Words ending with the diphthong /aɪ/ (299)Word Pronunciation (IPA)
by /baɪ/
why /ʍaɪ/
/waɪ/
high /haɪ/
try /tɹaɪ/
/tɹaɪ/
/t͡ʃɹaɪ/
buy /baɪ/
apply /əˈplaɪ/
die /daɪ/
identify /aɪˈdɛn.tɪ.faɪ/
sky /skaɪ/
guy /ɡaɪ/
rely /ɹɪˈlaɪ/
supply /səˈplaɪ/
thereby /ðɛɹˈbaɪ/
deny /dɪˈnaɪ/
justify /ˈdʒʌstɪfaɪ/
whereby /wɛə(ɹ)ˈbaɪ/
satisfy /ˈsætɪsfaɪ/
tie /taɪ/
imply /ɪmˈplaɪ/
comply /kəmˈplaɪ/
qualify /ˈkwɑl.ɪ.faɪ/
specify /ˈspɛsɪfaɪ/
reply /ɹɪˈplaɪ/
pie /paɪ/
shy /ʃaɪ/
occupy /ˈɒkjʊpaɪ/
sigh /saɪ/
goodbye /ɡʊdˈbaɪ/
clarify /ˈklæɹɪfaɪ/
fly /flaɪ/
thigh /θaɪ/
butterfly /ˈbʌtə(ɹ)flaɪ/
pi /paɪ/
spy /spaɪ/
multiply /ˈmʌltɪplaɪ/
rye /ɹaɪ/
fry /fɹaɪ/
wry /ɹaɪ/
dye /daɪ/
xi /ksaɪ/
/zaɪ/
/saɪ/
/ksiː/
notify /ˈnoʊtɪfaɪ/
classify /ˈklæsɪfaɪ/
simplify /ˈsɪmplɪfaɪ/
/ˈsɪmpləfaɪ/
signify /ˈsɪɡ nəˌfaɪ/
sly /slaɪ/
outcry /ˈaʊtkɹaɪ/
alkali /ˈæl.kəl.aɪ/
quantify /ˈkwɑːn.tə.faɪ/
chi /kaɪ/
rectify /ˈɹɛktəˌfaɪ/
hi-fi /ˈhaɪˌfaɪ/
wye /waɪ/
ratify /ˈɹætɪfaɪ/
/ˈɹætəfaɪ/
underlie /ˌʌn.də(ɹ)ˈlaɪ/
alibi /ˈæl.ə.baɪ/
psi /psaɪ/
/saɪ/
standby /ˈstændˌbaɪ/
unify /ˈjuːnɪfaɪ/
exemplify /ɛɡˈzɛmplɪfaɪ/
/ɪɡˈzɛmplɪfaɪ/
magpie /ˈmæɡˌpaɪ/
amplify /ˈæmp.lɪ.faɪ/
indemnify /ɪnˈdɛm.nɪ.faɪ/
awry /əˈɹaɪ/
pry /pɹaɪ/
vie /vaɪ/
ally /ˈæl.aɪ/
bye-bye /baɪˈbaɪ/
/ˈbaɪbaɪ/
dragonfly /ˈdɹæɡənˌflaɪ/
lay-by /ˈleɪ.baɪ/
disqualify /dɪsˈkwɒlɪfaɪ/
samurai /ˈsæm(j)ʊɹaɪ/
lai /laɪ/
falsify /ˈfɒlsɪfaɪ/
typify /ˈtɪpɪfaɪ/
pacify /ˈpæsɪfaɪ/
/ˈpæsəfaɪ/
nullify /ˈnʌlɪfaɪ/
terrify /ˈtɛɹɪfaɪ/
untie /ʌnˈtaɪ/
glorify /ˈɡlɔɹɪfaɪ/
ply /plaɪ/
sci-fi /saɪ.faɪ/
phi /faɪ/
magnify /ˈmaɡnɪfaɪ/
well-nigh /ˈwɛɫnaɪ/
prophesy /ˈpɹɒfɪsaɪ/
lullaby /ˈlʌləbaɪ/
pigsty /ˈpɪɡstaɪ/
bye /baɪ/
solidify /səˈlɪdəˌfaɪ/
codify /ˈkɑ.dɨˌfaɪ/
/ˈkoʊ.dɨˌfaɪ/
decry /dɪˈkɹaɪ/
chai /tʃaɪ/
crucify /ˈkɹuːsɪfaɪ/
preoccupy /pɹiˈɒkjupaɪ/
sty /staɪ/
mollify /ˈmɑːlɪfaɪ/
quasi /ˈkweɪ.zaɪ/
demystify /diːˈmɪstɪfaɪ/
popeye /ˈpɒp.aɪ/
overlie /ˌoʊvɚˈlaɪ/
dignify /ˈdɪɡnɪfaɪ/
spry /spɹaɪ/
goldeneye /ˈɡɘʊldn̩.ɑɪ/
objectify /əbˈdʒɛktɪˌfaɪ/
tri /tɹaɪ/
beautify /ˈbjuː.tɪ.faɪ/
reify /ˈɹiː.ə.faɪ/
/ˈɹeɪ.ə.faɪ/
sai /saɪ/
sanctify /ˈsæŋk.tɪ.faɪ/
vilify /ˈvɪl.ɪ.faɪ/
lorelei /ˈlɔːɹəlaɪ/
buckeye /ˈbʌkaɪ/
fie /faɪ/
horrify /ˈhɒɹɪfaɪ/
bly /blaɪ/
edify /ˈɛdɪfaɪ/
lye /laɪ/
stultify /ˈstʌltɪfaɪ/
/ˈstʌltəfaɪ/
hie /haɪ/
mortify /ˈmɔːtɪfaɪ/
ramify /ˈɹæm.ɪ.faɪ/
/ˈɹæm.ə.faɪ/
banzai /ˈbɑːnˈzaɪ/
/ˈbænˈzaɪ/
bi /baɪ/
stupefy /ˈst(j)upəˌfaɪ/
deify /ˈdeɪ.ɪ.faɪ/
/ˈdiː.ɪ.faɪ/
petrify /ˈpɛ.tɹəˌfaɪ/
scarify /ˈskæ.ɹɪˌfaɪ/
/ˈskɑː.ɹɪˌfaɪ/
terai /təˈɹaɪ/
vitrify /ˈvɪ.tɹɪ.faɪ/
debye /dəˈbaɪ/
declassify /diːˈklæsɪfaɪ/
moai /ˈmoʊ.aɪ/
pie-in-the-sky /ˈpaɪ n̩ ðə ˈskaɪ/
scye /saɪ/
barfly /bɑːflaɪ/
beatify /biːˈætɪfaɪ/
bowtie /boʊˈtaɪ/
braai /bɹaɪ/
canaille /kəˈnaɪ/
/kəˈneɪl/
damselfly /ˈdæmzəlflaɪ/
flye /flaɪ/
gunshy /ɡʌn.ʃaɪ/
sophi /ˈsɒfaɪ/
/ˈsɒfiː/
stye /ˈstaɪ/
syllabify /sɪˈlæbɪfaɪ/
transmogrify /tɹænzˈmɒɡɹɪfaɪ/
uglify /ʌɡlifaɪ/
validify /vəˈlɪdɪfaɪ/
aby /əˈbaɪ/
abye /əˈbaɪ/
alderfly /ˈɔːl.də.flaɪ/
anigh /əˈnai/
antoeci /ænˈtiːsaɪ/
ao dai /ˈaʊ ˈdaɪ/
assegai /ˈæsəɡaɪ/
bajaj /ˈbɑ.dʒaɪ/
Binghi /ˈbɪŋaɪ/
Bondi /ˈbɒn.daɪ/
Bri /bɹaɪ/
Brunei /bɹuːˈnaɪ/
buh-bye /bəˈbaɪ/
calcify /ˈkælsɪfaɪ/
casus belli /ˈkeɪsəs ˈbɛlaɪ/
Chennai /ˈtʃenaɪ/
Chi /ʃaɪ/
Chili /ˈtʃaɪlaɪ/
/lang=de/
cli-fi /ˈklaɪfaɪ/
comp sci /ˈkɑmp.saɪ/
cornify /ˈkɔː.nɪ.faɪ/
correus debendi /ˈkɒɹɪəs dɪˈbɛndaɪ/
cranefly /ˈkɹeɪnˌflaɪ/
creatify /kɹiˈeɪtɪfaɪ/
custos regni /ˈkʌstɒs ˈɹɜɡnaɪ/
/ˈkʌstəʊs ˈɹɜɡnaɪ/
cutify /ˈkjuːtɪfaɪ/
Cy /saɪ/
Dai /daɪ/
Dalry /dælˈɹaɪ/
damnify /ˈdæmnɪfaɪ/
de-emulsify /diːˌɛˈmʌɫsɪfaɪ/
/diːˌɛˈmʊɫsɪfaɪ/
deacidify /ˌdiːəˈsɪdɪfaɪ/
deadeye /ˈdɛdaɪ/
decalcify /diːˈkæɫsɪfaɪ/
decani /dɪˈkeɪnaɪ/
decertify /diːˈsɜːtɪfaɪ/
decommodify /diːkəˈmɒdɪfaɪ/
decompactify /diːkəmˈpæktɪfaɪ/
decrassify /diːˈkɹæsɪfaɪ/
defy /dɪˈfaɪ/
dehumidify /diːˌhjuːˈmɪdɪfaɪ/
Di /daɪ/
Diadochi /daɪˈædəkaɪ/
dissatisfy /dɪsˈsætɪsfaɪ/
DIY /ˌdiaɪˈwaɪ/
DSI /diː ɛs aɪ/
Dubai /duːˈbaɪ/
dziggetai /ˈdzɪɡətaɪ/
Ebeye /ˈiːbaɪ/
Eli /ˈilaɪ/
ensky /ɛnˈskaɪ/
espy /ɪˈspaɪ/
FBI /ˈɛf.biː.aɪ/
fisheye /ˈfɪʃˌaɪ/
forthy /fə(ɹ)ˈðaɪ/
Frenchify /ˈfɹɛntʃɪfaɪ/
Fry /fɹaɪ/
FYI /ɛfwaɪˈaɪ/
g'bye /ɡəˈbaɪ/
GCI /ˌdʒiːˌsiːˈaɪ/
Gemini /ˈdʒɛmɪnaɪ/
/ˈdʒɛmɪniː/
gorseddau /ɡɔːɹsɛðaɪ/
GUI /ˈdʒiːjuːaɪ/
/ˈɡuː.i/
Guy /ɡaɪ/
Hi /haɪ/
humidify /hjuːˈmɪdɪfaɪ/
Iceni /aɪˈsiːnaɪ/
-ify /ɪfaɪ/
IRI /ˈaɪˌɑːˌɹaɪ/
jai alai /ˈhaɪlaɪ/
/ˈhaɪəlaɪ/
/haɪəˈlaɪ/
Jedi /ˈdʒɛd.aɪ/
July /d͡ʒʊˈlaɪ/
karahi /kəˈraɪ/
kawaii /kəˈwaɪ/
Lanai /ləˈnaɪ/
lapsus digiti /ˌlæpsəsˈdɪdʒɪtaɪ/
Levi /ˈliːvaɪ/
lignify /ˈlɪɡnɪfaɪ/
lovelify /ˈlʌvləfaɪ/
Magi /ˈmeɪdʒaɪ/
Manti /ˈmæntaɪ/
mind's eye /ˈmaɪndz ˌaɪ/
modus operandi /ˈməʊ.dʌs ˌɒp.ə.ɹæn.daɪ/
Moesi /ˈmiːsaɪ/
/ˈmiːzaɪ/
mogwai /ˈmɒɡwaɪ/
Molokai /ˈmɒləkaɪ/
Muay Thai /muːeɪ ˈtaɪ/
/mweɪ ˈtaɪ/
Mumbai /mʊm.ˈbaɪ/
must-buy /mʌst baɪ/
my /maɪ/
nidify /ˈnɪd.əˌfaɪ/
nigh /naɪ/
Northern Thai /ˈnɔɹðəɹn taɪ/
nostrify /ˈnɒs.tɹɪ.faɪ/
ossify /ˈɒs.ɪ.faɪ/
pad thai /ˌpæd ˈtaɪ/
/ˌpad ˈtʌɪ/
Paraguay /ˈpæɹ.ə.ɡwaɪ/
/ˈpæɹ.ə.ɡweɪ/
PEI /piː.iː.aɪ/
Philippi /fɪˈlɪpaɪ/
/ˈfɪləˌpaɪ/
pie in the sky /ˈpaɪ ɪn ðə ˈskaɪ/
Pinay /ˈpiːnaɪ/
pok kai /ˈpɔk̚ kai/
Popeye /ˈpɒp.aɪ/
præ- /pɹaɪ/
profundify /pɹəˈfʌndɪfaɪ/
pulchrify /ˈpəl.kɹəˌfaɪ/
Qinghai /ˈtʃɪŋˈhaɪ/
quasi- /ˈkweɪ.zaɪ/
quot homines tot sententiæ /ˌkʷot ˈhomineːs ˌtot senˈtentiai/
rebuy /ɹiːˈbaɪ/
Red Eye /ˈɹɛd.aɪ/
relexify /ɹiˈlɛksəˌfaɪ/
resinify /ˈɹɛzinɛfaɪ/
Romajikai /ˌɹəʊmədʒɪˈkaɪ/
rule nisi /ɹuːl ˈnaɪsaɪ/
samfie /ˈsæmˌfaɪ/
Schlamperei /ˈʃlɑːmpəɹaɪ/
scry /skɹaɪ/
SDI /ɛs diː aɪ/
self-identify /ˌsɛlfaɪˈdɛntɪfaɪ/
sempai /ˈsɛmpaɪ/
senpai /ˈsɛmpaɪ/
/ˈsɛnpaɪ/
/ˈsɛmpaɪ̯/
/ˈsɛnpaɪ̯/
shanghai /ˌʃæŋˈhaɪ/
Shanghai /ˈʃæŋ.haɪ/
/ʃæŋˈhaɪ/
Si /saɪ/
sie /saɪ/
sissify /ˈsɪsɪfaɪ/
sny /snaɪ/
Songhai /sɒŋˈɡaɪ/
speechify /ˈspiːtʃɪfaɪ/
stellify /ˈstɛl.ɪ.faɪ/
stringify /ˈstɹɪŋɪfaɪ/
swie /swaɪ/
Sy /saɪ/
Thai /taɪ/
Thaify /ˈtaiˌfaɪ/
that guy /ˈðæt ˈɡaɪ/
thy /ðaɪ/
torrefy /ˈtɒ.ɹɪ.faɪ/
tri- /tɹaɪ/
Ty /taɪ/
Uruguay /ˈjʊə.ɹə.ɡwaɪ/
/ˈʊɹ.ə.ɡweɪ/
Versailles /vɛəˈsaɪ/
Vi /vaɪ/
Volsci /ˈvɒlʃaɪ/
vox nihili /ˌvɒksˈnɪhɪlaɪ/
/ˌvɒksˈnɪhɪliː/
vox populi /ˈvɒks ˈpɒpjuːlaɪ/
Wi-Fi /ˈwaɪ.faɪ/
wikify /ˈwɪkifaɪ/
yigh /jaɪ/
ZUI /ˈzedːjuːaɪ/
/ˈzuː.i/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list