Words containing the phoneme voiced palato-alveolar sibilant /ʒ/ (500)

Showing only 500 items. 2,875 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

17.39%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
large /ˈlɑːd͡ʒ/
general /ˈd͡ʒɛnɹəl/
john /ˈdʒɑn/
education /ˌɛd͡ʒʊˈkeɪʃn̩/
/ˌɛdjʊˈkeɪʃn̩/
job /d͡ʒɒb/
management /ˈmænɪdʒmənt/
age /eɪd͡ʒ/
range /ɹeɪndʒ/
usually /ˈjuːʒʊəli/
language /ˈlæŋɡwɪd͡ʒ/
decision /dɪˈsɪʒən/
stage /steɪd͡ʒ/
project /ˈpɹɒdʒɛkt/
/ˈpɹəʊdʒɛkt/
knowledge /ˈnɒlɪd͡ʒ/
manager /ˈmæn.ɪ.dʒə/
energy /ˈɛnəd͡ʒi/
technology /tɛkˈnɒlədʒi/
change /t͡ʃeɪnd͡ʒ/
generally /d͡ʒɛnɹəliː/
village /ˈvɪlɪd͡ʒ/
original /əˈɹɪdʒɪnəl/
charge /t͡ʃɑːd͡ʒ/
page /peɪd͡ʒ/
college /ˈkɒlɪd͡ʒ/
region /ˈɹiːd͡ʒn̩/
majority /məd͡ʒɒɹɪti/
television /ˈtɛlɪˌvɪʒən/
/ˈtɛləˌvɪʒən/
division /dɪˈvɪʒən/
suggest /səˈdʒɛst/
provision /pɹəˈvɪʒ.ən/
budget /ˈbʌdʒ.ɪt/
exchange /ɛkstʃeɪndʒ/
version /ˈvɝʒən/
regional /ˈɹiːdʒənəl/
marriage /ˈmæɹɪdʒ/
huge /hjuːdʒ/
/çu̟ːd͡ʒ/
usual /ˈjuːʒʊəl/
image /ˈɪmɪd͡ʒ/
justice /ˈdʒʌs.tɪs/
largely /ˈlɑɹdʒli/
edge /ɛdʒ/
advantage /əd.ˈvɑːn.tɪdʒ/
join /ˈdʒɔɪn/
damage /ˈdæmɪdʒ/
message /ˈmɛsɪdʒ/
religious /ɹɪ.ˈlɪ.d͡ʒəs/
enjoy /ɪnˈd͡ʒɔɪ/
joint /dʒɔɪnt/
bridge /bɹɪd͡ʒ/
strategy /ˈstɹætədʒi/
strange /stɹeɪndʒ/
agency /ˈeɪ.dʒən.si/
imagine /ɪˈmædʒ.ɪn/
danger /ˈdeɪn.dʒə(ɹ)/
educational /ˌɛdʒʊˈkeɪʃənəl/
procedure /pɹəˈsiːdʒə/
package /ˈpækɪdʒ/
dangerous /ˈdeɪnʒ(ə)ɹəs/
/ˈdeɪnd͡ʒ(ə)ɹəs/
jack /dʒæk/
individual /ˌɪndɪˈvɪd͡ʒʊəl/
subject /ˈsʌb.dʒɛkt/
object /ˈɒb.d͡ʒɛkt/
challenge /ˈtʃæl.ɪndʒ/
/ˈtʃæl.əndʒ/
occasion /əˈkeɪʒən/
encourage /ɪnˈkʌɹɪdʒ/
gentleman /ˈdʒɛnl̩.mən/
/ˈdʒɪnl̩.mən/
major /ˈmeɪ.dʒə(ɹ)/
conclusion /kənˈkluːʒən/
pleasure /ˈplɛʒə/
generation /ˌd͡ʒɛnəˈɹeɪʃən/
engine /ˈɛnd͡ʒɪn/
e.g. /ˌiːˈdʒiː/
/fɔː(ɹ) ɪɡˈzɑːmpəl/
judge /dʒʌdʒ/
jones /dʒoʊnz/
journey /ˈd͡ʒɝni/
measure /ˈmɛʒə/
injury /ˈɪn.dʒə.ɹi/
originally /əˈɹɪdʒɪnəli/
religion /ɹɪˈlɪdʒən/
agent /ˈeɪ.dʒənt/
vision /ˈvɪ.ʒ(ə)n/
unusual /ʌnˈjuːʒuəl/
/ʌnˈjuːʒəl/
manage /ˈmænɪdʒ/
passage /ˈpæsɪd͡ʒ/
joe /dʒəʊ/
emergency /ɪˈmɝ.dʒən.si/
occasionally /əˈkeɪʒənəli/
gently /ˈdʒɛntli/
jane /dʒeɪn/
gradually /ˈɡɹædʒuəli/
average /ˈævəɹɪd͡ʒ/
regime /ɹəˈʒim/
/ˈɹeɪʒim/
intelligence /ɪnˈtɛl.ɪ.d͡ʒəns/
visual /ˈvɪʒʊəl/
/ˈvɪzjʊəl/
/ˈvɪʒəl/
genuine /ˈdʒɛɪn/
/ˈdʒɛaɪn/
judgment /ˈdʒʌdʒ.mənt/
arrangement /əˈɹeɪnd͡ʒmənt/
wage /weɪd͡ʒ/
johnson /ˈdʒɑnsən/
suggestion /səˈdʒɛstjən/
strategic /stɹəˈtiː.dʒɪk/
storage /ˈstɔ.ɹɪd͡ʒ/
joseph /ˈdʒəʊsəf/
origin /ˈɒ.ɹɨ.dʒɨn/
mortgage /ˈmɔː.ɡɪdʒ/
joy /dʒɔɪ/
leisure /ˈlɛʒə(ɹ)/
confusion /kənˈfjuːʒən/
jacket /ˈd͡ʒæk.ɪt/
gentle /ˈd͡ʒɛntl̩/
psychological /ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkl/
junior /ˈdʒuːnɪə/
surgery /ˈsɝdʒəɹi/
treasury /ˈtɹɛʒəɹi/
psychology /saɪˈkɑlədʒi/
occasional /əˈkeɪʒənəl/
imagination /ɪˌmædʒəˈneɪʃən/
equation /ɪˈkweɪʒən/
/ɪˈkweɪʃən/
judgement /dʒʌdʒmənt/
judicial /dʒuˈdɪʃəl/
sergeant /ˈsɑː.dʒənt/
exposure /ɪkˈspoʊʒɚ/
jean /dʒiːn/
logical /ˈlɒdʒɪkəɫ/
generous /ˈdʒɛn(ə)ɹəs/
jury /ˈdʒʊəɹi/
/ˈdʒɝi/
gene /dʒiːn/
arrange /əˈɹeɪndʒ/
coverage /ˈkʌv.əɹ.ɪdʒ/
marginal /ˈmɑː(ɹ)ˌdʒɪn.əl/
engineer /ˌɛnd͡ʒɪˈnɪɹ/
urgent /ˈɜːdʒənt/
register /ˈɹɛdʒ.ɪs.tə/
ideology /aɪ.di.ˈɑl.ə.dʒi/
/ɪ.di.ˈɑl.ə.dʒi/
emerge /i.ˈmɚdʒ/
justify /ˈdʒʌstɪfaɪ/
joke /dʒəʊk/
courage /ˈkʌɹɪdʒ/
biological /ˌbaɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪkəl/
generate /ˈdʒɛn.əɹ.eɪt/
garage /ˈɡæɹɑː(d)ʒ/
gender /ˈdʒɛndə/
digital /ˈdɪd͡ʒɪtəɫ/
sociology /ˌsəʊsiːˈɒlədʒiː/
passenger /ˈpæsənd͡ʒəɹ/
closure /ˈkləʊ.ʒə(ɹ)/
jimmy /ˈdʒɪmi/
gesture /ˈd͡ʒest͡ʃə/
/ˈdʒɛs.tʃə(ɹ)/
carriage /ˈkæɹɪdʒ/
/ˈkɛɹɪdʒ/
invasion /ɪnˈveɪʒən/
legislative /ˈlɛ.dʒɪ.slə.tɪv/
oxygen /ˈɒksɪdʒən̩/
intelligent /ɪnˈtɛlɪdʒənt/
genetic /d͡ʒəˈnetɪk/
/d͡ʒɪˈnetɪk/
jews /dʒuːz/
junction /ˈdʒʌŋkʃən/
just /d͡ʒʌst/
justification /ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃən/
tragedy /ˈtɹæd͡ʒɪdi/
casual /ˈkæʒuəl/
soldier /ˈsəʊld͡ʒə/
/ˈsɒld͡ʒə/
objective /ɒbˈd͡ʒɛk.tɪv/
/əbˈd͡ʒɛk.tɪv/
measurement /ˈmɛʒɚmənt/
explosion /ɪkˈspləʊ.ʒən/
adjacent /əˈdʒeɪ.sənt/
geography /dʒɪˈɒɡɹəfi/
/ˈdʒɒɡɹəfi/
juice /d͡ʒuːs/
jump /dʒʌmp/
/d͡ʒʌmp/
privilege /ˈpɹɪv(ɪ)lɪdʒ/
virgin /ˈvɝdʒɪn/
legitimate /lɪˈdʒɪtɪmət/
/ləˈdʒɪtɪmət/
angel /ˈeɪn.dʒəl/
conjunction /kənˈdʒʌŋkʃən/
reject /ɹɪˈdʒɛkt/
exclusion /ɪksˈkluːʒən/
encouragement /ɪnˈkʌɹɪdʒmənt/
acknowledge /əkˈnɒ.lɪdʒ/
margin /ˈmɑː(ɹ)dʒɪn/
jordan /ˈdʒɔːdən/
magic /ˈmadʒɪk/
rejection /ɹəˈdʒɛkʃən/
adjustment /əˈdʒʌst.mənt/
rigid /ˈɹɪdʒɪd/
merger /ˈmɝdʒɚ/
journalist /ˈdʒɝnəlɪst/
lounge /laʊndʒ/
clergy /ˈklɜːdʒi/
eligible /ˈɛlɪdʒəb(ə)l/
jet /dʒɛt/
lodge /lɑdʒ/
objection /əbˈdʒɛkʃən/
orange /ˈɒɹɨn(d)ʒ/
ridge /ɹɪdʒ/
jewellery /ˈdʒuːəlɹi/
/ˈdʒuːlɹi/
emergence /ɪˈmɜːdʒ(ə)ns/
legend /ˈlɛdʒ.ənd/
erosion /əˈɹoʊˌʒən/
engagement /ɪnˈɡeɪd͡ʒ.mənt/
tragic /ˈtɹædʒɪk/
fusion /ˈfjuː.ʒən/
hydrogen /ˈhaɪdɹədʒən/
jazz /d͡ʒæz/
precision /pɹɪˈsɪ.ʒ(ə)n/
usage /ˈjuːsɪd͡ʒ/
/ˈjuːzɪd͡ʒ/
engage /ɪnˈɡeɪdʒ/
/ɛnˈɡeɪdʒ/
inclusion /ɪnˈkluːʒən/
subjective /səbˈdʒɛktɪv/
/sʌbˈdʒɛktɪv/
regiment /ˈɹɛdʒɪmənt/
rage /ɹeɪdʒ/
theology /θi.ˈɒ.lə.dʒi/
disadvantage /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/
prejudice /ˈpɹɛd͡ʒədɪs/
jail /dʒeɪl/
jersey /ˈdʒəːzi/
/ˈdʒɜː./
adjust /əˈdʒʌst/
biology /baɪˈɑlədʒi/
majesty /ˈmædʒ.əs.ti/
gradual /ˈɡɹædʒuəl/
genius /ˈdʒin.jəs/
/ˈdʒi.ni.əs/
surgeon /ˈsɜːdʒən/
jaw /d͡ʒɔː/
revenge /ɹɪˈvɛndʒ/
vegetation /ˌvɛd͡ʒəˈteɪʃən/
enjoyment /ɛnˈdʒɔɪmənt/
disclosure /dɪsˈkləʊʒə(ɹ)/
sandwich /ˈsæn(d)wɪd͡ʒ/
/ˈsæn(d)wɪt͡ʃ/
/ˈsæmwɪd͡ʒ/
/ˈsæ̃wɪd͡ʒ/
injection /ɪn.ˈdʒɛk.ʃən/
geological /ˌdʒiː.əˈlɒdʒ.ɪk.əl/
cage /keɪdʒ/
prestige /pɹɛˈsti(d)ʒ/
drainage /ˈdɹeɪnədʒ/
strangely /ˈstɹeɪndʒli/
indigenous /ɪnˈdɪdʒ.ɪ.nəs/
/ɪnˈdɪdʒ.ən.əs/
bourgeois /ˈbɔːʒ.wɑː/
/ˈbʊəʒ.wɑː/
vegetable /ˈved͡ʒtəbəl/
giant /ˈdʒaɪ.ənt/
methodology /meθəˈdɒlədʒi/
jay /dʒeɪ/
fringe /fɹɪndʒ/
jungle /ˈdʒʌŋɡəl/
jealous /ˈdʒɛləs/
enjoyable /ɛnˈdʒɔɪ.jə.bəl/
voltage /voʊltɪdʒ/
provisional /pɹəˈvɪʒənəl/
refuge /ˈɹɛfjuːdʒ/
treasurer /ˈtɹɛʒəɹə(ɹ)/
illusion /ɪˈljuːʒən/
/ɪˈluːʒən/
/ɪˈluːzjən/
nitrogen /ˈnaɪ.tɹə.dʒən/
/ˈnɐɪtʰɹədʒən/
treasure /ˈtɹɛʒɚ/
patronage /ˈpeɪtɹənɪd͡ʒ/
hedge /hɛdʒ/
fragile /ˈfɹædʒaɪl/
teenager /ˈtiːn.ˌeɪ.dʒə(ɹ)/
refugee /ˈɹɛfjʊdʒiː/
/ɹɛfjʊˈdʒiː/
siege /siːdʒ/
magical /ˈmædʒɪkəl/
jam /d͡ʒæm/
legislature /ˈlɛdʒɪsleɪtʃɚ/
jo /dʒoː/
injunction /ɪnˈdʒʌnk.ʃən/
surgical /ˈsɜːdʒɪkəl/
hygiene /ˈhaɪdʒiːn/
jockey /ˈdʒɒki/
casualty /ˈkaʒ(ʊ)əlti/
magistrate /ˈmædʒɪstɹeɪt/
/ˈmædʒɪstɹət/
prestigious /pɹɛˈstɪdʒ.əs/
/pɹɛˈstiːdʒəs/
ecological /ˌiːkəˈlɒd͡ʒɪkl̩/
imaginary /ɪˈmædʒɪn(ə)ɹi/
geology /dʒiˈɑlədʒi/
archaeology /ˌɑː(ɹ).kiˈɒl.ə.dʒi/
foliage /ˈfəʊliɪdʒ/
surge /sɝdʒ/
anthropology /ˌænθɹəˈpɒlədʒi/
terminology /ˌtɚməˈnɒləd͡ʒi/
jealousy /ˈdʒɛləsi/
urge /ɜːd͡ʒ/
gauge /ˈɡeɪdʒ/
gel /dʒɛl/
voyage /ˈvɔɪ.ɪdʒ/
apology /əˈpɒl.ə.dʒi/
allegiance /əˈliː.dʒəns/
registrar /ˈɹɛdʒ.ɪsˌtɹɑɹ/
outrage /ˈaʊt.ɹeɪd͡ʒ/
collision /kəˈlɪʒən/
luggage /ˈlʌɡɪd͡ʒ/
jar /dʒɑɹ/
physiological /ˌfɪzi.əˈlɑdʒɪkəl/
savage /ˈsævɪdʒ/
vintage /ˈvɪn.tɪdʒ/
enclosure /ɛnˈkloʊʒəɹ/
generic /dʒɪˈnɛɹɪk/
injustice /ɪnˈdʒʌs.tɪs/
outrageous /aʊtˈɹeɪdʒəs/
gorgeous /ˈɡɔːdʒəs/
projection /pɹəˈdʒɛkʃən/
ecology /ɛˈkɒlədʒi/
verge /vəːd͡ʒ/
tangible /ˈtæn(d)ʒɪb(ə)l/
journalism /ˈdʒɝnəlɪzəm/
genre /(d)ʒɑːnɹə/
genesis /ˈd͡ʒɛn.ə.sɪs/
geometric /ˌdʒiː.əʊˈmɛt.ɹɪk/
/ˌdʒi.əˈmɛt.ɹɪk/
juvenile /ˈdʒuː.vən.aɪl/
regent /ˈɹiːdʒənt/
apologise /əˈpɒləˌdʒaɪz/
junk /dʒʌŋk/
gina /ˈdʒaɪnə/
gin /dʒɪn/
reg /ɹɛdʒ/
/ɹɛɡ/
badge /bædʒ/
diversion /dɪˈvɝʒən/
/daɪˈvɝʒən/
jerry /ˈdʒɛɹi/
judiciary /ˌdʒuːˈdɪʃəɹi/
merge /mɜː(ɹ)dʒ/
jess /dʒɛs/
jumper /dʒʌmpə/
/dʒʊmpə/
psychologist /ˌsaɪˈkɑl.ə.d͡ʒɪst/
jug /d͡ʒʌɡ/
persuasion /pəˈsweɪʒ(ə)n/
jargon /ˈdʒɑɹ.ɡən/
sausage /ˈsɒsɪd͡ʒ/
jaguar /ˈdʒæɡjuːə/
contingency /kənˈtɪndʒənsi/
messenger /ˈmɛ.sɪn.dʒəɹ/
luxurious /lʌɡˈʒʊɹ.i.əs/
/lʌɡˈzjʊɹ.i.əs/
/lʌkˈsjʊɹ.i.əs/
homogeneous /ˌhɒ.mə(ʊ)ˈdʒiː.nɪəs/
/ˌhəʊ.mə(ʊ)ˈdʒiː.nɪəs/
object-oriented /ˈɒbdʒɛkt ɔɹɪəntɪd/
/ˈɒbdʒɪkt ɒɹɪəntɪd/
digestion /daɪˈdʒɛstʃən/
/dɨˈdʒɛstʃən/
jelly /ˈd͡ʒɛl.i/
jubilee /dʒuːbɪˈliː/
indulge /ɪnˈdʌldʒ/
nostalgia /nɒˈstaldʒə/
discourage /dɪsˈkʌɹɪdʒ/
infusion /ɪnˈfjuːʒən/
cohesion /koʊˈhiʒən/
agitation /ad͡ʒɪˈteɪʃ(ə)n/
geometry /dʒiˈɑmətɹi/
grange /ɡɹeɪndʒ/
baggage /ˈbæɡɪdʒ/
congestion /kənˈd͡ʒɛst.ʃən/
/.ˈd͡ʒɛʃ.d͡ʒən/
jolly /ˈdʒɒli/
objectivity /ɒbdʒekˈtɪvəti/
homage /ˈhɒmɪdʒ/
/ˈɒmɪdʒ/
/ɒˈmɑːʒ/
massage /məˈsɑʒ/
marginally /ˈmɑɹdʒɪnəli/
jasper /ˈdʒæspə/
barrage /ˈbæɹɑːʒ/
discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/
intrusion /ɪnˈtɹuːʒən/
congratulate /kənˈɡɹæd͡ʒʊˌleɪt/
/kənˈɡɹæd͡ʒəˌleɪt/
envisage /ɛnˈvɪzɪdʒ/
/ɪnˈvɪzɪdʒ/
sponge /spʌnd͡ʒ/
gypsy /ˈd͡ʒɪp.si/
contingent /kənˈtɪn.dʒənt/
evangelical /iːvænˈdʒɛlɪkəl/
jade /d͡ʒeɪd/
gigantic /dʒaɪˈɡæntɪk/
mythology /mɪˈθɒlədʒi/
pigeon /ˈpɪdʒɪn/
burgess /ˈbɜːdʒɪs/
jessamy /ˈdʒɛsəmɪ/
gym /dʒɪm/
unjust /ʌnˈdʒʌst/
manageable /ˈmæn.ɪd͡ʒ.ə.bəl/
anthropological /æn.θɹə.pə.ˈlɑdʒikəl/
jeep /dʒiːp/
postage /ˈpəʊstɪdʒ/
vengeance /ˈvɛnˌdʒəns/
genus /ˈdʒiːnəs/
/ˈdʒɛnəs/
illegitimate /ɪlɨˈd͡ʒɪɾɨmɨt/
educate /ˈɛdʒəkeɪt/
suffrage /ˈsʌfɹɪdʒ/
negligent /ˈnɛɡ.lɪ.dʒənt/
wedge /wɛdʒ/
ledge /lɛdʒ/
cleavage /ˈkliːvɪdʒ/
jewel /ˈdʒuːəl/
/ˈdʒʊəl/
biotechnology /ˈbaɪəʊˌtɛk.nɒl.əʊ.dʒi/
gorge /ɡɔːdʒ/
ingenuity /ˌɪndʒəˈn(j)uːəti/
grandeur /ˈɡɹæn.dʒɚ/
jeopardy /ˈd͡ʒɛpədi/
badger /ˈbædʒə/
coercion /koʊˈɝʒən/
/koʊˈɝʃən/
interchange /ˈɪntə(ɹ).tʃeɪndʒ/
knowledgeable /ˈnɑl.ɪd͡ʒ.ə.bəl/
objectively /əbˈdʒɛktɪvli/
physiology /ˌfɪziˈɒləd͡ʒi/
diffusion /dɪˈfjuːʒən/
mileage /ˈmaɪlədʒ/
haemorrhage /ˈhɛməɹɪdʒ/
/ˈhɛmɹɪdʒ/
leisurely /ˈlɛʒɜli/
plumage /ˈpluːmɪdʒ/
diligence /ˈdɪlɪdʒəns/
lineage /ˈlɪn.i.ɪdʒ/
chronology /kɹəˈnɒl.ə.dʒi/
inversion /ɪnˈvɝʒən/
margarine /ˈmɑɹ.dʒə.ɹɪn/
/ˈmɑɹ.dʒəˌɹin/
dodgy /ˈdɒdʒ.i/
suggestive /səɡˈdʒɛstɪv/
gem /d͡ʒɛm/
cartridge /ˈkɑːtɹɪdʒ/
ledger /ˈlɛdʒə(ɹ)/
originality /əˌɹɪdʒɪˈnælɪti/
ginger /ˈdʒɪndʒə/
lesion /ˈliːʒən/
morphological /ˌmɔːfəˈlɒd͡ʒɪkəl/
refrigerator /ɹɪˈfɹɪd͡ʒəˌɹeɪtə/
adjudication /ˌæd.dʒu.dɪˈkeɪ.ʃən/
digestive /daɪˈdʒɛstɪv/
divergence /daɪˈvɜː(ɹ)dʒəns/
/dɪˈvɜː(ɹ)dʒəns/
apologize /əˈpɑləd͡ʒaɪz/
liturgy /ˈlɪtəd͡ʒi/
madge /mædʒ/
majestic /məˈdʒɛstɪk/
coinage /ˈkɔɪnɪdʒ/
barge /bɑːdʒ/
heterogeneous /hɛ.tə.ɹə.ˈdʒiː.niː.əs/
/hɛ.tə.ˈɹo.dʒə.nəs/
/ˈhɛt.ɹə.dʒiː.nəs/
/ˈhɛt.ɹəʊ.dʒiː.nəs/
plunge /plʌndʒ/
garbage /ˈɡɑɹbɪd͡ʒ/
porridge /ˈpɒɹɪdʒ/
oblige /əˈblaɪdʒ/
corrosion /kəˈɹəʊʒən/
vagina /vəˈdʒaɪnə/
inject /ɪnˈdʒɛkt/
vaginal /vəˈdʒaɪnəl/
/ˈvædʒɪnəl/
arbitrage /ˈɑːɹbɪˌtɹɑːʒ/
/ˈɑːɹ.bɪ.tɹɪdʒ/
haulage /hɔːlədʒ/
gaol /dʒeɪl/
morphology /mɔɹˈfɑlədʒi/
evasion /ɪˈveɪʒən/
intelligentsia /ɪntɛlɪˈd͡ʒɛntsɪə/
collusion /kəˈluːʒən/
hedgehog /ˈhɛdʒhɒɡ/
juniper /ˈdʒunɪpə/
magician /məˈdʒɪʃən/
anthropologist /ˌæn.θɹoʊˈpɑl.ə.d͡ʒɪst/
/ˌæn.θɹəˈpɑl.ə.d͡ʒɪst/
detergent /dɪˈtɜːdʒənt/
indulgence /ɪnˈdʌld͡ʒəns/
allergic /ə.ˈlɜɹ.dʒɪk/
fuselage /ˈfjuːzəˌlɑːʒ/
originate /əˈɹɪdʒɪneɪt/
integer /ˈɪn.tɨ.d͡ʒə(ɹ)/
enlarge /ɪnˈlɑːdʒ/
forge /fɔːd͡ʒ/
espionage /ˈɛs.pi.ə.nɑːʒ/
vantage /ˈvɑːntɪd͡ʒ/
intelligible /ɪnˈtɛlədʒəbl̩/
gee /dʒiː/
reversion /ɹɪˈvɜːʒən/
exaggerate /ɛɡˈzæ.dʒə.ɹeɪt/
/ɪɡˈzæ.dʒə.ɹeɪt/
leverage /ˈliːv(ə)ɹɪdʒ/
/ˈlɛv(ə)ɹɪdʒ/
divergent /daɪˈvɜː(ɹ)dʒənt/
/dɪˈvɜː(ɹ)dʒənt/
allergy /ˈæl.əɹ.dʒi/
immersion /ɪˈmɝʒən/
liturgical /lɨˈtɹ̩dʒɨkl̩/
pendulum /ˈpɛnd͡ʒələm/
footage /ˈfʊtədʒ/
jetty /ˈdʒɛti/
apologetic /əˌpɑləˈdʒɛtɪk/
bandage /ˈbændɪdʒ/
gestation /dʒesˈteɪʃən/
joyful /ˈdʒɔɪfəl/
vigil /ˈvɪdʒəl/
aboriginal /ˌæb.əˈɹɪd͡ʒ.n̩.l̩/
/ˌæb.əˈɹɪd͡ʒ.ɪn.l̩/
genital /ˈdʒɛnətəl/
/ˈdʒɛnɪtəl/
gingerly /ˈdʒɪn.dʒəɹ.li/
entourage /ˈɒn.tʊ.ɹɑːʒ/
/ˈɑ̃ː.tʊ.ɹɑːʒ/
vigilance /ˈvɪdʒɪləns/
vigilant /ˈvɪdʒɪlənt/
disillusionment /dɪsɪˈluʒənmənt/
epistemological /ɪˌpɪstəməˈlɒd͡ʒɪkəl/
forgery /ˈfɔː.dʒəɹ.ɪ/
camouflage /ˈkæ.mə.ˌflɑːʒ/
/ˈkæ.mŏ.ˌflɑːʒ/
hinge /ˈhɪndʒ/
injure /ˈɪndʒɚ/
degenerate /dɪˈdʒɛnəɹət/
legislate /ˈlɛdʒɪsˌleɪt/
argentine /ˈɑː(ɹ).dʒənˌtiːn/
/ˈɑː(ɹ).dʒənˌtaɪn/
digit /ˈdɪdʒɪt/
genome /ˈdʒiː.nəʊm/
justly /ˈdʒʌstli/
ranger /ˈɹeɪndʒə(ɹ)/
algebra /ˈæl.dʒɪ.bɹə/
anthology /ænˈθɒlədʒɪ/
pageant /ˈpædʒɨnt̚/
/ˈpædʒənt/
juicy /ˈdʒusi/
partridge /ˈpɑːtɹɪd͡ʒ/
displeasure /dɪsˈplɛʒə/
genoa /ˈdʒenouə/
/ˈdʒeni/
ingestion /ɪnˈdʒɛstʃən/
junta /ˈdʒʌntə/
/ˈdʒʊntə/
longevity /lɒŋˈdʒɛ.vɪ.ti/
/lɒnˈdʒɛ.vɪ.ti/
intangible /ɪnˈtandʒɪbl/
interchangeable /ɪntɚˈtʃeɪndʒəbl̩/
/ɪɾ̃ɚˈtʃeɪndʒəbl̩/
congenial /kənˈd͡ʒiːniəl/
endogenous /ɨnˈdɑdʒənəs/
endanger /ənˈdeɪndʒɚ/
judicious /dʒuˈdɪʃ.əs/
collagen /ˈkɒlədʒən/
/ˈkɒlədʒɪn/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list