Words containing the phoneme voiceless velar fricative /x/ (67)Word Pronunciation (IPA)
loch /lɒx/
/lɒk/
lough /lɒx/
/lɒk/
ugh /ɯx/
/ɯχ/
/ʌx/
/ʌχ/
lochan /ˈlɔxən/
taoiseach /ˈtiːʃəx/
/ˈtiːʃək/
broch /ˈbɹɒx/
/ˈbɹɒk/
clachan /ˈklaxn̩/
/ˈklakn̩/
chutzpah /ˈxʊts.pɑ/
quagga /ˈkwaxə/
turlough /ˈtɜː.lɒx/
shaughraun /ˈʃɑːxɹɑː/
chuppah /ˈxʊpə/
/ˈhʊpə/
sheugh /ʃʌx/
simcha /ˈsɪmχə/
Chelm /χɛlm/
chrain /χɹeɪn/
Chumash /ˈxʊməʃ/
Cochrane /ˈkɔːxɹən/
Cúchulainn /ˈkuːxulinʲ/
dreich /dɹiːx/
flaithiúlach /flæˈhuːləx/
Gaeltacht /ˈɡeɪltəxt/
Hakadosh Baruch Hu /həkəˈdoʊʃ bəɹʊˈχuː/
/həˈkʌdəʃ ˈbʌɹʊχuː/
Halacha /həˈlʌχə/
/həlɑːˈχɑː/
khachkar /χɑt͡ʃʰˈkʰɑɾ/
LaTeX /ˈlɑːtɛx/
/ˈleɪtɛx/
/ˈleɪtɛk/
/nThe final consonant of TeX is intended by its developer to be pronounced similar to or . The lette/
mashgiach /maʃˈɡɪəx/
moegoe /ˈmʊxu/
moochin /ˈmʊxɪn/
/ˈmʊkɪn/
morin khuur /mɔɹɪn xɔː/
naches /ˈnɑx.əs/
Nachlass /ˈnɑːx.las/
Nechtan /nɛx.tæn/
/nɛx.tɑn/
pech /pɛx/
Perseid /suffix/
/Perseus/
/id/
Qapla' /qχɑpˈlɑʔ/
abeigh /əˈbiːx/
/əˈbeɪx/
Reich /ɹaɪx/
/ɹaɪk/
Reichskanzler /ˈɹʌɪxsˌkan(t)slə/
/ˈɹʌɪksˌkan(t)slə/
Rioja /ɹiˈɒxə/
Riojan /ɹiˈɒxən/
Ruchill /ˈɹʌxɪl/
Sacher torte /ˈzaxəˌtɔːtə/
sechach /sχɑːχ/
Sehnsucht /ˈzeɪnˌzuːxt/
shalom aleichem /ʃaˈlɔm aˈlexɛm/
Bach /bɑːx/
/bɑːk/
shechinah /ʃ(ə)ˈχiːnə/
/ʃ(ə)χiːˈnɑː/
bleargh /blɛx/
bracha /ˈbɹʌ.χə/
slicht /slɪxt/
/slaɪt/
Smíchov /ˈsmiːxɒv/
Szlachta /ˈʃlaxta/
Tanakh /tɑˈnɑx/
Taoiseach /ˈt̪ˠiːɕəx/
Chabadnik /χəˈbɑdnɪk/
TeX /tɛx/
/tɛk/
/nThe final consonant of is intended by its developer to be pronounced similar to or . The letters /
/grc/
toches /ˈtɒxəs/
torgoch /ˈtɒɹˌɡəʊx/
challah /ˈχɑːlə/
/ˈχʌlə/
chametz /χəˈmɛts/
/ˈχʌmɪts/
/ˈχɑːmɪts/
unheimlich /ʊnˈhaɪmlɪx/
Van Gogh /vɑnˈxɔx/
Walpurgisnacht /vɑːlˈpɜːɡɪsnɑːxt/
xat /xɑt/
ych a fi /ˈʌx ə viː/
yech /jɛx/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

 • #1 ghe - letter in the Cornish alphabet
  gherri 'sherry'
  byghan 'little'
  fleghes 'children'
  flogh 'child'
  logh 'sea-inlet'
  Written by: Pol Hodge on 31/03/2020

Write a comment about this list