Words containing the tripthong /eɪə/ (45)Word Pronunciation (IPA)
player /ˈpleɪə(ɹ)/
layer /leɪə/
/lɛə/
betrayal /bɪˈtɹeɪəl/
conveyancing /kənˈveɪənsɪŋ/
conveyor /kənˈveɪə/
bayonet /ˈbeɪə(ʊ)nɨt/
/ˈbeɪə(ʊ)nɛt/
/ˈbeɪə(ʊ)ˈnɛt/
slayer /ˈsleɪə/
reification /ˌɹeɪəfəˈkeɪʃən/
layabout /ˈleɪəˌbaʊt/
onomatopoeia /ˌɒnəˌmætəˈpeɪə/
baobab /ˈbeɪəʊbæb/
jaleo /hɑːˈleɪəʊ/
basileus /ˌbæsɪˈleɪəs/
carabao /kæɹəˈbeɪəʊ/
aerostatic /ˌeɪəɹə(ʊ)ˈstætɪk/
cicisbeo /ˌtʃɪtʃɪzˈbeɪəʊ/
conveyal /kənˈveɪəl/
eo ipso /ˌeɪəʊ ˈɪpsəʊ/
Freyja /ˈfɹeɪə/
Himalayas /ˌhɪməˈleɪəz/
Israel /ˈɪzɹeɪəl/
/ˈɪzɹi.əl/
Laodicean /leɪədɪˈsiːən/
Glendale /ˈɡlendeɪəl/
Aiea /aɪˈeɪə/
Machaon /məˈkeɪən/
Mallarméan /ˌmalɑːˈmeɪən/
Mauna Kea /ˌmaʊnə ˈkeɪə/
Mendeleev /ˌmɛndəlˈeɪəf/
Menelaus /ˌmɛnɪˈleɪəs/
meo more /ˈmeɪəʊˈmɔːɹeɪ/
Montevideo /ˌmɒntɪvɪˈdeɪəʊ/
Nausicaa /nɔːˈsɪkeɪə/
Nausicaan /ˌnɔːsɪˈkeɪən/
Nevaeh /nəˈveɪə/
anaerophyte /əˈneɪəɹəʊfaɪt/
ayuh /ˈeɪə/
/eɪˈʌ/
oxeia /ɒkˈseɪə/
Phaëthon /ˈfeɪəθən/
/ˈfeɪətən/
playathon /ˈpleɪəθɒn/
obeyer /əˈbeɪəɹ/
/əʊˈbeɪəɹ/
quillaia /kwəˈleɪə/
Réaumur /ɹeɪəʊˈmjʊə(ɹ)/
actus reus /ˌaktəsˈɹeɪəs/
/ˌaktəsˈɹiːəs/
Baal /ˈbeɪəl/
waylayer /weɪˈleɪə(ɹ)/
/ˈweɪleɪə(ɹ)/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list