Words containing the phoneme voiced velar stop /ɡ/ (500)

Showing only 500 items. 4,000 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

12.5%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
get /ɡɛt/
/ɡɪt/
/ɡɛʔ/
go /ɡəʊ/
good /ɡʊd/
government /ˈɡʌvə(n)mənt/
again /əˈɡeɪn/
/əˈɡɛn/
against /əˈɡɛnst/
/əˈɡeɪnst/
great /ɡɹeɪt/
give /ɡɪv/
group /ɡɹuːp/
example /ɪɡˈzɑːmpəl/
together /tʊˈɡɛð.ə(ɹ)/
/təˈɡɛð.ə(ɹ)/
big /bɪɡ/
god /ɡɒd/
language /ˈlæŋɡwɪd͡ʒ/
single /ˈsɪŋɡl/
figure /ˈfɪɡjɚ/
girl /ˈɡɜːl/
game /ɡeɪm/
agreement /əˈɡɹiːmənt/
legal /ˈliː.ɡəl/
growth /ɡɹoʊθ/
significant /sɪɡˈnɪfɪkənt/
garden /ˈɡɑɹdn̩/
exactly /ɪɡˈzæk(t)li/
degree /dɪˈɡɹiː/
green /ɡɹiːn/
glass /ɡlɑːs/
organisation /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
league /liːɡ/
argument /ˈɑːɡjʊmənt/
agree /əˈɡɹiː/
dog /dɒɡ/
progress /ˈpɹəʊɡɹɛs/
regular /ˈɹɛɡjʊlə/
begin /bɪˈɡɪn/
/bəˈɡɪn/
/biˈɡɪn/
gas /ɡæs/
gold /ɡəʊld/
/ɡɔʊld/
existence /ɛɡ.ˈzɪs.təns/
/ɪɡ.ˈzɪs.təns/
target /ˈtɑɹɡɪt/
/ˈtʰɑɹɡɪt̚/
organization /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
goal /ɡəʊl/
/ɡɔʊl/
forget /fəˈɡɛt/
fig. /fɪɡ/
recognition /ˌɹɛkəɡˈnɪʃən/
congress /ˈkɑŋɡɹɨs/
exist /ɪɡˈzɪst/
grow /ɡɹəʊ/
/ˈɡɹəʊ̯/
bag /bæɡ/
investigation /ɪnˌvɛstəˈɡeɪʃən/
leg /lɛɡ/
drug /dɹʌɡ/
/dɹʌɡ/
/d͡ʒɹʌɡ/
examination /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃən/
guide /ɡaɪd/
significance /sɪɡˈnɪfɪkəns/
magazine /mæɡəˈzin/
/ˈmæɡəzin/
negative /ˈnɛ(e)ɡəˌɾɪv/
grey /ɡɹeɪ/
grand /ɡɹænd/
argue /ˈɑː.ɡjuː/
guilty /ˈɡɪl.ti/
agricultural /ˌæɡɹɪˈkəltjʊəɹəl/
angry /ˈæŋ.ɡɹi/
graham /ˈɡɹeɪ.əm/
/ˈɡɹeəm/
grass /ɡɹɑːs/
program /ˈpɹəʊɡɹæm/
agriculture /ˈæɡɹɪˌkʌltʃə/
guy /ɡaɪ/
glad /ɡlæd/
golden /ˈɡəʊl.dən/
sugar /ˈʃʊɡə(ɹ)/
struggle /ˈstɹʌɡl̩/
examine /ɪɡˈzæmɪn/
gradually /ˈɡɹædʒuəli/
global /ˈɡləʊbəl/
rugby /ˈɹʌɡbi/
gate /ɡeɪt/
golf /ɡɒlf/
gun /ɡʌn/
gap /ɡæp/
category /ˈkætəˌɡɔɹi/
gulf /ɡʌlf/
greatly /ˈɡɹeɪtli/
guidance /ˈɡaɪdəns/
anger /ˈæŋɡɚ/
altogether /ɔːl.tʊˈɡɛð.ə(ɹ)/
/ɔː.tuːˈɡɛð.ə(ɹ)/
/ɔːltəˈɡɛðə/
finger /ˈfɪŋɡɚ/
gift /ɡɪft/
mortgage /ˈmɔː.ɡɪdʒ/
guitar /ɡɪˈtɑː(ɹ)/
signal /ˈsɪɡnəl/
grateful /ˈɡɹeɪtfəl/
maggie /ˈmæːɡiː/
anxiety /ˌæŋ(ɡ)ˈzaɪ.ə.ti/
paragraph /ˈpɛɹəɡɹæf/
alexander /ˌælɨɡˈzændɚ/
linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/
egg /ɛɡ/
guard /ɡɑːd/
grammar /ˈɡɹæm.ə(ɹ)/
ignore /ɪɡˈnɔː/
angle /ˈæŋ.ɡəl/
illegal /ɪˈliːɡəl/
catalogue /ˈkæt.ə.lɒɡ/
grace /ɡɹeɪs/
gross /ɡɹəʊs/
investigate /ɪn.ˈves.tɪ.ɡeɪ̯t/
governor /ˈɡʌv(ə)nə(ɹ)/
guest /ɡɛst/
photograph /ˈfəʊtəˌɡɹɑːf/
guess /ɡɛs/
guardian /ˈɡɑɹdi.ən/
obligation /ɑb.ləˈɡeɪ.ʃən/
resignation /ɹɛzɪɡˈneɪʃən/
exact /ɪɡˈzækt/
organic /ɔːˈɡænɪk/
pregnant /ˈpɹɛɡnənt/
gastric /ˈɡæstɹɪk/
recognize /ˈɹɛkəɡnaɪz/
cigarette /sɪ.ɡə.ɹɛt/
magnificent /mæɡˈnɪfəsənt/
distinguish /dɪsˈtɪŋɡwɪʃ/
garage /ˈɡæɹɑː(d)ʒ/
grade /ɡɹeɪd/
aggressive /ʌˈɡɹɛs.ɪv/
gear /ɡɪə(ɹ)/
hungry /ˈhʌŋ.ɡɹi/
grain /ɡɹeɪn/
progressive /pɹəˈɡɹɛsɪv/
elegant /ɛl.ə.ɡənt/
diagnosis /daɪəɡˈnəʊsɪs/
dialogue /ˈdaɪəlɒɡ/
regard /ɹɪˈɡɑːd/
guilt /ɡɪlt/
fig /fɪɡ/
glory /ˈɡlɔːɹi/
geography /dʒɪˈɒɡɹəfi/
/ˈdʒɒɡɹəfi/
colleague /ˈkɑliːɡ/
gay /ɡeɪ/
guarantee /ˌɡæɹənˈtiː/
delegation /dɛlɪˈɡeɪʃən/
magnetic /mæɡˈnɛtɪk/
/mæɡˈnɛɾɪk/
gather /ˈɡæðɚ/
grandfather /ˈɡɹændˌfɑːðə(ɹ)/
flag /flæɡ/
integrity /ɪnˈtɛɡɹəti/
/ɪnˈtɛɡrɪti/
vague /veɪɡ/
goodness /ˈɡʊdnəs/
grief /ɡɹiːf/
eager /ˈiɡɚ/
migration /maɪˈɡɹeɪʃ(ə)n/
organ /ˈɔɹ.ɡən/
ghost /ɡəʊst/
grandmother /ˈɡɹænˌmʌðə/
pig /ˈpɪɡ/
ugly /ˈʌɡli/
forgive /fə(ɹ)ˈɡɪv/
/fɔː(ɹ)ˈɡɪv/
negotiate /nəˈɡəʊ.ʃi.eɪt/
/nɪˈɡoʊ.ʃi.eɪt/
/nɪˈɡəʊ.si.eɪt/
eagle /ˈiːɡəl/
dignity /ˈdɪɡnɪti/
grant /ɡɹɑːnt/
diagram /ˈdaɪ.ə.ɡɹæm/
aggression /əˈɡɹɛʃən/
integral /ˈɪntɪɡɹəl/
engagement /ɪnˈɡeɪd͡ʒ.mənt/
cognitive /ˈkɒɡnɪtɪv/
gravel /ˈɡɹævəl/
regulatory /ˈɹɛɡjələtɹi/
gravity /ˈɡɹævɪti/
grave /ɡɹeɪv/
engage /ɪnˈɡeɪdʒ/
/ɛnˈɡeɪdʒ/
negotiation /nɨˌɡowʃiˈejʃn̩/
brigade /bɹɪˈɡeɪd/
girlfriend /ˈɡɝlfɹɛnd/
grid /ɡɹɪd/
legally /ˈliːɡəli/
telegraph /ˈtɛl.ə.ɡɹæf/
/ˈtɛl.ɪ.ɡɹæf/
propaganda /ˌpɹɒpəˈɡændə/
photography /fəˈtɒɡɹəfi/
exotic /ɪɡˈzɒtɪk/
ignorance /ˈɪɡnəɹəns/
log /lɒɡ/
hunger /ˈhʌŋɡɚ/
immigration /ɪmɪˈɡɹeɪʃn/
glorious /ˈɡlɔː.ɹi.əs/
photographer /fəˈtɑɡɹəfɚ/
gradual /ˈɡɹædʒuəl/
gospel /ˈɡɒspəl/
legacy /ˈlɛɡəsi/
angrily /ˈæŋ.ɡɹə.li/
grin /ɡɹɪn/
graph /ɡɹɑːf/
gall /ɡɔːl/
grim /ɡɹɪm/
grammatical /ɡɹəˈmætɪkəl/
greenhouse /ˈɡɹiːnˌhaʊs/
exit /ˈɛɡzɪt/
/ˈɛksɪt/
ego /ˈiːɡəʊ/
vigorous /ˈvɪɡəɹəs/
exile /ˈɛɡˌzaɪl/
/ˈɛkˌsaɪl/
glen /ɡlɛn/
goodbye /ɡʊdˈbaɪ/
regret /ɹɪˈɡɹɛt/
/ɹəˈɡɹɛt/
/ɹiˈɡɹɛt/
magnitude /mæɡnɪtjuːd/
jungle /ˈdʒʌŋɡəl/
agony /ˈæ.ɡə.niː/
bargain /ˈbɑː(ɹ).ɡən/
/ˈbɑː(ɹ).ɡɪn/
gloom /ɡlum/
dig /dɪɡ/
photographic /ˌfoʊtəˈɡɹæfɪk/
/ˌfoʊɾəˈɡɹæfɪk/
tiger /ˈtaɪɡɚ/
dealings /ˈdiːlɪŋ(ɡ)z/
dragon /ˈdɹæɡən/
exam /ɪɡˈzæm/
fragment /ˈfɹæɡmənt/
ambiguity /æmbɪɡˈjuɪtiː/
graduate /ˈɡɹædjuət/
glimpse /ɡlɪmps/
fog /fɒɡ/
litigation /ˌlɪtəˈɡeɪʃən/
ambiguous /æmˈbɪɡjuəs/
organize /ˈɔɹɡənaɪz/
gossip /ˈɡɒ.sɪp/
biography /baɪˈɒɡɹəfi/
goodwill /ɡʊdˈwɪl/
gut /ɡʌt/
grab /ɡɹæb/
garlic /ˈɡɑːlɪk/
gill /ɡɪl/
disagreement /dɪsəˈɡɹiːmənt/
triangle /ˈtɹaɪəŋɡəl/
/ˈtɹaɪˌæŋɡəl/
gown /ɡaʊn/
beg /bɛɡ/
bang /bæŋ(ɡ)/
organism /ˈɔː.ɡən.ɪ.zəm/
pragmatic /pɹæɡˈmætɪk/
guild /ɡɪld/
gratitude /ˈɡɹætɪtud/
diagnostic /daɪəˈɡnɒstɪk/
demographic /dɛməˈɡɹæfɪk/
disagree /dɪsəˈɡɹiː/
greek /ɡɹiːk/
segment /ˈsɛɡ.mənt/
irregular /ɪˈɹɛɡjəlɚ/
ignorant /ˈɪɡnəɹənt/
grasp /ɡɹɑːsp/
grove /ɡɹəʊv/
gooch /ɡuːtʃ/
guinea /ˈɡɪni/
rug /ɹʌɡ/
graphic /ˈɡɹæfɪk/
eagerly /ˈiɡɚli/
gauge /ˈɡeɪdʒ/
playground /ˈpleɪɡɹaʊnd/
regression /ɹəˈɡɹɛʃən/
garment /ˈɡɑɹ.mənt/
globe /ɡləʊb/
rigorous /ˈɹɪɡəɹəs/
gloomy /ˈɡlumi/
navigation /nævɪˈɡeɪʃən/
regulate /ˈɹɛɡjəleɪt/
exhibit /ɪɡˈzɪbɪt/
/ɛɡˈzɪbɪt/
luggage /ˈlʌɡɪd͡ʒ/
peg /pɛɡ/
/pʰɛɡ/
arrogant /ˈæɹəɡənt/
galaxy /ˈɡaləksi/
gorgeous /ˈɡɔːdʒəs/
gateway /ˈɡeɪtˌweɪ/
goat /ɡəʊt/
/ɡɔʊt/
glucose /ˈɡlukoʊs/
wagon /wæɡ.ən/
gravitational /ˌɡɹævɪˈteɪʃənəl/
ingredient /ɪnˈɡɹiːdi.ənt/
grandson /ˈɡɹændsʌn/
tag /tæɡ/
govern /ˈɡʌvɚn/
gig /ɡɪɡ/
handbag /ˈhændbæɡ/
glamorous /ˈɡlaməɹəs/
goddess /ˈɡɒd.ɛs/
mahogany /məˈhɒɡəni/
algorithm /ˈælɡəɹɪðəm/
/ˈælɡəɹɪðm̩/
granite /ˈɡɹæ.nɪt/
guerrilla /ɡəˈɹɪlə/
glue /ɡluː/
congressional /kəŋˈɡɹɛʃn̩əl/
trigger /ˈtɹɪɡə/
greet /ɡɹiːt/
exempt /ɪɡˈzɛmpt/
/ɛɡˈzɛm(p)t/
anguish /ˈæŋ.ɡwɪʃ/
logo /ˈləʊɡəʊ/
plug /plʌɡ/
analogous /əˈnæl.ə.ɡəs/
jug /d͡ʒʌɡ/
gastrointestinal /ˌɡæstɹəʊɪnˈtɛstɪnəl/
jargon /ˈdʒɑɹ.ɡən/
lager /ˈlɑːɡə/
jaguar /ˈdʒæɡjuːə/
plague /pleɪɡ/
/plæɡ/
luxurious /lʌɡˈʒʊɹ.i.əs/
/lʌɡˈzjʊɹ.i.əs/
/lʌkˈsjʊɹ.i.əs/
frog /fɹɒɡ/
arrogance /ˈæɹ.ɵ.ɡəns/
goose /ˈɡuːs/
grandma /ˈɡɹænmɑː/
greed /ɡɹid/
oesophagus /iːˈsɒfəɡəs/
/ɪˈsɒfəɡəs/
exhaustion /ɪɡˈzɔːs.tʃən/
garrison /ˈɡæɹɪsən/
groove /ɡɹʊuv/
fatigue /fəˈtiːɡ/
glamour /ˈɡlæmə/
disgrace /dɪsˈɡɹeɪs/
/dɪzˈɡɹeɪs/
guido /ˈɡwidoʊ/
penguin /ˈpɛŋɡwɪn/
glare /ɡlɛɹ/
rag /ɹæɡ/
greedy /ˈɡɹiːdi/
rig /ɹɪɡ/
slogan /ˈsloʊɡən/
grange /ɡɹeɪndʒ/
degradation /ˌdɛɡɹəˈdeɪʃən/
baggage /ˈbæɡɪdʒ/
extravagant /ɪkˈstɹævəɡənt/
triangular /tɹaɪˈæŋ.ɡjə.lə/
/tɹaɪˈæŋ.ɡjʊ.lə/
glider /ˈɡlaɪdə(ɹ)/
graceful /ˈɡɹeɪsfʊl/
gamble /ˈɡæm.bəl/
diagonal /daɪˈæɡənəl/
/daɪˈæɡnəl/
goblin /ˈɡɑb.lɪn/
gracious /ˈɡɹeɪʃəs/
congratulate /kənˈɡɹæd͡ʒʊˌleɪt/
/kənˈɡɹæd͡ʒəˌleɪt/
pagan /ˈpeɪɡən/
segregation /sɛɡɹəˈɡeɪ̯ʃən/
saga /ˈsɑːɡə/
drag /dɹæɡ/
indignation /ˌɪn.dɪɡ.ˈneɪ.ʃən/
vinegar /ˈvɪnəɡɚ/
bugger /ˈbʌɡɚ/
gigantic /dʒaɪˈɡæntɪk/
ghastly /ˈɡɑːs(t).li/
groom /ɡɹuːm/
agreeable /əˈɡɹiːəbl/
embargo /ɪmˈbɑɹɡoʊ/
guise /ˈɡaɪz/
vogue /vəʊɡ/
auguste /ˈaʊɡʊst/
grossly /ˈɡɹoʊsli/
gamma /ˈɡæmə/
greasy /ˈɡɹi.si/
/ˈɡɹi.zi/
pornography /pɔː(ɹ)ˈnɒɡ.ɹə.fi/
gutter /ˈɡʌt.ə/
glove /ɡlʌv/
allegation /ˌæl.ɪˈɡeɪ.ʃən/
/ˌæl.əˈɡeɪ.ʃən/
crag /kɹæɡ/
malignant /məˈlɪɡnənt/
bibliography /bɪbliɔːɡɹəfi/
gosh /ɡɒʃ/
prerogative /pɹɪˈɹɒɡ.ə.tɪv/
negligent /ˈnɛɡ.lɪ.dʒənt/
designation /dɛzɪɡˈneɪʃən/
gratefully /ˈɡɹeɪtfəli/
gloss /ɡlɒs/
gallon /ˈɡælən/
gum /ɡʌm/
rugged /ˈɹʌɡɪd/
gorge /ɡɔːdʒ/
agrarian /əˈɡɹɛ(ə)ɹi.ən/
delegate /ˈdɛlɪɡət/
examiner /əɡˈzæmɪnɚ/
bingo /ˈbɪŋ.ɡəʊ/
grease /ɡɹiːs/
groin /ɡɹɔɪn/
singular /ˈsɪŋɡjəlɚ/
vulgar /ˈvʌl.ɡə/
interrogation /ɪnˌteɹ.əˈɡeɪ.ʃən/
dinghy /ˈdɪŋ(ɡ)i/
grandeur /ˈɡɹæn.dʒɚ/
hegemony /hɪˈɡɛm.ə.ni/
/hɪˈdʒɛm.ə.ni/
glance /ɡlɑːns/
bog /bɔɡ/
beginner /bɪˈɡɪnə/
bilingual /baɪˈlɪŋ.ɡwəl/
/baɪˈlɪŋ.ɡju.əl/
programmer /ˈpɹəʊɡɹæmə/
exhaustive /ɛɡˈzɔː.stɪv/
bogus /ˈbəʊ.ɡəs/
conglomerate /kənˈɡlɒm(ə)ɹət/
regularity /ˌɹɛɡjuˈlæɹəti/
obligatory /əˈblɪɡətɔɹi/
/ˈɑblɪɡətɔɹi/
pedigree /ˈpɛ.dɪ.ɡɹi/
fragrance /ˈfɹeɪɡɹəns/
longitudinal /ˌlɒŋɡɪˈtjuːdɪnl/
migrate /ˈmaɪɡɹeɪt/
neglect /nɪˈɡlɛkt/
magnet /ˈmæɡnət/
burglar /ˈbɜː(ɹ)ɡlə(ɹ)/
wig /wɪɡ/
cardigan /ˈkɑːdɪɡən/
disintegration /dɪs.ɪn.tɪˈɡɹeɪʃən/
haemoglobin /ˌhimoʊˈɡloʊbɪn/
/ˌhiməˈɡloʊbin/
signify /ˈsɪɡ nəˌfaɪ/
aggregate /ˈæɡɹɪˌɡət/
bug /bʌɡ/
upgrade /ˈʌp.ɡɹeɪd/
grassy /ˈɡɹæsi/
foreground /ˈfɔː(ɹ)ˌɡɹaʊnd/
suggestive /səɡˈdʒɛstɪv/
vanguard /ˈvænˌɡɑɹd/
gazette /ɡəˈzɛt/
gravely /ˈɡɹeɪvli/
disguise /dɪsˈɡaɪz/
/dɪzˈɡaɪz/
shrug /ʃɹʌɡ/
disgraceful /dɪsˈɡɹeɪsfəɫ/
/dɪzˈɡɹeɪsfəɫ/
pentagon /ˈpɛntəɡɑn/
fungus /ˈfʌŋ.ɡəs/
gleam /ɡliːm/
grievous /ɡɹiː.vəs/
investigative /ɪnˈvɛstɪɡətɪv/
/ɪnˈvɛstɪɡeɪtɪv/
regulator /ɹɛɡ.juː.leɪt.ə/
gladly /ˈɡlædli/
greatness /ˈɡɹeɪtnəs/
grape /ɡɹeɪp/
singularity /ˌsɪŋɡjəˈlæɹətɪ/
telegram /ˈtɛləˌɡɹæm/
grubby /ɡɹʌbi/
irrigation /ˌɪɹəˈɡeɪʃən/
rogue /ˈɹəʊ̯ɡ/
dagger /ˈdæɡə(ɹ)/
garbage /ˈɡɑɹbɪd͡ʒ/
gore /ɡɔː/
migrant /ˈmaɪɡɹənt/
fragrant /ˈfɹeɪ.ɡɹənt/
gasp /ɡɑːsp/
gully /ˈɡʌli/
stigma /ˈstɪɡmə/
enigmatic /ˌɛnɪɡˈmætɪk/
smug /smʌɡ/
glacial /ˈɡleɪ.ʃ(ɪ)əl/
gravy /ˈɡɹeɪvi/
egalitarian /ɪˌɡæl.ɪˈtɛə.ɹi.ən/
gland /ɡlænd/
contiguous /kənˈtɪɡjuəs/
shingle /ˈʃɪŋ.ɡəl/
golding /ˈɡəʊldɪŋ/
ignition /ɪɡˈnɪʃən/
hedgehog /ˈhɛdʒhɒɡ/
immigrant /ˈɪmɪɡɹənt/
dogma /ˈdɒɡ.mə/
griffin /ɡɹɪfɪn/
prognosis /pɹɒɡˈnəʊsɪs/
flagship /ˈflæɡʃɪp/
gallant /ˈɡælənt/
sigma /ˈsɪɡmə/
amalgamation /əˌmælɡəˈmeɪʃən/
ghostly /ˈɡoʊstli/
exemplary /ɛɡˈzɛmpləɹi/
/ɪk./
spaghetti /spəˈɡɛti/
sluggish /ˈslʌɡɪʃ/
executive /ɪɡˈzɛkjʊtɪv/
glitter /ˈɡlɪtə(ɹ)/
greenwood /ˈɡɹiːnwʊd/
disregard /dɪsɹɪˈɡɑːd/
magnesium /ˌmæɡˈniːzi.əm/
galley /ˈɡæli/
indignant /ɪnˈdɪɡ.nənt/
baggy /ˈbæɡi/
yogurt /ˈjɒɡət/
stag /stæɡ/
iceberg /ˈaɪsbɜːɡ/
exaggerate /ɛɡˈzæ.dʒə.ɹeɪt/
/ɪɡˈzæ.dʒə.ɹeɪt/
maggot /ˈmæɡət/
grotesque /ɡɹəʊˈtɛsk/
grip /ɡɹɪp/
burgundy /ˈbəː.ɡən.dɪ/
enigma /ɪˈnɪɡmə/
/əˈnɪɡmə/
grit /ˈɡɹɪt/
groan /ɡɹəʊn/
hogg /hɒɡ/
gram /ɡɹæm/
pigment /ˈpɪɡ.mənt/
pragmatism /ˈpɹæɡmətɪzəm/
distinguishable /dɪsˈtɪŋ.ɡwɪ.ʃə.bl̩/
glacier /ˈɡlæs.jə/
/ˈɡleɪs.jə/
superego /supɛɹiɡoʊ/
topography /təˈpɒɡɹəfi/
beggar /ˈbɛɡɚ/
gable /ˈɡeɪ.bəl/
grind /ˈɡɹaɪnd/
ghetto /ˈɡɛtəʊ/
grievance /ˈɡɹi.vəns/
yoga /ˈjoʊɡə/
gaze /ɡeɪz/
graphite /ˈɡɹæfaɪt/
arguable /ˈɑːɡjuəbl/
dogmatic /dɒɡˈmatɪk/
excite /ˈɛɡzaɪt/
/ˈɛksaɪt/
mega /ˈmɛɡə/
gruelling /ˈɡɹʊə.lɪŋ/
negotiator /nɪˈɡoʊ.ʃi.eɪ.ɾɚ/
fag /fæɡ/
guru /ˈɡʊɹuː/
/ˈɡuːɹuː/
/ɡʊˈɹuː/
hooligan /ˈhuː.lɪ.ɡən/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list