Words containing the phoneme voiceless dental fricative /θ/ (500)

Showing only 500 items. 1,352 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

36.98%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
think /θɪŋk/
through /θɹuː/
/θɾ̪̊ɵʉ/
something /ˈsʌmθɪŋ/
/ˈsɐmθɪŋ/
thing /θɪŋ/
nothing /ˈnʌθɪŋ/
anything /ˈɛn.i.θɪŋ/
health /hɛlθ/
south /saʊθ/
north /nɔːθ/
third /θɜː(ɹ)d/
death /dɛθ/
authority /ɔːˈθɒɹəti/
everything /ˈɛvɹɪθɪŋ/
month /mʌnθ/
/mɐn̪θ/
theory /ˈθɪəɹi/
/ˈθiːəɹi/
growth /ɡɹoʊθ/
throughout /θɹuːˈʷaʊt/
method /ˈmɛθəd/
mouth /maʊθ/
truth /tɹuːθ/
smith /smɪθ/
length /lɛŋ(k)θ/
/lɛnθ/
strength /stɹɛŋ(k)θ/
/stɹɛnθ/
fourth /fɔːθ/
path /pɑːθ/
theatre /ˈθɪ.ə.tə(ɹ)/
threat /θɹɛt/
youth /juːθ/
birth /bɜːθ/
faith /feɪθ/
thin /ˈθɪn/
breath /bɹɛθ/
thick /θɪk/
author /ˈɔː.θə/
theme /θiːm/
wealth /wɛlθ/
bath /bɑːθ/
healthy /ˈhɛl.θi/
fifth /fɪfθ/
thatcher /ˈθæt͡ʃ.ə(ɹ)/
nineteenth /ˌnaɪnˈtiːnθ/
catholic /ˈkaθ(ə)lɪk/
birthday /ˈbɜːθ.deɪ/
ruth /ɹuːθ/
depth /dɛpθ/
throat /ˈθɹəʊt/
throw /θɹəʊ/
theoretical /ˌθi.əˈɹɛtɪkl/
enthusiasm /ɪnˈθjuːzɪæz(ə)m/
/ɛn./
sixth /sɪksθ/
/sɪksθ/
/sɪkst̪/
bathroom /ˈbɑːθ.ɹuːm/
ethnic /ˈɛθ.nɪk/
cathedral /kəˈθiːdɹəl/
sympathy /ˈsɪmpəθi/
thoroughly /θʌ.ɹə.liː/
eighteenth /ˌeɪˈtiːnθ/
warmth /wɔːmθ/
mathematics /mæθ(ə)ˈmætɨks/
cloth /klɔθ/
therapy /ˈθɛɹ.ə.pi/
monthly /ˈmʌnθli/
twentieth /ˈtwɛnti.əθ/
forth /fɔːθ/
commonwealth /ˈkɑmənˌwɛlθ/
theft /θɛft/
hypothesis /haɪˈpɒθɪ̈sɪs/
sympathetic /ˌsɪmpəˈθɛtɪk/
myth /mɪθ/
worthwhile /wɜː(ɹ)θˈwaɪl/
seventh /sɛv.ənθ/
/sɛv.n̩θ/
enthusiastic /ɪnˌθjuːzɪˈæstɪk/
heath /hiːθ/
wealthy /ˈwɛlθ.i/
eighth /eɪtθ/
mathematical /ˌmæθəˈmætɪkəl/
thesis /ˈθiːsɪs/
throne /θɹəʊn/
synthesis /ˈsɪnθɪsɪs/
orthodox /ˈɔːθədɒks/
aesthetic /esˈθet.ɪk/
/iːsˈθet.ɪk/
width /ˈwɪtθ/
/ˈwɪdθ/
/ˈwɪθ/
theology /θi.ˈɒ.lə.dʒi/
tenth /tɛnθ/
ethical /ˈɛθɪkəl/
thorough /ˈθʌ.ɹə/
/ˈθʌɹəʊ/
thumb /θʌm/
faithful /ˈfeɪθ.fəl/
threshold /ˈθɹeʃhəʊld/
/ˈθɹeʃəʊld/
ninth /naɪnθ/
methodology /meθəˈdɒlədʒi/
marathon /ˈmæɹəθən/
twelfth /twɛlfθ/
/twɛlθ/
/twɛlf/
threaten /ˈθɹɛt.n̩/
thrust /θɹʌst/
authentic /ɔ.ˈθɛn.tɪk/
/ɒ.ˈθɛn.tɪk/
underneath /ʌndəˈniθ/
thread /θɹɛd/
synthetic /sɪnˈθetɪk/
thigh /θaɪ/
thief /θiːf/
fifteenth /ˌfɪfˈtiːnθ/
thunder /ˈθʌn.də/
anthropology /ˌænθɹəˈpɒlədʒi/
aftermath /ˈæf.tɚˌmæθ/
therapeutic /θɛɹəˈpjuːtɪk/
pathetic /pəˈθɛtɪk/
thoughtfully /ˈθɔt.f(ə)l.li/
lethal /liː.θəl/
eleventh /ɪˈlɛv.nθ/
filthy /ˈfɪlθi/
tooth /tuːθ/
ruthless /ˈɹuːθləs/
fourteenth /ˌfɔːˈtiːnθ/
authoritative /ɔːˈθɒɹɪˌteɪtɪv/
/ɔːˈθɒɹɪtətɪv/
theatrical /θiˈæt.ɹɪ.kəl/
thoughtful /ˈθɔt.f(ə)l/
thirteenth /ˌθɜːˈtiːnθ/
breadth /bɹɛdθ/
/bɹɛtθ/
beth /bɛθ/
athletic /æθˈlɛt.ɪk/
arithmetic /əˈɹɪθmətɪk/
without /wɪθˈaʊt/
/wɪðˈaʊt/
youthful /ˈjuːθfəl/
hypothetical /ˌhaɪpəˈθɛtɪkl/
earthquake /ˈɜːθkweɪk/
arthritis /ɑː(ɹ)θˈɹaɪtɪs/
thorn /θɔːn/
ethos /ˈiːθɒs/
thrive /θɹaɪv/
footpath /ˈfʊt.pɑːθ/
ethanol /ˈɛ.θə.nɒl/
faithfully /ˈfeɪθfəli/
thinly /ˈθɪnli/
mythology /mɪˈθɒlədʒi/
hearth /hɑːθ/
anthropological /æn.θɹə.pə.ˈlɑdʒikəl/
thickly /ˈθɪkli/
beneath /bɪˈniːθ/
athlete /ˈæθ.liːt/
orthodoxy /ˈɔːθədɒksi/
theorem /ˈθiɹəm/
authenticity /ɑθɛnˈtɪsɪti/
/ɑθənˈtɪsɪti/
/ɑθɛnˈtɪsɪɾi/
/ɑθənˈtɪsɪɾi/
thematic /θɪˈmætɪk/
/θɛˈmætɪk/
unthinkable /ʌnˈθɪŋkəbəl/
ethel /ˈɛθəl/
firth /fɜːɹθ/
/fɜːθ/
worthless /ˈwɝθləs/
wrath /ɹɒθ/
/ɹæθ/
wavelength /ˈweɪvlɛŋ(k)θ/
breathtaking /ˈbɹɛθˌteɪ.kɪŋ/
methane /ˈmiːθeɪn/
henceforth /hɛnsˈfɔɹθ/
catholicism /kəˈθɔləsɪzm/
anthem /ˈæn.θəm/
epithelium /ˌɛpɪˈθiːlɪəm/
thirst /θɜːst/
thrush /θɹʌʃ/
sympathetically /sɪmpəˈθɛtɪk(ə)li/
unhealthy /ʌnˈhɛl.θi/
apathy /ˈæ.pə.θi/
blacksmith /ˈblæk.smɪθ/
birthplace /ˈbɝθˌpleɪs/
earthly /ˈəːθli/
moth /mɒθ/
thirsty /ˈθɜː(ɹ)st.i/
empathy /ˈɛmpəθi/
filth /fɪlθ/
anthropologist /ˌæn.θɹoʊˈpɑl.ə.d͡ʒɪst/
/ˌæn.θɹəˈpɑl.ə.d͡ʒɪst/
thistle /θɪsl̩/
ethnicity /ɛθˈnɪsɪti/
overthrow /əʊvəˈθɹəʊ/
forthwith /fɔɹθˈwɪθ/
throttle /ˈθɹɒtəl/
zenith /ˈzɛn.ɪθ/
ruthlessly /ˈɹuːθ.ləs.li/
/ˈɹuːθ.lɪs.li/
unorthodox /ʌnˈɔɹθədɑks/
thinker /ˈθɪŋ.kəɹ/
withhold /wɪθˈhəʊld/
/wɪðˈhəʊld/
labyrinth /ˈlæb.(ə)ɹ.ɪnθ/
/ˈlæb.ɪ.ɹɪnθ/
enthalpy /ˈɛn.θəl.piː/
notwithstanding /ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ/
berth /bɜːθ/
plethora /ˈplɛθəɹə/
/ˈplɛðəɹə/
/plɪˈθɔːɹə/
thesaurus /θɪˈsɔːɹəs/
truthful /ˈtɹuːθ.f(ə)l/
throng /θɹɒŋ/
anthology /ænˈθɒlədʒɪ/
antithesis /ænˈtɪ.θə.sɪs/
toothpaste /ˈtuːθpeɪst/
hawthorn /ˈhɔː.θɔːn/
thrift /θɹɪft/
methyl /ˈmɛθaɪl/
/ˈmɛθɪl/
/ˈmiːθaɪl/
/ˈmiːθɪl/
thud /ˈθʌd/
mathematician /ˈmæθ(.ə)ˌmə.tɪʃ.ən/
truthfully /ˈtɹuːθ.f(ə)l.li/
theorist /ˈθɪəɹɪst/
antipathy /ænˈtɪpəθi/
garth /ɡɑː(ɹ)θ/
mirth /mɜɹθ/
/mɝθ/
anaesthesia /ˈæn.əs.θiːz.i.ə/
stealth /stɛlθ/
wreath /ɹiːθ/
amaranth /ˈæ.məɹ.ænθ/
/ˈæ.məɹ.ænt/
hyacinth /ˈhaɪəsɪnθ/
photosynthesis /ˌfəʊ.təʊˈsɪn.θə.sɪs/
rebirth /ɹiˈbɜːθ/
hundredth /ˈhʌndɹɛdθ/
mouthpiece /ˈmaʊθˌpiːs/
sheath /ʃiːθ/
brothel /ˈbɹɔθəl/
/ˈbɹɔðəl/
toothbrush /ˈtuːθbɹʌʃ/
plinth /plɪnθ/
thirtieth /ˈθɜːti.əθ/
thump /θʌmp/
broth /bɹɔθ/
thermometer /θɚˈmɑmɪtɚ/
ether /ˈiː.θə/
theologian /θi.əˈloʊdʒən/
afterthought /ˈæft.ɚ.θɔt/
anathema /əˈnæθəmə/
euthanasia /juː.θəˈneɪ.zɪ.ə/
thermostat /ˈθɝməstæt/
/ˈθɝmoʊstæt/
earthy /ˈɜː(ɹ).θi/
thorny /ˈθɔːni/
rethink /ɹiːˈθɪŋk/
thatch /θætʃ/
thingy /ˈθɪŋiː/
frith /fɹɪθ/
throughput /ˈθɹuː.pʊt/
python /ˈpaɪθən/
panther /ˈpænθɚ/
lethargy /ˈlɛθədʒi/
thwart /θwɔː(ɹ)t/
dearth /dɜːθ/
froth /fɹɒθ/
fiftieth /ˈfɪf.ti.əθ/
catheter /ˈkæ.θɪ.tə(ɹ)/
idiopathic /ˌɪdioʊˈpæθɪk/
thrombosis /θɹɑmˈboʊsɪs/
pathos /ˈpeɪˌθɒs/
thunderous /ˈθʌn.dəɹ.əs/
amphitheatre /ˈæmfiˌθɪətə/
philanthropy /fɪˈlænθɹəpiː/
atheist /ˈeɪθiɪst/
smithy /ˈsmɪθi/
thrash /θɹæʃ/
lethargic /ləˈθɑɹdʒɪk/
apothecary /əˈpɒθəkəɹi/
glutathione /ˌɡluːtəˈθaɪəʊn/
loath /ləʊθ/
authorize /ˈɔθəɹaɪz/
/ˈɑθəɹaɪz/
ethereal /ɪˈθɪə.ɹi.əl/
bandwidth /ˈbændwɪdθ/
/ˈbændwɪtθ/
bismuth /ˈbɪz.məθ/
thoroughfare /ˈθʌɹəfɛː/
apathetic /æp.əˈθɛt.ɪk/
diphtheria /dɪfˈθɪəɹɪə/
/dɪpˈθɪəɹɪə/
ethylene /ˈɛθəˌliːn/
thoughtless /ˈθɔt.lɪs/
toothache /ˈtuθˌeɪk/
atheism /ˈeɪθiɪzəm/
thug /θʌɡ/
urethra /jʊˈɹiːθɹə/
arthritic /ɑː(ɹ)θˈɹɪtɪk/
theta /ˈθiːtə/
girth /ɡɜː(ɹ)θ/
cathode /ˈkæθ.oʊd/
orthogonal /ɔːˈθɒɡənəl/
deathbed /ˈdɛθbɛd/
sloth /sləʊθ/
/slɒθ/
thicken /ˈθɪkən/
thrall /θɹɔːl/
deathly /ˈdɛθli/
lithium /ˈlɪθi.əm/
orthographic /ˌɔːθəˈɡɹæfɪk/
theist /ˈθiːɪst/
thermodynamic /ˌθɝmoʊdaɪˈnæmɪk/
thrifty /ˈθɹɪfti/
thymus /ˈθaɪməs/
thrill /θɹɪl/
epithet /ˈɛp.ɪ.θɛt/
thunderstorm /ˈθʌn.də(ɹ)ˌstɔː(ɹ)m/
methadone /ˈmɛθədoʊn/
encephalopathy /ɛnˌsɛfəˈlɒpəθi/
telethon /ˈtɛl.əˌθɒn/
threepence /ˈθɹʌpəns/
/ˈθɹɪpəns/
/ˈθɹɛpəns/
thumbnail /ˈθʌmneɪl/
ith /aɪθ/
/aɪ̯θ/
unearthly /ʌnˈəːθ.li/
pithy /ˈpɪθi/
stethoscope /ˈstɛθəsˌkoʊp/
uncouth /ʌnˈkuːθ/
toothed /tuːθt/
theism /ˈθiɪzəm/
retinopathy /ˌɹɛtɨnˈɑːpəθi/
psychopathic /ˈsaɪkoʊˌpæθɪk/
/ˈsaɪkəˈpæθɪk/
telepathy /tɛˈlɛpəθi/
/təˈlɛpəθi/
/ˈtɛləpæθi/
thaw /θɔː/
thousandth /ˈθaʊzəntθ/
psychopath /ˈsaɪkoʊˌpæθ/
anaesthetist /əˈniːsθ.ə.tɪst/
goth /ɡɒθ/
fortieth /ˈfɔː.ti.əθ/
thither /ˈθɪðəɹ/
/ˈðɪðəɹ/
triathlon /tɹaɪˈæθlɒn/
unenthusiastic /ʌnɛnθjuːziˈæstɪk/
enteropathy /ɛntəˈɹɒpəθi/
goliath /ɡəˈlaɪəθ/
strath /stɹæθ/
telepathic /ˌtɛlɪˈpæθɪk/
apotheosis /əˌpɒθ.iːˈəʊ.sɪs/
atherosclerosis /ˌæθɚoʊskləˈɹoʊsəs/
northwestern /nɔːθˈwɛstn̩/
/nɔːθˈwɛst.ə(ɹ)n/
pith /pɪθ/
synth /sɪnθ/
ethology /iːˈθɒlədʒi/
narthex /ˈnɑɹθɛks/
amethyst /ˈæm.ə.θɪst/
anthropomorphic /ænθɹɒpəˈmɔɹfɪk/
mammoth /ˈmæməθ/
urethral /jʊˈɹiːθɹəl/
methylation /ˌmɛθəˈleɪʃən/
thalidomide /θəˈlɪdəˌmaɪd/
earthen /ˈəɹθən/
erythrocyte /əˈɹɪθɹəˌsaɪt/
thrice /θɹaɪs/
asthenosphere /asˈθɛnə(ʊ)sfɪə/
monolith /ˈmɒ.nə.lɪθ/
throwback /ˈθɹəʊ.bæk/
ethyl /ˈɛθaɪl/
/ˈɛθɪl/
/ˈiːθaɪl/
/ˈiːθɪl/
synthesize /ˈsɪnθəsaɪz/
athenaeum /aθɪˈniːəm/
bloodbath /ˈblʌdˌbæθ/
catharsis /kəˈθɑːsɪs/
labyrinthine /læb.əˈɹɪn.θɪn/
/læb.əˈɹɪn.θin/
/læb.əˈɹɪn.θaɪn/
parthenogenesis /ˌpɑːθɪnəʊˈd͡ʒɛnɪsɪs/
/ˌpɑːθənəʊˈd͡ʒɛnɪsɪs/
stealthy /ˈstɛlθi/
thoughtlessly /ˈθɔt.lɪs.li/
orthography /ɔːˈθɒɡ.ɹə.fi/
thyroid /ˈθaɪɹɔɪd/
wraith /ɹeɪθ/
bequeath /bɪˈkwiːθ/
/bɪˈkwiːð/
monteith /mɒnˈtiːθ/
parenthesis /pəˈɹɛnθəsɪs/
thoughtfulness /ˈθɔt.f(ə)l.nəs/
psychopathology /ˌsaɪkɒpəˈθɒlədʒɪ/
bathrobe /ˈbɑːθɹəʊb/
pethidine /ˈpɛθɪdiːn/
breathy /ˈbɹɛθi/
theater /ˈθi(ə)tɚ/
/ˈθɪə.tɚ/
monotheistic /ˈmɒn.əʊ.θeɪ.ɪst.ɪk/
thru /θɹuː/
anthelmintic /ænθɛlˈmɪntɪk/
diphthong /ˈdɪfθɒŋ(ɡ)/
/ˈdɪpθɒŋ(ɡ)/
threesome /ˈθɹiːsəm/
thrombin /ˈθɹɒmbɪn/
enthuse /ɛnˈθjuːz/
/ɪnˈθjuːz/
ninetieth /ˈnaɪnti.əθ/
untruth /ʌnˈtɹuːθ/
anthropic /ænˈθɹɒp.ɪk/
lath /læθ/
nth /ɛnθ/
sleuth /sljuːθ/
synthesizer /ˈsɪn.θəˌsaɪ.zə(ɹ)/
breathtakingly /ˈbɹɛθˌteɪ.kɪŋ.li/
strewth /stɹuːθ/
threepenny /ˈθɹʌpəni/
throb /θɹɒb/
thunderbird /ˈθʌndə.bɜːd/
eightieth /ˈeɪ.ti.əθ/
math /mæθ/
bathwater /ˈbɑːθwɔːtə(ɹ)/
endothermic /ˌɛndəʊˈθəːmɪk/
anthrax /ˈæn.θɹæks/
azimuth /ˈæzɪməθ/
methionine /mɪˈθʌɪəniːn/
/mɪˈθʌɪənɪn/
ophthalmology /ɑpθəˈmɑlədʒi/
polytheism /pɒliˈθiˈĭzˈəm/
decathlon /diːˈkæθlɒn/
/dɪˈkæθlɒn/
ethnocentrism /ˈɛθ.nəʊˌsɛn.tɹɪzm̩/
polytheistic /ˌpɒlɪθiːˈɪstɪk/
thimble /ˈθɪmbəl/
authenticate /ɔ.ˈθɛn.tɪ.keɪt/
homeopathy /ˌho.mi.ˈɑ.pə.θi/
seventieth /ˈsɛvnti.əθ/
therewith /ðɛəˈwɪθ/
/ðɛəˈwɪð/
thwaite /θweɪt/
bathtub /ˈbɑːθtʌb/
/ˈbæθtʊb/
naphtha /ˈnæpθə~ˈnæfθə/
thenceforth /ˌðɛnsˈfɔːθ/
thoughtlessness /ˈθɔt.lɪs.nɪs/
vermouth /vəˈmuːθ/
/ˈvɜːməθ/
benthic /ˈbɛnθɪk/
lecithin /ˈlɛs.ə.θɪn/
prosthetic /ˌpɹɑsˈθɛtɪk/
thong /θɒŋ/
loth /ləʊθ/
afterbirth /ˈæf.tɚ.bɚθ/
hypothyroidism /ˌhaɪpəˈθaɪɹɔɪˌdɪzəm/
theistic /θiˈɪstɪk/
parenthetical /ˈpæ.ɹən.θɛt.ɪkl̩/
polymath /ˈpɒlɪmæθ/
theosophy /θɪˈɒsəfɪ/
behemoth /bəˈhi(ː)məθ/
lothario /loʊˈθɛəɹioʊ/
troth /tɹəʊθ/
/tɹɒθ/
twenty-seventh /ˌtwɛn(t)iˈsɛvənθ/
aesthete /ɛsˈθiːt/
azathioprine /ˌeɪzəˈθaɪəʊpɹiːn/
/.pɹɪn/
bathos /ˈbeɪθɒs/
empathize /ˈɛmpəˌθaɪz/
ophthalmologist /ˌɒf.θælˈmɒ.lə.dʒɪst/
decathlete /diːˈkæθliːt/
sixtieth /ˈsɪksti.əθ/
swath /swɒθ/
thespian /ˈθɛspi.ən/
thunderstruck /ˈθʌn.də.stɹʌk/
theocracy /θiːˈɒkɹəsɪ/
wordsmith /wɜː(ɹ)dsmɪθ/
thresh /θɹɛʃ/
isotherm /ˈaɪ.səʊˌθɜː(ɹ)m/
lethally /ˈliːθəli/
thang /θæŋ/
ethane /ˈɛθeɪn/
kith /kɪθ/
rath /ɹɑːθ/
coelacanth /ˈsiː.lə.kænθ/
norther /ˈnɔː(ɹ)θə(ɹ)/
regolith /ˈɹɛɡəlɪθ/
erythromycin /ɪˌɹɪθɹəˈmaɪsɪn/
hadith /haˈdiːθ/
misanthropic /ˌmɪ.sənˈθɹɒ.pɪk/
/ˌmɪ.zənˈθɹɒ.pɪk/
theremin /ˈθɛɐ.ɹəˌmɪn/
/ˈθɛ.ɹɨ.mɪn/
thrum /θɹʌm/
azimuthal /ˌæzəˈmʌθəl/
empath /ˈɛm.pæθ/
wrathful /ˈɹæθfəl/
/ˈɹɑθfəl/
pyrethrum /paɪˈɹiθɹəm/
southpaw /ˈsaʊθˌpɔː/
tetrathlon /təˈtɹæθlɒn/
theoretic /ˌθiːəˈɹɛtɪk/
three-headed /ˈθɹiːˌhɛdəd/
thwack /θwæk/
thymine /ˈθaɪmɪn/
absinthe /ˈæb.sɪnθ/
aforethought /əˈfɔː.θɔːt/
bathetic /bəˈθetɪk/
pantheistic /pænˈθiɪstɪk/
sooth /suːθ/
theosophical /ˌθiː.əˈsɒ.fɪ.kəl/
amphitheater /ˈæmfəˌθiːjətɚ/
cathexis /kəˈθɛk sɪs/
deathtrap /ˈdɛθtɹæp/
diathesis /daɪˈaθəsɪs/
mythopoeic /mɪθə(ʊ)ˈpiːɪk/
pantheism /ˈpæn.θi.ɪz.əm/
sawtooth /ˈsɔːtuːθ/
thingummy /ˈθɪŋəmi/
ha'p'orth /ˈheɪpəθ/
mythos /ˈmɪθɒs/
neath /niːθ/
southside /ˈsaʊθˌsaɪd/
thieve /θiːv/
tholos /ˈθɒlɒs/
throughly /ˈθɹuːli/
thunk /θʌŋk/
twelvemonth /ˈtwɛlvmʌnθ/
allochthonous /ə.ˈlɒk.θə.nəs/
hairsbreadth /ˈhɛəɹzbɹɛdθ/
hap'orth /ˈheɪpəθ/
lithic /ˈlɪθɪk/
thallus /ˈθæl.əs/
theodicy /θiːˈɒd.ɪ.si/
thermal /ˈθɝməl/
allopathic /ˌæl.oʊˈpæθ.ɪk/
anesthesia /æn.əsˈθiːz.i.ə/
autochthonous /ɔːˈtɒkθənəs/
cacoethes /ˌkakəʊˈiːθiːz/
chthonic /ˈkθɒnɪk/
deathwatch /ˈdɛθwɒtʃ/
neurasthenic /ˌnʊɹəsˈθɛnɪk/
overenthusiastic /ovɝənθuziˈæstɪk/
parathion /pæɹəˈθaɪɒn/
sociopath /ˈsoʊ.ʃi.əˌpæθ/
thermic /ˈθɜː(ɹ)mɪk/
threnody /ˈθɹɛn.ə.di/
zenithal /ˈzɛn.ɪθəl/
anther /ˈænθɚ/
benthos /ˈbɛnθɒs/
cathepsin /kəˈθɛpsɪn/
ceanothus /ˌsiː.əˈnoʊθəs/
marathoner /ˈmæ.ɹæ.θən.ə(ɹ)/
synaesthesia /ˌsɪnɛsˈθiːʒə/
thiol /ˈθaɪˌɒl/
triphthong /ˈtɹɪfθɒŋ(ɡ)/
/ˈtɹɪpθɒŋ(ɡ)/
anthesis /ænˈθisɪs/
anthologist /ænˈθɒl.ə.dʒɪst/
apophthegm /ˈapəθɪm/
arthralgia /ɑːˈθɹæl.dʒi.ə/
epithalamium /ɛpɪθəˈleɪmɪəm/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list