Words containing the phoneme voiced palato-alveolar affricate /d͡ʒ/ (500)

Showing only 500 items. 2,542 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

19.67%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
large /ˈlɑːd͡ʒ/
general /ˈd͡ʒɛnɹəl/
john /ˈdʒɑn/
education /ˌɛd͡ʒʊˈkeɪʃn̩/
/ˌɛdjʊˈkeɪʃn̩/
job /d͡ʒɒb/
management /ˈmænɪdʒmənt/
age /eɪd͡ʒ/
range /ɹeɪndʒ/
language /ˈlæŋɡwɪd͡ʒ/
stage /steɪd͡ʒ/
project /ˈpɹɒdʒɛkt/
/ˈpɹəʊdʒɛkt/
knowledge /ˈnɒlɪd͡ʒ/
manager /ˈmæn.ɪ.dʒə/
energy /ˈɛnəd͡ʒi/
technology /tɛkˈnɒlədʒi/
change /t͡ʃeɪnd͡ʒ/
generally /d͡ʒɛnɹəliː/
village /ˈvɪlɪd͡ʒ/
original /əˈɹɪdʒɪnəl/
charge /t͡ʃɑːd͡ʒ/
page /peɪd͡ʒ/
college /ˈkɒlɪd͡ʒ/
region /ˈɹiːd͡ʒn̩/
majority /məd͡ʒɒɹɪti/
suggest /səˈdʒɛst/
budget /ˈbʌdʒ.ɪt/
exchange /ɛkstʃeɪndʒ/
regional /ˈɹiːdʒənəl/
marriage /ˈmæɹɪdʒ/
huge /hjuːdʒ/
/çu̟ːd͡ʒ/
image /ˈɪmɪd͡ʒ/
justice /ˈdʒʌs.tɪs/
largely /ˈlɑɹdʒli/
edge /ɛdʒ/
advantage /əd.ˈvɑːn.tɪdʒ/
join /ˈdʒɔɪn/
damage /ˈdæmɪdʒ/
message /ˈmɛsɪdʒ/
religious /ɹɪ.ˈlɪ.d͡ʒəs/
enjoy /ɪnˈd͡ʒɔɪ/
joint /dʒɔɪnt/
bridge /bɹɪd͡ʒ/
strategy /ˈstɹætədʒi/
strange /stɹeɪndʒ/
agency /ˈeɪ.dʒən.si/
imagine /ɪˈmædʒ.ɪn/
danger /ˈdeɪn.dʒə(ɹ)/
educational /ˌɛdʒʊˈkeɪʃənəl/
procedure /pɹəˈsiːdʒə/
package /ˈpækɪdʒ/
jack /dʒæk/
individual /ˌɪndɪˈvɪd͡ʒʊəl/
subject /ˈsʌb.dʒɛkt/
object /ˈɒb.d͡ʒɛkt/
challenge /ˈtʃæl.ɪndʒ/
/ˈtʃæl.əndʒ/
encourage /ɪnˈkʌɹɪdʒ/
gentleman /ˈdʒɛnl̩.mən/
/ˈdʒɪnl̩.mən/
major /ˈmeɪ.dʒə(ɹ)/
generation /ˌd͡ʒɛnəˈɹeɪʃən/
engine /ˈɛnd͡ʒɪn/
e.g. /ˌiːˈdʒiː/
/fɔː(ɹ) ɪɡˈzɑːmpəl/
judge /dʒʌdʒ/
jones /dʒoʊnz/
journey /ˈd͡ʒɝni/
injury /ˈɪn.dʒə.ɹi/
originally /əˈɹɪdʒɪnəli/
religion /ɹɪˈlɪdʒən/
agent /ˈeɪ.dʒənt/
manage /ˈmænɪdʒ/
passage /ˈpæsɪd͡ʒ/
joe /dʒəʊ/
emergency /ɪˈmɝ.dʒən.si/
gently /ˈdʒɛntli/
jane /dʒeɪn/
gradually /ˈɡɹædʒuəli/
average /ˈævəɹɪd͡ʒ/
intelligence /ɪnˈtɛl.ɪ.d͡ʒəns/
genuine /ˈdʒɛɪn/
/ˈdʒɛaɪn/
judgment /ˈdʒʌdʒ.mənt/
arrangement /əˈɹeɪnd͡ʒmənt/
wage /weɪd͡ʒ/
johnson /ˈdʒɑnsən/
suggestion /səˈdʒɛstjən/
strategic /stɹəˈtiː.dʒɪk/
storage /ˈstɔ.ɹɪd͡ʒ/
joseph /ˈdʒəʊsəf/
origin /ˈɒ.ɹɨ.dʒɨn/
mortgage /ˈmɔː.ɡɪdʒ/
joy /dʒɔɪ/
jacket /ˈd͡ʒæk.ɪt/
gentle /ˈd͡ʒɛntl̩/
psychological /ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkl/
junior /ˈdʒuːnɪə/
surgery /ˈsɝdʒəɹi/
psychology /saɪˈkɑlədʒi/
imagination /ɪˌmædʒəˈneɪʃən/
judgement /dʒʌdʒmənt/
judicial /dʒuˈdɪʃəl/
sergeant /ˈsɑː.dʒənt/
jean /dʒiːn/
logical /ˈlɒdʒɪkəɫ/
generous /ˈdʒɛn(ə)ɹəs/
jury /ˈdʒʊəɹi/
/ˈdʒɝi/
gene /dʒiːn/
arrange /əˈɹeɪndʒ/
coverage /ˈkʌv.əɹ.ɪdʒ/
marginal /ˈmɑː(ɹ)ˌdʒɪn.əl/
engineer /ˌɛnd͡ʒɪˈnɪɹ/
urgent /ˈɜːdʒənt/
register /ˈɹɛdʒ.ɪs.tə/
ideology /aɪ.di.ˈɑl.ə.dʒi/
/ɪ.di.ˈɑl.ə.dʒi/
emerge /i.ˈmɚdʒ/
justify /ˈdʒʌstɪfaɪ/
joke /dʒəʊk/
courage /ˈkʌɹɪdʒ/
biological /ˌbaɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪkəl/
generate /ˈdʒɛn.əɹ.eɪt/
gender /ˈdʒɛndə/
digital /ˈdɪd͡ʒɪtəɫ/
sociology /ˌsəʊsiːˈɒlədʒiː/
passenger /ˈpæsənd͡ʒəɹ/
jimmy /ˈdʒɪmi/
gesture /ˈd͡ʒest͡ʃə/
/ˈdʒɛs.tʃə(ɹ)/
carriage /ˈkæɹɪdʒ/
/ˈkɛɹɪdʒ/
legislative /ˈlɛ.dʒɪ.slə.tɪv/
oxygen /ˈɒksɪdʒən̩/
intelligent /ɪnˈtɛlɪdʒənt/
genetic /d͡ʒəˈnetɪk/
/d͡ʒɪˈnetɪk/
jews /dʒuːz/
junction /ˈdʒʌŋkʃən/
just /d͡ʒʌst/
justification /ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃən/
tragedy /ˈtɹæd͡ʒɪdi/
soldier /ˈsəʊld͡ʒə/
/ˈsɒld͡ʒə/
objective /ɒbˈd͡ʒɛk.tɪv/
/əbˈd͡ʒɛk.tɪv/
adjacent /əˈdʒeɪ.sənt/
geography /dʒɪˈɒɡɹəfi/
/ˈdʒɒɡɹəfi/
juice /d͡ʒuːs/
jump /dʒʌmp/
/d͡ʒʌmp/
privilege /ˈpɹɪv(ɪ)lɪdʒ/
virgin /ˈvɝdʒɪn/
legitimate /lɪˈdʒɪtɪmət/
/ləˈdʒɪtɪmət/
angel /ˈeɪn.dʒəl/
conjunction /kənˈdʒʌŋkʃən/
reject /ɹɪˈdʒɛkt/
encouragement /ɪnˈkʌɹɪdʒmənt/
acknowledge /əkˈnɒ.lɪdʒ/
margin /ˈmɑː(ɹ)dʒɪn/
jordan /ˈdʒɔːdən/
magic /ˈmadʒɪk/
rejection /ɹəˈdʒɛkʃən/
adjustment /əˈdʒʌst.mənt/
rigid /ˈɹɪdʒɪd/
merger /ˈmɝdʒɚ/
journalist /ˈdʒɝnəlɪst/
lounge /laʊndʒ/
clergy /ˈklɜːdʒi/
eligible /ˈɛlɪdʒəb(ə)l/
jet /dʒɛt/
lodge /lɑdʒ/
objection /əbˈdʒɛkʃən/
ridge /ɹɪdʒ/
jewellery /ˈdʒuːəlɹi/
/ˈdʒuːlɹi/
emergence /ɪˈmɜːdʒ(ə)ns/
legend /ˈlɛdʒ.ənd/
engagement /ɪnˈɡeɪd͡ʒ.mənt/
tragic /ˈtɹædʒɪk/
hydrogen /ˈhaɪdɹədʒən/
jazz /d͡ʒæz/
usage /ˈjuːsɪd͡ʒ/
/ˈjuːzɪd͡ʒ/
engage /ɪnˈɡeɪdʒ/
/ɛnˈɡeɪdʒ/
subjective /səbˈdʒɛktɪv/
/sʌbˈdʒɛktɪv/
regiment /ˈɹɛdʒɪmənt/
rage /ɹeɪdʒ/
theology /θi.ˈɒ.lə.dʒi/
disadvantage /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/
prejudice /ˈpɹɛd͡ʒədɪs/
jail /dʒeɪl/
jersey /ˈdʒəːzi/
/ˈdʒɜː./
adjust /əˈdʒʌst/
biology /baɪˈɑlədʒi/
majesty /ˈmædʒ.əs.ti/
gradual /ˈɡɹædʒuəl/
genius /ˈdʒin.jəs/
/ˈdʒi.ni.əs/
surgeon /ˈsɜːdʒən/
jaw /d͡ʒɔː/
revenge /ɹɪˈvɛndʒ/
vegetation /ˌvɛd͡ʒəˈteɪʃən/
enjoyment /ɛnˈdʒɔɪmənt/
sandwich /ˈsæn(d)wɪd͡ʒ/
/ˈsæn(d)wɪt͡ʃ/
/ˈsæmwɪd͡ʒ/
/ˈsæ̃wɪd͡ʒ/
injection /ɪn.ˈdʒɛk.ʃən/
geological /ˌdʒiː.əˈlɒdʒ.ɪk.əl/
cage /keɪdʒ/
drainage /ˈdɹeɪnədʒ/
strangely /ˈstɹeɪndʒli/
indigenous /ɪnˈdɪdʒ.ɪ.nəs/
/ɪnˈdɪdʒ.ən.əs/
vegetable /ˈved͡ʒtəbəl/
giant /ˈdʒaɪ.ənt/
methodology /meθəˈdɒlədʒi/
jay /dʒeɪ/
fringe /fɹɪndʒ/
jungle /ˈdʒʌŋɡəl/
jealous /ˈdʒɛləs/
enjoyable /ɛnˈdʒɔɪ.jə.bəl/
voltage /voʊltɪdʒ/
refuge /ˈɹɛfjuːdʒ/
nitrogen /ˈnaɪ.tɹə.dʒən/
/ˈnɐɪtʰɹədʒən/
patronage /ˈpeɪtɹənɪd͡ʒ/
hedge /hɛdʒ/
fragile /ˈfɹædʒaɪl/
teenager /ˈtiːn.ˌeɪ.dʒə(ɹ)/
refugee /ˈɹɛfjʊdʒiː/
/ɹɛfjʊˈdʒiː/
siege /siːdʒ/
magical /ˈmædʒɪkəl/
jam /d͡ʒæm/
legislature /ˈlɛdʒɪsleɪtʃɚ/
jo /dʒoː/
injunction /ɪnˈdʒʌnk.ʃən/
surgical /ˈsɜːdʒɪkəl/
hygiene /ˈhaɪdʒiːn/
jockey /ˈdʒɒki/
magistrate /ˈmædʒɪstɹeɪt/
/ˈmædʒɪstɹət/
prestigious /pɹɛˈstɪdʒ.əs/
/pɹɛˈstiːdʒəs/
ecological /ˌiːkəˈlɒd͡ʒɪkl̩/
imaginary /ɪˈmædʒɪn(ə)ɹi/
geology /dʒiˈɑlədʒi/
archaeology /ˌɑː(ɹ).kiˈɒl.ə.dʒi/
foliage /ˈfəʊliɪdʒ/
surge /sɝdʒ/
anthropology /ˌænθɹəˈpɒlədʒi/
terminology /ˌtɚməˈnɒləd͡ʒi/
jealousy /ˈdʒɛləsi/
urge /ɜːd͡ʒ/
gauge /ˈɡeɪdʒ/
gel /dʒɛl/
voyage /ˈvɔɪ.ɪdʒ/
apology /əˈpɒl.ə.dʒi/
allegiance /əˈliː.dʒəns/
registrar /ˈɹɛdʒ.ɪsˌtɹɑɹ/
outrage /ˈaʊt.ɹeɪd͡ʒ/
luggage /ˈlʌɡɪd͡ʒ/
jar /dʒɑɹ/
physiological /ˌfɪzi.əˈlɑdʒɪkəl/
savage /ˈsævɪdʒ/
vintage /ˈvɪn.tɪdʒ/
generic /dʒɪˈnɛɹɪk/
injustice /ɪnˈdʒʌs.tɪs/
outrageous /aʊtˈɹeɪdʒəs/
gorgeous /ˈɡɔːdʒəs/
projection /pɹəˈdʒɛkʃən/
ecology /ɛˈkɒlədʒi/
verge /vəːd͡ʒ/
journalism /ˈdʒɝnəlɪzəm/
genesis /ˈd͡ʒɛn.ə.sɪs/
geometric /ˌdʒiː.əʊˈmɛt.ɹɪk/
/ˌdʒi.əˈmɛt.ɹɪk/
juvenile /ˈdʒuː.vən.aɪl/
regent /ˈɹiːdʒənt/
apologise /əˈpɒləˌdʒaɪz/
junk /dʒʌŋk/
gina /ˈdʒaɪnə/
gin /dʒɪn/
reg /ɹɛdʒ/
/ɹɛɡ/
badge /bædʒ/
jerry /ˈdʒɛɹi/
judiciary /ˌdʒuːˈdɪʃəɹi/
merge /mɜː(ɹ)dʒ/
jess /dʒɛs/
jumper /dʒʌmpə/
/dʒʊmpə/
psychologist /ˌsaɪˈkɑl.ə.d͡ʒɪst/
jug /d͡ʒʌɡ/
jargon /ˈdʒɑɹ.ɡən/
sausage /ˈsɒsɪd͡ʒ/
jaguar /ˈdʒæɡjuːə/
contingency /kənˈtɪndʒənsi/
messenger /ˈmɛ.sɪn.dʒəɹ/
homogeneous /ˌhɒ.mə(ʊ)ˈdʒiː.nɪəs/
/ˌhəʊ.mə(ʊ)ˈdʒiː.nɪəs/
object-oriented /ˈɒbdʒɛkt ɔɹɪəntɪd/
/ˈɒbdʒɪkt ɒɹɪəntɪd/
digestion /daɪˈdʒɛstʃən/
/dɨˈdʒɛstʃən/
jelly /ˈd͡ʒɛl.i/
jubilee /dʒuːbɪˈliː/
indulge /ɪnˈdʌldʒ/
nostalgia /nɒˈstaldʒə/
discourage /dɪsˈkʌɹɪdʒ/
agitation /ad͡ʒɪˈteɪʃ(ə)n/
geometry /dʒiˈɑmətɹi/
grange /ɡɹeɪndʒ/
baggage /ˈbæɡɪdʒ/
congestion /kənˈd͡ʒɛst.ʃən/
/.ˈd͡ʒɛʃ.d͡ʒən/
jolly /ˈdʒɒli/
objectivity /ɒbdʒekˈtɪvəti/
homage /ˈhɒmɪdʒ/
/ˈɒmɪdʒ/
/ɒˈmɑːʒ/
marginally /ˈmɑɹdʒɪnəli/
jasper /ˈdʒæspə/
discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/
congratulate /kənˈɡɹæd͡ʒʊˌleɪt/
/kənˈɡɹæd͡ʒəˌleɪt/
envisage /ɛnˈvɪzɪdʒ/
/ɪnˈvɪzɪdʒ/
sponge /spʌnd͡ʒ/
gypsy /ˈd͡ʒɪp.si/
contingent /kənˈtɪn.dʒənt/
evangelical /iːvænˈdʒɛlɪkəl/
jade /d͡ʒeɪd/
gigantic /dʒaɪˈɡæntɪk/
mythology /mɪˈθɒlədʒi/
pigeon /ˈpɪdʒɪn/
burgess /ˈbɜːdʒɪs/
jessamy /ˈdʒɛsəmɪ/
gym /dʒɪm/
unjust /ʌnˈdʒʌst/
manageable /ˈmæn.ɪd͡ʒ.ə.bəl/
anthropological /æn.θɹə.pə.ˈlɑdʒikəl/
jeep /dʒiːp/
postage /ˈpəʊstɪdʒ/
vengeance /ˈvɛnˌdʒəns/
genus /ˈdʒiːnəs/
/ˈdʒɛnəs/
illegitimate /ɪlɨˈd͡ʒɪɾɨmɨt/
educate /ˈɛdʒəkeɪt/
suffrage /ˈsʌfɹɪdʒ/
negligent /ˈnɛɡ.lɪ.dʒənt/
wedge /wɛdʒ/
ledge /lɛdʒ/
cleavage /ˈkliːvɪdʒ/
jewel /ˈdʒuːəl/
/ˈdʒʊəl/
biotechnology /ˈbaɪəʊˌtɛk.nɒl.əʊ.dʒi/
gorge /ɡɔːdʒ/
ingenuity /ˌɪndʒəˈn(j)uːəti/
grandeur /ˈɡɹæn.dʒɚ/
jeopardy /ˈd͡ʒɛpədi/
badger /ˈbædʒə/
interchange /ˈɪntə(ɹ).tʃeɪndʒ/
knowledgeable /ˈnɑl.ɪd͡ʒ.ə.bəl/
objectively /əbˈdʒɛktɪvli/
physiology /ˌfɪziˈɒləd͡ʒi/
mileage /ˈmaɪlədʒ/
haemorrhage /ˈhɛməɹɪdʒ/
/ˈhɛmɹɪdʒ/
plumage /ˈpluːmɪdʒ/
diligence /ˈdɪlɪdʒəns/
lineage /ˈlɪn.i.ɪdʒ/
chronology /kɹəˈnɒl.ə.dʒi/
margarine /ˈmɑɹ.dʒə.ɹɪn/
/ˈmɑɹ.dʒəˌɹin/
dodgy /ˈdɒdʒ.i/
suggestive /səɡˈdʒɛstɪv/
gem /d͡ʒɛm/
cartridge /ˈkɑːtɹɪdʒ/
ledger /ˈlɛdʒə(ɹ)/
originality /əˌɹɪdʒɪˈnælɪti/
ginger /ˈdʒɪndʒə/
morphological /ˌmɔːfəˈlɒd͡ʒɪkəl/
refrigerator /ɹɪˈfɹɪd͡ʒəˌɹeɪtə/
adjudication /ˌæd.dʒu.dɪˈkeɪ.ʃən/
digestive /daɪˈdʒɛstɪv/
divergence /daɪˈvɜː(ɹ)dʒəns/
/dɪˈvɜː(ɹ)dʒəns/
apologize /əˈpɑləd͡ʒaɪz/
liturgy /ˈlɪtəd͡ʒi/
madge /mædʒ/
majestic /məˈdʒɛstɪk/
coinage /ˈkɔɪnɪdʒ/
barge /bɑːdʒ/
heterogeneous /hɛ.tə.ɹə.ˈdʒiː.niː.əs/
/hɛ.tə.ˈɹo.dʒə.nəs/
/ˈhɛt.ɹə.dʒiː.nəs/
/ˈhɛt.ɹəʊ.dʒiː.nəs/
plunge /plʌndʒ/
garbage /ˈɡɑɹbɪd͡ʒ/
porridge /ˈpɒɹɪdʒ/
oblige /əˈblaɪdʒ/
vagina /vəˈdʒaɪnə/
inject /ɪnˈdʒɛkt/
vaginal /vəˈdʒaɪnəl/
/ˈvædʒɪnəl/
haulage /hɔːlədʒ/
gaol /dʒeɪl/
morphology /mɔɹˈfɑlədʒi/
intelligentsia /ɪntɛlɪˈd͡ʒɛntsɪə/
hedgehog /ˈhɛdʒhɒɡ/
juniper /ˈdʒunɪpə/
magician /məˈdʒɪʃən/
anthropologist /ˌæn.θɹoʊˈpɑl.ə.d͡ʒɪst/
/ˌæn.θɹəˈpɑl.ə.d͡ʒɪst/
detergent /dɪˈtɜːdʒənt/
indulgence /ɪnˈdʌld͡ʒəns/
allergic /ə.ˈlɜɹ.dʒɪk/
originate /əˈɹɪdʒɪneɪt/
integer /ˈɪn.tɨ.d͡ʒə(ɹ)/
enlarge /ɪnˈlɑːdʒ/
forge /fɔːd͡ʒ/
vantage /ˈvɑːntɪd͡ʒ/
intelligible /ɪnˈtɛlədʒəbl̩/
gee /dʒiː/
exaggerate /ɛɡˈzæ.dʒə.ɹeɪt/
/ɪɡˈzæ.dʒə.ɹeɪt/
leverage /ˈliːv(ə)ɹɪdʒ/
/ˈlɛv(ə)ɹɪdʒ/
divergent /daɪˈvɜː(ɹ)dʒənt/
/dɪˈvɜː(ɹ)dʒənt/
allergy /ˈæl.əɹ.dʒi/
liturgical /lɨˈtɹ̩dʒɨkl̩/
pendulum /ˈpɛnd͡ʒələm/
footage /ˈfʊtədʒ/
jetty /ˈdʒɛti/
apologetic /əˌpɑləˈdʒɛtɪk/
bandage /ˈbændɪdʒ/
gestation /dʒesˈteɪʃən/
joyful /ˈdʒɔɪfəl/
vigil /ˈvɪdʒəl/
aboriginal /ˌæb.əˈɹɪd͡ʒ.n̩.l̩/
/ˌæb.əˈɹɪd͡ʒ.ɪn.l̩/
genital /ˈdʒɛnətəl/
/ˈdʒɛnɪtəl/
gingerly /ˈdʒɪn.dʒəɹ.li/
vigilance /ˈvɪdʒɪləns/
vigilant /ˈvɪdʒɪlənt/
epistemological /ɪˌpɪstəməˈlɒd͡ʒɪkəl/
forgery /ˈfɔː.dʒəɹ.ɪ/
hinge /ˈhɪndʒ/
injure /ˈɪndʒɚ/
degenerate /dɪˈdʒɛnəɹət/
legislate /ˈlɛdʒɪsˌleɪt/
argentine /ˈɑː(ɹ).dʒənˌtiːn/
/ˈɑː(ɹ).dʒənˌtaɪn/
digit /ˈdɪdʒɪt/
genome /ˈdʒiː.nəʊm/
justly /ˈdʒʌstli/
ranger /ˈɹeɪndʒə(ɹ)/
algebra /ˈæl.dʒɪ.bɹə/
anthology /ænˈθɒlədʒɪ/
pageant /ˈpædʒɨnt̚/
/ˈpædʒənt/
juicy /ˈdʒusi/
partridge /ˈpɑːtɹɪd͡ʒ/
genoa /ˈdʒenouə/
/ˈdʒeni/
ingestion /ɪnˈdʒɛstʃən/
junta /ˈdʒʌntə/
/ˈdʒʊntə/
longevity /lɒŋˈdʒɛ.vɪ.ti/
/lɒnˈdʒɛ.vɪ.ti/
intangible /ɪnˈtandʒɪbl/
interchangeable /ɪntɚˈtʃeɪndʒəbl̩/
/ɪɾ̃ɚˈtʃeɪndʒəbl̩/
congenial /kənˈd͡ʒiːniəl/
endogenous /ɨnˈdɑdʒənəs/
endanger /ənˈdeɪndʒɚ/
judicious /dʒuˈdɪʃ.əs/
collagen /ˈkɒlədʒən/
/ˈkɒlədʒɪn/
orphanage /ˈɔː(ɹ)fənɪd͡ʒ/
geophysical /ˌdʒiː.əʊˈfɪz.ɪk.əl/
syringe /səˈɹɪndʒ/
conjure /ˈkʌnd͡ʒə(ɹ)/
/ˈkɒnd͡ʒə(ɹ)/
graduation /ˌɡɹædʒuˈeɪʃən/
carnage /ˈkɑː.nɪdʒ/
rejoice /ɹɪˈd͡ʒɔɪs/
impinge /ɪmˈpɪndʒ/
phonology /fəˈnɒlədʒi/
agility /əˈdʒɪl.ɪ.ti/
/əˈdʒɪl.ə.ti/
digest /daɪˈdʒɛst/
/dəˈdʒɛst/
gymnasium /dʒɪmˈneɪzi.əm/
prodigious /pɹəˈdɪd͡ʒəs/
juxtaposition /ˌdʒʌk.stə.pəˈzɪʃ.ən/
epidemiology /ˈɛp.ɪ.diːm.iː.ɒl.ə.dʒi/
epistemology /ɪˌpɪstəˈmɑlədʒi/
joyous /d͡ʒɔɪəs/
pungent /ˈpʌndʒənt/
conjecture /kənˈd͡ʒɛk.t͡ʃə(ɹ)/
genteel /dʒɛnˈtiːl/
geologist /dʒiˈɒlədʒɪst/
contagious /kənˈteɪdʒəs/
gist /dʒɪst/
juncture /ˈdʒʌŋk.tʃə(ɹ)/
genial /ˈdʒiːnɪəl/
miscarriage /ˈmɪskaɹɪdʒ/
transgenic /tɹɑːnzˈdʒɛnɪk/
/tɹanzˈdʒɛnɪk/
trajectory /tɹəˈdʒɛktəɹɪ/
grudge /ɡɹʌdʒ/
adjutant /ˈæ.dʒə.tənt/
pledge /plɛdʒ/
germ /d͡ʒəːm/
jerk /d͡ʒɜːk/
homogeneity /ˌhɒ.mə(ʊ).dʒəˈniː.ə.ti/
/ˌhəʊ.mə(ʊ).dʒəˈniː.ə.ti/
/ˌhɒ.mə(ʊ).dʒəˈneɪ.ə.ti/
/ˌhəʊ.mə(ʊ).dʒəˈneɪ.ə.ti/
savagery /ˈsævɪd͡ʒəɹɪ/
agile /ˈæd͡ʒ.aɪl/
/ˈæd͡ʒ.əl/
astrology /əˈstɹɒlədʒi/
joker /ˈdʒəʊkə/
logistic /ləˈdʒɪs.tɪk/
/lɒdʒˈɪs.tɪk/
salvage /ˈsælvɪdʒ/
jasmine /ˈdʒæzmɪn/
magically /ˈmædʒɪkli/
budge /bʌdʒ/
scourge /skɜːdʒ/
theologian /θi.əˈloʊdʒən/
aegis /ˈiː.dʒɪs/
diverge /daɪˈvɜː(ɹ)dʒ/
/dɪˈvɜː(ɹ)dʒ/
exogenous /ɛk.ˈsɑd͡ʒ.ə.nəs/
bondage /ˈbɑn.dɪd͡ʒ/
diligent /ˈdɪlɪdʒənt/
zoological /zəʊəˈlɒdʒɪkəl/
ageism /ˈeɪdʒ.ɪzm̩/
/ˈeɪdʒ.ɪz.əm̩/
orgy /ˈɔː.dʒi/
purge /pɝdʒ/
dingy /ˈdɪn.dʒi/
pedagogy /ˈpɛdəˌɡoʊdʒi/
/ˈpɛdəˌɡɑdʒi/
degeneration /dɪˌdʒɛnəˈɹeɪʃən/
judo /ˈdʒuːdəʊ/
generative /ˈdʒɛnəɹətɪv/
/ˈdʒɛnɹətɪv/
/dʒəˈnɛɹətɪv/
dodge /dɒdʒ/
fragility /fɹəˈd͡ʒɪlɪti/
pedagogic /ˌpɛdəˈɡɒdʒɪk/
fledgling /ˈflɛdʒlɪŋ/
sledge /slɛdʒ/
unintelligible /ˌʌnɪnˈtɛlɨdʒɨbəl/
overjoyed /ˌoʊvɚˈdʒɔɪd/
regimen /ˈɹɛdʒ.ɪ.mən/
dungeon /ˈdʌn.dʒən/
adjourn /əˈdʒɝn/
algebraic /ˌældʒɪˈbɹeɪɪk/
genocide /ˈd͡ʒɛnəsaɪd/
indulgent /ɪnˈdʌldʒənt/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list