Words containing the phoneme voiced alveolar fricative /z/ (500)

Showing only 500 items. 3,333 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

15%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
always /ˈɔːl.weɪz/
/ˈɔːl.wɪz/
example /ɪɡˈzɑːmpəl/
business /ˈbɪz.nɪs/
/ˈbɪz.nɪz/
towards /təˈwɔːdz/
themselves /ðɛmˈsɛlvz/
/ðəmˈsɛlvz/
position /pəˈzɪʃən/
sometimes /ˈsʌmtaɪmz/
reason /ˈɹiːzən/
president /ˈpɹɛzɨdənt/
music /ˈmjuːzɪk/
present /ˈpɹɛzənt/
series /ˈsɪə.ɹiːz/
news /n(j)uːz/
easy /ˈiːzi/
size /saɪz/
design /dɪˈzaɪn/
season /ˈsiːzən/
husband /ˈhʌzbənd/
exactly /ɪɡˈzæk(t)li/
suppose /səˈpəʊz/
/səˈpʰəʊz/
easily /ˈiːzɪli/
species /ˈspiːʃiːz/
/ˈspiːsiːz/
physical /ˈfɪzɪkəl/
opposition /ɒpəˈzɪʃən/
disease /dɪˈziːz/
otherwise /ˈʌð.ə(ɹ)ˌwaɪz/
organisation /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
positive /ˈpɑzɪtɪv/
presence /ˈpɹɛzəns/
cause /kɔːz/
/kʰɔːz/
museum /mjuːˈziːəm/
choose /t͡ʃuːz/
existence /ɛɡ.ˈzɪs.təns/
/ɪɡ.ˈzɪs.təns/
lose /luːz/
organization /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
exercise /ˈɛk.sə.saɪz/
prison /ˈpɹɪzən/
reasonable /ˈɹiː.zən.ə.bəl/
/ˈɹiːz.nə.bəl/
raise /ɹeɪz/
user /ˈjuːzə(ɹ)/
exist /ɪɡˈzɪst/
visit /ˈvɪzɪt/
examination /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃən/
busy /ˈbɪzi/
criticism /ˈkɹɪtɪsɪzəm/
jones /dʒoʊnz/
phase /feɪz/
magazine /mæɡəˈzin/
/ˈmæɡəzin/
represent /ɹɛp.ɹɪ.ˈzɛnt/
surprise /səˈpɹaɪz/
afterwards /ˈɑːftə.wədz/
ourselves /aʊɚˈsɛlvz/
/ɑɹˈsɛlvz/
noise /nɔɪz/
proposal /pɹəˈpoʊzəl/
enterprise /ˈɛntɹ̩pɹɑjz/
/ˈɛɾ̃ɹ̩pɹɑjz/
yours /jɔː(ɹ)z/
nose /nəʊz/
resolution /ˌɹɛzəˈluːʃ(ə)n/
examine /ɪɡˈzæmɪn/
representation /ˌɹɛp.ɹə.zɛn.ˈteɪ.ʃən/
clause /klɔːz/
resistance /ɹɪˈzɪstəns/
close /kləʊz/
result /ɹɪˈzʌlt/
rise /ɹaɪz/
arise /əˈɹaɪz/
presumably /pɹɪˈzjuːməbli/
presentation /ˌpɹɛzənˈteɪʃən/
/ˌpɹizənˈteɪʃən/
opposite /ˈɒpəzɪt/
/ˈɒpəsɪt/
possession /pəˈzɛʃən/
prize /pɹaɪz/
phrase /fɹeɪz/
mechanism /ˈmɛkənɪzm/
musical /ˈmju.zɪ.kəl/
enthusiasm /ɪnˈθjuːzɪæz(ə)m/
/ɛn./
visible /ˈvɪzəb(ə)l/
observation /ˌɒbzəˈveɪʃən/
disaster /dɪˈzæs.tɚ/
overseas /ˌəʊvəˈsiːz/
acquisition /æ.kwɪ.ˈzɪ.ʃən/
anxiety /ˌæŋ(ɡ)ˈzaɪ.ə.ti/
pleasant /ˈplɛzənt/
alexander /ˌælɨɡˈzændɚ/
cheese /t͡ʃiːz/
zone /zoʊn/
transition /tɹænˈzɪʃən/
composition /ˌkɒmpəˈzɪʃən/
transaction /tɹænˈzækʃən/
resignation /ɹɛzɪɡˈneɪʃən/
exact /ɪɡˈzækt/
realize /ˈɹi.ə.laɪz/
presidential /pɹɛzɪˈdɛnʃ(ə)l/
disposal /dɪsˈpəʊzəɫ/
visitor /ˈvɪzɪtə/
desirable /dɪˈzaɪ(j)əɹəbəɫ/
recognize /ˈɹɛkəɡnaɪz/
advise /ədˈvaɪz/
ease /iːz/
physically /ˈfɪzɪkli/
resist /ɹɪˈzɪst/
wise /waɪz/
impose /ɪmˈpoʊz/
capitalism /ˈkæpɪt(ə)lɪz(ə)m/
resort /ɹɨˈzɔ(ɹ)t/
jews /dʒuːz/
desert /dɪˈzɜː(ɹ)t/
residence /ˈɹɛz.ɪ.dəns/
deposit /dɪˈpɒzɪt/
crazy /ˈkɹeɪzi/
cousin /ˈkʌz.n̩/
ms /ɛmz/
ours /ˈaʊɚz/
/ɑɹz/
socialism /ˈsoʊʃəlɪzəm/
observe /əbˈzɝv/
prisoner /ˈpɹɪzənə/
/ˈpɹɪznə/
observer /əbˈzɜːvə/
peasant /ˈpɛzənt/
compromise /ˈkɒmpɹəˌmaɪz/
nowadays /ˈnaʊ.ə.deɪz/
wisdom /ˈwɪzdəm/
possess /pəˈzɛs/
adviser /ædˈvaɪz.ɚ/
bronze /bɹɒnz/
tourism /tɔːɹɪz(ə)m/
/ˈtʊ(ə)ɹɪz(ə)m/
imprisonment /ɪmˈpɹɪzn̩.mənt/
representative /ˌɹɛpɹɪˈzɛntətɪv/
translation /tɹænzˈleɪʃən/
/tɹænsˈleɪʃən/
enthusiastic /ɪnˌθjuːzɪˈæstɪk/
propose /pɹəˈpəʊz/
proposition /ˌpɹɑpəˈzɪʃən/
citizen /ˈsɪt.ɪ.zən/
reserve /ɹɪˈzɝv/
breeze /bɹiːz/
excuse /ɪkˈskjuːz/
/ɛksˈkjuːz/
horizon /həˈɹaɪzən/
les /lɛz/
positively /ˈpɒzɪtɪvli/
diesel /ˈdiːzəl/
deserve /dɪˈzɜːv/
unpleasant /ʌnˈplezənt/
misery /ˈmɪzəɹɪ/
invisible /ɪnˈvɪzəb(ə)l/
horizontal /ˌhɒɹɪˈzɒntəl/
likewise /ˈlaɪk.waɪz/
jazz /d͡ʒæz/
presidency /ˈpɹezɪdənsi/
causal /ˈkɔːz.əl/
praise /pɹeɪz/
miserable /ˈmɪzɹəbəl/
/ˈmɪzəɹəbəl/
exotic /ɪɡˈzɒtɪk/
preservation /pɹɛ.zɜɹˈveɪ.ʃən/
disastrous /dɪˈzɑːstɹəs/
racism /ˈɹeɪsɪzm̩/
jersey /ˈdʒəːzi/
/ˈdʒɜː./
appraisal /əˈpɹeɪzəl/
laser /ˈleɪz.ə(ɹ)/
bizarre /bɪˈzɑː(ɹ)/
/bəˈzɑː(ɹ)/
theirs /ðɛəz/
/ðɛːz/
please /pliːz/
liaison /liˈeɪ.zɒn/
noisy /ˈnɔɪzi/
plasma /ˈplæzmə/
businessman /ˈbɪznəsmən/
/ˈbɪznɪsmən/
resign /ɹɪˈzaɪn/
exit /ˈɛɡzɪt/
/ˈɛksɪt/
presently /ˈpɹɛzəntli/
exile /ˈɛɡˌzaɪl/
/ˈɛkˌsaɪl/
absorption /əbˈzɔːp.ʃn̩/
/əbˈsɔːp.ʃn̩/
communism /ˈkɒm.juˌnɪzm̩/
resident /ˈɹɛzɪd(ə)nt/
amusement /əˈmjuzmənt/
uneasy /ʌnˈiːzi/
transform /tɹænzˈfɔːm/
/tɹɑːnzˈfɔːm/
realism /ɹi.əlɪzm/
dealings /ˈdiːlɪŋ(ɡ)z/
exam /ɪɡˈzæm/
transit /ˈtɹæn.zɪt/
prose /ˈpɹəʊz/
oppose /əˈpəʊz/
optimism /ˈɑptɪmɪzəm/
feasible /ˈfiːzəbəl/
organize /ˈɔɹɡənaɪz/
besides /bəˈsaɪdz/
/biˈsaɪdz/
lazy /ˈleɪzi/
absorb /əbˈzɔːb/
/əbˈsɔːb/
basil /ˈbæz.əl/
plausible /ˈplɔːz.ɪ.bəl/
/ˈplɔːz.ə.bəl/
poison /ˈpɔɪz(ə)n/
hazard /ˈhæzɚd/
ecclesiastical /əˌkli.ziˈæ.stə.kəl/
cruise /kɹuːz/
organism /ˈɔː.ɡən.ɪ.zəm/
zoo /zuː/
franchise /ˈfɹænt͡ʃaɪ̯z/
reservoir /ˈɹɛz.ə.vwɑː(ɹ)/
enzyme /ˈɛn.zaɪm/
hazel /ˈheɪzəl/
mosaic /məʊˈzeɪɪk/
civilization /ˌsɪv.ɪ.laɪˈzeɪ.ʃən/
resume /ɹɪˈzjuːm/
residual /ɹɪˈzɪdjʊəl/
comprise /kəmˈpɹaɪz/
feminism /ˈfɛmɪnɪz(ə)m/
paisley /ˈpeɪzli/
terrorism /ˈtɛɹəɹɪzəm/
demise /dɪˈmaɪz/
imposition /ɪm.pəˈzɪʃən/
disclose /dɪsˈkləʊz/
squeeze /skwiːz/
resemblance /ɹəzˈɛmbləns/
excise /ˈɛkˌsaɪz/
newsletter /ˈn(j)uzˌlɛtɚ/
cosy /ˈkəʊzi/
fascism /ˈfæʃɪz(ə)m/
emphasize /ˈɛm.fə.saɪz/
diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/
/ˌdaɪəˈbiːtɪs/
intrinsic /ɪn.ˈtɹɪn.zɪk/
composite /ˈkɒmpəzɪt/
blaze /bleɪz/
reservation /ˌɹɛzəˈveɪʃən/
disposition /ˌdɪs.pəˈzɪ.ʃən/
exhibit /ɪɡˈzɪbɪt/
/ɛɡˈzɪbɪt/
hesitation /hɛzɪˈteɪʃən/
daisy /ˈdeɪ.zi/
physiological /ˌfɪzi.əˈlɑdʒɪkəl/
musician /mjuˈzɪʃən/
journalism /ˈdʒɝnəlɪzəm/
dispose /dɪsˈpoʊz/
translate /tɹɑːnzˈleɪt/
apologise /əˈpɒləˌdʒaɪz/
expose /ɪkˈspəʊz/
seize /siːz/
resemble /ɹɪˈzɛmb(ə)l/
hesitate /ˈhɛzɪteɪt/
applause /əˈplɔːz/
crescent /ˈkɹɛz.n̩t/
/ˈkɹɛs.n̩t/
exempt /ɪɡˈzɛmpt/
/ɛɡˈzɛm(p)t/
presume /pɹɪˈzjuːm/
binoculars /ˈbɪnˌɒk.jʊ.lə(ɹ)z/
/ˈbənˌɒk.jə.lə(ɹ)z/
exquisite /ɪkˈskwɪzɪt/
/ˈɛkskwɪzɪt/
freeze /ˈfɹiːz/
physician /fɪˈzɪʃən/
puzzle /ˈpʌzəl/
quiz /kwɪz/
advertise /ˈad.və.tʌɪz/
forensic /fəˈɹɛn.zɪk/
/fəˈɹɛn.sɪk/
metabolism /məˈtæbəlɪzəm/
confuse /kənˈfjuːz/
irresistible /ˌɪɹɪˈzɪstəbl̩/
exhaustion /ɪɡˈzɔːs.tʃən/
visibility /ˌvɪz.əˈbɪl.ɪ.ti/
unused /ʌnˈjuːzd/
/ʌnˈjuːst/
amazement /əˈmeɪz.mənt/
vase /vɑːz/
presenter /pɹɪˈzɛntə(ɹ)/
siemens /ˈsiːmənz/
deposition /dɛpəˈzɪʃən/
resurrection /ɹɛzəˈɹɛkʃən/
/ɹɛzəˈɹɛkʃn̩/
caesar /ˈsizɚ/
clumsy /ˈklʌmzi/
desmond /ˈdɛz.mənd/
criticise /ˈkɹɪtɪsaɪz/
maze /ˈmeɪz/
baptism /ˈbæptɪzəm/
zinc /zɪŋk/
poisonous /ˈpɔɪzənəs/
enclose /ənˈkloʊz/
accusation /ˌæk.jʊ.ˈzeɪ.ʃən/
dissolve /dɪˈzɒɫv/
freezer /fɹiːzə/
envisage /ɛnˈvɪzɪdʒ/
/ɪnˈvɪzɪdʒ/
imperialism /ɪmˈpɪ.ɹi.əˌlɪz.m̩/
cuisine /kwɪˈziːn/
residue /ˈɹɛzɪduː/
dismal /ˈdɪzməɫ/
arousal /əˈɹaʊzəl/
visa /ˈviːzə/
lesbian /ˈlɛzbi.ən/
unwise /ʌnˈwaɪz/
razor /ˈɹeɪzə/
desire /dɪˈzaɪə/
guise /ˈɡaɪz/
cosmetic /kɒzˈmɛtɪk/
visibly /ˈvɪzɪbli/
symbolism /ˈsɪmbəˌlɪzəm/
transport /tɹænzˈpɔːt/
/tɹɑːnˈspɔːt/
dizzy /ˈdɪzi/
wisely /ˈwaɪzli/
metaphysical /ˌmɛtəˈfɪzɪkəl/
plasmid /ˈplazmɪd/
designation /dɛzɪɡˈneɪʃən/
revise /ɹɪˈvaɪ̯z/
amazon /ˈæ.mə.zən/
knickers /ˈnɪkəz/
resonance /ˈɹɛzənəns/
accuse /əˈkjuːz/
examiner /əɡˈzæmɪnɚ/
haze /heɪz/
treason /ˈtɹiː.zən/
loser /luːzə(ɹ)/
vandalism /ˈvændəlɪzm̩/
pause /pɔːz/
wizard /ˈwɪ.zəd/
physiology /ˌfɪziˈɒləd͡ʒi/
catholicism /kəˈθɔləsɪzm/
exhaustive /ɛɡˈzɔː.stɪv/
zeal /ziːl/
exposition /ɛkspəˈzɪʃən/
maize /meɪz/
minimize /ˈmɪnɨmaɪz/
pose /poʊz/
seismic /ˈsaɪzmɪk/
arouse /əˈɹaʊz/
ombudsman /ˈɒmbədzmən/
gazette /ɡəˈzɛt/
resin /ˈɹɛzɪn/
criticize /ˈkɹɪtɪsaɪz/
dessert /dɪˈzɜːt/
hose /həʊz/
disguise /dɪsˈɡaɪz/
/dɪzˈɡaɪz/
sexism /ˈsɛksɪzm̩/
trouser /ˈtɹaʊzə/
fuse /fjuːz/
inwards /ˈɪnwəɹdz/
booze /buːz/
proviso /pɹəˈvaɪzoʊ/
apologize /əˈpɑləd͡ʒaɪz/
misrepresentation /mɪsˌɹɛpɹɨzɛnˈteɪʃən/
nausea /ˈnɔːzɪə/
/ˈnɔːsɪə/
topaz /ˈtəʊpæz/
patriotism /ˈpætɹi.əˌtɪzəm/
zip /zɪp/
sarcasm /ˈsɑːɹˌkæzəm/
/ˈsɑːˌkæzəm/
cynicism /ˈsɪn.ɪˌsɪzəm/
rosy /ˈɹoʊzi/
haphazard /ˌhæpˈhæz.əd/
nasal /ˈneɪzəl/
physicist /ˈfɪz.ɪ.sɪst/
summarise /ˈsʌməˌɹaɪz/
symposium /sɪm.ˈpoʊ.zi.əm/
resentful /ɹɪˈzɛntfəl/
advisor /ædˈvaɪz.ɚ/
decentralization /diːsɛntɹəlaɪˈzeɪʃən/
requisite /ɹɪˈkwɪzɪt/
exemplary /ɛɡˈzɛmpləɹi/
/ɪk./
fuselage /ˈfjuːzəˌlɑːʒ/
executive /ɪɡˈzɛkjʊtɪv/
sunrise /ˈsʌnɹaɪz/
magnesium /ˌmæɡˈniːzi.əm/
compose /kəmˈpoʊz/
flimsy /ˈflɪmzi/
bosom /ˈbʊz(ə)m/
xerox /ˈzɛ.ɹɒks/
zenith /ˈzɛn.ɪθ/
exaggerate /ɛɡˈzæ.dʒə.ɹeɪt/
/ɪɡˈzæ.dʒə.ɹeɪt/
cosmopolitan /ˌkɒz.məˈpɒl.ɪ.tən/
charisma /kəˈɹɪzmə/
characterize /ˈkɛɹəktəɹaɪz/
/ˈkæɹəktəɹaɪz/
resilience /ɹə.zɪl.ɪ.əns/
hazy /ˈheɪzi/
kinase /ˈkɪneɪz/
pragmatism /ˈpɹæɡmətɪzəm/
zebra /ˈzɛbɹə/
/ˈziːbɹə/
observatory /əbˈzəɹvətɔɹi/
amuse /əˈmjuːz/
bazaar /bəˈzaː/
gaze /ɡeɪz/
translator /ˈtɹænzleɪtɚ/
despise /dɪˈspaɪz/
translucent /tɹænzˈluː.sənt/
lizard /ˈlɪz.əd/
closet /ˈklɒzɪt/
excite /ˈɛɡzaɪt/
/ˈɛksaɪt/
preserve /pɹəˈzɜːv/
protectionism /pɹəˈtekʃənɪzəm/
tease /tiːz/
positivism /ˈpɒzɪtɪvˌɪzm/
zeta /ˈziː.tə/
summarize /ˈsʌməɹaɪz/
possessive /pəˈzɛsɪv/
exuberant /ɪɡˈzuːbəɹənt/
cytoplasmic /saɪtə(ʊ)ˈplazmɪk/
pheasant /ˈfɛzənt/
observational /ɒbzəˈveɪʃənəl/
publicise /ˈpʌblɪˌsaɪz/
liaise /liːeɪz/
husbandry /ˈhʌzbəndɹi/
cruiser /ˈkɹuzɚ/
fertilizer /ˈfɜːtəlaɪzə/
fuzzy /ˈfʌzi/
nozzle /ˈnɒzəl/
resonant /ˈɹɛzənənt/
spasm /ˈspæzəm/
diseased /dɪˈziːzd/
omeprazole /əʊˈmɛpɹəzəʊl/
orgasm /ˈɔːɡaz(ə)m/
zest /zɛst/
geophysical /ˌdʒiː.əʊˈfɪz.ɪk.əl/
cubism /ˈkjuːb.izəm/
erase /ɪˈɹeɪz/
humanism /ˈhjuːmənɪz(ə)m/
plaza /ˈplɑːzə/
/ˈplæzə/
primrose /ˈpɹɪmˌɹoʊz/
causeway /ˈkɔːz.weɪ/
diagnose /daɪəɡˈnəʊz/
marzipan /ˌmɑːzɪˈpæn/
/ˈmɑːzɪpæn/
easel /ˈiː.z(ə)l/
showbiz /ˈʃoʊˌbɪz/
absenteeism /æb.sənˈtiːˌɪz.m̩/
determinism /dɪˈtɜːmɪnɪzəm/
browse /bɹaʊz/
inquisitive /ɪŋˈkwɪzətɪv/
gymnasium /dʒɪmˈneɪzi.əm/
juxtaposition /ˌdʒʌk.stə.pəˈzɪʃ.ən/
magnetism /ˈmæɡ.nəˌtɪz.əm/
anaesthesia /ˈæn.əs.θiːz.i.ə/
blazer /ˈbleɪzə/
chimpanzee /tʃɪmˈpæn.zi/
/ˌtʃɪm.pənˈziː/
/ˌtʃɪm.pænˈziː/
decomposition /diːˌkɒmpəˈzɪʃən/
raspberry /ˈɹɑːzbɹi/
mayonnaise /ˈmeɪ.ə.neɪz/
/ˌmeɪ.əˈneɪz/
ablaze /əˈbleɪz/
clockwise /ˈklɒkwaɪz/
buzzard /ˈbʌzəɹd/
transgenic /tɹɑːnzˈdʒɛnɪk/
/tɹanzˈdʒɛnɪk/
centralization /ˌsɛntɹəˌlaɪˈzeɪʃən/
feudalism /ˈfju.dəlɪzəm/
craze /kɹeɪz/
specialize /ˈspɛʃəlaɪz/
crimson /ˈkɹɪmzən/
defuse /diːˈfjuːz/
exhaust /ɪɡˈzɔːst/
guernsey /ˈɡɝnzi/
malaise /mæˈleɪz/
executor /ɪɡˈzɛkjʊtɚ/
exertion /əɡˈzɝʃən/
zoom /zuːm/
hybridization /haɪ.bɹɪd.aɪˈzeɪ.ʃən/
poise /pɔɪz/
postmodernism /pəʊstˈmɑdɚnɪzəm/
zodiac /ˈzəʊ.dɪ.æk/
muse /mjuːz/
desertion /dɪˈzɜːʃən/
jasmine /ˈdʒæzmɪn/
missus /ˈmɪs.əz/
artisan /ˈɑː(ɹ)tɪzən/
/ˈɑː(ɹ)tɪzæn/
drowsy /ˈdɹaʊzi/
influenza /ˌɪn.flu.ˈɛn.zə/
parallelism /ˈpaɹəlɛlɪz(ə)m/
euthanasia /juː.θəˈneɪ.zɪ.ə/
zoological /zəʊəˈlɒdʒɪkəl/
ageism /ˈeɪdʒ.ɪzm̩/
/ˈeɪdʒ.ɪz.əm̩/
exacerbate /ɪɡˈzæsəˌbeɪt/
/ɪkˈsæs./
functionalism /ˈfʌŋkʃənəlɪzəm/
prosaic /pɹəʊˈzeɪ.ɪk/
chasm /ˈkaz(ə)m/
extravaganza /ɪkˌstɹæv.əˈɡæn.zə/
supposition /ˌsʌpəˈzɪʃən/
viz. /vɪz/
transitory /ˈtɹæn.zɪ.t(ə)ɹɪ/
/ˈtɹæn.sɪ.t(ə)ɹɪ/
surrealism /səˈɹiː(.ə)l.ɪz.əm/
stanza /ˈstænzə/
blizzard /ˈblɪ.zəd/
cytoplasm /ˈsaɪtəʊˌplæzəm/
glaze /ɡleɪz/
mausoleum /ˌmɔː(ɹ).zəˈliː.əm/
repose /ɹɪˈpoʊz/
presbytery /ˈpɹɛz.bɪ.tɛɹ.i/
resistor /ɹɪˈzɪstə/
sesame /ˈsɛzəmi/
appease /əˈpiːz/
frieze /ˈfɹiːz/
rosette /ɹəʊˈzɛt/
utilize /ˈjuːtɨlaɪz/
exemplify /ɛɡˈzɛmplɪfaɪ/
/ɪɡˈzɛmplɪfaɪ/
formalism /ˈfɔːməlɪz(ə)m/
benzene /ˈbɛnziːn/
heroism /ˈheɹəʊɪzəm/
weasel /ˈwiːzəl/
analyze /ˈæn.ə.laɪz/
herpes /ˈhɝ.piz/
newsroom /ˈnjuːzɹuːm/
palsy /ˈpɔːlzi/
zoology /zəʊˈɒlədʒi/
activism /ˈæk.tɪ.vɪz.m̩/
/ˈæk.tɪ.vɪ.zəm̩/
aphasia /əˈfeɪzɪə/
/əˈfeɪʒə/
fizz /fɪz/
schism /ˈskɪzəm/
/ˈsɪzəm/
/ˈʃɪzəm/
zealous /ˈzɛl.əs/
cleanse /klɛnz/
geezer /ˈɡizɚ/
bridesmaid /ˈbɹaɪdzˌmeɪd/
daze /deɪz/
grisly /ˈɡɹɪzli/
diffuse /dɪˈfjuːz/
brazen /ˈbɹeɪzən/
eczema /ˈɛɡzɪmə/
/ˈɛksɪmə/
/ˈɛksmə/
transfection /tɹænzˈfɛkʃən/
kersey /ˈkəːzi/
/ˈkɜː./
manganese /ˈmæŋɡəniz/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list