Words containing the tripthong /aʊə/ (40)Word Pronunciation (IPA)
power /ˈpaʊə(ɹ)/
/ˈpaʊ.ə(ɹ)/
hour /ˈaʊə(ɹ)/
/ˈhaʊə(ɹ)/
allowance /əˈlaʊəns/
flour /ˈflaʊə/
coward /ˈkaʊəd/
prowess /ˈpɹaʊəs/
dowry /ˈdaʊəɹi/
cowardice /ˈkaʊədɪs/
cowardly /ˈkaʊədli/
dowager /ˈdaʊədʒə/
sunflower /ˈsʌnˌflaʊəɹ/
cornflour /ˈkɔːn.flaʊə/
overpower /əʊvəˈpaʊə/
dowel /ˈdaʊəl/
foulness /ˈfaʊəl.nəs/
/ˈfaʊl̩.nəs/
hourglass /ˈaʊəɡlɑːs/
gaur /ɡaʊə/
gillyflower /ˈdʒɪl.ɪˌflaʊə/
soursop /ˈsaʊəɹˌsɒp/
deflower /dɪˈflaʊə(ɹ)/
lour /ˈlaʊə/
/ˈlaʊ.ə/
power-political /ˌpaʊəpəˈlɪtɪkl̩/
amateur hour /ˈamətə ˈaʊə(ɹ)/
/.tjə/
/.tjʊə/
Aotearoan /aʊəteɪˈɹoʊən/
bone-eating snot flower worm /bəʊn iːtɪŋ ˈsnɒt flaʊə wɜːm/
bow and scrape /ˈbaʊəndskɹeɪp/
deflowerer /dɪˈflaʊəɹə(ɹ)/
disemvowel /ˌdɪsɛmˈvaʊəl/
/.ɪm./
disenvowel /ˌdɪsɛnˈvaʊəl/
/.ɪm./
glaur /ɡlaʊə/
glower /ˈɡlaʊə(ɹ)/
ivory tower /ˈaɪvəɹi ˈtaʊə/
moonflower /ˈmuːnflaʊə/
our /ˈaʊə(ɹ)/
power chord /ˈpaʊə(ɹ) ˈkɔɹd/
powersharing /ˈpaʊəʃɛəɹɪŋ/
envowel /ɛnˈvaʊəl/
/ɛnˈvaʊl/
Stour /ˈstaʊəɹ/
Stourbridge /ˈstaʊərbrɪdʒ/
giaour /ˈdʒaʊə/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list