Words containing the phoneme voiceless palato-alveolar sibilant /ʃ/ (500)

Showing only 500 items. 4,737 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

10.56%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
she /ʃiː/
should /ʃʊd/
information /ˌɪnfəˈmeɪʃən/
national /ˈnæʃ(ə)nəl/
education /ˌɛd͡ʒʊˈkeɪʃn̩/
/ˌɛdjʊˈkeɪʃn̩/
actually /ˈæk.tʃʊ.ə.li/
/ˈæk.ʃə.li/
research /ɹəˈsɜːtʃ/
/ˈɹiː.sɜːtʃ/
question /ˈkwɛst͡ʃən/
/ˈkwɛstjən/
/ˈkwɛʃt͡ʃən/
child /t͡ʃaɪld/
sure /ʃɔː/
/ʃʊə/
position /pəˈzɪʃən/
international /ˌɪntəˈnæʃ(ə)n(ə)l/
/ˌɪntəˈnæʃ(ə)n(ə)ɫ/
special /ˈspɛ.ʃəl/
action /ˈæk.ʃən/
church /t͡ʃɜːt͡ʃ/
shall /ˈʃæl/
century /ˈsɛn.t͡ʃə.ɹiː/
short /ʃɔːt/
section /ˈsɛk.ʃən/
nature /ˈneɪtʃə/
show /ʃəʊ/
especially /ɪˈspɛʃ(ə)li/
/əˈspɛʃ(ə)li/
/ɛˈspɛʃ(ə)li/
financial /faɪˈnænʃəl/
/fɪˈnænʃəl/
situation /sɪtjuːˈeɪʃən/
/sɪtʃuˈ(w)eɪʃən/
production /pɹəˈdʌkʃən/
march /mɑːtʃ/
chapter /ˈt͡ʃæptə/
natural /ˈnæt͡ʃ.ə.ɹəl/
future /ˈfjuːt͡ʃə/
structure /ˈstɹʌktʃə(ɹ)/
/ˈstɹɐktʃə(ɹ)/
attention /əˈtɛn.ʃən/
population /ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
chance /tʃæns/
relationship /ɹɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp/
association /əˌsəʊʃiˈeɪʃən/
/əˌsəʊsiˈeɪʃən/
choice /tʃɔɪs/
pressure /ˈpɹɛʃə(ɹ)/
change /t͡ʃeɪnd͡ʒ/
chairman /ˈtʃɛːmən/
charge /t͡ʃɑːd͡ʒ/
picture /ˈpɪktʃə/
commission /kəˈmɪʃən/
fish /ˈfɪʃ/
ensure /ɪnˈʃʊə/
/ɪnˈʃɔː/
operation /ˌɒpəˈɹeɪʃən/
application /ˌæplɪˈkeɪʃən/
addition /əˈdɪʃən/
/æˈdɪʃən/
station /ˈsteɪʃən/
shop /ʃɒp/
traditional /tɹəˈdɪʃənəl/
election /ɪˈlekʃ(ə)n/
species /ˈspiːʃiːz/
/ˈspiːsiːz/
competition /ˌkɒmpəˈtɪʃən/
opposition /ɒpəˈzɪʃən/
eventually /ɪ.ˈvɛn.t͡ʃuː.ə.li/
/ɪ.ˈvɛn.tjʊ.li/
teacher /ˈtit͡ʃɚ/
essential /ɪˈsɛn.ʃəl/
/əˈsɛn.tʃəl/
culture /ˈkʌlt͡ʃɚ/
direction /dəˈɹɛk.ʃən/
/dɪˈɹɛk.ʃən/
/daɪˈɹɛk.ʃən/
discussion /dɪsˈkʌʃən/
/dɪsˈkʊʃən/
organisation /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
condition /kənˈdɪʃən/
machine /məˈʃiːn/
share /ʃɛəɹ/
cash /kæʃ/
exchange /ɛkstʃeɪndʒ/
protection /pɹəˈtɛkʃən/
collection /kəˈlɛkʃən/
speech /ˈspiːtʃ/
function /ˈfʌŋ(k)ʃən/
/ˈfʌŋkʃn̩/
kitchen /ˈkɪt͡ʃən/
/ˈkɪt͡ʃɪn/
official /əˈfɪʃəl/
relation /ɹɪˈleɪʃən/
additional /əˈdɪʃənəl/
expression /ɪkˈspɹɛʃ.ən/
chair /t͡ʃɛə(ɹ)/
insurance /ɨn.ˈʃəɹ.ɨns/
solution /səˈl(j)uːʃən/
sexual /ˈsɛkʃuəl/
actual /ˈæk.(t)ʃ(ʊ).əl/
achieve /əˈtʃiːv/
choose /t͡ʃuːz/
match /mætʃ/
reach /ɹiːt͡ʃ/
fresh /fɹɛʃ/
introduction /ɪntɹəˈdʌkʃən/
administration /ədˌmɪnəˈstɹeɪʃən/
proportion /pɹəˈpɔɹʃən/
rich /ɹɪt͡ʃ/
cultural /ˈkʌlt͡ʃəɹl̩/
organization /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
construction /kənˈstɹʌkʃən/
distribution /ˌdɪstɹəˈbjuːʃən/
initial /ɪˈnɪʃəl/
substantial /səbˈstænʃəl/
communication /kʌˌmjunɪˈkeɪʃən/
shape /ʃeɪp/
surely /ˈʃʊ(ə)ɹli/
/ˈʃɔɹli/
/ˈʃɝli/
/ˈʃɔː.li/
selection /səˈlɛkʃən/
search /sɜːt͡ʃ/
sufficient /səˈfɪʃənt/
educational /ˌɛdʒʊˈkeɪʃənəl/
recognition /ˌɹɛkəɡˈnɪʃən/
china /tʃʌɪnə/
reaction /ɹiˈækʃən/
consideration /kənˌsɪdəˈɹeɪʃən/
option /ˈɒpʃən/
exhibition /ɛksɪˈbɪʃən/
feature /ˈfiːtʃə/
contribution /ˌkɑntɹɪˈbjuʃən/
branch /bɹɑːntʃ/
establish /ɪˈstæb.lɪʃ/
challenge /ˈtʃæl.ɪndʒ/
/ˈtʃæl.əndʒ/
conversation /ˌkɒnvəˈseɪʃən/
literature /ˈlɪ.tə.ɹɪ.tʃə(ɹ)/
investigation /ɪnˌvɛstəˈɡeɪʃən/
description /dɪˈskɹɪpʃən/
tradition /tɹəˈdɪʃən/
/tɹəˈdɪʃn̩/
connection /kəˈnɛkʃən/
institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃən/
lunch /lʌnt͡ʃ/
ancient /ˈeɪn.(t)ʃənt/
generation /ˌd͡ʒɛnəˈɹeɪʃən/
reduction /ɹɪˈdʌkʃən/
definition /ˌdɛfɪˈnɪʃ(ə)n/
/ˌdɛfɪˈnɪʃən/
examination /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃən/
creation /kɹiːˈeɪʃən/
intention /ɪnˈtɛnʃən/
explanation /ˌɛkspləˈneɪʃən/
potential /pəˈtɛnʃəl/
revolution /ˌɹɛvəˈluːʃən/
bishop /ˈbɪʃəp/
motion /ˈməʊʃən/
inflation /ɪnˈfleɪʃən/
pension /ˈpɛnʃ(ə)n/
crucial /ˈkɹuː.ʃəl/
shut /ʃʌt/
combination /kɒmbɪˈneɪʃən/
session /ˈsɛʃən/
fashion /ˈfæʃən/
accommodation /ə.ˌkɒm.ə.ˈdeɪ.ʃən/
temperature /ˈtɛmp(ə)ɹətʃə(ɹ)/
/ˈtɛmp(ə)ɹəˌtʃʊə(ɹ)/
/ˈtɛmpə(ɹ)tʃə(ɹ)/
/ˈtɛmpə(ɹ)ˌtʃʊə(ɹ)/
virtually /ˈvɚ.tʃwə.li/
nation /ˈneɪʃən/
interpretation /ɪntɚpɹəˈteɪʃən/
shoulder /ˈʃəʊldə/
sharp /ʃɑɹp/
ship /ʃɪp/
naturally /ˈnætʃ(ə)ɹəli/
channel /ˈtʃænəl/
impression /ɪmˈpɹɛʃən/
sheet /ʃiːt/
distinction /dɪˈstɪŋkʃən/
shock /ʃɒk/
efficient /ɪˈfɪʃənt/
formation /fɔɹ.meɪ.ʃən/
establishment /ɪˈstæblɪʃmənt/
parish /ˈpæɹɪʃ/
/ˈpɛɹɪʃ/
location /loʊˈkeɪʃən/
conventional /kənˈvɛnʃənl/
constitution /ˌkɒnstɪˈtjuːʃən/
agriculture /ˈæɡɹɪˌkʌltʃə/
shortly /ʃɔːɹtli/
chief /tʃiːf/
bush /bʊʃ/
foundation /faʊnˈdeɪʃən/
/faʊ̯nˈdeɪ̯ʃn̩/
publication /ˌpʌblɪˈkeɪʃən/
beach /bit͡ʃ/
sugar /ˈʃʊɡə(ɹ)/
charity /ˈtʃɛɹəti/
/ˈtʃæɹɪti/
efficiency /ɪˈfɪʃn̩si/
resolution /ˌɹɛzəˈluːʃ(ə)n/
reputation /ˌɹɛpjʊˈteɪʃən/
representation /ˌɹɛp.ɹə.zɛn.ˈteɪ.ʃən/
chain /ˈt͡ʃeɪn/
notion /ˈnəʊʃən/
chest /t͡ʃɛst/
emotional /ɪˈməʊʃənəl/
chancellor /ˈtʃɑːnsələ/
corporation /ˈkɔːpəˈɹeɪʃən/
extension /ɪkˈstɛnʃən/
convention /kənˈvɛn.ʃən/
/ˈkɒnˌvɛn.ʃən/
furniture /ˈfɜːnɪtʃə/
thatcher /ˈθæt͡ʃ.ə(ɹ)/
championship /ˈtʃæmpi.ənʃɪp/
preparation /pɹɛpəˈɹeɪʃən/
consumption /kənˈsʌmp.ʃən/
tension /ˈtɛnʃən/
mixture /ˈmɪkstʃɚ/
socialist /ˈsəʊʃəlɪst/
presentation /ˌpɹɛzənˈteɪʃən/
/ˌpɹizənˈteɪʃən/
intervention /ɪntɚˈvɛnʃən/
permission /pɚˈmɪʃən/
champion /ˈtʃæm.pi.ən/
/ˈtʃæmp.jən/
compensation /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/
possession /pəˈzɛʃən/
achievement /əˈtʃiːvmənt/
assumption /əˈsʌmp.ʃən/
breach /bɹiːtʃ/
purchase /ˈpɝtʃəs/
profession /pɹəˈfɛʃən/
conscious /ˈkɑn.ʃəs/
sheep /ʃiːp/
constitutional /ˌkɒnstɪˈtjuːʃənəl/
anxious /ˈaŋ(k)ʃəs/
push /pʊʃ/
exception /əkˈsɛpʃən/
coach /kəʊtʃ/
/kʰəʊ̯tʃ/
shadow /ˈʃædoʊ/
ratio /ˈɹeɪ.ʃ(i)ˌoʊ/
chamber /ˈtʃeɪmbə(ɹ)/
evaluation /ɪˌvæljuˈeɪʃən/
observation /ˌɒbzəˈveɪʃən/
childhood /ˈtʃaɪldhʊd/
satisfaction /sætɪsˈfækʃən/
teach /tiːt͡ʃ/
determination /dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən/
infection /ɪnˈfɛkʃən/
watch /wɒt͡ʃ/
variation /ˌvɛɹɪˈeɪʃn̩/
contribute /kənˈt(ʃ)ɹɪ.bjuːt/
acquisition /æ.kwɪ.ˈzɪ.ʃən/
pitch /pɪtʃ/
shirt /ʃɝt/
mission /ˈmɪʃən/
consultation /ˌkɒnsəlˈteɪʃən/
appreciate /əˈpɹiː.ʃi.eɪt/
/əˈpɹiː.si.eɪt/
/əˈpɹɪʃ.i.eɪt/
consciousness /ˈkɑnʃəsnəs/
conservation /ˌkɑnsə(ɹ)ˈveɪʃən/
shift /ʃɪft/
cheese /t͡ʃiːz/
sufficiently /səˈfɪʃəntli/
taxation /tæksˈeɪ.ʃən/
imagination /ɪˌmædʒəˈneɪʃən/
edition /ɪˈdɪʃən/
completion /kəmˈpliːʃən/
evolution /ˌiːvəˈluːʃ(ə)n/
/ˈɛvəluːʃ(ə)n/
intellectual /ˌɪntəˈlɛk(t)ʃʊəl/
touch /tʌt͡ʃ/
/tʰɐt͡ʃ/
judicial /dʒuˈdɪʃəl/
potentially /pəˈtɛnʃ(ə)li/
revolutionary /ˌɹɛvəˈluʃənɛɹi/
machinery /məˈʃiːnəɹi/
coalition /koʊəˈlɪʃən/
reception /ɹɪˈsɛp.ʃn̩/
flesh /flɛʃ/
schedule /ˈʃɛd.juːl/
/ˈskɛ.djuːl/
sharply /ʃɑɹpli/
transition /tɹænˈzɪʃən/
indication /ɪndɪˈkeɪʃən/
destruction /ˌdɪsˈtɹʌkʃən/
composition /ˌkɒmpəˈzɪʃən/
spiritual /ˈspɪɹɪtʃʊəl/
/ˈspɪɹɪtjʊəl/
rational /ˈɹæʃ(ə)nəl/
instruction /ɪnˈstɹʌkʃən/
interaction /ˌɪntəɹˈækʃən/
transaction /tɹænˈzækʃən/
admission /ædˈmɪʃ.ən/
depression /dɪˈpɹɛʃən/
mutual /ˈmjuːt͡ʃuəl/
punishment /ˈpʌnɪʃmənt/
occupation /ɑkjʊˈpeɪʃən/
charter /ˈtʃɑːtə/
passion /ˈpæʃən/
obligation /ɑb.ləˈɡeɪ.ʃən/
rubbish /ˈɹʌbɪʃ/
perception /pəˈsɛpʃ(ə)n/
resignation /ɹɛzɪɡˈneɪʃən/
federation /ˌfɛdəˈɹeɪʃn̩/
conversion /kənˈvɜːʃ(ə)n/
/.ʒ(ə)n/
presidential /pɹɛzɪˈdɛnʃ(ə)l/
controversial /kɒn.tɹə.ˈvɜː.ʃəl/
/kɒn.tɹə.ˈvɜː.sjəl/
prosecution /ˌpɹɑ.səˈkju.ʃən/
chapel /ˈtʃɑː.pəl/
crash /kɹæʃ/
fortune /ˈfɔːtʃuːn/
traditionally /tɹəˈdɪʃəˌnəli/
/tɹəˈdɪˌʃn̩li/
/tɹɪˈdɪˌʃn̩li/
tissue /ˈtɪʃu/
declaration /ˌdɛkləˈɹeɪʃən/
sheer /ˈʃɪə/
ocean /ˈəʊ.ʃən/
conviction /kənˈvɪkʃən/
chocolate /ˈt͡ʃɒk(ə)lɪt/
/ˈt͡ʃɒk(ə)lət/
discrimination /dɪskɹɪmɪˈneɪʃən/
chicken /ˈt͡ʃɪkɪn/
artificial /ɑː(ɹ)təˈfɪʃəl/
institutional /ˌɪnstɪˈtjuːʃənəl/
distinguish /dɪsˈtɪŋɡwɪʃ/
cheque /tʃɛk/
reflection /ɹɪˈflɛkʃ(ə)n/
fiction /fɪkʃən/
friendship /ˈfɹɛndʃɪp/
bench /bɛntʃ/
inspection /ɪnˈspɛkʃən/
literally /ˈlɪt͡ʃɹəli/
specially /ˈspɛʃəli/
gesture /ˈd͡ʒest͡ʃə/
/ˈdʒɛs.tʃə(ɹ)/
venture /ˈvɛn.t͡ʃɚ/
shell /ʃɛl/
discretion /dɪˈskɹɛʃən/
isolation /ˌaɪsəˈleɪʃən/
dictionary /ˈdɪkʃ(ə)n(ə)ɹi/
demonstration /dɛmənˈstɹeɪʃən/
succession /səkˈsɛʃ.ən/
separation /sɛpəˈɹeɪʃən/
invitation /ɪn.vɪˈteɪ.ʃən/
/ɪn.vɪˈteɪ.ʃn̩/
duration /djʊˈɹeɪʃn̩/
shame /ʃeɪm/
conception /kənˈsɛpʃən/
assurance /əˈʃʊɹəns/
/əˈʃɝəns/
merchant /ˈmɝtʃənt/
junction /ˈdʒʌŋkʃən/
workshop /ˈwɜːk.ʃɒp/
champagne /ʃæmˈpeɪn/
check /t͡ʃɛk/
creature /ˈkɹiːt͡ʃə/
manufacturer /ˌmænjuˈfæktʃɚ(ɹ)ɚ/
chip /tʃɪp/
shit /ʃɪt/
partial /ˈpɑɹʃəl/
cheek /tʃiːk/
justification /ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃən/
exceptional /ɪkˈsɛpʃənəl/
transformation /ˌtɹæns.fɔɹˈmeɪ.ʃən/
radiation /ˌɹeɪ.di.ˈeɪ.ʃən/
inch /ɪntʃ/
lecture /ˈlɛk.t͡ʃə/
innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/
approach /əˈpɹoʊt͡ʃ/
classification /ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən/
switch /swɪtʃ/
shore /ʃɔː/
wash /wɒʃ/
socialism /ˈsoʊʃəlɪzəm/
provincial /pɹɒvinʃəl̩/
dimension /daɪˈmɛnʃən/
precious /ˈpɹɛʃəs/
suspicion /sə.ˈspɪ.ʃən/
delegation /dɛlɪˈɡeɪʃən/
finish /ˈfɪnɪʃ/
chart /tʃɑɹt/
statute /ˈstætʃuːt/
prevention /pɹɪˈvɛnʃən/
archbishop /ɑː(ɹ)tʃ.bɪʃ.əp/
exploration /ˌɛkspləˈreɪʃən/
patch /pætʃ/
mention /ˈmɛnʃən/
ambitious /æmˈbɪʃ.əs/
dish /dɪʃ/
chap /tʃæp/
wish /wɪʃ/
circulation /ˌsɜː(ɹ).kjʊˈleɪ.ʃən/
chin /tʃɪn/
rush /ɹʌʃ/
harsh /hɑɹʃ/
adventure /ədˈvɛnt͡ʃɚ/
/ædˈvɛnt͡ʃɚ/
emotion /ɪˈmoʊʃən/
/iˈmoʊʃən/
conjunction /kənˈdʒʌŋkʃən/
attraction /əˈtɹækʃən/
/əˈtɹækʃ(ɪ̈)n/
/əˈt͡ʃɹækʃ(ɪ̈)n/
transmission /tɹænsˈmɪʃən/
/tɹænzˈmɪʃən/
fraction /ˈfɹæk.ʃən/
publisher /ˈpʌblɪʃɚ/
shoot /ʃuːt/
shower /ˈʃaʊ.ə(ɹ)/
racial /ˈɹeɪʃəl/
translation /tɹænzˈleɪʃən/
/tɹænsˈleɪʃən/
suspension /səˈspɛnʃən/
corruption /kəˈɹʌpʃən/
rejection /ɹəˈdʒɛkʃən/
shelf /ʃɛlf/
correlation /kɔɹəˈleɪʃən/
/kɑɹəˈleɪʃən/
recommendation /ˌɹɛkəmɛnˈdeɪʃən/
proposition /ˌpɹɑpəˈzɪʃən/
maturity /məˈt͡ʃʊəɹəti/
/məˈtjʊəɹəti/
sensation /sɛnseɪʃən/
sexuality /sɛkʃuˈælɪti/
/sɛksjuˈælɪti/
shallow /ˈʃaləʊ/
execution /ˌek.sɪˈkjuː.ʃən/
shade /ʃeɪd/
collaboration /kəˌlæbəˈɹeɪʃən/
patient /ˈpeɪʃənt/
migration /maɪˈɡɹeɪʃ(ə)n/
frustration /fɹʌsˈtɹeɪʃən/
affection /əˈfɛkʃən/
inspiration /ɪnspɨˈɹeɪʃən/
shelter /ˈʃɛltə/
worship /ˈwɜːʃɪp/
/ˈwɔːʃɪp/
implication /ˌɪmpləˈkeɪʃən/
conscience /kɒnʃəns/
publish /ˈpʌblɪʃ/
brush /bɹʌʃ/
ambition /æmˈbɪ.ʃən/
installation /ɪnstəˈleɪʃən/
suspicious /səˈspɪ.ʃəs/
appreciation /əˌpɹiː.ʃiˈeɪ.ʃən/
negotiate /nəˈɡəʊ.ʃi.eɪt/
/nɪˈɡoʊ.ʃi.eɪt/
/nɪˈɡəʊ.si.eɪt/
manufacture /ˌmænjʊˈfæktʃə/
stretch /stɹɛtʃ/
cooperation /kowɑpəˈɹejʃən/
expectation /ɛkspɛkˈteɪʃən/
launch /lɔːntʃ/
objection /əbˈdʒɛkʃən/
qualification /kwɒlɪfɪˈkeɪʃn/
auction /ˈɔːkʃən/
fortunate /ˈfɔːt͡ʃənɪt/
/ˈfɔːt͡ʃənət/
sunshine /ˈsʌnʃaɪn/
aggression /əˈɡɹɛʃən/
petition /pəˈtɪ.ʃən/
ash /ˈæʃ/
architectural /ˈɑɹkɪtɛktʃəɹəl/
/ˈɑɹkɪtɛktjəɹəl/
restriction /ɹɪˈstɹɪkʃən/
spatial /ˈspeɪʃəl/
caution /ˈkɔːʃn/
abortion /əˈbɔɹ.ʃn̩/
charm /tʃɑɹm/
documentation /ˌdɑkjəmənˈteɪʃən/
punch /pʌntʃ/
shake /ˈʃeɪk/
questionnaire /ˌkwɛs.t͡ʃəˈnɛ͡ɹ/
bunch /ˈbʌntʃ/
negotiation /nɨˌɡowʃiˈejʃn̩/
abolition /ˌæb.əˈlɪʃ.n̩/
patience /ˈpeɪʃəns/
relaxation /ˌɹilækˈseɪʃən/
/ˌɹɪlækˈseɪʃən/
confirmation /kɑnfɚˈmeɪʃən/
unconscious /ˌʌnˈkɒnʃəs/
fetch /fɛtʃ/
valuation /ˌvæ.ljuːˈeɪ.ʃən/
shed /ʃɛd/
clash /ˈklaʃ/
/ˈklæʃ/
chapman /ˈtʃæpmən/
preservation /pɹɛ.zɜɹˈveɪ.ʃən/
salvation /sælˈveɪʃən/
destination /dɛstɪˈneɪʃən/
cautious /ˈkɔːʃəs/
confidential /ˌkɑːnfɪˈdenʃl/
shepherd /ˈʃɛp.əɹd/
foolish /ˈfuː.lɪʃ/
delicious /dɪˈlɪʃəs/
shoe /ʃuː/
cheerful /ˈtʃɪɹfəl/
portion /ˈpɔɹʃən/
practitioner /pɹækˈtɪʃənə/
immigration /ɪmɪˈɡɹeɪʃn/
submission /səbˈmɪʃən/
evolutionary /ˌiːvəˈl(j)uːʃənɹi/
/ˌevəˈl(j)uːʃənɹi/
arbitrary /ˈɑː.bɪ.tʃ(ɹə).ɹi/
calculation /kælkjuˈleɪʃən/
temptation /tɛmpˈteɪʃən/
politician /ˈpɒl.ɪ.tɪʃ.ən/
modification /ˌmɑdɪfɪˈkeɪʃən/
shy /ʃaɪ/
configuration /kǝnfigǝ'reiʃn/
ashamed /əˈʃeɪmd/
invention /ɪnˈvɛnʃən/
vegetation /ˌvɛd͡ʒəˈteɪʃən/
expedition /ɛkspəˈdɪʃən/
injection /ɪn.ˈdʒɛk.ʃən/
confrontation /ˌkɒnfɹənˈteɪʃən/
infrastructure /ˈɪnfɹəˌstɹʌk(t)ʃɚ/
marsh /mɑɹʃ/
shield /ʃiːld/
threshold /ˈθɹeʃhəʊld/
/ˈθɹeʃəʊld/
aviation /eɪviˈeɪʃən/
lecturer /ˈlɛktʃəɹɚ/
absorption /əbˈzɔːp.ʃn̩/
/əbˈsɔːp.ʃn̩/
sheriff /ˈʃɛɹɪf/
/ˈʃɛɹəf/
brochure /bɹoʊˈʃʊɚ/
/bɹoʊˈʃɝ/
texture /ˈtɛkstʃə(ɹ)/
admiration /ˌæd.mɚˈeɪʃ.ən/
chase /tʃeɪs/
decoration /ˌdɛkəˈɹeɪʃən/
limitation /lɪmɪˈteɪʃən/
assure /əˈʃʊə/
/əˈʃɔː/
revelation /ɹɛvəˈleɪʃən/
shaw /ʃɔː/
scholarship /ˈskɒləʃɪp/
passionate /ˈpæʃənɪt/
/ˈpæʃənət/
recreation /ɹɛkɹiˈeɪʃən/
domination /ˌdɒməˈneɪʃən/
consortium /kənˈsɔː(ɹ).ʃəm/
/kənˈsɔː(ɹ).ti.əm/
accumulation /ə.ˌkjum.jə.ˈle.ʃən/
repetition /ɹɛpəˈtɪʃən/
chalk /t͡ʃɔːk/
detection /dəˈtɛkʃən/
disruption /dɪsˈɹʌpʃən/
/dɪzˈɹʌpʃən/
/dɪzˈɹʊpʃən/
statue /ˈstæ.tʃuː/
virtual /ˈvɜːtʃuəl/
cherry /ˈt͡ʃɛɹi/
detention /dɪˈtɛnʃən/
luxury /ˈlʌk.ʃə.ɹi/
shaft /ʃɑːft/
vicious /ˈvɪʃəs/
butcher /ˈbʊtʃ.ə(ɹ)/
manipulation /ˈmən.ɪpˌjʊu.leɪ.ʃʌn/
exchequer /ˈɛksˌt͡ʃɛ.kɚ/
assertion /əˈsɜːʃən/
catch /kæt͡ʃ/
/kɛt͡ʃ/
torch /tɔː(ɹ)tʃ/
deprivation /dɛp.ɹɪ.veɪʃən/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list