Words containing the phoneme velar nasal /ŋ/ (500)

Showing only 500 items. 1,570 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

31.85%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
think /θɪŋk/
something /ˈsʌmθɪŋ/
/ˈsɐmθɪŋ/
during /ˈdjʊəɹɪŋ/
long /ˈlɒŋ/
thing /θɪŋ/
nothing /ˈnʌθɪŋ/
young /jʌŋ/
anything /ˈɛn.i.θɪŋ/
among /əˈmʌŋ/
morning /ˈmɔːnɪŋ/
language /ˈlæŋɡwɪd͡ʒ/
everything /ˈɛvɹɪθɪŋ/
single /ˈsɪŋɡl/
bank /bæŋk/
king /kɪŋ/
strong /stɹɒŋ/
bring /ˈbɹɪŋ/
wrong /ɹɒŋ/
along /əˈlɒŋ/
function /ˈfʌŋ(k)ʃən/
/ˈfʌŋkʃn̩/
length /lɛŋ(k)θ/
/lɛnθ/
strength /stɹɛŋ(k)θ/
/stɹɛnθ/
kingdom /ˈkɪŋdəm/
congress /ˈkɑŋɡɹɨs/
strongly /stɹɔŋli/
amongst /əˈmʌŋst/
distinction /dɪˈstɪŋkʃən/
angry /ˈæŋ.ɡɹi/
song /sɒŋ/
link /lɪŋk/
ring /ɹɪŋ/
uncle /ˈʌŋ.kəl/
tank /tæŋk/
distinct /dɪsˈtɪŋkt/
anger /ˈæŋɡɚ/
drink /dɹɪŋk/
/dɹɪŋk/
/d͡ʒɹɪŋk/
finger /ˈfɪŋɡɚ/
hang /hæŋ/
anxious /ˈaŋ(k)ʃəs/
wing /wɪŋ/
string /stɹɪŋ/
anxiety /ˌæŋ(ɡ)ˈzaɪ.ə.ti/
linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/
angle /ˈæŋ.ɡəl/
tongue /tʌŋ/
accordingly /ə.ˈkɔɹ.dɪŋ.li/
distinctive /dɪsˈtɪŋktɪv/
darling /ˈdɑːlɪŋ/
belong /bɪˈlɒŋ/
sing /sɪŋ/
distinguish /dɪsˈtɪŋɡwɪʃ/
junction /ˈdʒʌŋkʃən/
hungry /ˈhʌŋ.ɡɹi/
singer /ˈsɪŋə/
sterling /ˈstɜː(ɹ).lɪŋ/
conjunction /kənˈdʒʌŋkʃən/
blank /blæŋk/
willingness /ˈwɪlɪŋnəs/
incorporate /ɪŋˈkɔɹpɚe(ɪ)t/
hunger /ˈhʌŋɡɚ/
blanket /ˈblæŋkɪt/
instinct /ˈɪn.stɪŋkt/
angrily /ˈæŋ.ɡɹə.li/
bankruptcy /ˈbæŋkɹʌptsɪ/
meaningful /ˈminɪŋfʊl/
unwilling /ʌnˈwɪlɪŋ/
offspring /ˈɒfspɹɪŋ/
ankle /ˈæŋ.kəl/
lung /ˈlʌŋ/
jungle /ˈdʒʌŋɡəl/
dealings /ˈdiːlɪŋ(ɡ)z/
pudding /ˈpʊd.ɪŋ/
lightning /ˈlaɪt.nɪŋ/
distinctly /dɪsˈtɪŋktli/
sink /sɪŋk/
ink /ɪŋk/
trunk /tɹʌŋk/
triangle /ˈtɹaɪəŋɡəl/
/ˈtɹaɪˌæŋɡəl/
bang /bæŋ(ɡ)/
sanctuary /ˈsæŋkˌtjuɛɹi/
/ˈsæŋkˌt͡ʃuɛɹi/
swing /ˈswɪŋ/
lang /læŋ/
wrongly /ˈɹɒŋli/
monk /mʌŋk/
conquest /ˈkɒŋkwɛst/
/ˈkɒŋkwəst/
handkerchief /ˈhaŋkətʃiːf/
/ˈhaŋkətʃɪf/
anxiously /ˈæŋ(k).ʃəs.li/
bankrupt /ˈbæŋ.kɹəpt/
/ˈbæŋ.kɹʌpt/
junk /dʒʌŋk/
banker /ˈbæŋkə(ɹ)/
frank /fɹæŋk/
extinction /ɪkˈstɪŋkʃ(ə)n/
monkey /ˈmʌŋki/
congressional /kəŋˈɡɹɛʃn̩əl/
anguish /ˈæŋ.ɡwɪʃ/
outing /ˈaʊtɪŋ/
donkey /ˈdɒŋki/
youngster /ˈjʌŋstə/
anchor /ˈæŋ.kə/
punk /pʌŋk/
instinctive /ɪnˈstɪŋktɪv/
penguin /ˈpɛŋɡwɪn/
sting /ˈstɪŋ/
franklin /ˈfɹæŋklɪn/
willingly /ˈwɪlɪŋli/
spring /spɹɪŋ/
triangular /tɹaɪˈæŋ.ɡjə.lə/
/tɹaɪˈæŋ.ɡjʊ.lə/
zinc /zɪŋk/
angular /ˈæŋ.ju.lɚ/
/.lɑɹ/
extinct /ɪkˈstɪŋkt/
/ɛkˈstɪŋkt/
brink /bɹɪŋk/
exceedingly /ɪkˈsiːdɪŋli/
cunning /ˈkʌnɪŋ/
enquire /ɪŋˈkwaɪɹ/
shilling /ˈʃɪlɪŋ/
alongside /ə.lɔŋˈsaɪd/
sanction /ˈsæŋkʃən/
hank /hæŋk/
pink /pɪŋk/
banquet /ˈbæŋkwɪt/
unthinkable /ʌnˈθɪŋkəbəl/
bingo /ˈbɪŋ.ɡəʊ/
singular /ˈsɪŋɡjəlɚ/
wavelength /ˈweɪvlɛŋ(k)θ/
dinghy /ˈdɪŋ(ɡ)i/
fleeting /ˈfliːtɪŋ/
wang /wæŋ/
breathtaking /ˈbɹɛθˌteɪ.kɪŋ/
bilingual /baɪˈlɪŋ.ɡwəl/
/baɪˈlɪŋ.ɡju.əl/
whaling /ˈweɪlɪŋ/
conveyancing /kənˈveɪənsɪŋ/
longitudinal /ˌlɒŋɡɪˈtjuːdɪnl/
shrink /ˈʃɹɪŋk/
bunker /ˈbʌŋkɚ/
tranquil /ˈtɹæŋ.kwɪl/
unwittingly /ʌnˈwɪtɪŋli/
franc /fɹæŋk/
fungus /ˈfʌŋ.ɡəs/
chunk /t͡ʃʌŋk/
punctuation /pʌŋk.tʃuˈeɪ.ʃən/
singularity /ˌsɪŋɡjəˈlæɹətɪ/
plank /plæŋk/
bunk /bʌŋk/
mink /mɪŋk/
conquer /ˈkɒŋkə/
shingle /ˈʃɪŋ.ɡəl/
golding /ˈɡəʊldɪŋ/
kingfisher /ˈkɪŋfɪʃə/
hangover /ˈhæŋoʊvɚ/
chunky /ˈtʃʌŋki/
pacing /ˈpeɪsɪŋ/
thinker /ˈθɪŋ.kəɹ/
notwithstanding /ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ/
distinguishable /dɪsˈtɪŋ.ɡwɪ.ʃə.bl̩/
hangar /ˈhæŋə/
dung /ˈdʌŋ/
relinquish /ɹɪˈlɪŋkwɪʃ/
functionalist /ˈfʌŋkʃənəlɪst/
ling /lɪŋ/
alarmingly /ə.ˈlɑːm.ɪŋ.li/
stronghold /ˈstɹɒŋhəʊld/
gruelling /ˈɡɹʊə.lɪŋ/
slang /slæŋ/
nightingale /ˈnaɪtɪŋɡeɪl/
congregational /kɑŋɡɹəˈɡeɪʃənəl/
painstaking /ˈpeɪnˌsteɪkɪŋ/
angler /ˈæŋ.ɡlə(ɹ)/
throng /θɹɒŋ/
yang /jæŋ/
encore /ˈɒŋkɔː/
pancreas /ˈpæŋkɹɪəs/
longevity /lɒŋˈdʒɛ.vɪ.ti/
/lɒnˈdʒɛ.vɪ.ti/
acupuncture /ˈæ.kju.ˌpʌŋk.t͡ʃɝ/
painstakingly /ˈpeɪnˌsteɪkɪŋli/
pang /pæŋ/
delinquency /dɪˈlɪŋkwənsi/
inquisitive /ɪŋˈkwɪzətɪv/
bronchitis /bɹɒŋˈkʌɪtɪs/
precinct /ˈpɹisɪŋkt/
juncture /ˈdʒʌŋk.tʃə(ɹ)/
sibling /ˈsɪblɪŋ/
defunct /dɪˈfʌŋkt/
adjunct /ˈæd.ʒʌŋkt/
tang /tæŋ/
linguist /ˈliŋɡwɪst/
languid /ˈlæŋ.ɡwɪd/
rink /ɹɪŋk/
delinquent /dɪˈlɪŋkwənt/
asynchronous /eɪˈsɪŋkɹənəs/
gangster /ˈɡæŋstə/
dysfunction /dɪsˈfʌŋk.ʃən/
functionalism /ˈfʌŋkʃənəlɪzəm/
ganglion /ˈɡæŋɡli.ən/
lynx /lɪŋks/
stringer /stɹɪŋə/
inkling /ɪŋk.lɪŋ/
ping /pɪŋ/
rethink /ɹiːˈθɪŋk/
puncture /ˈpʌŋktʃə/
fledgling /ˈflɛdʒlɪŋ/
thingy /ˈθɪŋiː/
fungal /ˈfʌŋɡəl/
linguistically /lɪŋˈɡwɪstɪk(ə)li/
sociolinguistic /ˌsəʊsi.əʊlɪŋˈɡwɪstɪk/
/ˌsəʊʃjəʊlɪŋˈɡwɪstɪk/
fling /ˈflɪŋ/
sanguine /ˈsæŋ.ɡwɪn/
funk /fʌŋk/
bunting /ˈbʌntɪŋ/
kangaroo /kaŋ.ɡəˈɹuː/
mango /ˈmæŋɡəʊ/
frankness /ˈfɹæŋknɛs/
headlong /ˈhedlɒŋ/
langer /ˈlæŋəɹ/
angst /æŋ(k)st/
mingle /ˈmɪŋ.ɡəl/
tungsten /ˈtʌŋstən/
appallingly /ʌˈpɑlɪŋli/
manganese /ˈmæŋɡəniz/
unremitting /ˌʌnɹɪˈmɪtɪŋ/
perfunctory /pəˈfʌŋk.tɹɪ/
succinct /sə(k)ˈsɪŋkt/
disentangle /ˌdɪsɪnˈtæŋɡəɫ/
indistinct /ˌɪndɪsˈtɪŋkt/
increment /ˈɪŋkɹɪmn̩t/
long-lived /ˈlɒŋˈlaɪvd/
chink /tʃɪŋk/
unsung /ˌʌnˈsʌŋ/
linker /ˈlɪŋkɚ/
synchronous /ˈsɪŋkɹənəs/
tinker /tɪŋkə(ɹ)/
hummingbird /ˈhʌmɪŋˌbɝd/
strangle /ˈstɹæŋ.ɡəl/
wanker /ˈwæŋkə(ɹ)/
incubus /ˈɪŋ.kjʊ.bəs/
/ˈɪn.kjə.bəs/
extinguish /ɪkˈstɪŋ.ɡwɪʃ/
kinky /ˈkɪŋ.ki/
accusingly /ə.ˈkju.zɪŋ.li/
despairingly /dɪˈspɛəɹ.ɪŋ.li/
excruciating /ɛkˈskɹuːʃiːeɪtɪŋ/
/ɪkˈskɹuːsiːeɪtɪŋ/
jingle /ˈdʒɪŋɡəl/
sprinkler /ˈspɹiŋklɚ/
stink /stɪŋk/
tong /tɒŋ/
duckling /ˈdʌklɪŋ/
sphinx /sfɪŋks/
larynx /ˈlæ.ɹɪŋks/
malfunction /ˌmælˈfʌŋk.ʃən/
flamingo /fləˈmɪŋɡoʊ/
sacrosanct /ˈsæk.ɹoʊˌsæŋkt/
mongrel /ˈmʌŋ.ɡɹəl/
/ˈmɒŋ.ɡɹəl/
sanctum /ˈsæŋktəm/
wring /ɹɪŋ/
fingerprint /ˈfɪŋɡɚˌpɹɪnt/
lanky /ˈlæŋk.i/
springbok /ˈspɹɪŋbɒk/
middling /ˈmɪdlɪŋ/
/ˈmɪdl̩ɪŋ/
dungarees /ˌdʌŋ.ɡəˈɹiːz/
hunk /hʌŋk/
farthing /ˈfɑː(ɹ).ðɪŋ/
congruent /ˈkɒŋ.ɡɹu.n̩t/
offing /ˈɒfɪŋ/
homecoming /ˈhoʊm.ˌkʌmɪŋ/
sinker /sɪŋkə(ɹ)/
spunk /spʌŋk/
banger /ˈbæŋ(ɡ)ə(ɹ)/
flamenco /fləˈmɛŋkəʊ/
multilingual /ˌmʌltiˈlɪŋɡwəl/
fingertip /ˈfɪŋɡɚˌtɪp/
twinkle /ˈtwɪŋkl̩/
prank /pɹæŋk/
punctual /ˈpʌŋktjʊəl/
/ˈpʌŋtjʊəl/
avuncular /əˈvʌŋkjʊlə/
awning /ˈɔːnɪŋ/
disconcertingly /ˌdɪskənˈsɜːtɪŋli/
sociolinguistics /ˌsoʊsi.oʊlɪŋˈɡwɪstɪks/
dangle /ˈdæŋ.ɡəl/
jonquil /ˈdʒɑŋkwəl/
smattering /ˈsmæ.təɹ.ɪŋ/
disengagement /ˌdɪs.ɪŋˈɡeɪdʒ.mənt/
fingernail /ˈfɪŋɡɚˌneɪl/
cling /ˈklɪŋ/
compunction /kəmˈpʌŋk.ʃən/
uncannily /ʌŋˈkænɪli/
cholangiopancreatography /kəˌland͡ʒɪəʊˌpaŋkɹɪəˈtɒɡɹəfi/
earring /ˈɪɹɪŋ/
gosling /ɡɑzlɪŋ/
clang /klæŋ/
gringo /ɡɹɪŋɡəʊ/
meringue /məˈɹæŋ/
tangy /ˈtæŋiː/
cinque /sɪŋk/
/sæŋk/
incontrovertible /ˌɪŋ.kɒn.tɹəˈvɜː.təbl̩/
jong /dʒɒŋ/
pinkish /ˈpɪŋkɪʃ/
sling /ˈslɪŋ/
starling /ˈstɑɹlɪŋ/
dingle /ˈdɪŋɡl̩/
gangrene /ˈɡæŋˌɡɹiːn/
ringer /ˈɹɪŋə(ɹ)/
quadrangle /ˈkwɒdˌɹæŋ.ɡəl/
swingeing /ˈswɪn(d)ʒɪŋ/
tango /ˈtæŋɡəʊ/
twang /twæŋ/
hunky /ˈhʌŋki/
bing /bɪŋ/
/bɪŋ/
francophone /ˈfɹæŋkɒfəʊn/
punctilious /pʌŋkˈtɪli.əs/
cranky /ˈkɹæŋki/
gang /ɡæŋ/
quango /kwæŋ.ɡəʊ/
rank /ɹæŋk/
disjunction /dɪsˈdʒʌŋk(t)ʃən/
/dɪsˈdʒʊŋk(t)ʃən/
sanctimonious /ˌsæŋk.tɪˈməʊ.ni.əs/
/ˌsæŋk.təˈməʊ.ni.əs/
tangle /ˈtæŋ.ɡəl/
clink /klɪŋk/
fishmonger /ˈfɪʃˌmʌŋɡ.ə(ɹ)/
ting /tɪŋ/
fungicide /ˈfʌŋɡɪsaɪd/
/ˈfʌndʒɪsaɪd/
jinx /dʒɪŋks/
lingo /ˈlɪŋ.ɡəʊ/
longhorn /ˈlɔŋhɔɹn/
plonker /ˈplɒŋ.kə(ɹ)/
wonky /ˈwɔːŋ.kɪ/
excruciatingly /ɛkˈskɹuːʃiːeɪtɪŋli/
/ɪkˈskɹuːsiːeɪtɪŋli/
skunk /skʌŋk/
mangrove /ˈmæŋɡɹəʊv/
oncology /ɒŋˈkɒlədʒi/
amusingly /əˈm(j)uzɪŋli/
cantankerous /kænˈtæŋkəɹəs/
/kənˈtæŋkəɹəs/
unerring /ʌnˈɜːɹ.ɪŋ/
slinky /ˈslɪŋki/
yank /jæŋk/
ching /ˈtʃɪŋ/
congratulatory /kɒŋˌɡɹætʃuːˈleɪtəɹiː/
prong /pɹɑŋ/
punctuate /ˈpʌŋktjuːeɪt/
wink /ˈwɪŋk/
zooplankton /ˈzoʊəˌplæŋktən/
annoyingly /ʌˈnɔɪjɪŋli/
blindingly /ˈblaɪndɪŋli/
ginseng /ˈdʒɪnsɛŋ/
/ˈdʒɪnsɪŋ/
self-deprecating /ˌsɛlfˈdɛpɹəˌkeɪtɪŋ/
whopping /ˈ(h)wɒpɪŋ/
diphthong /ˈdɪfθɒŋ(ɡ)/
/ˈdɪpθɒŋ(ɡ)/
planktonic /plaŋkˈtɒnɪk/
synchrotron /ˈsɪŋkɹə(ʊ)tɹɒn/
bung /ˈbʌŋ/
clingfilm /ˈklɪŋfɪlm/
sing-song /ˈsɪŋsɒŋ/
unbecoming /ˌʌnbɪˈkʌmɪŋ/
appetizing /ˈæp.ə.taɪz.ɪŋ/
breathtakingly /ˈbɹɛθˌteɪ.kɪŋ.li/
concubine /ˈkɑŋkjəbaɪn/
sangria /sæŋˈɡɹiːə/
stinker /stɪŋ.kə(ɹ)/
appealingly /əˈpɪil.ɪŋ.li/
clunk /klʌŋk/
concoct /kəŋˈkɒkt/
herringbone /ˈhɛɹɪŋˌboʊn/
minx /mɪŋks/
boomerang /ˈbuməɹæŋ/
bungle /ˈbʌŋɡl/
idiosyncrasy /ˌɪdɪə(ʊ)ˈsɪŋkɹəsi/
incubate /ˈɪŋkjʊbeɪt/
paralinguistic /pæɹəlɪŋˈɡwɪstɪk/
mustang /ˈmʌs.tæŋ/
clingy /ˈklɪŋi/
dumpling /ˈdʌmplɪŋ/
fink /fɪŋk/
greening /ˈɡɹiːnɪŋ/
languish /ˈlæŋ.ɡwɪʃ/
wavefunction /ˈweɪv.fʌŋ(k).ʃən/
sanctification /saŋktɪfɪˈkeɪʃən/
stingray /ˈstɪŋˌɹeɪ/
tincture /ˈtɪŋk.tʃə/
pharynx /ˈfæɹɪŋks/
sanger /ˈsæŋə/
singlet /ˈsɪŋɡlɪt/
slink /slɪŋk/
wrongness /ˈɹɒŋ.nəs/
junket /ˈdʒʌŋkɪt/
manga /ˈmæŋɡə/
/ˈmɑŋɡə/
unblinkingly /ʌnˈblɪŋkɪŋli/
bong /bɒŋ/
bringer /bɹɪŋəɹ/
clinker /klɪŋkə/
disjunctive /dɪsˈdʒʌŋktɪv/
/dɪsˈdʒʊŋktɪv/
hulking /ˈhʌlkɪŋ/
mongoose /ˈmɒŋɡuːs/
thong /θɒŋ/
contradistinction /ˌkɒntɹədɪˈstɪŋkʃn̩/
gangly /ˈɡæŋ.ɡli/
resoundingly /ɹɪˈzaʊndɪŋli/
ringleader /ˈɹɪŋˌliːdəɹ/
sync /sɪŋk/
clanger /ˈklæŋ.ə(ɹ)/
clank /klæŋk/
outbuilding /ˈaʊtˌbɪl.dɪŋ/
encomium /ɛŋˈkəʊ.mɪ.əm/
subjunctive /səbˈdʒʌŋktɪv/
yonks /jɒŋks/
charabanc /ˈʃæ.ɹə.bæŋ(k)/
cunnilingus /ˌkʌnɪˈlɪŋɡəs/
deafeningly /ˈdɛfənɪŋ(ɡ)li/
longbow /ˈlɒŋbəʊ/
oncogene /ˈɒŋkə(ʊ)dʒiːn/
sarong /səˈɹɒŋ/
weltanschauung /ˈvɛltɑːnˌʃaʊʊŋ/
cliffhanger /ˌklɪfˈhæŋ.ə(ɹ)/
consolingly /ˈkɒnˌsəʊl.ɪŋ.lɪi/
hungover /ˈhʌŋˌəʊ.və(ɹ)/
jingoism /ˈdʒɪŋɡəʊɪz(ə)m/
mockingbird /ˈmɑkɪŋˌbɝd/
rancorous /ˈɹæŋ.kəɹ.əs/
unction /ʌŋkʃən/
banc /bæŋk/
boing /bɔɪŋ/
orangutan /əˈɹæŋ.ə.tæn/
/əˈɹæŋ.əˌtæŋ/
unpleasing /ʌnˈpliːzɪŋ/
wangle /ˈwæŋ.ɡəl/
ankh /æŋk/
/ɑːŋk/
bodybuilding /ˈbɒdiˌbɪldɪŋ/
bowstring /ˈboʊstɹɪŋ/
dengue /ˈdɛŋɡi/
/ˈdɛŋɡeɪ/
jingoistic /ˌdʒɪŋ.ɡəʊˈɪst.ɪk/
parenchyma /pəˈɹɛŋkɨmə/
syncope /ˈsɪŋkəpi/
wank /wæŋk/
interlanguage /ɪnˈtɜɹˈlæŋɡwɪd͡ʒ/
bangle /ˈbæŋ.ɡəl/
canker /ˈkæŋkɚ/
cinchona /sɪŋˈkəʊnə/
flank /flæŋk/
periwinkle /ˈpɛɹɪwɪŋk(ə)l/
propinquity /pɹəˈpɪŋ.kwɪ.ti/
rockling /ˈɹɑklɪŋ/
bonk /bɒŋk/
conga /ˈkɒŋɡə/
syncretism /ˈsɪŋkɹəˌtɪsm/
thang /θæŋ/
undeserving /ˌʌndɪˈzɝvɪŋ/
anglo /ˈæŋ.lo/
bronco /ˈbɹɑŋkoʊ/
chancre /ˈʃæŋ.kɚ/
consanguinity /kɑnsæŋˈɡwɪnɪti/
entangle /ɛnˈtaŋɡəl/
/ɛnˈtaŋɡl̩/
jongleur /ˈd͡ʒɑŋ.ɡlɚ/
/ʒɔ̃.ˈɡlɝ/
lemming /lɛm.ɪŋ/
quinquennial /kwɪŋˈkwɛ.ni.əl/
quisling /ˈkwɪz.lɪŋ/
synchronize /ˈsɪŋ.kɹə.naɪːz/
bunkum /ˈbʌŋkəm/
carbuncle /ˈkɑːbʌŋkəl/
condescendingly /kɒn.dɪˈsen.dɪŋ.li/
gloaming /ˈɡləʊmɪŋ/
lapwing /ˈlæpwɪŋ/
multiprocessing /ˈmʌltiˌpɹɒsɛsɪŋ/
/ˈmʌltiˌpɹəʊsɛsɪŋ/
spank /spæŋk/
svengali /svɛŋˈɡɑːli/
debunk /diːˈbʌŋk/
/diːˈbʊŋk/
mangle /ˈmæŋ.ɡəl/
sanctify /ˈsæŋk.tɪ.faɪ/
spunky /spʌŋki/
vanquish /ˈvæŋkwɪʃ/
billabong /ˈbɪləbɒŋ/
birdwatching /ˈbɜː(ɹ)dˌwɒtʃ.ɪŋ/
conjunctivitis /kənˌdʒʌŋktɪˈvaɪtɪs/
contretemps /ˈkɒn.tɹə.tɑ̃ŋ/
doppelganger /ˈdɒp(ə)lˌɡɛŋə/
/.ˌɡæŋə/
fandango /ˈfæn.dæŋ.ɡəʊ/
jangle /ˈdʒæŋ.ɡəl/
jingo /ˈdʒɪŋ.ɡəʊ/
kingpin /ˈkɪŋ.pɪn/
lingual /ˈlɪŋɡwəl/
pachinko /pəˈtʃɪŋkəʊ/
pangolin /ˈpæŋɡoʊˌlɪn/
peacekeeping /ˈpiːskiːpɪŋ/
ravening /ˈɹævənɪŋ/
slingshot /ˈslɪŋʃɒt/
soul-searching /ˈsəʊlsəːtʃɪŋ/
stinky /ˈstɪŋki/
benching /ˈbɛntʃɪŋ/
coaming /ˈkəʊ.mɪŋ/
dunk /dʌŋk/
harangue /həˈɹæŋ/
heartstrings /ˈhɑːtstɹɪŋz/
homunculus /həˈmʌŋkjələs/
/hoʊˈmʌŋkjələs/
humdinger /hʌmˈdɪŋə(ɹ)/
ingot /ˈɪŋɡət/
mong /ˈmʌŋ/
newfangled /ˌnjuːˈfæŋ.ɡəɫd/
banquette /bæŋˈket/
dingo /ˈdɪŋɡəʊ/
linctus /ˈlɪŋk.təs/
manky /ˈmæŋki/
overhang /əʊvəˈhaŋ/
overweening /əʊvəˈwiːnɪŋ/
sanguinary /ˈsæŋɡwɪnəɹi/
stinger /ˈstɪŋə(ɹ)/
syncretic /sɪŋˈkɹɛtɪk/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list