Words ending with the phoneme dental, alveolar and postalveolar nasals /n/ (500)

Showing only 500 items. 4,989 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

10.02%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
in /ɪn/
can /kæn/
/kʰan~kʰæn/
then /ðɛn/
than /ðæn/
/ðɛn/
between /bɪˈtwiːn/
man /mæn/
again /əˈɡeɪn/
/əˈɡɛn/
within /wɪðˈɪn/
when /ʍɛn/
/wɛn/
information /ˌɪnfəˈmeɪʃən/
john /ˈdʒɑn/
person /ˈpɜːsən/
/ˈpɜːsn̩/
main /meɪn/
question /ˈkwɛst͡ʃən/
/ˈkwɛstjən/
/ˈkwɛʃt͡ʃən/
line /laɪn/
upon /əˈpɒn/
position /pəˈzɪʃən/
woman /ˈwʊmən/
action /ˈæk.ʃən/
open /ˈəʊ.pən/
common /ˈkɒmən/
section /ˈsɛk.ʃən/
human /ˈ(h)juːmən/
/ˈ(ç)ju̟ːmən/
/ˈ(ç)ju̟ːmn̩/
reason /ˈɹiːzən/
town /taʊn/
/tʰaʊ̯n/
someone /ˈsʌmwʌn/
union /ˈjuːnjən/
run /ɹʌn/
decision /dɪˈsɪʒən/
foreign /ˈfɒɹən/
situation /sɪtjuːˈeɪʃən/
/sɪtʃuˈ(w)eɪʃən/
production /pɹəˈdʌkʃən/
anyone /ˈɛn.ɪˌwʌn/
attention /əˈtɛn.ʃən/
population /ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
modern /ˈmɒd(ə)n/
everyone /ˈɛv.ɹi.wʌn/
son /sʌn/
turn /tɜːn/
fine /faɪn/
plan /plæn/
design /dɪˈzaɪn/
association /əˌsəʊʃiˈeɪʃən/
/əˌsəʊsiˈeɪʃən/
chairman /ˈtʃɛːmən/
season /ˈsiːzən/
commission /kəˈmɪʃən/
operation /ˌɒpəˈɹeɪʃən/
application /ˌæplɪˈkeɪʃən/
addition /əˈdɪʃən/
/æˈdɪʃən/
station /ˈsteɪʃən/
television /ˈtɛlɪˌvɪʒən/
/ˈtɛləˌvɪʒən/
election /ɪˈlekʃ(ə)n/
green /ɡɹiːn/
western /ˈwɛstɚn/
concern /kənˈsɝn/
competition /ˌkɒmpəˈtɪʃən/
opposition /ɒpəˈzɪʃən/
campaign /kæmˈpeɪn/
none /nʌn/
division /dɪˈvɪʒən/
pattern /ˈpat(ə)n/
/ˈpaʔ(ə)n/
provision /pɹəˈvɪʒ.ən/
happen /ˈhapən/
direction /dəˈɹɛk.ʃən/
/dɪˈɹɛk.ʃən/
/daɪˈɹɛk.ʃən/
discussion /dɪsˈkʌʃən/
/dɪsˈkʊʃən/
organisation /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
condition /kənˈdɪʃən/
machine /məˈʃiːn/
win /wɪn/
learn /lɜːn/
version /ˈvɝʒən/
afternoon /ˌɑːf.tə.ˈnuːn/
protection /pɹəˈtɛkʃən/
stone /stəʊn/
collection /kəˈlɛkʃən/
function /ˈfʌŋ(k)ʃən/
/ˈfʌŋkʃn̩/
queen /kwiːn/
explain /ɪkˈspleɪn/
/ɛkˈspleɪn/
kitchen /ˈkɪt͡ʃən/
/ˈkɪt͡ʃɪn/
return /ɹɪˈtɜːn/
relation /ɹɪˈleɪʃən/
opinion /əˈpɪnjən/
begin /bɪˈɡɪn/
/bəˈɡɪn/
/biˈɡɪn/
expression /ɪkˈspɹɛʃ.ən/
join /ˈdʒɔɪn/
pain /peɪn/
solution /səˈl(j)uːʃən/
skin /skɪn/
scene /siːn/
introduction /ɪntɹəˈdʌkʃən/
administration /ədˌmɪnəˈstɹeɪʃən/
proportion /pɹəˈpɔɹʃən/
northern /ˈnɔːðən/
/ˈnɔːðn̩/
telephone /ˈtɛlɪfəʊn/
/ˈtɛləfəʊn/
alone /əˈləʊn/
organization /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
construction /kənˈstɹʌkʃən/
phone /fəʊ̯n/
distribution /ˌdɪstɹəˈbjuːʃən/
train /tɹeɪn/
/tɹeɪn/
/tʃɹeɪn/
prison /ˈpɹɪzən/
communication /kʌˌmjunɪˈkeɪʃən/
wine /waɪn/
selection /səˈlɛkʃən/
rain /ɹeɪn/
eastern /ˈiːstə(ɹ)n/
imagine /ɪˈmædʒ.ɪn/
recognition /ˌɹɛkəɡˈnɪʃən/
sign /saɪn/
southern /ˈsʌðə(ɹ)n/
discipline /ˈdɪ.sə.plɪn/
listen /ˈlɪs.ən/
/ˈlɪs.n̩/
reaction /ɹiˈækʃən/
consideration /kənˌsɪdəˈɹeɪʃən/
maintain /meɪnˈteɪn/
option /ˈɒpʃən/
exhibition /ɛksɪˈbɪʃən/
contribution /ˌkɑntɹɪˈbjuʃən/
urban /ˈɜːbən/
martin /ˈmɑɹ.tɪn/
captain /ˈkæp.tɪn/
/.tən/
conversation /ˌkɒnvəˈseɪʃən/
occasion /əˈkeɪʒən/
crown /kɹaʊn/
gentleman /ˈdʒɛnl̩.mən/
/ˈdʒɪnl̩.mən/
investigation /ɪnˌvɛstəˈɡeɪʃən/
description /dɪˈskɹɪpʃən/
conclusion /kənˈkluːʒən/
tradition /tɹəˈdɪʃən/
/tɹəˈdɪʃn̩/
connection /kəˈnɛkʃən/
institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃən/
generation /ˌd͡ʒɛnəˈɹeɪʃən/
engine /ˈɛnd͡ʒɪn/
thin /ˈθɪn/
reduction /ɹɪˈdʌkʃən/
definition /ˌdɛfɪˈnɪʃ(ə)n/
/ˌdɛfɪˈnɪʃən/
examination /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃən/
creation /kɹiːˈeɪʃən/
screen /skɹiːn/
intention /ɪnˈtɛnʃən/
clean /kliːn/
explanation /ˌɛkspləˈneɪʃən/
brain /bɹeɪn/
magazine /mæɡəˈzin/
/ˈmæɡəzin/
revolution /ˌɹɛvəˈluːʃən/
obtain /əbˈteɪn/
motion /ˈməʊʃən/
inflation /ɪnˈfleɪʃən/
contain /kənˈteɪn/
mine /maɪn/
pension /ˈpɛnʃ(ə)n/
iron /ˈaɪən/
lane /le͡ɪn/
combination /kɒmbɪˈneɪʃən/
session /ˈsɛʃən/
fashion /ˈfæʃən/
accommodation /ə.ˌkɒm.ə.ˈdeɪ.ʃən/
religion /ɹɪˈlɪdʒən/
roman /ˈɹəʊmən/
nation /ˈneɪʃən/
interpretation /ɪntɚpɹəˈteɪʃən/
unknown /ʌnˈnəʊn/
van /væn/
impression /ɪmˈpɹɛʃən/
tone /təʊn/
vision /ˈvɪ.ʒ(ə)n/
brown /bɹaʊn/
distinction /dɪˈstɪŋkʃən/
decline /dɪˈklaɪn/
formation /fɔɹ.meɪ.ʃən/
location /loʊˈkeɪʃən/
determine /dɪˈtɜːmɪn/
constitution /ˌkɒnstɪˈtjuːʃən/
mountain /ˈmaʊntɪn/
loan /ləʊn/
comparison /kəmˈpɛɹɪsən/
/kəmˈpæɹɪsən/
golden /ˈɡəʊl.dən/
jane /dʒeɪn/
foundation /faʊnˈdeɪʃən/
/faʊ̯nˈdeɪ̯ʃn̩/
sudden /ˈsʌdən/
publication /ˌpʌblɪˈkeɪʃən/
resolution /ˌɹɛzəˈluːʃ(ə)n/
reputation /ˌɹɛpjʊˈteɪʃən/
examine /ɪɡˈzæmɪn/
representation /ˌɹɛp.ɹə.zɛn.ˈteɪ.ʃən/
chain /ˈt͡ʃeɪn/
keen /kiːn/
notion /ˈnəʊʃən/
corporation /ˈkɔːpəˈɹeɪʃən/
extension /ɪkˈstɛnʃən/
convention /kənˈvɛn.ʃən/
/ˈkɒnˌvɛn.ʃən/
wooden /ˈwʊdən/
gun /ɡʌn/
fun /fʌn/
preparation /pɹɛpəˈɹeɪʃən/
genuine /ˈdʒɛɪn/
/ˈdʒɛaɪn/
consumption /kənˈsʌmp.ʃən/
tension /ˈtɛnʃən/
presentation /ˌpɹɛzənˈteɪʃən/
/ˌpɹizənˈteɪʃən/
intervention /ɪntɚˈvɛnʃən/
permission /pɚˈmɪʃən/
champion /ˈtʃæm.pi.ən/
/ˈtʃæmp.jən/
compensation /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/
possession /pəˈzɛʃən/
assumption /əˈsʌmp.ʃən/
johnson /ˈdʒɑnsən/
suggestion /səˈdʒɛstjən/
profession /pɹəˈfɛʃən/
exception /əkˈsɛpʃən/
origin /ˈɒ.ɹɨ.dʒɨn/
protein /ˈpɹəʊti.ɪn/
/ˈpɹəʊtiːn/
confusion /kənˈfjuːʒən/
moon /muːn/
evaluation /ɪˌvæljuˈeɪʃən/
routine /ɹuːˈtiːn/
observation /ˌɒbzəˈveɪʃən/
plain /pleɪn/
ben /bɛn/
satisfaction /sætɪsˈfækʃən/
medicine /ˈmɛd.sɪn/
/ˈmɛd.sn̩/
determination /dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən/
infection /ɪnˈfɛkʃən/
acquisition /æ.kwɪ.ˈzɪ.ʃən/
mission /ˈmɪʃən/
consultation /ˌkɒnsəlˈteɪʃən/
burden /ˈbɜːdn/
conservation /ˌkɑnsə(ɹ)ˈveɪʃən/
retain /ɹɪˈteɪn/
zone /zoʊn/
taxation /tæksˈeɪ.ʃən/
imagination /ɪˌmædʒəˈneɪʃən/
edition /ɪˈdɪʃən/
completion /kəmˈpliːʃən/
evolution /ˌiːvəˈluːʃ(ə)n/
/ˈɛvəluːʃ(ə)n/
carbon /ˈkɑɹbən/
equation /ɪˈkweɪʒən/
/ɪˈkweɪʃən/
coalition /koʊəˈlɪʃən/
define /dɪˈfaɪn/
bone /boʊn/
transition /tɹænˈzɪʃən/
heaven /ˈhɛvən/
/hɛvn/
indication /ɪndɪˈkeɪʃən/
destruction /ˌdɪsˈtɹʌkʃən/
composition /ˌkɒmpəˈzɪʃən/
instruction /ɪnˈstɹʌkʃən/
jean /dʒiːn/
interaction /ˌɪntəɹˈækʃən/
transaction /tɹænˈzækʃən/
admission /ædˈmɪʃ.ən/
depression /dɪˈpɹɛʃən/
gene /dʒiːn/
occupation /ɑkjʊˈpeɪʃən/
passion /ˈpæʃən/
guardian /ˈɡɑɹdi.ən/
obligation /ɑb.ləˈɡeɪ.ʃən/
phenomenon /fɪˈnɒmənɒn/
/fɪˈnɒmənən/
perception /pəˈsɛpʃ(ə)n/
resignation /ɹɛzɪɡˈneɪʃən/
strain /stɹeɪ̯n/
conversion /kənˈvɜːʃ(ə)n/
/.ʒ(ə)n/
robin /ˈɹɒb.ɪn/
prosecution /ˌpɹɑ.səˈkju.ʃən/
pen /pɛn/
fortune /ˈfɔːtʃuːn/
reckon /ˈɹɛkən/
declaration /ˌdɛkləˈɹeɪʃən/
ocean /ˈəʊ.ʃən/
conviction /kənˈvɪkʃən/
marine /məˈɹiːn/
discrimination /dɪskɹɪmɪˈneɪʃən/
chicken /ˈt͡ʃɪkɪn/
earn /ɜːn/
tin /tɪn/
uncertain /ʌnˈsɜːtən/
reflection /ɹɪˈflɛkʃ(ə)n/
fiction /fɪkʃən/
inspection /ɪnˈspɛkʃən/
weapon /ˈwɛpən/
invasion /ɪnˈveɪʒən/
discretion /dɪˈskɹɛʃən/
isolation /ˌaɪsəˈleɪʃən/
demonstration /dɛmənˈstɹeɪʃən/
succession /səkˈsɛʃ.ən/
separation /sɛpəˈɹeɪʃən/
invitation /ɪn.vɪˈteɪ.ʃən/
/ɪn.vɪˈteɪ.ʃn̩/
pan /pæn/
conception /kənˈsɛpʃən/
dean /diːn/
junction /ˈdʒʌŋkʃən/
champagne /ʃæmˈpeɪn/
grain /ɡɹeɪn/
reign /ɹeɪn/
justification /ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃən/
transformation /ˌtɹæns.fɔɹˈmeɪ.ʃən/
radiation /ˌɹeɪ.di.ˈeɪ.ʃən/
doctrine /ˈdɑktɹɪn/
innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/
domain /dəʊˈmeɪn/
classification /ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən/
explosion /ɪkˈspləʊ.ʒən/
combine /kəmˈbaɪn/
pardon /ˈpɑɹ.dən/
dimension /daɪˈmɛnʃən/
twin /twɪn/
companion /kəmˈpænjən/
own /ˈəʊn/
suspicion /sə.ˈspɪ.ʃən/
delegation /dɛlɪˈɡeɪʃən/
prevention /pɹɪˈvɛnʃən/
virgin /ˈvɝdʒɪn/
exploration /ˌɛkspləˈreɪʃən/
don /dɑn/
mention /ˈmɛnʃən/
inn /ɪn/
well-known /ˌwɛlˈnoʊn/
circulation /ˌsɜː(ɹ).kjʊˈleɪ.ʃən/
chin /tʃɪn/
emotion /ɪˈmoʊʃən/
/iˈmoʊʃən/
conjunction /kənˈdʒʌŋkʃən/
attraction /əˈtɹækʃən/
/əˈtɹækʃ(ɪ̈)n/
/əˈt͡ʃɹækʃ(ɪ̈)n/
exclusion /ɪksˈkluːʒən/
transmission /tɹænsˈmɪʃən/
/tɹænzˈmɪʃən/
fraction /ˈfɹæk.ʃən/
fan /ˈfæn/
margin /ˈmɑː(ɹ)dʒɪn/
jordan /ˈdʒɔːdən/
translation /tɹænzˈleɪʃən/
/tɹænsˈleɪʃən/
suspension /səˈspɛnʃən/
corruption /kəˈɹʌpʃən/
salmon /ˈsæmən/
rejection /ɹəˈdʒɛkʃən/
bacon /ˈbeɪ.kən/
correlation /kɔɹəˈleɪʃən/
/kɑɹəˈleɪʃən/
recommendation /ˌɹɛkəmɛnˈdeɪʃən/
outline /ˈaʊtlaɪn/
proposition /ˌpɹɑpəˈzɪʃən/
sensation /sɛnseɪʃən/
coffin /ˈkɒfɪn/
execution /ˌek.sɪˈkjuː.ʃən/
citizen /ˈsɪt.ɪ.zən/
historian /hɪˈstɔəɹɪən/
collaboration /kəˌlæbəˈɹeɪʃən/
migration /maɪˈɡɹeɪʃ(ə)n/
frustration /fɹʌsˈtɹeɪʃən/
affection /əˈfɛkʃən/
inspiration /ɪnspɨˈɹeɪʃən/
organ /ˈɔɹ.ɡən/
complain /kəmˈpleɪn/
tune /tjuːn/
/tʃuːn/
implication /ˌɪmpləˈkeɪʃən/
horizon /həˈɹaɪzən/
criterion /kɹaɪˈtɪəɹi.ən/
/kɹɪˈtɪəɹi.ən/
ambition /æmˈbɪ.ʃən/
installation /ɪnstəˈleɪʃən/
appreciation /əˌpɹiː.ʃiˈeɪ.ʃən/
barn /bɑɹn/
devon /ˈdɛvən/
cooperation /kowɑpəˈɹejʃən/
expectation /ɛkspɛkˈteɪʃən/
down /daʊn/
objection /əbˈdʒɛkʃən/
qualification /kwɒlɪfɪˈkeɪʃn/
auction /ˈɔːkʃən/
sunshine /ˈsʌnʃaɪn/
aggression /əˈɡɹɛʃən/
petition /pəˈtɪ.ʃən/
squadron /ˈskwɒd.ɹən/
divine /dɪˈvaɪn/
sin /sɪn/
restriction /ɹɪˈstɹɪkʃən/
caution /ˈkɔːʃn/
erosion /əˈɹoʊˌʒən/
lemon /ˈlɛmən/
lion /ˈlaɪən/
basin /ˈbeɪsɪn/
documentation /ˌdɑkjəmənˈteɪʃən/
throne /θɹəʊn/
fusion /ˈfjuː.ʒən/
hydrogen /ˈhaɪdɹədʒən/
corn /kɔːn/
precision /pɹɪˈsɪ.ʒ(ə)n/
coin /kɔɪn/
inclusion /ɪnˈkluːʒən/
relaxation /ˌɹilækˈseɪʃən/
/ˌɹɪlækˈseɪʃən/
confirmation /kɑnfɚˈmeɪʃən/
valuation /ˌvæ.ljuːˈeɪ.ʃən/
chapman /ˈtʃæpmən/
preservation /pɹɛ.zɜɹˈveɪ.ʃən/
salvation /sælˈveɪʃən/
cabin /ˈkæbɪn/
destination /dɛstɪˈneɪʃən/
warn /wɔːn/
portion /ˈpɔɹʃən/
immigration /ɪmɪˈɡɹeɪʃn/
submission /səbˈmɪʃən/
calculation /kælkjuˈleɪʃən/
temptation /tɛmpˈteɪʃən/
politician /ˈpɒl.ɪ.tɪʃ.ən/
steven /ˈstiːvən/
specimen /ˈspɛsɪmɪn/
surgeon /ˈsɜːdʒən/
modification /ˌmɑdɪfɪˈkeɪʃən/
configuration /kǝnfigǝ'reiʃn/
lawn /lɔːn/
invention /ɪnˈvɛnʃən/
vegetation /ˌvɛd͡ʒəˈteɪʃən/
expedition /ɛkspəˈdɪʃən/
grin /ɡɹɪn/
injection /ɪn.ˈdʒɛk.ʃən/
horn /hɔːn/
confrontation /ˌkɒnfɹənˈteɪʃən/
liaison /liˈeɪ.zɒn/
swan /swɒn/
rebellion /ɹɪˈbɛli.ən/
aviation /eɪviˈeɪʃən/
immune /ɪˈmjuːn/
businessman /ˈbɪznəsmən/
/ˈbɪznɪsmən/
resign /ɹɪˈzaɪn/
caravan /ˈkæɹəvæn/
pine /paɪn/
glen /ɡlɛn/
spine /spaɪn/
electron /ɪˈlɛktɹɒn/
mason /ˈmeɪsən/
heroin /ˈhɛɹoʊ.ɪn/
admiration /ˌæd.mɚˈeɪʃ.ən/
decoration /ˌdɛkəˈɹeɪʃən/
dan /dæn/
limitation /lɪmɪˈteɪʃən/
marathon /ˈmæɹəθən/
bargain /ˈbɑː(ɹ).ɡən/
/ˈbɑː(ɹ).ɡɪn/
deadline /ˈdɛdˌlaɪn/
revelation /ɹɛvəˈleɪʃən/
linen /ˈlɪnɪn/
recreation /ɹɛkɹiˈeɪʃən/
domination /ˌdɒməˈneɪʃən/
canon /ˈkæn.ən/
accumulation /ə.ˌkjum.jə.ˈle.ʃən/
repetition /ɹɛpəˈtɪʃən/
illusion /ɪˈljuːʒən/
/ɪˈluːʒən/
/ɪˈluːzjən/
membrane /ˈmembɹeɪn/
detection /dəˈtɛkʃən/
nitrogen /ˈnaɪ.tɹə.dʒən/
/ˈnɐɪtʰɹədʒən/
disruption /dɪsˈɹʌpʃən/
/dɪzˈɹʌpʃən/
/dɪzˈɹʊpʃən/
dragon /ˈdɹæɡən/
patten /ˈpat(ə)n/
warren /ˈwɒɹən/
yarn /jɑːn/
detention /dɪˈtɛnʃən/
pin /pɪn/
/pʰɪn/
undermine /ʌndəˈmʌɪn/
manipulation /ˈmən.ɪpˌjʊu.leɪ.ʃʌn/
assertion /əˈsɜːʃən/
deprivation /dɛp.ɹɪ.veɪʃən/
litigation /ˌlɪtəˈɡeɪʃən/
vitamin /ˈvɪt.ə.mɪn/
coronation /ˈkɒɹəneɪʃən/
bulletin /ˈbʊlɪtɪn/
/ˈbʊlətɪn/
vain /veɪn/
injunction /ɪnˈdʒʌnk.ʃən/
continuation /kəntɪnjʊˈeɪʃ(ə)n/
kin /kɪn/
chamberlain /t͡ʃæmbɚlɪn/
prone /pɹəʊn/
poison /ˈpɔɪz(ə)n/
urine /ˈjʊɹɪn/
/ˈjɝɪn/
anticipation /æn.tɪs.əˈpe.ʃən/
baron /ˈbæɹən/
feminine /ˈfɛmɪnɪn/
/ˈfɛmənɪn/
rotation /ɹoʊˈteɪʃən/
colon /ˈkəʊlən/
contradiction /ˌkɒntɹəˈdɪkʃən/
adaptation /ˌædæpˈteɪʃən/
bin /bɪn/
/bin/
gown /ɡaʊn/
hygiene /ˈhaɪdʒiːn/
dolphin /ˈdɒlfɪn/
librarian /laɪˈbɹɛɹ.i.ən/
patron /ˈpeɪ.tɹən/
cultivation /ˌkʌltɪˈveɪʃən/
dissolution /ˌdɪsəˈl(j)uːʃən/
napoleon /nəˈpəʊlɪən/
prediction /pɹɪˈdɪkʃn/
transcription /tɹænˈskɹɪpʃən/
deterioration /dɪˌtɪəɹɪəˈɹeɪʃən/
khan /kʰɑːn/
vein /veɪn/
reconciliation /ˌɹɛkənˌsɪlɪˈeɪʃən/
/ˌɹɛkənˌsɪliˈeɪʃən/
proliferation /pɹəˌlɪfəˈɹeɪʃən/
faction /ˈfæk.ʃən/
/ˈfæk.ʃn̩/
civilization /ˌsɪv.ɪ.laɪˈzeɪ.ʃən/
spoon /spuːn/
perfection /pɚˈfɛkʃən/
concession /kənˈsɛʃən/
ban /bæn/
procession /pɹəˈsɛʃən/
noon /nuːn/
induction /ɪnˈdʌkʃən/
nylon /ˈnaɪlɒn/
warden /ˈwɔːdən/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list