Words containing the phoneme voiceless glottal fricative /h/ (500)

Showing only 500 items. 2,367 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

21.12%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
he /ˈhiː/
have /hæv/
who /huː/
him /ˈhɪm/
how /haʊ/
here /hɪə(ɹ)/
/hɪː(ɹ)/
however /hɑʊˈɛvə/
house /haʊs/
high /haɪ/
perhaps /pəˈhæps/
head /hɛd/
hand /hænd/
home /(h)əʊm/
himself /hɪmˈsɛlf/
/ɪ̈msɛlf/
health /hɛlθ/
whole /həʊl/
/həʊɫ/
/hɒʊl/
/hɒʊɫ/
half /hɑːf/
behind /bɪˈhaɪnd/
/bəˈhaɪnd/
history /ˈhɪstəɹi/
/ˈhɪstɹi/
human /ˈ(h)juːmən/
/ˈ(ç)ju̟ːmən/
/ˈ(ç)ju̟ːmn̩/
herself /hɜːˈsɛlf/
/əsɛlf/
hard /hɑːd/
hospital /ˈhɒs.pɪ.tl̩/
hair /hɛə/
/hɛɚ/
heart /hɑːt/
hear /hɪə(ɹ)/
whom /huːm/
behaviour /bɪˈheɪvjə/
hall /hɔːl/
happy /ˈhæpiː/
/ˈhæpɪ/
hotel /(h)əʊˈtɛl/
husband /ˈhʌzbənd/
help /hɛlp/
heavy /ˈhɛvi/
highly /ˈhaɪli/
hot /hɒt/
hit /hɪt/
ahead /əˈhɛd/
happen /ˈhapən/
hardly /ˈhɑːdli/
huge /hjuːdʒ/
/çu̟ːd͡ʒ/
holiday /ˈhɒlɪdeɪ/
horse /hɔː(ɹ)s/
mhm /m̩ˈhm̩/
/m̩ˈm̥m̩/
hill /hɪl/
rock /IPAchar/
/ɹʷɔk/
hope /həʊp/
historical /hɪˈstɒɹɪkəl/
heat /hiːt/
hence /ˈhɛns/
hole /həʊl/
/həʊɫ/
/hɒʊl/
/hɒʊɫ/
somehow /ˈsʌmhaʊ/
behalf /bɪˈhæf/
/bɪˈhɑf/
heavily /ˈhɛvɪli/
household /ˈhaʊshəʊld/
height /haɪt/
hello /həˈləʊ̯/
/hɛˈləʊ̯/
healthy /ˈhɛl.θi/
hurt /hɜːt/
comprehensive /kɒmpɹɪˈhɛnsɪv/
helpful /ˈhɛlp.fəl/
everywhere /ɛv.ɹi.(h)weə(ɹ)/
alcohol /ˈæl.kə.hɒl/
hang /hæŋ/
holy /ˈhəʊli/
holder /ˈhəʊldə/
hat /hæt/
childhood /ˈtʃaɪldhʊd/
host /həʊst/
heaven /ˈhɛvən/
/hɛvn/
historic /(h)ɪˈstɒɹɪk/
hero /ˈhɪɹoʊ/
/ˈhiɹoʊ/
harm /hɑɹm/
wholly /ˈhəʊli/
/ˈhəʊ.lɪ/
/ˈhəʊlli/
/ˈhɒʊ̯ɫ.lɪ/
wherever /(h)wɛɹˈɛvɚ/
habit /ˈhæbɪt/
humour /ˈhjuːmɚ/
/ˈjuːmɚ/
hide /haɪd/
hardware /ˈhɑːdˌwɛə/
horror /ˈhɔɹɚ/
/ˈhoɚ/
harris /ˈhæɹɪs/
hopefully /ˈhəʊpfəli/
unhappy /ʌnˈhæpi/
harbour /ˈhɑːbə/
hungry /ˈhʌŋ.ɡɹi/
hey /heɪ/
happily /ˈha.pə.li/
behave /bɪˈheɪv/
/bəˈheɪv/
hierarchy /ˈhaɪə.ɹɑːɹ.kɪ/
/ˈhaɪɹ.ɑːɹ.kɪ/
hypothesis /haɪˈpɒθɪ̈sɪs/
happiness /ˈhæpinɪs/
/ˈhæpinəs/
hostile /ˈhɒstaɪl/
/ˈhɒstəl/
handsome /ˈhænsəm/
hitherto /ˈhɪðəˌtuː/
/ˌhɪðəˈtuː/
/ˈhɪðəˌtʰuː/
/ˌhɪðəˈtʰuː/
harsh /hɑɹʃ/
honey /ˈhʌni/
enhance /ɪnˈhɑːns/
ham /hæm/
hull /hʌl/
handful /ˈhæn(d)fʊl/
/ˈhæn(d)f(ə)l/
historian /hɪˈstɔəɹɪən/
heath /hiːθ/
hint /hɪnt/
hostility /hɒˈstɪlɪti/
horizon /həˈɹaɪzən/
inherent /ɪnˈhɪəɹənt/
/ɪnˈhɛɹənt/
hunter /ˈhʌntɚ/
/ˈhʌɾ̃ɚ/
hook /hʊk/
inheritance /ɪnˈhɛɹətəns/
humanity /hjuˈmænɪti/
/hjuˈmænɪɾi/
harmony /ˈhɑɹməni/
horizontal /ˌhɒɹɪˈzɒntəl/
hydrogen /ˈhaɪdɹədʒən/
likelihood /ˈlaɪklihʊd/
headmaster /ˈhɛdˌmæstɚ/
hut /hʌt/
handle /ˈhæn.dl/
hay /heɪ/
helicopter /ˈheliˌkɔptə(ɹ)/
hunger /ˈhʌŋɡɚ/
coherent /kəʊˈhɪəɹənt/
homeless /ˈhoʊmlɪs/
/ˈhoʊmləs/
hire /haɪə/
/ˈhaɪə/
heather /ˈhɛðɚ/
hatred /ˈheɪtɹɪd/
hip /hɪp/
horn /hɔːn/
greenhouse /ˈɡɹiːnˌhaʊs/
threshold /ˈθɹeʃhəʊld/
/ˈθɹeʃəʊld/
habitat /ˈhæbɪtæt/
hood /hʊd/
harvest /ˈhɑɹ.vɪst/
hammer /ˈhæm.ə(ɹ)/
holly /ˈhɒli/
highway /ˈhaɪweɪ/
heroin /ˈhɛɹoʊ.ɪn/
hemisphere /ˈhɛmɪsfɪə/
handy /ˈhæn.di/
hospitality /hɑs.pɪˈtæl.ɪ.ti/
hedge /hɛdʒ/
harmful /ˈhɑɹmfl̩/
hastily /ˈheɪstɪli/
homework /ˈhəʊmˌwɜːk/
hurry /ˈhʌ.ɹi/
helpless /ˈhɛlplɪs/
hazard /ˈhæzɚd/
hygiene /ˈhaɪdʒiːn/
headache /ˈhɛdeɪk/
heel /hiːl/
humble /ˈhʌmbəl/
hazel /ˈheɪzəl/
header /ˈhɛdə/
/ˈhɛdɚ/
hopeless /ˈhoʊplɪs/
heap /hiːp/
hardship /ˈhɑɹdˌʃɪp/
hepatitis /ˌhɛpəˈtaɪ̯tɪs/
beforehand /bɪˈfɔɹ.hænd/
halfway /hæfweɪ/
helmet /ˈhɛlmɪt/
farmhouse /ˈfɑːmhaus/
herd /hɜːd/
hierarchical /ˌhaɪəɹˈɑːkɪkəl/
homosexual /ˌhɒməʊˈsɛksjuːəl/
/ˌhɒməʊˈsɛkʃuːəl/
haven /ˈheɪvən/
harmless /ˈhɑɹmləs/
housewife /ˈhaʊs.waɪf/
hmm /hm̩/
/m̥m̩/
handkerchief /ˈhaŋkətʃiːf/
/ˈhaŋkətʃɪf/
hesitation /hɛzɪˈteɪʃən/
hart /hɑːt/
hobby /ˈhɒ.bi/
comprehension /kɒmpɹɪˈhɛnʃn̩/
halt /hɔːlt/
hockey /ˈhɒki/
prohibition /ˌpɹəʊ(h)ɪˈbɪʃən/
harassment /həˈɹæsmənt/
/ˈhæɹəsmənt/
headline /ˈhɛd.laɪn/
heroic /hɪˈɹoʊ.ɪk/
whisper /ˈ(h)wɪspɚ/
humiliation /hjuːˌmɪliˈeɪʃən/
handbag /ˈhændbæɡ/
mahogany /məˈhɒɡəni/
hesitate /ˈhɛzɪteɪt/
hurdle /ˈhɜːdəl/
huh /hʌ/
/hʌ̃/
hunt /hʌnt/
honeymoon /ˈhʌn.iˌmun/
hostel /ˈhɑstəl/
heater /ˈhitɚ/
hector /hɛk.tɚ/
overhead /ˈəʊvəˌhɛd/
apprehension /æp.ɹɪˈhɛn.ʃən/
authoritarian /ô.thŏr'ĭ.târ'ē.ən/
homogeneous /ˌhɒ.mə(ʊ)ˈdʒiː.nɪəs/
/ˌhəʊ.mə(ʊ)ˈdʒiː.nɪəs/
hare /hɛɚ/
/heɹ/
/heə/
hurricane /ˈhʌɹɪkən/
hypothetical /ˌhaɪpəˈθɛtɪkl/
cohesion /koʊˈhiʒən/
hatch /hætʃ/
hostage /hŏsʹtĭj/
anyhow /ˈɛn.i.haʊ/
/ˈæn.i.haʊ/
hereditary /həˈɹɛdɪt(ə)ɹi/
hormone /ˈhɔːməʊn/
homage /ˈhɒmɪdʒ/
/ˈɒmɪdʒ/
/ɒˈmɑːʒ/
humorous /ˈhjuːməɹəs/
hindsight /ˈhaɪndsaɪt/
hideous /ˈhɪd.iː.ʌs/
inherently /ɪnˈhɛɹəntli/
hen /hɛn/
heal /hiːl/
helplessly /ˈhɛlpləsli/
ho /həʊ/
hysterical /hɪ ˈstɛɹɪkəl/
sweetheart /ˈswiːtˌhɑːt/
haste /heɪst/
hollow /ˈhɒl.əʊ/
hairy /ˈhɛəɹi/
hooker /ˈhʊk.ə(ɹ)/
highlight /ˈhaɪ.ˌlaɪt/
hate /heɪt/
hearth /hɑːθ/
hardy /ˈhɑɹdi/
hospice /ˈhɑspɪs/
honda /ˈhɒndə/
inherit /ɪnˈhɛɹɪt/
heterosexual /ˌhɛtəɹəˈsɛkʃuəl/
/ˌhɛtəɹoʊˈsɛkʃuəl/
apartheid /əˈpɑːtheɪt/
/əˈpɑːthaɪt/
hawk /hɔːk/
herb /hɜːb/
cohort /ˈkəʊ.hɔː(ɹ)t/
hank /hæŋk/
humane /hjuːˈmeɪn/
harshly /ˈhɑːʃli/
incomprehensible /ɪnkɑmpɹəˈhɛnsɪbəl/
hypocrisy /hɪˈpɒkɹəsi/
heavenly /ˈhɛvənli/
comprehend /kɒmpɹɪˈhɛnd/
haze /heɪz/
hopper /ˈhɒp.ə(ɹ)/
adhere /ædˈhiɹ/
heady /ˈhɛdi/
hefty /ˈhɛfti/
havoc /ˈhæv.ək/
hegemony /hɪˈɡɛm.ə.ni/
/hɪˈdʒɛm.ə.ni/
hop /hɒp/
hackney /ˈhækni/
hymn /hɪm/
carbohydrate /kɑːbəʊˈhaɪdɹeɪt/
harness /ˈhɑː(ɹ).nəs/
henceforth /hɛnsˈfɔɹθ/
haemorrhage /ˈhɛməɹɪdʒ/
/ˈhɛmɹɪdʒ/
upheaval /ʌpˈhi.vəl/
hasty /ˈheɪsti/
uphold /ˌʌpˈhold/
haemoglobin /ˌhimoʊˈɡloʊbɪn/
/ˌhiməˈɡloʊbin/
downhill /ˌdaʊnˈhɪl/
shorthand /ˈʃɔɹt.hænd/
lighthouse /ˈlaɪthaʊs/
hind /haɪnd/
horrendous /həˈɹɛndəs/
hose /həʊz/
helper /ˈhɛlpɚ/
hype /haɪp/
heron /ˈhɛ.ɹən/
hub /hʌb/
brotherhood /ˈbɹʌðɚhʊd/
habitual /həˈbɪtʃuəl/
/həˈbɪtʃwəl/
humidity /hjuːˈmɪdɪti/
hinder /ˈhɪndə/
holt /hɒlt/
/həʊlt/
hassle /ˈhæsl/
heterogeneous /hɛ.tə.ɹə.ˈdʒiː.niː.əs/
/hɛ.tə.ˈɹo.dʒə.nəs/
/ˈhɛt.ɹə.dʒiː.nəs/
/ˈhɛt.ɹəʊ.dʒiː.nəs/
livelihood /ˈlʌɪvlɪhʊd/
unhealthy /ʌnˈhɛl.θi/
harp /hɑːp/
harrow /ˈhæɹəʊ/
hysteria /hɨˈstɛɹijə/
/hɨˈstɪɹijə/
hitch /hɪtʃ/
hooded /ˈhʊdɪd/
helm /hɛlm/
haphazard /ˌhæpˈhæz.əd/
hooper /huːpəɹ/
/huːpɚ/
/hʊpɚ/
hoover /ˈhuːvə(ɹ)/
hydraulic /haɪˈdɹɒlɪk/
cohesive /ˈkəʊ.hiː.sɪv/
haulage /hɔːlədʒ/
hereby /hɪəˈbʌɪ/
headland /ˈhɛdlənd/
hale /heɪl/
hedgehog /ˈhɛdʒhɒɡ/
holistic /həʊˈlɪs.tɪk/
inhabit /ɪnˈhæbɪt/
hangover /ˈhæŋoʊvɚ/
homely /ˈhəʊmli/
hound /haʊnd/
know-how /ˈnəʊ.haʊ/
unhelpful /ʌnˈhɛlpfəl/
haunt /hɔːnt/
behold /bɪˈhəʊld/
whore /hɔː/
overhaul /ˈəʊvəˌhɔːl/
heyday /ˈheɪdeɪ/
histamine /ˈhɪstəmiːn/
haul /hɔːl/
hive /haɪv/
hi-fi /ˈhaɪˌfaɪ/
hoarse /hɔɹs/
withhold /wɪθˈhəʊld/
/wɪðˈhəʊld/
anatomical /æn.əˈtɑm.ɪc.ʌl/
hogg /hɒɡ/
hazy /ˈheɪzi/
hum /ˈhʌm/
hangar /ˈhæŋə/
prohibit /pɹəˈhɪbɪt/
/pɹəʊˈhɪbɪt/
horrid /ˈhɒɹɪd/
helium /ˈhiːli.əm/
hue /hjuː/
/çu̟ː/
hybrid /ˈhaɪ.bɹɪd/
harem /ˈhɑːɹiːm/
/(ˌ)hɑːˈɹiːm/
/ˈhɛəɹəm/
heresy /ˈhɛɹəsi/
hallmark /ˈhɔlmɑɹk/
stronghold /ˈstɹɒŋhəʊld/
humid /ˈhjuːmɪd/
hick /hɪk/
hasten /ˈheɪs.ən/
hooligan /ˈhuː.lɪ.ɡən/
playhouse /ˈpleɪhaʊs/
helix /ˈhiːlɪks/
hinge /ˈhɪndʒ/
hogan /ˈhoʊ.ɡən/
herbal /ˈhɜːbəl/
manhood /ˈmænhʊd/
horseback /ˈhɔɹsˌbæk/
husky /ˈhʌs.ki/
wholesome /ˈhoʊlsəm/
hectare /ˈhɛktɛː/
/ˈhɛktɑː/
hail /heɪl/
hiss /hɪs/
hover /ˈhɒ.və(ɹ)/
hug /hʌɡ/
hapless /ˈhæplɪs/
husbandry /ˈhʌzbəndɹi/
inhuman /ɪnˈhjuːmən/
greyhound /ˈɡɹeɪhaʊnd/
hawthorn /ˈhɔː.θɔːn/
heartily /ˈhɑːtɪli/
uphill /ˈʌphɪl/
rehearse /ɹɪˈhɜːs/
wholeheartedly /ˌhəʊlˈhɑː(ɹ)t.ədli/
hydra /ˈhaɪdɹə/
holocaust /ˈhɒləkɔːst/
harrier /ˈhæɹi.ə(ɹ)/
humanism /ˈhjuːmənɪz(ə)m/
hinterland /ˈhɪntə(ɹ)ˌlænd/
hippy /ˈhɪpi/
highlander /ˈhaɪləndəɹ/
hypnotic /hɪpˈnɒtɪk/
skinhead /ˈskɪnhɛd/
mayhem /ˈmeɪhɛm/
homicide /ˈhɒmɪsaɪd/
hyacinth /ˈhaɪəsɪnθ/
hypertext /ˈhaɪpəɹˌtɛkst/
halo /ˈheɪləʊ/
hundredth /ˈhʌndɹɛdθ/
horde /hɔːd/
alcoholic /ˌælkəˈhɒlɪk/
hormonal /hɔɹˈmoʊnəl/
stricture /strĭk'chər/
wherein /(h)wɛɹˈɪn/
halve /hɑːv/
helpfully /ˈhɛlp.fəl.i/
hoard /hɔɹd/
homer /ˈhəʊmə/
hob /hɑb/
homogeneity /ˌhɒ.mə(ʊ).dʒəˈniː.ə.ti/
/ˌhəʊ.mə(ʊ).dʒəˈniː.ə.ti/
/ˌhɒ.mə(ʊ).dʒəˈneɪ.ə.ti/
/ˌhəʊ.mə(ʊ).dʒəˈneɪ.ə.ti/
hybridization /haɪ.bɹɪd.aɪˈzeɪ.ʃən/
heartfelt /ˈhɑːt.fɛlt/
heed /hiːd/
hooray /həˈɹeɪ/
boyhood /ˈbɔɪˌhʊd/
hilt /hɪlt/
habitation /ˌhæb.ɪˈteɪ.ʃən/
horseshoe /ˈhɔːs.ʃuː/
hullo /hʌˈləʊ/
/həˈləʊ/
hump /hʌmp/
hilly /ˈhɪli/
heave /hiːv/
haddock /ˈhædək/
herbaceous /hə(ɹ)ˈbeɪ.ʃəs/
hexagonal /hɛkˈsæɡənəl/
hypocrite /ˈhɪ.pə.kɹɪt/
woodhouse /ˈwʊd.haʊs/
hand-held /ˈhændˌhɛld/
hypocritical /hɪpəˈkɹɪtɪkəl/
adhesive /ædˈhi.sɪv/
harpsichord /ˈhɑː(ɹ)p.sɪ.kɔː(ɹ)d/
hike /haɪk/
humbly /ˈhʌmbli/
hygienic /haɪˈdʒiːnɪk/
/haɪˈdʒɛnɪk/
loophole /ˈluːphəʊl/
cohabitation /koʊhæbɪˈteɪʃən/
howl /haʊl/
dehydration /diːhaɪˈdɹeɪʃən/
hack /hæk/
falsehood /ˈfɒlsˌhʊd/
hawker /ˈhɔːkə/
heroism /ˈheɹəʊɪzəm/
hog /hɒɡ/
hoop /huːp/
householder /ˈhaʊshoʊldə(ɹ)/
penthouse /ˈpɛnthaʊs/
heredity /hɪˈɹɛdɪti/
herpes /ˈhɝ.piz/
heartbreak /hɑːt.bɹeɪk/
heriot /ˈhɛɹɪət/
hoof /hʊf/
/huːf/
hulk /hʌlk/
misbehaviour /ˌmɪsbəˈheɪvjɚ/
hiatus /haɪˈeɪtəs/
humiliate /hjuːˈmɪliˌeɪt/
jihad /dʒɪˈhɑːd/
hertz /hɜː(ɹ)ts/
behest /bɪˈhɛst/
headlong /ˈhedlɒŋ/
hiya /ˈhaɪ(j)ə/
horticulture /ˈhɔː.tɪˌkʌl.tʃə(ɹ)/
handler /ˈhæn.dlə/
hyperplasia /ˌhaɪ.pɚ.ˈpleɪ.ʒə/
hunch /hʌntʃ/
hamburger /ˈhæmˌbɜː.ɡə/
/ˈhæm.bə.ɡə/
hemp /hɛmp/
hotelier /ˌhoʊ.ˈtɛl.i.əɹ/
hearse /hɜːs/
healer /ˈhiːlə(ɹ)/
mishap /ˈmɪs.hæp/
boathouse /ˈboʊtˌhaʊs/
haggard /ˈhæɡ.əd/
hamster /ˈhæmstɚ/
harpy /ˈhɑɹpi/
hegemonic /hɛd͡ʒɪˈmɒnɪk/
/hɛɡɪˈmɒnɪk/
holdall /ˈhoʊldɔːl/
foolhardy /ˈfuːlhɑːdi/
hummingbird /ˈhʌmɪŋˌbɝd/
inhabitant /ɪnˈhæ.bɪ.tənt/
hurl /hɝl/
harass /həˈɹæs/
/ˈhæɹəs/
hag /hæɡ/
hash /ˈhæʃ/
hilltop /ˈhɪltɒp/
heretical /həˈɹɛtɪkəl/
heuristic /hjuˈɹɪstɪk/
/hjʊˈɹɪstɪk/
ahi /ˈɑ.hi/
apprehend /æ.pɹiˈhɛnd/
half-life /ˈhæfˌlaɪf/
hairline /ˈhɛɹˌlaɪn/
hamper /ˈhæmpɚ/
hyperbole /haɪˈpɝːbəli/
hiccup /ˈhɪkəp/
/ˈhɪkʌp/
hyperactive /ˈhaɪp.ə(ɹ)ˌæk.tɪv/
premonition /prĕm'ə., prē'mə.nĭshʹən/
hosiery /ˈhoʊʒəɹi/
handiwork /ˈhændiˌwɜːk/
haphazardly /hæpˈhæzədli/
humanly /ˈhjuːmənli/
redhead /ˈɹɛdˌhɛd/
habitable /ˈhæbɪtəbəl/
helical /ˈhɛlɪkəl/
/ˈhiːlɪkəl/
honeysuckle /ˈhʌnɪsʌk(ə)l/
wholehearted /ˌhəʊlˈhɑː(ɹ)t.əd/
hacker /hækə(ɹ)/
homo /ˈhəʊ.məʊ/
/ˈhɒm.əʊ/
horny /ˈhɔɹ.ni/
hubbub /ˈhʌbʌb/
figurehead /ˈfɪɡjəɹˌhɛd/
/ˈfɪɡəɹˌhɛd/
hellish /ˈhɛlɪʃ/
hereinafter /ˈhiɚɹɪnˈæftɚ/
behavior /bɪˈheɪvjɚ/
homophobia /ˌhɒ.məˈfəʊ.bi.ə/
/ˌhəʊ.məˈfəʊ.bi.ə/
heifer /ˈhɛfə(ɹ)/
bothy /ˈbʌhi/
historiography /hɪˌstɔɹiˈɑɡɹəfi/
beehive /ˈbiːhaɪv/
hilarity /hɪˈlæɹɪ.ti/
hippie /ˈhɪpi/
humdrum /ˈhʌmˌdɹʌm/
/xsampa=/"hVm%drVm//
/country=us/
inhale /ɪnˈheɪl/
rehabilitate /ɹiː(h)əˈbɪlɪteɪt/
humbug /ˈhʌmbʌɡ/
hunk /hʌŋk/
harlequin /ˈhɑːlɪkwɪn/
heinous /ˈheɪnəs/
horoscope /ˈhɒɹəskəʊp/
hovercraft /ˈhɒv.ə.kɹɑːft/
/ˈhɒv.ə.kɹæft/
/ˈhʌv.ə.kɹɑːft/
/ˈhʌv.ə.kɹæft/
hoot /huːt/
hickey /ˈhɪk.i/
homecoming /ˈhoʊm.ˌkʌmɪŋ/
hairpin /ˈheɪɹpɪn/
hither /ˈhɪðə/
huff /hʌf/
statehood /ˈsteɪthʊd/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list