Words containing the phoneme voiceless palato-alveolar affricate /t͡ʃ/ (500)

Showing only 500 items. 1,320 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

37.88%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
actually /ˈæk.tʃʊ.ə.li/
/ˈæk.ʃə.li/
research /ɹəˈsɜːtʃ/
/ˈɹiː.sɜːtʃ/
question /ˈkwɛst͡ʃən/
/ˈkwɛstjən/
/ˈkwɛʃt͡ʃən/
child /t͡ʃaɪld/
church /t͡ʃɜːt͡ʃ/
century /ˈsɛn.t͡ʃə.ɹiː/
nature /ˈneɪtʃə/
march /mɑːtʃ/
chapter /ˈt͡ʃæptə/
natural /ˈnæt͡ʃ.ə.ɹəl/
future /ˈfjuːt͡ʃə/
structure /ˈstɹʌktʃə(ɹ)/
/ˈstɹɐktʃə(ɹ)/
chance /tʃæns/
choice /tʃɔɪs/
change /t͡ʃeɪnd͡ʒ/
chairman /ˈtʃɛːmən/
charge /t͡ʃɑːd͡ʒ/
picture /ˈpɪktʃə/
eventually /ɪ.ˈvɛn.t͡ʃuː.ə.li/
/ɪ.ˈvɛn.tjʊ.li/
teacher /ˈtit͡ʃɚ/
culture /ˈkʌlt͡ʃɚ/
exchange /ɛkstʃeɪndʒ/
speech /ˈspiːtʃ/
kitchen /ˈkɪt͡ʃən/
/ˈkɪt͡ʃɪn/
chair /t͡ʃɛə(ɹ)/
achieve /əˈtʃiːv/
choose /t͡ʃuːz/
match /mætʃ/
reach /ɹiːt͡ʃ/
rich /ɹɪt͡ʃ/
cultural /ˈkʌlt͡ʃəɹl̩/
search /sɜːt͡ʃ/
china /tʃʌɪnə/
feature /ˈfiːtʃə/
branch /bɹɑːntʃ/
challenge /ˈtʃæl.ɪndʒ/
/ˈtʃæl.əndʒ/
literature /ˈlɪ.tə.ɹɪ.tʃə(ɹ)/
lunch /lʌnt͡ʃ/
temperature /ˈtɛmp(ə)ɹətʃə(ɹ)/
/ˈtɛmp(ə)ɹəˌtʃʊə(ɹ)/
/ˈtɛmpə(ɹ)tʃə(ɹ)/
/ˈtɛmpə(ɹ)ˌtʃʊə(ɹ)/
virtually /ˈvɚ.tʃwə.li/
naturally /ˈnætʃ(ə)ɹəli/
channel /ˈtʃænəl/
agriculture /ˈæɡɹɪˌkʌltʃə/
chief /tʃiːf/
beach /bit͡ʃ/
charity /ˈtʃɛɹəti/
/ˈtʃæɹɪti/
chain /ˈt͡ʃeɪn/
chest /t͡ʃɛst/
chancellor /ˈtʃɑːnsələ/
furniture /ˈfɜːnɪtʃə/
thatcher /ˈθæt͡ʃ.ə(ɹ)/
championship /ˈtʃæmpi.ənʃɪp/
mixture /ˈmɪkstʃɚ/
champion /ˈtʃæm.pi.ən/
/ˈtʃæmp.jən/
achievement /əˈtʃiːvmənt/
breach /bɹiːtʃ/
purchase /ˈpɝtʃəs/
coach /kəʊtʃ/
/kʰəʊ̯tʃ/
chamber /ˈtʃeɪmbə(ɹ)/
childhood /ˈtʃaɪldhʊd/
teach /tiːt͡ʃ/
watch /wɒt͡ʃ/
pitch /pɪtʃ/
cheese /t͡ʃiːz/
touch /tʌt͡ʃ/
/tʰɐt͡ʃ/
spiritual /ˈspɪɹɪtʃʊəl/
/ˈspɪɹɪtjʊəl/
mutual /ˈmjuːt͡ʃuəl/
charter /ˈtʃɑːtə/
chapel /ˈtʃɑː.pəl/
fortune /ˈfɔːtʃuːn/
chocolate /ˈt͡ʃɒk(ə)lɪt/
/ˈt͡ʃɒk(ə)lət/
chicken /ˈt͡ʃɪkɪn/
cheque /tʃɛk/
bench /bɛntʃ/
literally /ˈlɪt͡ʃɹəli/
gesture /ˈd͡ʒest͡ʃə/
/ˈdʒɛs.tʃə(ɹ)/
venture /ˈvɛn.t͡ʃɚ/
merchant /ˈmɝtʃənt/
check /t͡ʃɛk/
creature /ˈkɹiːt͡ʃə/
manufacturer /ˌmænjuˈfæktʃɚ(ɹ)ɚ/
chip /tʃɪp/
cheek /tʃiːk/
inch /ɪntʃ/
lecture /ˈlɛk.t͡ʃə/
approach /əˈpɹoʊt͡ʃ/
switch /swɪtʃ/
chart /tʃɑɹt/
statute /ˈstætʃuːt/
archbishop /ɑː(ɹ)tʃ.bɪʃ.əp/
patch /pætʃ/
chap /tʃæp/
chin /tʃɪn/
adventure /ədˈvɛnt͡ʃɚ/
/ædˈvɛnt͡ʃɚ/
maturity /məˈt͡ʃʊəɹəti/
/məˈtjʊəɹəti/
manufacture /ˌmænjʊˈfæktʃə/
stretch /stɹɛtʃ/
launch /lɔːntʃ/
fortunate /ˈfɔːt͡ʃənɪt/
/ˈfɔːt͡ʃənət/
architectural /ˈɑɹkɪtɛktʃəɹəl/
/ˈɑɹkɪtɛktjəɹəl/
charm /tʃɑɹm/
punch /pʌntʃ/
questionnaire /ˌkwɛs.t͡ʃəˈnɛ͡ɹ/
bunch /ˈbʌntʃ/
fetch /fɛtʃ/
chapman /ˈtʃæpmən/
cheerful /ˈtʃɪɹfəl/
arbitrary /ˈɑː.bɪ.tʃ(ɹə).ɹi/
lecturer /ˈlɛktʃəɹɚ/
texture /ˈtɛkstʃə(ɹ)/
chase /tʃeɪs/
chalk /t͡ʃɔːk/
statue /ˈstæ.tʃuː/
virtual /ˈvɜːtʃuəl/
cherry /ˈt͡ʃɛɹi/
butcher /ˈbʊtʃ.ə(ɹ)/
exchequer /ˈɛksˌt͡ʃɛ.kɚ/
catch /kæt͡ʃ/
/kɛt͡ʃ/
torch /tɔː(ɹ)tʃ/
bitch /bɪt͡ʃ/
legislature /ˈlɛdʒɪsleɪtʃɚ/
attach /əˈtætʃ/
chamberlain /t͡ʃæmbɚlɪn/
duchess /ˈdʌ.tʃəs/
batch /bæt͡ʃ/
attachment /əˈtætʃmənt/
franchise /ˈfɹænt͡ʃaɪ̯z/
arch /ɑːtʃ/
chiefly /ˈtʃiːf.li/
stitch /stɪt͡ʃ/
moisture /ˈmɔɪstʃɚ/
gooch /ɡuːtʃ/
armchair /ˈɑː(ɹ)mtʃɛə(ɹ)/
chill /tʃɪl/
chimney /tʃɪmni/
/tʃɪməni/
mutually /ˈmjutʃuəli/
handkerchief /ˈhaŋkətʃiːf/
/ˈhaŋkətʃɪf/
chess /tʃɛs/
fletcher /ˈflɛtʃ.ə(ɹ)/
duchy /ˈdʌtʃi/
picturesque /pɪktʃəˈɹɛsk/
wheelchair /ˈwiːltʃɛə(ɹ)/
chile /ˈtʃaɪl/
wretched /ˈɹɛtʃɪd/
witch /wɪtʃ/
ditch /dɪtʃ/
trench /tɹɛntʃ/
ritual /ˈɹɪ.tʃu.əl/
posture /ˈpɒstʃə/
porch /pɔːtʃ/
orchard /ˈɔː(ɹ).tʃəd/
/ˈɔː(ɹ).tʃɜː(ɹ)d/
charcoal /ˈtʃɑː.kəʊl/
perpetual /pɚˈpɛtʃuəl/
digestion /daɪˈdʒɛstʃən/
/dɨˈdʒɛstʃən/
exhaustion /ɪɡˈzɔːs.tʃən/
couch /kaʊtʃ/
capture /ˈkæp.t͡ʃɚ/
hatch /hætʃ/
questionable /ˈkwɛst͡ʃənəbl̩/
bach /bætʃ/
cheaply /ˈtʃiːpli/
concerto /kənˈtʃɛɹtoʊ/
childish /ˈtʃaɪldɪʃ/
adventurous /ædˈvɛn.tʃɚ.ʌs/
chaplain /tʃæp.lɪn/
curvature /ˈkɝ.və.tʃɚ/
chestnut /ˈtʃɛs.nʌt/
/ˈtʃɛst.nʌt/
fixture /ˈfɪkstʃɚ/
bachelor /ˈbætʃ.ə.lə(ɹ)/
discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/
beech /biːt͡ʃ/
voucher /ˈvaʊtʃə(ɹ)/
scratch /skɹætʃ/
fracture /ˈfɹæk.tʃɚ/
mischief /ˈmɪstʃɪf/
/ˈmɪʃtʃɪf/
chat /tʃæt/
peach /piːt͡ʃ/
birch /bɝtʃ/
misfortune /mɪsˈfɔɹtʃən/
treacherous /ˈtɹɛtʃəɹəs/
chancery /ˈt͡ʃɑːnsəɹɪ/
/ˈt͡ʃænsəɹɪ/
checklist /ˈtʃɛklɪst/
luncheon /ˈlʌntʃ.ən/
roach /ɹəʊtʃ/
chilly /ˈtʃɪl.i/
interchange /ˈɪntə(ɹ).tʃeɪndʒ/
cheeky /ˈtʃiːki/
combustion /kəmˈbʌs.tʃən/
pouch /paʊt͡ʃ/
chassis /ˈtʃæsi/
/ˈʃæsi/
scotch /skɒtʃ/
patchy /ˈpætʃi/
chuck /tʃʌk/
stew /stʃʉː/
witchcraft /ˈwɪtʃkɹæft/
catchment /ˈkatʃmənt/
chew /t͡ʃuː/
chunk /t͡ʃʌŋk/
habitual /həˈbɪtʃuəl/
/həˈbɪtʃwəl/
punctuation /pʌŋk.tʃuˈeɪ.ʃən/
finch /fɪntʃ/
macho /ˈmætʃəʊ/
chick /t͡ʃɪk/
hitch /hɪtʃ/
cheat /tʃiːt/
chop /tʃɒp/
chub /tʃʌb/
mischievous /ˈmɪs.t͡ʃɪ.vəs/
cheer /t͡ʃɪə(ɹ)/
snatch /snætʃ/
parchment /ˈpɑːtʃmənt/
chatter /ˈtʃætə/
chunky /ˈtʃʌŋki/
merchandise /ˈmɝtʃənˌdaɪs/
/ˈmɝtʃənˌdaɪz/
despatch /dɪˈspætʃ/
staunch /stɔːntʃ/
sumptuous /ˈsʌmpt͡ʃuəs/
spirituality /ˌspɪ.ɹə.tʃuˈæ.lə.tɪ/
cheerio /ˈtʃɪəɹ.i.əʊ/
contemptuous /kənˈtɛmp.tʃu.əs/
/kənˈtɛmp.tju.əs/
chad /tʃæd/
achievable /əˈtʃivəbəl/
champ /t͡ʃæmp/
spinach /spɪnɪt͡ʃ/
/spɪnɪd͡ʒ/
treachery /ˈtɹɛtʃəɹi/
chilli /ˈt͡ʃɪli/
speechless /ˈspiːtʃ.lɪs/
brooch /bɹəʊtʃ/
cello /ˈtʃɛləʊ/
leech /liːtʃ/
ingestion /ɪnˈdʒɛstʃən/
interchangeable /ɪntɚˈtʃeɪndʒəbl̩/
/ɪɾ̃ɚˈtʃeɪndʒəbl̩/
acupuncture /ˈæ.kju.ˌpʌŋk.t͡ʃɝ/
caricature /ˈkæɹɪkətʃʊɚ/
/kəˈɹɪkətʃʊɚ/
perch /pɜːtʃ/
pinch /pɪntʃ/
righteous /ˈɹaɪtʃəs/
choke /t͡ʃəʊk/
righteousness /ˈɹaɪt͡ʃəsnəs/
multicultural /ˌmʌltiˈkʌltʃəɹəl/
stretcher /ˈstɹɛtʃə/
chimpanzee /tʃɪmˈpæn.zi/
/ˌtʃɪm.pənˈziː/
/ˌtʃɪm.pænˈziː/
welch /wɛltʃ/
conjecture /kənˈd͡ʒɛk.t͡ʃə(ɹ)/
chuckle /ˈt͡ʃʌkəl/
juncture /ˈdʒʌŋk.tʃə(ɹ)/
enrich /ɪnˈɹɪt͡ʃ/
aperture /ˈæp.ə.tʃə(ɹ)/
/ˈæp.ə.tjʊə(ɹ)/
torrential /təˈɹɛn.tʃəl/
/tɒɹˈɛn.tʃəl/
nomenclature /nəʊˈmɛn.klətʃə/
sketch /skɛtʃ/
celestial /səˈlɛst͡ʃəl/
chancel /ˈtʃɑːnsəl/
unchecked /ʌnˈtʃɛkt/
winch /wɪntʃ/
cheddar /ˈtʃɛdə(ɹ)/
leach /liːtʃ/
tortuous /ˈtɔːt͡ʃuːəs/
chum /tʃʌm/
disenchantment /ˌdɪsɪnˈtʃɑːntmənt/
/ˌdɪsɪnˈtʃæntmənt/
reproach /ɹɪˈpɹəʊtʃ/
chore /tʃɔː/
contemptuously /kənˈtɛmp.tʃu.əs.li/
/kənˈtɛmp.tju.əs.li/
fluctuation /flʌktʃuːˈeɪʃən/
ranch /ɹæntʃ/
virtuoso /ˌvɜ.tʃuˈəʊ.səʊ/
puncture /ˈpʌŋktʃə/
detach /dɪˈtætʃ/
thatch /θætʃ/
adventurer /ædˈvɛn.tʃɚ.ɚ/
chastity /ˈtʃæstɪti/
/ˈtʃæstɪɾi/
childlike /ˈtʃaɪldlaɪk/
chubby /ˈtʃʌbi/
brainchild /ˈbɹeɪn.tʃaɪld/
posthumous /ˈpɒs.tʃə.məs/
/ˈpɒs.tʃʊ.məs/
rupture /ˈɹʌptʃə/
watcher /ˈwɒtʃə(ɹ)/
ouch /ˈaʊtʃ/
crouch /kɹaʊt͡ʃ/
vulture /ˈvʌltʃə/
searcher /ˈsɜːt͡ʃə/
chopper /ˈtʃɒp.ə/
ostrich /ˈɒs.tɹɪt͡ʃ/
/ˈɒs.tɹɪd͡ʒ/
starch /stɑɹtʃ/
crutch /kɹʌtʃ/
horticulture /ˈhɔː.tɪˌkʌl.tʃə(ɹ)/
twitch /twɪt͡ʃ/
screech /skɹiːtʃ/
hunch /hʌntʃ/
chalice /ˈtʃæl.ɪs/
sketchy /ˈskɛtʃi/
archery /ɑɹtʃəɹiː/
/ɑːtʃəɹiː/
chainsaw /ˈt͡ʃeɪn.ˌsɔː/
chaste /tʃeɪst/
urchin /ˈɝ.tʃɪn/
wrench /ɹɛnt͡ʃ̩̩/
chieftain /ˈtʃiːf.tən/
/ˈtʃif.tən/
/ˈtʃif.tin/
chink /tʃɪŋk/
outreach /ˈaʊtɹiːtʃ/
launcher /ˈlɔːntʃ.ə/
touchdown /ˈtʌtʃdaʊn/
detachable /dətætʃəbl̩/
/diːtætʃəbl̩/
touchy /ˈtʌtʃi/
chaser /tʃeɪsə/
crunchy /ˈkɹʌntʃi/
accentuate /əkˈsen.tʃu.eɪt/
/æk.ˈsen.tʃu.ˌeɪt/
tranche /tɹæntʃ/
cha /tʃɑː/
voluptuous /vəˈlʌp.tʃu.əs/
lech /lɛtʃ/
charger /ˈtʃɑːdʒə/
churlish /ˈtʃɜːlɪʃ/
clutch /klʌt͡ʃ/
evidential /ˌɛ.vɪˈdən.tʃəl/
petulant /ˈpɛtʃələnt/
/ˈpɛtjələnt/
pitcher /ˈpɪtʃɚ/
wench /wɛntʃ/
chant /tʃɑːnt/
/tʃænt/
ketchup /ˈkɛtʃ.əp/
rapturous /ˈɹæp.tʃəɹ.əs/
kitsch /kɪtʃ/
nutshell /ˈnʌtʃel/
ratchet /ˈɹætʃɪt/
itch /ɪt͡ʃ/
dutch /dʌtʃ/
statuary /ˈstæ.tʃʊə.ɹi/
truncheon /ˈtɹʌntʃən/
vouch /ˈvaʊtʃ/
satchel /ˈsætʃəl/
cheetah /ˈtʃiːtə/
itchy /ˈɪtʃi/
poacher /ˈpoʊ.tʃɚ/
cheapness /ˈtʃiːpnəs/
dispatch /dəˈspætʃ/
eschew /ɛsˈtʃuː/
impetuous /imˈpɛtʃuəs/
retrenchment /ɹɪˈtɹentʃ.mənt/
ritualistic /ˌɹɪt͡ʃuəˈlɪstɪk/
amateurish /ˈæ.mə.tʃʊɚ.ɪʃ/
/ˈæ.mə.tjʊɚ.ɪʃ/
chaff /tʃæf/
/tʃɑːf/
immaturity /ɪməˈtʃʊɹɪti/
latch /lætʃ/
poach /ˈpoʊtʃ/
charmer /ˈtʃɑɹmɚ/
machismo /mɑːˈtʃiz.moʊ/
/məˈtʃiz.moʊ/
titch /tɪtʃ/
wretch /ɹɛtʃ/
multiculturalism /mʌltɪˈkʌltʃəɹəlɪz(ə)m/
chintz /tʃɪnts/
crotch /kɹɑtʃ/
microchip /ˈmaɪkɹoʊˌtʃɪp/
catchy /ˈkætʃi/
/ˈkɛtʃi/
hutch /hʌtʃ/
mulch /mʌltʃ/
tangential /tænˈdʒɛn.tʃəl/
tench /tɛnt͡ʃ/
catcher /ˈkætʃ.ə(ɹ)/
chaplaincy /ˈtʃæp.lɪn.si/
chow /tʃaʊ/
crunch /kɹʌntʃ/
gargantuan /ɡɑɹˈɡæn.tʃu.ən/
chatty /ˈtʃæti/
/ˈtʃæɾi/
checker /ˈtʃɛkə/
churn /tʃɜː(ɹ)n/
encroach /ɛnˈkɹəʊtʃ/
/ɪnˈkɹəʊtʃ/
chit /t͡ʃɪt/
choo /tʃuː/
discomfiture /dɪsˈkʌmfɪtʃə(ɹ)/
/dɪsˈkʊmfɪtʃə/
larch /ˈlɑːtʃ/
watchmaker /ˈwɔtʃˌmeɪkə/
miniature /ˈmɪn(ɪ)ətʃə(ɹ)/
chard /tʃɑːd/
paunch /pɔːntʃ/
butch /bʊtʃ/
munch /mʌntʃ/
nurture /ˈnɜːɹ.tʃəɹ/
chattel /ˈtʃæt.əl/
chutney /ˈtʃʌtni/
/ˈtʃətni/
debauchery /dɪˈbɔː.t͡ʃə.ɹi/
quench /kwɛnt͡ʃ/
swatch /swɒtʃ/
bitchy /ˈbɪtʃi/
quintessentially /ˌkwɪntɛˈsɛntʃəli/
situate /ˈsɪt͡ʃueɪt/
cherub /ˈtʃɛɹəb/
pitchfork /ˈpɪtʃˌfɔɹk/
cappuccino /ˌkæpəˈtʃinoʊ/
chancellery /ˈtʃɑːnt.səl.ɹi/
lecherous /ˈlɛtʃəɹəs/
chime /ˈtʃaɪm/
chirpy /ˈtʃɜː(ɹ)pi/
hunchback /ˈhʌntʃbæk/
anchovy /ˈæn.tʃə.vi/
/ˈæn.tʃəʊ.vi/
/ænˈtʃəʊ.vi/
flatulence /ˈflætʃələn(t)s/
perchance /pɜː(ɹ)ˈtʃɑːns/
antechamber /ˈæntiˌt͡ʃeɪmbə/
britches /bɹɪtʃəz/
chili /ˈt͡ʃɪli/
effectual /iˈfɛktʃuəl/
raunchy /ˈɹɔːntʃi/
archdiocese /ˌɑːtʃˈdaɪ.ə.sɪs/
ching /ˈtʃɪŋ/
congratulatory /kɒŋˌɡɹætʃuːˈleɪtəɹiː/
postural /ˈpɒstʃəɹəl/
breech /bɹiːtʃ/
chambermaid /ˈtʃeɪm.bə(ɹ).meɪd/
mutch /mʌt͡ʃ/
rematch /ɹiːˈmætʃ/
chewy /ˈtʃuː.i/
titular /ˈtɪtʃəlɚ/
chaffinch /ˈt͡ʃæfɪnt͡ʃ/
ciao /tʃaʊ/
recapitulate /ɹiːkəˈpɪtʃʊleɪt/
witcher /ˈwɪtʃɚ/
cheroot /tʃəˈɹuːt/
counterfactual /ˌkaʊntɚˈfæktʃuəl/
marcher /ˈmɑːtʃə/
putsch /pʊtʃ/
chihuahua /tʃɪ.waʊ(w).ə/
pincher /ˈpɪntʃə/
chine /tʃaɪn/
chippy /ˈtʃɪpi/
conventionality /kənventʃʌˈnælɪtɨ/
glitch /ɡlɪtʃ/
lynch /lɪntʃ/
chai /tʃaɪ/
cheesy /ˈtʃiːzi/
choker /ˈtʃəʊkə/
conch /kɒntʃ/
/kɒŋk/
nightshade /ˈnaɪtʃeɪd/
unctuous /ˈʌnktʃuəs/
scorch /skɔːtʃ/
tincture /ˈtɪŋk.tʃə/
chintzy /ˈtʃɪnt.si/
entrench /ɪnˈtɹɛntʃ/
/ɛnˈtɹɛntʃ/
tarantula /təˌɹænt͡ʃələ/
artichoke /ˈɑɹ.tɪˌtʃəʊk/
chastise /tʃæˈstaɪz/
entablature /ɛnˈtæ.blə.tʃɚ/
impeach /ɪmˈpiːtʃ/
oystercatcher /ˈɔɪstə.ˌkætʃə/
panchayat /panˈt͡ʃʌɪət/
switchable /ˈswɪtʃəbəl/
bencher /ˈbɛntʃə(ɹ)/
decrepitude /dɪˈkɹɛpɪtʃuːd/
kerchief /ˈkɝ.tʃɪf/
/ˈkɝ.tʃif/
beseech /bɪˈsiːt͡ʃ/
chummy /ˈtʃʌmɪ/
monoculture /ˈmɒnəˌkʌlt͡ʃə(ɹ)/
poncho /ˈpɒn.tʃəʊ/
enchant /ɛnˈtʃænt/
haunch /hɔːntʃ/
/hɒntʃ/
hooch /hutʃ/
patchouli /pəˈtʃuli/
pochard /ˈpəʊtʃəd/
/ˈpɒtʃəd/
scorcher /ˈskɔː(ɹ).tʃə(ɹ)/
accentuation /ˌæk.ˌsɛn.tʃə.ˈweɪ.ʃən/
/ˌɪk.ˌsɛn.tʃə.ˈweɪ.ʃən/
backchat /ˈbæk.tʃæt/
bestiality /ˈbɛstʃəlˌlɪtɪ/
brunch /bɹʌntʃ/
chafe /tʃeɪf/
tetchy /ˈtɛtʃi/
apparatchik /apəˈɹatʃɪk/
chesty /ˈtʃɛsti/
lecher /lɛtʃə(ɹ)/
riche /ɹɪtʃ/
catchword /ˈkætʃwɜːd/
chary /ˈtʃɛəɹi/
etch /ɛtʃ/
schoolchild /ˈskuːltʃaɪld/
accentual /æk.ˈsɛn.tʃu.əl/
/æk.ˈsɛntʃ.ə.wəl/
/æk.ˈsɛntʃ.wəl/
barbiturate /ˌbɑː(ɹ)ˈbɪtʃəɹɪt/
/ˌbɑː(ɹ)ˈbɪtʃəɹeɪt/
/ˌbɑɹbɪˈt(j)ʊəɹɪt/
/ˌbɑɹbɪˈt(j)ʊəɹeɪt/
blowtorch /ˈbləʊˌtɔːtʃ/
chastisement /ˈtʃæstəzmənt/
/ˈtʃæstɪzmənt/
/tʃæˈstaɪzmənt/
chetnik /ˈtʃɛtnɪk/
childe /tʃaɪld/
retch /ɹɛtʃ/
chirp /tʃɜː(ɹ)p/
chump /tʃʌmp/
cinch /sɪntʃ/
peachy /ˈpiːtʃi/
zilch /zɪltʃ/
chancer /ˈtʃæn.sə(ɹ)/
char /tʃɑː/
escutcheon /ɪˈskʌtʃən/
hatchery /ˈhætʃəɹi/
lechery /ˈlɛtʃ.əɹ.i/
pilchard /ˈpɪl.tʃəd/
aitch /eɪtʃ/
birdwatcher /ˈbɜː(ɹ)dˌwɒtʃ.ɘ(ɹ)/
chamfer /ˈtʃæm.fɚ/
chervil /ˈtʃɜː(ɹ)vɪl/
chested /ˈtʃɛst.ɪd/
chia /ˈtʃiːə/
nurturance /ˈnəːtʃəɹəns/
blotch /blɒtʃ/
chide /tʃaɪd/
dispatcher /ˈdɪs.pætʃ.ə(ɹ)/
gaucho /ˈɡaʊtʃoʊ/
hopscotch /ˈhapˌskatʃ/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list