Words containing the tripthong /aɪə/ (322)Word Pronunciation (IPA)
science /ˈsaɪəns/
require /ɹɪˈkwaɪə/
entirely /ɪnˈtaɪəli/
trial /ˈtɹaɪəl/
scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/
violence /ˈvaɪələns/
entire /ɪnˈtaɪə/
/ənˈtaɪə/
iron /ˈaɪən/
diet /ˈdaɪət/
liability /laɪəˈbɪlɪti/
empire /ˈɛmpaɪə/
/ˈɛmpaɪ.ə/
inquiry /ɪnˈkwaɪəɹi/
/ɪŋ./
reliable /ɹɪˈlaɪəbəl/
wire /waɪə(ɹ)/
scientist /ˈsaɪən.tɪst/
biological /ˌbaɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪkəl/
diary /ˈdaɪəɹi/
diagnosis /daɪəɡˈnəʊsɪs/
dialogue /ˈdaɪəlɒɡ/
hierarchy /ˈhaɪə.ɹɑːɹ.kɪ/
/ˈhaɪɹ.ɑːɹ.kɪ/
supplier /səˈplaɪə/
bias /ˈbaɪəs/
compliance /kəmˈplaɪəns/
lion /ˈlaɪən/
hire /haɪə/
/ˈhaɪə/
viable /ˈvaɪəbəl/
irony /ˈaɪə.ɹən.i/
reliance /ɹɪˈlaɪəns/
triangle /ˈtɹaɪəŋɡəl/
/ˈtɹaɪˌæŋɡəl/
admire /ədˈmaɪə/
diagnostic /daɪəˈɡnɒstɪk/
dietary /ˈdaɪətɹi/
diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/
/ˌdaɪəˈbiːtɪs/
hierarchical /ˌhaɪəɹˈɑːkɪkəl/
pioneer /ˌpaɪəˈnɪəɹ/
diocese /ˈdaɪəsɪs/
/ˈdaɪəsiːz/
tyre /taɪə(ɹ)/
proprietor /pɹəˈpɹaɪətɚ/
violin /ˌvaɪəˈlɪn/
/ˌvaɪ̯ɪ̈ˈlɪn/
diabetic /daɪəˈbɛtɪk/
ion /ˈaɪən/
/ˈaɪɒn/
viability /ˌvaɪəˈbɪlɪti/
fiery /ˈfaɪəɹi/
desire /dɪˈzaɪə/
pious /ˈpaɪəs/
biotechnology /ˈbaɪəʊˌtɛk.nɒl.əʊ.dʒi/
bonfire /ˈbɒnfaɪə/
shire /ʃaɪə(ɹ)/
multiplier /ˈmʌltɪˌplaɪəɹ/
bryony /ˈbɹaɪəni/
siren /ˈsaɪəɹən/
filename /ˈfaɪəlneɪm/
/ˈfaɪlneɪm/
myocardial /maɪəʊˈkɑːdi.əl/
dial /ˈdaɪəɫ/
spire /spaɪə/
/ˈspaɪə/
aspire /əˈspaɪə(ɹ)/
societal /səˈsaɪətl/
esquire /ɪˈskwaɪə/
dialectic /ˌdaɪəˈlɛktɪk/
autobiographical /ˌɑtoʊˌbaɪəˈɡɹæfəkəl/
propriety /pɹəˈpɹaɪəti/
appliance /əˈplaɪəns/
viaduct /ˈvaɪəˌdʌkt/
diagnose /daɪəɡˈnəʊz/
firelight /ˈfaɪə.laɪt/
disquiet /dɪsˈkwaɪət/
hyacinth /ˈhaɪəsɪnθ/
vial /ˈvaɪəl/
violate /ˈvaɪəˌleɪt/
diaphragm /ˈdaɪəˌfɹæm/
attire /əˈtaɪə(ɹ)/
diabolical /ˌdaɪəˈbɒlɪkəɫ/
sire /saɪə(ɹ)/
mire /ˈmaɪə/
glutathione /ˌɡluːtəˈθaɪəʊn/
diode /ˈdaɪəʊd/
cyanide /ˈsaɪənaɪd/
sundial /ˈsʌnˌdaɪəl/
biomedical /ˌbaɪəʊˈmedɪkl/
saltire /ˈsæl.taɪə/
/ˈsɔːl./
swire /swaɪə/
dionysiac /daɪəˈnɪziæk/
iota /aɪˈəʊtə/
dialog /ˈdaɪəlɒɡ/
hierarchically /ˈhaɪə(ɹ)ˌɑː(ɹ)k.ɪk.æli/
/ˈhaɪə(ɹ)ˌɑː(ɹ)k.ɪkli/
/ˈhaɪə(ɹ)ˌæk.ɪkli/
diarist /ˈdaɪəɹɪst/
goliath /ɡəˈlaɪəθ/
modifier /ˈmɒdɪfaɪə/
backfire /bækˈfaɪə(ɹ)/
quagmire /ˈkwɒɡ.maɪə(ɹ)/
uninspired /ˌʌnɪnˈspaɪəd/
crossfire /ˈkɹɒsfaɪə/
diastolic /daɪəˈstɒlɪk/
diatom /ˈdaɪətəm/
annihilate /əˈnaɪə.leɪt/
bio /ˈbaɪəʊ/
desirous /dɪˈzaɪəɹəs/
diagenesis /daɪəˈdʒɛnəsɪs/
myopia /maɪˈəʊ.pɪ.ə/
scion /ˈsaɪən/
wildfire /ˈwaɪəldˌfaɪɝ/
io /ˈaɪəʊ/
phial /ˈfaɪəl/
meiosis /maɪˈəʊsɪs/
pariah /pəˈɹaɪə/
via /ˈvaɪə/
/ˈvi.ə/
dietitian /daɪəˈtɪʃən/
firebrand /ˈfaɪə.bɹænd/
lias /ˈlaɪəs/
friable /ˈfɹaɪəbl̩/
poliomyelitis /ˌpɒlɪəʊmaɪəˈlaɪtɪs/
/ˈpəʊlɪəʊmaɪəˈlaɪtɪs/
playa /ˈplaɪə/
adiabatic /ˌeɪdaɪəˈbætɪk/
/ˌeɪdɪəˈbætɪk/
/ˌædɪəˈbætɪk/
diaper /ˈdaɪəpə/
maniacal /məˈnaɪək(ə)l/
gridiron /ˈɡɹɪdaɪən/
biophysical /ˈbaɪəʊˌfɪzɪkəl/
dialectal /ˌdaɪəˈlɛktəl/
azathioprine /ˌeɪzəˈθaɪəʊpɹiːn/
/.pɹɪn/
diamante /daɪəˈmɒnti/
ayah /aɪə/
biotechnological /ˈbaɪəʊˌtɛk.nə.lɒdʒ.ɪk.əl/
defilement /dɪˈfaɪəlmənt/
dryad /ˈdɹaɪəd/
/ˈdɹaɪæd/
papaya /pəˈpaɪə/
/pəˈpɑːjə/
eyas /ˈaɪəs/
pretrial /pɹɪˈtɹaɪəl/
diatomic /daɪəˈtɒmɪk/
myeloid /ˈmaɪəˌlɔɪd/
cyanosis /ˌsaɪəˈnoʊsɪs/
diabolic /ˌdaɪəˈbɒlɪk/
dietetic /daɪəˈtɛtɪk/
giantess /ˈdʒaɪəntɛs/
biotite /ˈbaɪəˌtaɪt/
diamorphine /daɪəˈmɔːfiːn/
elephantiasis /ˌɛlɪfənˈtaɪəsɪs/
justifiability /ˌd͡ʒʌstɪfaɪəˈbɪlɪtɪ/
giardiasis /d͡ʒɑː(ɹ)ˈdaɪəsɪs/
biotin /ˈbaɪətɪn/
diapason /daɪəˈpeɪzən/
/daɪəˈpeɪsən/
diencephalon /ˌdaɪənˈsɛfəlɒn/
flyable /ˈflaɪəbəl/
onchocerciasis /ɒŋkəsɜːˈkaɪəsɪs/
varietal /vəˈɹaɪətəl/
giant-killer /ˈd͡ʒaɪəntˌkɪlə(ɹ)/
iamb /ˈaɪəm/
jambalaya /ˌdʒæmbəˈlaɪə/
/ˌdʒʌmbəˈlaɪə/
leishmaniasis /liːʃməˈnaɪəsɪs/
/laɪʃməˈnaɪəsɪs/
calliope /kəˈlaɪə.pi/
diastema /daɪəˈstiːmə/
disquietude /dɪˈskwaɪə.tjuːd/
/dɪˈskwaɪ.ɪ.tjuːd/
firewall /ˈfaɪə.wɔəl/
glioma /ɡlaɪˈəʊmə/
misalliance /ˌmɪsəˈlaɪəns/
aposiopesis /ˌæpəsaɪəˈpiːsɪs/
diastase /ˈdaɪəsteɪz/
guaiacum /ˈɡwaɪəkəm/
paradisiacal /pæɹədɪˈsaɪəkəl/
podiatry /pəˈdaɪətɹi/
proprietory /pɹəˈpɹaɪətɔːɹi/
violoncello /ˌvaɪələnˈtʃɛləʊ/
/ˌviːələnˈtʃɛləʊ/
aioli /aɪˈəʊ.li/
dialer /ˈdaɪələ(ɹ)/
diamagnetic /daɪəmæɡˈnɛtɪk/
dianetics /daɪəˈnɛtɪks/
diegetic /ˌdaɪəˈdʒɛtɪk/
lammergeyer /ˈlaməɡaɪə/
podiatrist /pəˈdaɪətɹɪst/
thiosulphate /θaɪə(ʊ)ˈsʌlfeɪt/
abiogenesis /ˌeɪbaɪəʊˈdʒɛnəsɪs/
/.ˌbaɪə./
/.ˌbiːə./
/.ˌbiːoʊ./
biocide /ˈbaɪəʊsaɪd/
bioinformatics /ˌbaɪəʊˌɪnfəˈmætɪks/
decastyle /dɛkəˈstaɪəɫ/
diametric /daɪəˈmɛtɹɪk/
diaphonic /daɪəˈfɒnɪk/
diarrhetic /daɪəˈɹɛtɪk/
myelopoiesis /ˌmaɪələpɔɪˈiːsɪs/
pyot /ˈpaɪət/
raiyat /ˈɹaɪət/
squireen /skwaɪəˈɹiːn/
syenite /ˈsaɪənaɪt/
adianoeta /ˌeɪˌdaɪənəʊˈiːtə/
affiance /əˈfaɪəns/
Alcibiades /ˌælsəˈbaɪədiz/
Amfilohia /æmfɪləʊˈhaɪə/
Amfilokhia /æmfɪləʊˈkaɪə/
anaphalantiasis /æˌnæfəlænˈtaɪəsɪs/
antidiarrheic /ˌæntɪdaɪəˈɹiːɪk/
antidiarrhoeic /ˌæntɪdaɪəˈɹiːɪk/
antidiarrhœic /ˌæntɪdaɪəˈɹiːɪk/
Antiochene /ænˈtaɪəkiːn/
antmire /ˈantmaɪə(ɹ)/
Asian lion /ˈeɪʒən ˈlaɪən/
Astyages /æsˈtaɪəd͡ʒiːz/
aurothiomalate /ˌɔːɹəʊˌθaɪəʊˈmæleɪt/
bayadère /baɪəˈdɛː/
be quiet /biˈkwaɪˌət/
biophilia /ˈbaɪəʊˌfɪil.i.ə/
bioterror /ˈbaɪəʊˌtɛɹə(ɹ)/
bioterrorist /baɪəʊˈtɛɹəɹɪst/
Black Maria /blæk məˈɹaɪə/
Brian /ˈbɹaɪən/
Briarcliff Manor /ˈbɹaɪəɹklɪf/
brierberry /ˈbɹaɪə(ɹ)ˌbɛɹi/
Bryan /ˈbɹaɪən/
Calliope /kəˈlaɪə.pi/
cliometrics /ˌklaɪəʊˈmɛtɹɪks/
/ˌkliːəʊˈmɛtɹɪks/
cyanophyte /ˈsaɪənəʊfaɪt/
decalcifier /diːˈkæɫsɪfaɪə(ɹ)/
decrial /dɪˈkɹaɪəl/
Deidamia /ˌdeɪdəˈmaɪə/
desire line /dɪˈzaɪə laɪn/
dewire /ˈdiː.waɪə(ɹ)/
diacranterian /daɪəkɹæntiɹi.ən/
diacritic /daɪəˈkɹɪtɪk/
dialytic /daɪəˈlɪtɪk/
Dianetics /daɪəˈnɛtɪks/
dianoetic /daɪənəʊˈɛtɪk/
diaper lover /ˈdaɪəpə ˈlʌvə/
diaphane /ˈdaɪəfeɪn/
diaphoneme /ˈdaɪəˌfoʊnim/
/ˌdaɪəˈfoʊnim/
diaphoretic /daɪəfəˈɹɛtɪk/
diarrheic /daɪəˈɹ̥iːɪk/
diastalsis /daɪəˈstæɫsɪs/
diastaltic /daɪəˈstæɫtɪk/
diastasic /daɪəˈsteɪzɪk/
diastasis /daɪəˈsteɪsɪs/
diastatic /daɪəˈstætɪk/
diastereoselectivity /ˌdaɪəstɛəɹioʊsəlɛkˈtɪvɪti/
dicyanide /daɪˈsaɪənaɪd/
dieretic /daɪəˈɹɛtɪk/
Diomede /ˈdaɪəmiːd/
Diomedes /daɪəˈmiːdiːz/
Dionysian /daɪəˈnɪʒən/
Dionysius /daɪəˈnɪzɪəs/
/daɪəˈnɪsɪəs/
Dionysus /daɪəˈnaɪsəs/
/daɪəˈnaɪsɪs/
Diophantus /daɪəˈfæntəs/
Empire /ˈɛmpaɪə/
Epirus /ɨˈpaɪəɹəs/
file name /ˈfaɪəl neɪm/
/faɪl neɪm/
fire brigade /ˈfaɪə(ɹ)bɹɪˌɡeɪd/
fire company /ˈfaɪˌə(ɹ)kʌmpəni/
fire engine /faɪə(ɹ).ɛn.dʒɪn/
fire extinguisher /ˈfaɪəɹ ɪkˌstɪŋ.ɡwɪʃ.ə(ɹ)/
fishbone diagram /ˈfɪʃbəʊn ˈdaɪəɡɹæm/
fructifier /ˈfɹʌktɪfaɪə/
Gaia /ˈɡaɪə/
/ˈɡeɪə/
geoscientist /ˌdʒioʊˈsaɪəntɪst/
Goliath /ɡəˈlaɪəθ/
Guyanese /ˌɡaɪəˈniːz/
hendiatris /hɛnˈdaɪətɹɨs/
Hezekiah /ˌhɛzəˈkaɪə/
hierocracy /haɪəˈɹɑkɹəsi/
hierophant /ˈhaɪəɹəˌfænt/
hippiatry /hɪˈpaɪətɹɪ/
Hippodamia /ˌhɪpɒdəˈmaɪə/
Hyacinthus /ˌhaɪəˈsɪnθəs/
hyawa /ˈhaɪəwə/
hyetal /ˈhaɪətəl/
iotation /aɪəʊˈteɪʃən/
iotize /ˈaɪətaɪz/
Iphigenia /ˌaɪfɪdʒɪˈnaɪə/
/ɪfɪdʒɪˈnaɪə/
Ireland /ˈaɪəɹlənd/
lienal /ˈlaɪənəl/
/laɪˈinəl/
lionize /ˈlaɪənaɪz/
Mariah /məˈɹaɪə/
Matthias /məˈθaɪəs/
Maya /ˈmaɪə/
methionyl /məˈθaɪəˌnɪl/
myall /ˈmaɪəl/
myelogenous /ˌmaɪəˈlɒd͡ʒɪnəs/
myeloneuropathy /ˈmaɪələʊnjʊˌɹɒpəθi/
myeloproliferative /ˌmaɪələpɹəˈlɪfəɹeɪtɪv/
/.ətɪv/
naegleriasis /ˌnɛɡləˈɹaɪəsɪs/
Nehemiah /ˌniː(h)əˈmaɪə/
Niall /ˈnaɪəl/
/niːl/
Nikon choir /ˈnɪkɒn kwaɪə(ɹ)/
nyas /ˈnaɪəs/
Obadiah /ˌoʊbəˈdaɪə/
O'Brien /əˈbɹaɪən/
opisthorchiasis /ˌɒpɪsθɔːˈkaɪəsɪs/
Orion /əˈɹaɪən/
/ɒˈɹaɪən/
/oʊˈɹaɪən/
Ottoman Empire /ˈɒtəmən ˈɛmpaɪə/
paediatry /piːˈdaɪətɹi/
panmyelosis /ˌpænˌmaɪəˈləʊsɪs/
parietal lobe /pəˈɹaɪətəl ˌloʊb/
pismire /ˈpɪsmaɪə(ɹ)/
Pleiades /ˈplaɪədiːz/
Portoferraio /ˌpɔː(ɹ)təʊfəˈɹaɪəʊ/
Priam /ˈpɹaɪəm/
pseudomessiah /ˈsuːdəʊmɪˌsaɪə/
pyet /ˈpaɪət/
quietistic /kwaɪəˈtɪstɪk/
redial /ɹɪˈdaɪəl/
ringxiety /ɹɪŋzˈaɪəti/
Roman Empire /ˈɹəʊmən ˈɛmpaɪə/
Ryan /ˈɹaɪən/
salifiable /sæləˈfaɪəbəl/
sayonara /ˌsaɪəˈnɑːɹə/
science fiction /ˈsaɪəns ˌfɪkʃən/
sciolist /ˈsaɪəlɪst/
sciolistic /saɪəˈlɪstik/
sciolistical /saɪəˈlɪstikəl/
sciolistically /saɪəˈlɪstik(ə)li/
sialyl /ˈsaɪəlaɪl/
SIer /ɛsˈaɪə(ɹ)/
sire-land /ˈsaɪə(ɹ)lənd/
spial /ˈspaɪəl/
spirant /ˈspaɪəɹənt/
stria /stɹaɪə/
Tobias /təˈbaɪəs/
Tobias night /təʊˈbaɪəs naɪt/
triacetyloleandomycin /ˌtɹaɪəsiːt(a)ɪlˌəʊliːændəʊˈmaɪsɪn/
Tyre /ˈtaɪə(ɹ)/
Uruguayan /uɹuˈɡwaɪən/
viably /ˈvaɪəbli/
werelion /ˈwɪəːlaɪən/
/ˈwɛəlaɪən/
WiFier /ˈwaɪ.faɪə(ɹ)/
wirebird /ˈwaɪə.bɜːd/
xenoscience /zɛnəˈsaɪəns/
zwitterion /ˈtsvɪtɚɹ.aɪən/
/ˈzwɪtɚɹ.aɪən/
Firefox /ˈfaɪəfɒks/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list