Words containing the phoneme voiceless labialized velar approximant /hw/ (44)Word Pronunciation (IPA)
why /ʍaɪ/
/waɪ/
when /ʍɛn/
/wɛn/
while /ʍaɪl/
elsewhere /ˌɛlsˈʍɛːə/
whim /ʍɪm/
whence /ʍɛns/
overwhelm /ˌəʊvəˈʍɛlm/
/ˌəʊvəˈwɛlm/
whisker /ʍɪskə(r)/
/wɪskə(r)/
whey /ʍeɪ/
/weɪ/
whither /ˈʍɪðɚ/
wheelhouse /ˈʍiːlˌhaʊs/
whoosh /ʍʊʃ/
/wʊʃ/
/ʍuːʃ/
/wuːʃ/
whig /ʍɪɡ/
wheedle /ˈʍiː.dəl/
whimbrel /ˈʍɪmbɹɜl/
whoopee /ʍuːpi/
/ʍʊpi/
/wʊpiː/
whinger /ˈʍɪnd͡ʒə(ɹ)/
narwhal /ˈnɑːʍəl/
/ˈnɑːwəl/
/ˈnɑːˌʍeɪl/
/ˈnɑːˌweɪl/
whitey /ˈʍaɪti/
whenceafter /ʍɛnsˈɑːftə/
/ʍɛnsˈæftə/
whenceforth /ˌʍensˈfɔ(ɹ)θ/
whelm /ʍɛlm/
wheresoe'er /ˌʍɝ.səʊˈɛːɹ/
wheresoeer /ˌʍɝ.səʊˈɛːɹ/
wherethan /ʍɛəˈðæn/
whew /hwjuː/
wherealong /ˌʍɛː.əˈlɒŋ/
anywhence /ˈɛn.ɪ.ʍɛns/
Whig /ʍɪɡ/
elsewhen /ˈɛlsʍɛn/
/ɛlsˈʍɛn/
elsewhence /ˈɛlsʍɛns/
elsewhither /ˈɛlsʍɪðə/
huat ah /ˈhwʌt ɑː/
Hue /ˈhweɪ/
whipstaff /ˈʍɪpstɑːf/
/ˈwɪpstɑːf/
Putonghua /ˌpuːtɔːŋˈhwɑː/
reinvent the wheel /ˌɹiːɪnˈvɛnt ðə ˈhwiːl/
Tilt-A-Whirl /ˈtɩlt ǝ ˌʰʍɩɹl̩/
Whitsun /ˈʍɪt.sən/
whomp /ʍɒmp/
wha gwan /ˈhwɑː ˈɡwɑːn/
whatever /ʍɒtˈɛvə/
wheek /ʍiːk/
wolf whelp /ˈwʊlfʍɛlp/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list