Words ending with the phoneme close front unrounded vowel /iː/ (447)Word Pronunciation (IPA)
be /biː/
he /ˈhiː/
she /ʃiː/
we /wiː/
me /miː/
see /siː/
century /ˈsɛn.t͡ʃə.ɹiː/
free /fɹiː/
university /juːnɪˈvɜːsətiː/
sea /siː/
generally /d͡ʒɛnɹəliː/
happy /ˈhæpiː/
/ˈhæpɪ/
army /ˈɑː.miː/
degree /dɪˈɡɹiː/
agree /əˈɡɹiː/
tea /tiː/
tree /tɹiː/
/tɹiː/
/t͡ʃɹiː/
closely /ˈkləʊsliː/
e.g. /ˌiːˈdʒiː/
/fɔː(ɹ) ɪɡˈzɑːmpəl/
key /kʰiː/
employee /ɛmplɔɪˈiː/
/ˌɛmˈplɔɪiː/
/(ˌ)ɪm./
fee /fiː/
maggie /ˈmæːɡiː/
thoroughly /θʌ.ɹə.liː/
knee /niː/
sociology /ˌsəʊsiːˈɒlədʒiː/
guarantee /ˌɡæɹənˈtiː/
ye /jiː/
custody /ˈkʌstədiː/
plea /pliː/
wee /wiː/
referee /ˌɹɛf.əˈɹiː/
lea /liː/
/leɪ/
agony /ˈæ.ɡə.niː/
re /ɹiː/
/ɹeɪ/
li /liː/
ambiguity /æmbɪɡˈjuɪtiː/
refugee /ˈɹɛfjʊdʒiː/
/ɹɛfjʊˈdʒiː/
decree /dɪˈkɹiː/
debris /ˈdɛbɹiː/
/ˈdeɪbɹiː/
disagree /dɪsəˈɡɹiː/
ski /skiː/
rocky /ˈɹʷɔkiː/
bee /biː/
jubilee /dʒuːbɪˈliː/
tee /tiː/
quay /kʰiː/
flee /fliː/
ti /tiː/
cc /siːˈsiː/
tertiary /ˈtɜː.ʃi.ə.ɹiː/
endoscopy /ɛnˈdɔ.skə.piː/
ancillary /ˈænsəˌleɹiː/
oversee /əʊvə(ɹ)siː/
millie /ˈmɪliː/
gee /dʒiː/
enthalpy /ˈɛn.θəl.piː/
marquee /mɑː(ɹ)ˈkiː/
nominee /ˌnɒmɪˈniː/
spree /spɹiː/
flea /fliː/
carefree /ˈkɛɘfɹiː/
pea /piː/
glee /ɡliː/
fi /fiː/
/faɪ/
secretory /sɪˈkɹiːt(ə)ɹiː/
thingy /ˈθɪŋiː/
licensee /ˌlaɪsənˈsiː/
ri /ɹiː/
philanthropy /fɪˈlænθɹəpiː/
archery /ɑɹtʃəɹiː/
/ɑːtʃəɹiː/
wacky /ˈwæk.iː/
autopsy /ˈɔːˌtɒpsiː/
wily /waɪ.liː/
peaty /ˈpiːtiː/
stratigraphy /stɹətɨɡɹəfiː/
scree /skɹiː/
equanimity /ˌɛkwəˈnɪmɪtiː/
/ˌiːkwəˈnɪmɪtiː/
esprit /ɛs.ˈpɹiː/
mi /miː/
bonhomie /boʊnəˈmiː/
consignee /ˌkɒn.saɪˈniː/
nosy /ˈnəʊziː/
devotee /ˌdɛvəˈtiː/
idolatry /aɪˈdɒl.ə.tɹiː/
filigree /ˈfɪl.ɪ.ɡɹiː/
opacity /oʊˈpæsɪtiː/
brie /bɹiː/
tangy /ˈtæŋiː/
divorcee /dɪvɔːˈsiː/
rupee /ˌɹuːˈpiː/
/ɹʊ./
vee /viː/
jamboree /ˈdʒæm.bəˌɹiː/
uni /ˈjuː.niː/
panoply /ˈpæ.nəˌpliː/
appointee /əˌpoɪnˈtiː/
flaky /ˈfleɪkiː/
gi /ɡiː/
anomie /ˈænəmiː/
twee /twiː/
banshee /bænˈʃiː/
/ˈbænʃiː/
congratulatory /kɒŋˌɡɹætʃuːˈleɪtəɹiː/
antimony /ˈæn.tɪ.mə.niː/
cay /kiː/
/keɪ/
whee /wiː/
literati /ˌlɪt.əˈɹɑː(ɹ).tiː/
detainee /ˌdɪteɪˈniː/
maquis /ˈmakiː/
/maˈkiː/
offeree /ɒfəˈɹiː/
ennui /ɒnˈwiː/
ki /kiː/
deviancy /ˈdiː.viːnsiː/
grandee /ɡɹænˈdiː/
goatee /ɡəʊˈtiː/
escapee /ˈeskəpiː/
nitty /ˈnɪtiː/
/ˈnɪtɪ/
puy /pwiː/
wali /ˈwɑːliː/
ogee /oʊˈdʒiː/
/ˈoʊdʒiː/
zee /ˈziː/
cinematography /ˈsɪn.ə.məˌtɒɡ.ɹə.fiː/
squeegee /ˈskwiːdʒiː/
abri /ə.ˈbɹiː/
/ɑ.ˈbɹi/
/æ.ˈbɹi/
/a.ˈbɹi/
chinoiserie /ʃiːnwɑːzəˈɹiː/
perspicacity /ˌpɜː.spɪˈkæs.ə.tiː/
pygmy /pɪɡmiː/
aiguille /ˈeɪ.ɡwiː/
/ˈeɪ.ɡwɪl/
cee /siː/
pretentiously /pɹɪˈtɛnʃəsliː/
/pɹəˈtɛnʃəsliː/
autocratically /ˈɔːt.əˌkɹæt.ɪk(.ə)liː/
ghee /ɡiː/
hanky-panky /ˈhæn.kiː.ˌpæn.kiː/
telecine /ˌtɛl.əˈsɪn.iː/
acquis /aˈkiː/
dedicatee /ˌdɛdɪkəˈtiː/
bree /bɹiː/
gaucherie /ˌɡoʊʃəˈɹiː/
retiree /ɹəˈtaɪ.ə(ɹ)ˌiː/
te /tiː/
tiki /tiːkiː/
allottee /əˌlɒˈtiː/
cryptography /kɹ̥ɪpˈtʰɒɡɹəfiː/
/kɹɪpˈtɒɡ.ɹə.fi/
feoffee /fɛfˈiː/
dungaree /ˌdʌŋ.ɡəˈɹiː/
hotkey /ˈhɒtkiː/
lychee /ˈlaɪ̯t͡ʃiː/
/ˈliːt͡ʃiː/
manatee /ˈmæn.əˌtiː/
chickpea /ˈtʃɪkˌpiː/
murrey /məɹiː/
claggy /klæɡiː/
invitee /ˌɪnvəˈtiː/
/ˌinvaɪˈtiː/
/ɪnˌvaɪˈtiː/
jalousie /ˈdʒæləsiː/
internee /ɪntɜːˈniː/
cedi /ˈsiːdiː/
episiotomy /əˌpiːziːˈɒtəmiː/
escapology /ˈɛskəˌpɒlədʒiː/
shakuhachi /ʃɑkʰuˈhɑtʃiː/
/ʃɑkʰuhɑtʃiː/
sidhe /ʃiː/
biannually /baɪˈænjuːʌliː/
bimini /ˈbɪmɪniː/
blee /bliː/
bobotie /bəˈboʊtiː/
/ˈboʊbətiː/
gungy /ɡʌnd͡ʒiː/
munshi /ˈmuːnʃiː/
oni /ˈoʊniː/
rani /ˈɹɑː.niː/
shikari /ʃɪˈkɑːɹiː/
southerly /ˈsʌðəliː/
supersensitivity /ˌsuːpəɹ.sɛnsəˈtɪvətiː/
titi /ˈtiːtiː/
towhee /ˈtaʊhiː/
venire /vɪˈnʌɪ.ə.ɹiː/
warrantee /ˌwɔɹ.ənˈtiː/
abductee /ˌæb.dʌkˈtiː/
appley /ˈæpl̩.iː/
capellini /ˌkapɛˈliːniː/
convergency /kənˈvɜɹdʒɛnsiː/
firangi /fiɹʌŋɡiː/
gree /ɡɹiː/
lathi /lʌˈtiː/
matsutake /maːtsuːˈtaːkiː/
/maːtsuːˈtaːkeɪ/
naggy /ˈnæɡiː/
pee-pee /ˈpiːpiː/
puttee /ˈpʌtiː/
/pʌˈtiː/
sabzi /səbˈziː/
sallee /sæliː/
slaggy /slæɡiː/
snacky /ˈsnæˌkiː/
spahi /ˈspɑːhiː/
standee /stanˈdiː/
thick-knee /ˈɵɪk.niː/
wurley /ˈwɜːliː/
zucchini /zuːˈkiːniː/
a fortiori /ˈɑː fɔːɹtɪˈoʊɹiː/
aalii /ɑːˈliːiː/
abatis /ˈæb.əˌtiː/
Abcde /ˈæb.sə.diː/
Abilene /æbɪˈliːniː/
açai /ɑː.sɑːˈiː/
actionee /ækʃənˈiː/
-ae /.iː/
/.aɪ/
/.eɪ/
aery /ˈɛɹ.iː/
Aintree /eɪn.tɹiː/
alee /əˈliː/
alfaqui /alfəˈkiː/
/alfaˈkiː/
Allen key /ˈælən kiː/
Anglesey /ˈæŋ.ɡəl.siː/
ANSI /ˈænsiː/
anti- /æntiː/
apple tree /ˈæpl̩ tɹiː/
Aral Sea /ˈɑːɹəl siː/
archæ- /ɑːkiː/
Archi /ɑːɹˈtʃiː/
ark at ee /ɑː(ɹ)k æt iː/
Ashanti /əˈʃɑːntiː/
/əˈʃæntiː/
balsamy /ˈbɑlsəmiː/
banh mi /ˈbɑːn miː/
bawbee /bɔːˈbiː/
Bea /biː/
Beltrami /bɛlˈtɹæmiː/
Bentley /ˈbentliː/
Billericay /bɪləˈɹɪkiː/
BLT /ˌbiːɛlˈtiː/
bo tree /ˈbɔ tɹiː/
bockety /ˈbɑkətiː/
boingy /ˈbɔɪŋˌɡiː/
Boise /ˈbɔɪsiː/
bon appétit /ˌbɒn apəˈtiː/
bona nochy /ˈbəʊnə nɒʃtiː/
BSkyB /ˌbiː skaɪ ˈbiː/
BTT /biː tiː ˈtiː/
bukshi /ˈbʌkˌʃiː/
bulgogi /bʊlˈɡoʊɡiː/
Bungi /bʌnˈɡiː/
busy as a bee /ˈbɪziæzəˈbiː/
calipee /ˈkælɪpiː/
Cannae /ˈkæniː/
Caspian Sea /ˈkæspi.ən siː/
CCCP /si.si.si.piː/
CCITT /siːsiːaɪtiːtiː/
CD /ˌsiːˈdiː/
Cherokee /ˈt͡ʃɛɹ.ə.kiː/
Chillicothe /tʃɪlɪˈkɒθiː/
chordee /ˈkɔːdiː/
Christmas tree /ˈkɹɪsməs tɹiː/
Chukchi /ˈtʃuktʃiː/
comerlongerme /kʌm.ə.lɒŋ.ɡə.miː/
Conakry /ˌkɒnəˈkɹiː/
congestee /kɒn.dʒɛstˈiː/
cooee /ˈkuːiː/
Cybele /ˈsɪbɨliː/
Dai Di /ˈtaɪ tiː/
de- /diː/
dear me /ˌdɪəˈmiː/
dearie me /ˌdɪəɹiˈmiː/
deary me /ˌdɪəɹiˈmiː/
Dee /diː/
dee /diː/
defendee /ˌdiːfɛnˈdiː/
dele /ˈdiːliː/
demisexuality /ˌdɛmiːsɛkʃuˈælitiː/
Desi /deɪ.siː/
dhimmi /ˈðɪmmiː/
dree /dɹiː/
dumpee /ˈdʌmpiː/
DVD /diː viː diː/
DWP /ˌdiːdʌbəljuːˈpiː/
ELCIC /ˌiːˌɛlˌsiːˌaɪˈsiː/
emcee /ˈemˈsiː/
en famille /ˌɒ̃ faˈmiː/
enallage /ɛˈnælədʒiː/
entomophily /ɛntəˈmɒfəliː/
epagoge /ɛpəˈɡəʊɡiː/
epopee /ˈɛpəpiː/
esky /ɛsˈkiː/
ethnie /ɛtniː/
EVP /iː viː ˈpiː/
fedai /fɛdʌɪˈiː/
Fiji /ˈfiː.dʒiː/
/fiːˈdʒiː/
flame tree /fleɪm tɹiː/
flannie /'flæniː/
formulaicity /ˌfɔ(ɹ)mjəleɪˈʲɪsətiː/
FRB /ɛf.ɔːɹ.biː/
Fred Karno's army /fɹed ˈkɑːnəʊz ɑːmiː/
from A to B /fɹəm ˈeɪ tə ˈbiː/
gee-gee /ˈdʒiːˌdʒiː/
GG /dʒiː dʒiː/
gg /dʒiːdʒiː/
gimme /ˈɡɪmiː/
Grand Prix /ɡɹɑ̃ ˈpɹiː/
Guaraní /ˌɡwɑːɹəˈniː/
Guinea /ˈɡɪniː/
haecceity /hɛkˈsiː.ə.tiː/
/hiːkˈsiː.ə.tiː/
HALGI /ˈhældʒiː/
he-she /hiːʃiː/
hickory /ˈhɪkəɹiː/
/ˈhɪkɹiː/
high tea /ˌhʌɪ ˈtiː/
HIV /ˌeɪtʃ.aɪˈviː/
home free /ˌhəʊm ˈfɹiː/
homoe- /hɒˈmiː/
Howie /ˈhaʊwiː/
Humvee /ˈhʌmviː/
Hypsipyle /hɪpˈsɪpɪliː/
i.e. /ˌaɪˈiː/
ID /aɪˈdiː/
IED /ˌaɪ iː ˈdiː/
IEE /aɪˌdʌb.əɫˌiː/
IEEE /aɪ ˈtɹɪp.(ə)l iː/
introitus vaginæ /ɪnˈtɹəʊ.ɪtəs vəˈdʒaɪniː/
Isanti /ˈaɪsæntiː/
ISD /aɪ ɛs diː/
ITE /ˌaɪ tiː ˈiː/
it's all Greek to me /ɪts ˌɔːl ˈɡɹiːk tə ˌmiː/
I²C /ˈaɪ ˈskwɛə(ɹ)d ˈsiː/
jQuery /ˈd͡ʒeɪˌkwɪəɹiː/
/ˈd͡ʒeɪˌkwɛɹiː/
Kahoolawe /kəˌhoʊ.əˈlɑːwiː/
Kauai /kə.ˈwaɪ.iː/
Khamenei /ˌkɑːməneɪˈiː/
Khariboli /kaɹiː boʊɫiː/
kiasi /ˈkɪɑ̃ˈsiː/
kibi- /kɪ.biː/
Kiwi /ˈkiːˌwiː/
koine /ˈkɔɪniː/
/ˈkɔɪneɪ/
lapsus linguae /ˌlæpsəs ˈlɪŋɡwiː/
lapsus plumæ /ˌlæpsəsˈpluːmiː/
LED /ɛl.iː.ˈdiː/
/lɛd/
Lee /liː/
Leigh /liː/
/laɪ/
Leigh-on-Sea /ˌliːɒnˈsiː/
lividly /ˈlɪvɪdliː/
LP /ɛlˈpiː/
lunary /ˈluːnəɹiː/
lusus naturæ /ˈluːsəs nəˈtjʊəɹiː/
lusûs naturæ /ˈluːsuːs nəˈtjʊəɹiː/
/ˈljuːsuːs nəˈtjʊəɹiː/
maître d' /ˌmeɪtɹə ˈdiː/
Marie /məˈɹiː/
Milwaukee /mɪlˈwɔːkiː/
mini-me /ˈmɪnimiː/
modus vivendi /ˌməʊdəs vɪˈvɛndiː/
mopy /ˈmɒpiː/
MOT /ɛm.əʊ.tiː/
MST /ˌɛm ˌɛs ˈtiː/
mustee /mʌˈstiː/
/mʌsˈtiː/
/ˈmʌstiː/
natatory /næ.teɪ.tə.ɹiː/
née /niː/
Newquay /ˈnjuːkiː/
nitchie /ˈniːtʃiː/
nolo contendere /ˈnoʊloʊ kənˈtɛndəɹiː/
NPOV /ˈɛn.piː.əʊ.viː/
nuckelavee /nʌklɑːˈviː/
obsequy /ˈɔbsɪ.kwiː/
OD /oʊdiː/
O'Dea /oʊˈdiː/
olpe /ˈɒlpiː/
OMG /əʊ.ɛm.ˈdʒiː/
oopuhue /oʊʔoʊpəˈhuːiː/
ophelimity /ɒf.əˈlɪm.ə.tiː/
otiosity /oʊʃiːɒsədiː/
/oʊdiːɒsədiː/
Otomi /ˌoʊtəˈmiː/
OTT /oʊ tiː ˈtiː/
owie /ˈaʊwiː/
panacherie /pənæʃəˈɹiː/
pardie /pɑːˈdiː/
Parsi /ˈpɑɹsiː/
parti pris /ˌpɑːtɪˈpɹiː/
peccavi /pɛˈkɑːviː/
/pəˈkɑːvi/
peewee /ˈpiːwiː/
perigee /ˈpɛɹɪdʒiː/
Ph.D. /ˈpiːˌeɪ̯tʃˈdiː/
Pharisee /ˈfɛɹɪsiː/
Piauí /piːaʊˈiː/
PIE /piː.aɪ.iː/
plurisy /plʊɹɪsiː/
PMEE /ˈpiːmiː/
possessee /pɒˈzɛsiː/
prima facie /ˈpɹaɪmə ˈfeɪʃiː/
/.ʃə/
Psaki /ˈsɑːkiː/
PSLE /piː. ɛs. ɛl. ˈiː/
puggree /ˈpʌɡɹiː/
puggry /ˈpʌɡɹiː/
punkie /ˈpʌŋkiː/
re- /ɹiː/
/ɹɪ/
/ɹɛ/
RIP /aː(ɹ) aɪ ˈpiː/
rooftree /ˈɹuːftɹiː/
Rosie /ˈɹəʊziː/
Rumi /ɹuːmiː/
sapote /səˈpəʊtiː/
/səˈpəʊteɪ/
Sault Ste. Marie /ˈsuː seɪnt məˈɹiː/
scytale /ˈskɪtəliː/
Seay /siː/
selbri /sɛlbɹiː/
senvy /sɛnviː/
Shaanxi /ʃɑːnˈʃiː/
/ˈʃænˈʃiː/
Shakopee /ˈʃɑːkəpiː/
sharee /ˌʃɛˈɹiː/
she-he /ʃiːhiː/
shivaree /ʃɪvəˈɹiː/
shogi /ˈʃoʊɡiː/
SID /ɛs aɪ diː/
Sidhe /ʃiː/
sine die /ˈsʌɪni ˈdʌɪiː/
siphonapterology /saɪfənæptɜːɹɒlʊdʒiː/
skweee /skwiː/
/skwiː/
SLC /ɛsɛlsiː/
Slutsky /ˈsluːtskiː/
snackery /ˈsnækəɹiː/
snee /sniː/
snick or snee /snɪk ɔː sniː/
snickersnee /ˌsnɪk.əˈsniː/
soft c /sɒft siː/
squee /skwiː/
/skwiː/
supercherie /suːˌpəːʃəˈɹiː/
suppli /suːˈpliː/
SUV /ɛs.juː.viː/
sycee /sʌɪˈsiː/
tachygraphy /tæˈkɪɡrəfiː/
/country=us/
tai chi /ˌtaɪˈtʃiː/
tendie /ˈtɛn.diː/
the /ðiː/
Thermopylae /θəɹˈmɒpɨliː/
three /θɹiː/
/θɾ̪̊iː~θɾ̪̊ɪi/
Torquay /tɔɹˈkiː/
torturee /ˌtɔːtjʊəˈɹiː/
tsutsugamushi /tsutsuɡæmuːʃiː/
tu quoque /tuːˈkwoʊkwiː/
tung tree /ˈtʊŋ ˌtɹiː/
/ˈtʌŋ ˌtɹiː/
TV /ˈtiːˈviː/
Tweedledum and Tweedledee /ˌtwiːdəlˈdʌm ən ˌtwiːdəlˈdiː/
Twi /tʃwiː/
USAID /ˌjuːeseɪaɪˈdiː/
/ˌjuːesˈeɪd/
VAT /ˌviːeɪˈtiː/
veni, vidi, vici /ˈveɪniː ˈviːdiː ˈviːt͡ʃiː/
/ˈweɪniː ˈwiːdiː ˈwiːkiː/
vis-à-vis /viːz.ɑːˈviː/
/viːz.æˈviː/
voidee /ˈvɔɪdiː/
WCG /ˌdʌbəljuːˌsiːˈdʒiː/
WEEE /wiː/
Wenatchee /wɛˈnætʃiː/
whenwe /ˈwɛn.wiː/
Wii /wiː/
woe is me /wəʊ ɪz miː/
Wulumuqi /wuːˈluːmuːˌtʃiː/
wurly /ˈwɜːliː/
Xanthippe /zænˈθɪpiː/
/zæntɪpiː/
xenosociology /zɛnəˌsəʊʃiːˈɒlədʒiː/
ych a fi /ˈʌx ə viː/
yogini /jəʊɡɪˈniː/
zero G /ˈziɹoʊ d͡ʒiː/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list