.ɹəʊ/
grotto /ˈɡɹɒt.əʊ/
tiptoe /ˈtɪpˌtəʊ/
/ˈtʰɪpˌtʰəʊ̯/
torpedo /ˌtɔː(ɹ)ˈpiː.dəʊ/
mango /ˈmæŋɡəʊ/
gusto /ˈɡʌstəʊ/
mistletoe /ˈmɪsəltəʊ/
beau /bəʊ/
libido /lɪˈbiː.dəʊ/
tow /təʊ/
mot /məʊ/
panto /pæn.təʊ/
physio /ˈfɪzɪəʊ/
avocado /ævəˈkɑːdəʊ/
libretto /lɪˈbɹɛt.əʊ/
bistro /ˈbiːstɹəʊ/
/ˈbɪstɹəʊ/
iso /ˈaɪsəʊ/
rambo /ɹæmbəʊ/
servo /ˈsɜː.vəʊ/
vertigo /ˈvɜːtɪɡəʊ/
salvo /ˈsælvəʊ/
neutrino /njuːˈtɹiːnəʊ/
sallow /ˈsæ.ləʊ/
ditto /ˈdɪtəʊ/
homo /ˈhəʊ.məʊ/
/ˈhɒm.əʊ/
innuendo /ˌɪnjuˈɛndəʊ/
lido /ˈlaɪ.dəʊ/
/ˈliː.dəʊ/
whoa /wəʊ/
mow /məʊ/
bimbo /ˈbɪmbəʊ/
crossbow /ˈkɹɒsbəʊ/
tarot /ˈtæɹəʊ/
forego /fɔːˈɡəʊ/
canto /ˈkæntəʊ/
flamenco /fləˈmɛŋkəʊ/
giro /ˈdʒaɪɹəʊ/
coco /ˈkəʊ.kəʊ/
hoe /həʊ/
peso /ˈpeɪsəʊ/
scherzo /ˈskɛətsəʊ/
/ˈskɜːt./
portmanteau /pɔːtˈmæn.təʊ/
gringo /ɡɹɪŋɡəʊ/
indigo /ˈɪn.dɪˌɡəʊ/
overshadow /ˌəʊ.vəˈʃæd.əʊ/
limo /ˈlɪ.məʊ/
pinto /ˈpɪntəʊ/
boyo /bɔɪ.əʊ/
dodo /ˈdəʊˌdəʊ/
tango /ˈtæŋɡəʊ/
hippo /ˈhɪpəʊ/
scarecrow /ˈskɛə.kɹəʊ/
dado /ˈdeɪdəʊ/
bilbo /ˈbɪlbəʊ/
dido /ˈdaɪdəʊ/
quango /kwæŋ.ɡəʊ/
cisco /ˈsɪskəʊ/
promo /ˈpɹəʊməʊ/
banjo /ˈbæn.dʒəʊ/
sumo /ˈsuːməʊ/
wallow /ˈwɒləʊ/
beano /ˈbiːnəʊ/
bio /ˈbaɪəʊ/
calypso /kəˈlɪp.səʊ/
lingo /ˈlɪŋ.ɡəʊ/
tallow /tæləʊ/
virago /vɪˈɹɑːɡəʊ/
weirdo /ˈwɪə(r)dəʊ/
albino /ælˈbiːnəʊ/
piccolo /ˈpɪkələʊ/
pueblo /ˈpwɛbləʊ/
yo-yo /ˈjəʊ.jəʊ/
fellatio /fəˈleɪ.ʃi.əʊ/
taro /ˈtæɹəʊ/
falsetto /fɔlˈsɛ.təʊ/
geo /ɡjəʊ/
io /ˈaɪəʊ/
gesso /ˈdʒɛsəʊ/
hypo /ˈhaɪ.pəʊ/
rondo /ˈɹɒn.dəʊ/
faro /ˈfɛəɹəʊ/
minnow /ˈmɪnəʊ/
nano /ˈnænəʊ/
pistachio /pɪsˈtæʃi.əʊ/
outgrow /ˌaʊtˈɡɹəʊ/
capo /ˈkæ.pəʊ/
/ˈkeɪ.pou/
dumbo /ˈdʌmbəʊ/
espresso /ɛˈspɹɛsəʊ/
rego /ˈɹɛdʒəʊ/
rho /ɹəʊ/
vino /ˈviːnəʊ/
dildo /ˈdɪldəʊ/
mallow /ˈmæləʊ/
aficionado /əfɪsjəˈnɑːdəʊ/
/əfɪʃjəˈnɑːdəʊ/
furlough /ˈfɜː(ɹ).ləʊ/
poncho /ˈpɒn.tʃəʊ/
gambo /ˈɡæm.bəʊ/
pyro /ˈpaɪɹəʊ/
argot /ˈɑːɡəʊ/
bozo /ˈbəʊzəʊ/
chiaroscuro /kɪˌɑːɹəˈskʊəɹəʊ/
daimyo /ˈdaɪ.mjəʊ/
legato /ləˈɡɑ.təʊ/
boto /ˈbəʊtəʊ/
bubo /ˈbjuː.bəʊ/
compo /kɒm.pəʊ/
diminuendo /dɪˌmɪnjuːˈɛndəʊ/
divertimento /dɪˌvɜːtɪˈmɛntəʊ/
longbow /ˈlɒŋbəʊ/
euro /ˈjʊəɹəʊ/
niello /niˈɛləʊ/
trousseau /ˈtɹuːsəʊ/
tyro /ˈtaɪɹəʊ/
zemstvo /ˈzɛmstvəʊ/
adagietto /əˌdæ(d)ʒiːˈɛtəʊ/
/əˌdɑː(d)ʒiːˈɛtəʊ/
desperado /dɛspəˈɹɑːdəʊ/
imago /ɪˈmeɪɡəʊ/
/ɪˈmɑːɡəʊ/
marshmallow /mɑːʃˈmæləʊ/
ouzo /ˈuːzəʊ/
wino /ˈwaɪnəʊ/
aikido /aɪˈkiːdəʊ/
foreshadow /fɔːˈʃadəʊ/
gabbro /ˈɡabɹəʊ/
intaglio /ɪnˈtælɪəʊ/
palomino /pæləˈmiːnəʊ/
impetigo /ɪmpɪˈtaɪɡəʊ/
libero /ˈlɪbɛɹəʊ/
obbligato /ɒblɪˈɡɑːtəʊ/
castrato /kæsˈtɹɑː.təʊ/
hobo /ˈhəʊ.bəʊ/
magneto /maɡˈniːtəʊ/
typo /ˈtaɪpəʊ/
dekko /ˈdekəʊ/
hallow /ˈhæləʊ/
imbroglio /ɪmˈbɹəʊljəʊ/
bolo /ˈbəʊ.ləʊ/
fandango /ˈfæn.dæŋ.ɡəʊ/
haricot /ˈhæɹ.ɪ.kəʊ/
/ˈɑːɹ.ɪ.kəʊ/
jingo /ˈdʒɪŋ.ɡəʊ/
majordomo /ˌmeɪ.dʒəˈdəʊ.məʊ/
pachinko /pəˈtʃɪŋkəʊ/
sloe /sləʊ/
cornetto /kɔːˈnɛtəʊ/
nitro /ˈnaɪtɹəʊ/
shako /ˈʃeɪkəʊ/
/ˈʃɑːkəʊ/
dingo /ˈdɪŋɡəʊ/
gecko /ˈɡɛ.kəʊ/
jabot /ˈʒæ.bəʊ/
lilo /laɪləʊ/
puro /ˈpʊəɹəʊ/
choco /ˈt͡ʃɒkəʊ/
merlot /mɜːˈləʊ/
pedalo /ˈpɛdələʊ/
sango /ˈsæŋəʊ/
yobbo /ˈjɒbəʊ/
antihero /ˈæn.tɪˌhɪə.ɹəʊ/
chorizo /tʃɒˈɹiː.zəʊ/
dago /ˈdeɪɡəʊ/
fallow /ˈfæləʊ/
flambeau /ˈflambəʊ/
/flamˈbəʊ/
potto /ˈpɒtəʊ/
aggiornamento /əˌdʒɔːnəˈmɛntəʊ/
billow /ˈbɪləʊ/
guyot /ˈɡiːjəʊ/
llano /ˈlɑːnəʊ/
/ˈlænəʊ/
/ˈjænəʊ/
narco /ˈnɑːkəʊ/
oxbow /ˈɒksbəʊ/
pimiento /pɪˈmjɛntəʊ/
politico /pəˈlɪtɪkəʊ/
rondeau /ˈɹɒn.dəʊ/
arborio /ɑːˈbɔːɹɪ.əʊ/
arroyo /əˈɹɔɪ.əʊ/
bandeau /ˈbændəʊ/
boho /ˈbəʊhəʊ/
diabolo /dɪˈæbələʊ/
dojo /ˈdəʊdʒəʊ/
/ˈdəʊ̯d͡ʒəʊ̯/
floe /fləʊ/
ginkgo /ˈɡɪŋ.kəʊ/
jaleo /hɑːˈleɪəʊ/
maraschino /ˌmæɹ.əˈʃiː.nəʊ/
/ˌmæɹ.əˈskiː.nəʊ/
matelot /ˈmæt.ləʊ/
pego /ˈpiːɡəʊ/
pimento /pɪˈmɛntəʊ/
pinko /pɪŋkəʊ/
putto /ˈpʊtəʊ/
yo-ho-ho /ˈjəʊ.həʊ.həʊ/
intermezzo /intəˈmetsəʊ/
ambo /ˈæm.bəʊ/
by-blow /ˈbʌɪbləʊ/
chalumeau /ˌʃælʊˈməʊ/
charango /t͡ʃəˈɹæŋɡəʊ/
coho /kəʊhəʊ/
heigh-ho /ˈheɪˌhəʊ/
notturno /nɒˈtʊə(ɹ)nəʊ/
'ullo /ˈʌ.ləʊ/
chemo /ˈkiːməʊ/
dipso /ˈdɪpsəʊ/
ejido /eɪˈhiːdəʊ/
expresso /ɛkˈspɹɛsəʊ/
himbo /ˈhɪmbəʊ/
pomelo /ˈpɒmɪləʊ/
/ˈpʌmɪləʊ/
/pəˈmɛləʊ/
portamento /pɔːtəˈmɛntəʊ/
pre-echo /pɹiːˈɛkəʊ/
violoncello /ˌvaɪələnˈtʃɛləʊ/
/ˌviːələnˈtʃɛləʊ/
bardo /ˈbɑːdəʊ/
carabao /kæɹəˈbeɪəʊ/
daddy-o /ˈdædɪəʊ/
genro /ˈɡɛnɹəʊ/
kolo /ˈkəʊləʊ/
manteau /ˈmæntəʊ/
pandoro /panˈdɔːɹəʊ/
phyllo /ˈfaɪləʊ/
/ˈfiːləʊ/
rideau /ɹi.ˈdəʊ/
scanno /ˈskænəʊ/
sgraffito /sɡɹəˈfiːtəʊ/
stretto /ˈstɹɛtəʊ/
telco /ˈtɛlˌkəʊ/
tombolo /tɒmˈbəʊləʊ/
trumeau /tɹuːˈməʊ/
akimbo /əˈkɪm.bəʊ/
amigo /əˈmiː.ɡəʊ/
babygrow /ˈbeɪbiː.ɡɹəʊ/
borachio /bɒˈɹæt͡ʃəʊ/
/bɒˈɹæt͡ʃɪəʊ/
daddio /ˈdædɪəʊ/
deathblow /ˈdɛθbləʊ/
decrescendo /diːˌkɹɛˈʃɛndəʊ/
finocchio /fɪˈnɒkɪəʊ/
/fɪˈnəʊkɪəʊ/
furbelow /ˈfəː.bɪ.ləʊ/
/ˈfəː.bə.ləʊ/
gallow /ˈɡæləʊ/
lesbo /ˈlɛzbəʊ/
mimeo /ˈmɪmɪəʊ/
mokoro /məˈkɔːɹəʊ/
pentimento /ˌpɛn.tɪˈmɛn.təʊ/
presto /ˈpɹɛstəʊ/
tobiano /təʊbiˈɑːnəʊ/
tuckahoe /ˈtʌkəhəʊ/
wendigo /ˈwɛndɪɡəʊ/
à gogo /əˈɡəʊ.ɡəʊ/
a non domino /æ nɒn dɒmɪnəʊ/
acantho- /əˈkæn.θəʊ/
acknow /əkˈnəʊ/
Agrigento /ˌæɡɹɪˈd͡ʒɛntəʊ/
Ajaccio /aˈʒaksɪəʊ/
/aˈjatʃəʊ/
Alejandro /ˌalɪˈhandɹəʊ/
Aleppo /əˈlɛpəʊ/
Alghero /alˈɡɛəɹəʊ/
alow /əˈləʊ/
amino /əˈmiːnəʊ/
Anglo- /ˈæŋ.ɡləʊ/
antishinto /ˌæntiˈʃɪn.təʊ/
/ˌæntaɪˈʃɪn.təʊ/
AO /ˌeɪ ˈəʊ/
Apollo /əˈpɒləʊ/
apropos /ˌæp.ɹəˈpəʊ/
arancino /ˌæɹənˈtʃiːnəʊ/
Arezzo /əˈɹɛtsəʊ/
as though /əzˈðəʊ/
ASBO /ˈæzbəʊ/
auriculo- /ɔːˈɹɪkjʊləʊ/
auto- /ˈɔː.təʊ/
autonepiophilia /ˈɔː.təʊ/
Avogadro /ˌavəˈɡɑːdɹəʊ/
backhoe /ˈbæk.həʊ/
banderillero /ˌbændəɹiːˈjeəɹəʊ/
bandolero /ˌbændəˈleəɹəʊ/
bao toh /pɑʊtəʊ/
barebow /ˈbɛəbəʊ/
Bargello /bɑːˈdʒɛləʊ/
Barlow /bɑːləʊ/
Beau /bəʊ/
bel canto /ˌbɛlˈkantəʊ/
Bergamo /ˈbɜːɡəˌməʊ/
birdo /ˈbɜːdəʊ/
blackfellow /ˈblakfɛləʊ/
blammo /ˈblæməʊ/
blotto /ˈblɒtəʊ/
b'low /bləʊ/
blow /bləʊ/
/bləʊ̯/
bon mot /bɒn məʊ/
Borsalino /bɔːsəˈliːnəʊ/
bow and arrow /bəʊ(.)ən(d.)æɹəʊ/
bowlo /ˈbəʊləʊ/
boyau /ˈbwɑːjəʊ/
/ˈbɔɪəʊ/
bracero /bɹəˈsɪəɹəʊ/
bunco /ˈbʌŋkəʊ/
butyro- /ˈbjuːtɪɹəʊ/
Calypso /kəˈlɪp.səʊ/
capelli d'angelo /kəˌpɛli ˈdænd͡ʒələʊ/
/ˈdɑːnd͡ʒələʊ/
cardio /ˈkɑː.dɪ.əʊ/
catafalco /ˌkætəˈfælkəʊ/
Cato /ˈkeɪ.təʊ/
centesimo /tʃɛnˈtɛzɪməʊ/
chromo /ˈkɹəʊməʊ/
Cicero /ˈsɪsəɹəʊ/
cicisbeo /ˌtʃɪtʃɪzˈbeɪəʊ/
Cisco /ˈsɪskəʊ/
Cointreau /ˈkwæntɹəʊ/
/ˈkwɑːntɹəʊ/
col legno /ˌkɒl ˈlɛnjəʊ/
Colombo /kəˈlʌm.bəʊ/
comedo /kəˈmiːdəʊ/
Congo /ˈkɒŋɡəʊ/
contrapposto /kɒntɹəˈpɒstəʊ/
convo /ˈkɒnvəʊ/
copyvio /ˈkɒpiˌvaɪ.əʊ/
cortissimo /kɔːˈtɪsɪməʊ/
cryo- /ˈkɹʌɪəʊ/
culpeo /kʊlˈpeɪ.əʊ/
currente calamo /kəˈɹɛnteɪ ˈkaləməʊ/
cyclo- /saɪkləʊ/
cyno- /ˈsaɪnəʊ/
de dicto /deɪ ˈdɪktəʊ/
de facto /ˌdeɪˈfæktəʊ/
/dɪˈfæktəʊ/
/ˌdiːˈfæktəʊ/
de novo /deɪˈnəʊvəʊ/
/dəˈnəʊvəʊ/
decimosexto /ˌdɛsɪməʊˈsɛkstəʊ/
deffo /ˈdɛfəʊ/
defo /ˈdɛfəʊ/
dehydroamino /diːˌhaɪdɹəʊəˈmiːnəʊ/
dero /ˈdɛəɹ.əʊ/
Dido /ˈdaɪdəʊ/
Dino /ˈdiːnəʊ/
distro /ˈdɪstɹəʊ/
dos a dos /ˌdəʊsəˈdəʊ/
/ˌdəʊsiˈdəʊ/
Draco /ˈdɹeɪkəʊ/
drow /dɹəʊ/
dunno /ˈdʌnəʊ/
/dəˈnəʊ/
eco- /ˈiːˌkəʊ/
Edo /ˈɛdəʊ/
El Clásico /ˌɛl ˈklasɪkəʊ/
enantio- /ɛnˈæntɪəʊ/
/ɛˌnæntɪˈɒ/
/ɛˌnæntɪˈəʊ/
encierro /ˌɛnsɪˈɛəɹəʊ/
eo ipso /ˌeɪəʊ ˈɪpsəʊ/
eryngo /iːˈɹɪŋɡəʊ/
Esperanto /ˌɛspəˈɹæntəʊ/
Europanto /jʊəɹ.əˈpæn.təʊ/
evo-devo /ˌiːvəʊˈdiːvəʊ/
ex nihilo /ˌɛks ˈnaɪ(h)ɪləʊ/
/ˌɛks ˈniː(h)ɪləʊ/
Faroe Islands /ˈfeəɹəʊ/
faux /fəʊ/
fauxtato /fəʊˈtɑːtəʊ/
/fə./
/.ˈteɪ./
felloe /ˈfɛləʊ/
fianchetto /fɪənˈt͡ʃɛtəʊ/
/fɪənˈkɛtəʊ/
fibro- /ˈfaɪbɹəʊ/
Fido /ˈfaɪ.dəʊ/
finito /fɪnˈiː.təʊ/
Flo /fləʊ/
foe /fəʊ/
footbow /ˈfʊtbəʊ/
foreknow /ˌfɔːˈnəʊ/
foreshow /fɔːˈʃəʊ/
/fɔəˈʃəʊ/
Frelimo /fɹɛˈliːməʊ/
fricandeau /ˈfɹɪkændəʊ/
/fɹɪkænˈdəʊ/
galago /ɡəˈleɪɡəʊ/
gazabo /ɡəˈzeɪbəʊ/
geodynamo /ˌdʒiːə(ʊ)ˈdʌɪnəməʊ/
/dʒɪəˈdʌɪnəməʊ/
Gitmo /ˈɡɪt.məʊ/
Glasgow /ˈɡlɑːzɡəʊ/
/ˈɡlæz.ɡəʊ/
/ˈɡlaz.ɡəʊ/
Glasto /ˈɡlæstəʊ/
Gozo /ˈɡəʊzəʊ/
grass widow /ˈɡɹɑːs ˌwɪdəʊ/
gravo- /ˈɡɹɑːvəʊ/
grego /ˈɡɹeɪɡəʊ/
gung ho /ɡʌŋˈhəʊ/
haemato- /hiːmətəʊ/
halo- /ˈhæləʊ/
HATO /ˈheɪ.təʊ/
helluo /ˈhɛl.juː.əʊ/
hey ho /ˈheɪhəʊ/
Hiberno- /hɪˈbɜːnəʊ/
/haɪˈbɜːnəʊ/
hogo /ˈhəʊɡəʊ/
horizontal tango /ˌhɒ.ɹɪˈzɒn.təl ˈtæŋ.ɡəʊ/
ice floe /ˈaɪs.fləʊ/
idio- /ˈɪdɪəʊ/
Igbo /ˈiːbəʊ/
in flagrante delicto /ɪn fləˌɡɹæn.teɪ dɪˈlɪk.təʊ/
in silico /ɪn ˈsɪlɪkəʊ/
intrico /ɪnˈtɹiːkəʊ/
ipso facto /ˈɪpsəʊ ˌfæktəʊ/
ischio- /ˌɪskɪəʊ/
ISO /ˈaɪsəʊ/
Istro- /ˈɪstɹəʊ/
Ivanhoe /ˈaɪvənˌhəʊ/
jalapeño /ˌhæləˈpiːnəʊ/
/ˌdʒæləˈpiːnəʊ/
Jo /dʒəʊ/
Joe /dʒəʊ/
Judeo- /dʒudiːəʊ/
kakuro /ˌkɑːˈkʊəɹəʊ/
keno /ˈkiːnəʊ/
Kikongo /kɪˈkɒŋɡəʊ/
Ladino /ləˈdiːnəʊ/
Lambo /ˈlæm.bəʊ/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list