Words containing the phoneme open-mid back rounded vowel /ɒ/ (500)

Showing only 500 items. 10,617 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

4.71%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
of /ɒv/
not /nɒt/
from /fɹɒm/
or /ɔː(ɹ)/
what /wɔt/
last /lɑːst/
however /hɑʊˈɛvə/
want /wɒnt/
part /pɑːt/
course /kɔːs/
off /ɒf/
always /ˈɔːl.weɪz/
/ˈɔːl.wɪz/
although /ɔːlˈðəʊ/
before /bɪˈfɔː/
small /smɔːl/
rather /ˈɹɑːðə/
party /ˈpɑː.ti/
important /ɪmˈpɔːtənt/
/ɪmˈpʰɔːʔn̩t/
often /ˈɒfn̩/
/ˈɒftən/
point /pɔɪnt/
long /ˈlɒŋ/
example /ɪɡˈzɑːmpəl/
large /ˈlɑːd͡ʒ/
water /ˈwɔːtə/
/ˈwɔːtʰə/
/ˈwɔːtʰəɹ/
possible /ˈpɒsɪbl̩/
already /ɔːlˈɹɛdi/
/ɑːlˈɹɛdi/
order /ˈɔːdə/
john /ˈdʒɑn/
almost /ɔːl.ˈməʊst/
/ˈɔːl.məʊst/
market /ˈmɑːkɪt/
problem /ˈpɹɒbləm/
court /kɔːt/
lot /lɒt/
towards /təˈwɔːdz/
war /wɔː/
car /kɑː/
law /lɔː/
probably /ˈpɹɒbəbli/
form /fɔːm/
policy /ˈpɒləsi/
/ˈpɒlɪsi/
sort /sɔːt/
office /ˈɒfɪs/
all /ɔːl/
body /ˈbɒdi/
economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/
sure /ʃɔː/
/ʃʊə/
door /dɔː/
therefore /ˈðɛəfɔː/
god /ɡɒd/
upon /əˈpɒn/
father /ˈfɑː.ðə(ɹ)/
staff /stɑːf/
job /d͡ʒɒb/
north /nɔːθ/
support /səˈpɔːt/
/səˈpʰɔːt/
half /hɑːf/
across /əˈkɹɒs/
morning /ˈmɔːnɪŋ/
common /ˈkɒmən/
ask /ˈɑːsk/
short /ʃɔːt/
authority /ɔːˈθɒɹəti/
class /klɑːs/
department /dɪˈpɑːtmənt/
former /ˈfɔɹmɚ/
quality /ˈkwɒlɪti/
voice /vɔɪs/
lord /lɔːd/
foreign /ˈfɒɹən/
strong /stɹɒŋ/
march /mɑːtʃ/
hard /hɑːd/
art /ɑːt/
board /bɔːd/
hospital /ˈhɒs.pɪ.tl̩/
cost /ˈkɒst/
award /əˈwɔːd/
project /ˈpɹɒdʒɛkt/
/ˈpɹəʊdʒɛkt/
royal /ˈɹɔɪəl/
wrong /ɹɒŋ/
knowledge /ˈnɒlɪd͡ʒ/
top /tɒp/
/tʰɒp/
for /fɔː(ɹ)/
heart /hɑːt/
force /fɔɹs/
population /ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
performance /pəɹ.ˈfɔɹ.məns/
model /ˈmɒdl̩/
modern /ˈmɒd(ə)n/
boy /bɔɪ/
record /ˈɹɛk.ɔːd/
stop /stɒp/
property /ˈpɹɒp.ət.i/
talk /tɔːk/
normal /ˈnɔːməl/
nor /nɔː/
response /ɹɪˈspɒns/
along /əˈlɒŋ/
choice /tʃɔɪs/
hall /hɔːl/
technology /tɛkˈnɒlədʒi/
loss /lɒs/
contract /ˈkɒntɹækt/
wall /wɔːl/
paul /pɔːl/
army /ˈɑː.miː/
product /ˈpɹɒd.əkt/
floor /flɔː/
park /pɑɹk/
garden /ˈɡɑɹdn̩/
sorry /ˈsɔɹi/
obviously /ˈɑb.vi.əs.li/
employment /ɪmˈplɔɪmənt/
/ɛmˈplɔɪmənt/
charge /t͡ʃɑːd͡ʒ/
economy /iˈkɒn.ə.mi/
popular /ˈpɒpjʊlə/
yourself /jɔːˈsɛlf/
college /ˈkɒlɪd͡ʒ/
beyond /biˈjɑnd/
oil /ɔɪl/
/ɔɪɫ/
doctor /ˈdɒktə/
opportunity /ˌɒp.əˈtjuː.nɪ.ti/
conference /ˈkɒnfɹəns/
operation /ˌɒpəˈɹeɪʃən/
shop /ʃɒp/
majority /məd͡ʒɒɹɪti/
follow /ˈfɒləʊ/
apart /əˈpɑː(ɹ)t/
dark /dɑɹk/
parliament /ˈpɑːləmənt/
mark /mɑːk/
importance /ɪmˈpɔːtəns/
competition /ˌkɒmpəˈtɪʃən/
software /ˈsɔftˌwɛɹ/
glass /ɡlɑːs/
responsible /ɹɪˈspɒnsəbl̩/
answer /ˈɑːn.sə/
daughter /ˈdɔːtə(ɹ)/
responsibility /ɹɪˌspɑnsəˈbɪlɪti/
opposition /ɒpəˈzɪʃən/
task /tɑːsk/
officer /ˈɒfɪsə/
source /sɔɹs/
tomorrow /təˈmɒɹəʊ/
oxford /ˈɑksfɚd/
demand /dɪˈmɑːnd/
hot /hɒt/
arm /ɑːm/
context /ˈkɒntɛkst/
box /bɒks/
hardly /ˈhɑːdli/
past /pɑːst/
obvious /ˈɑb.vi.əs/
organisation /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
start /stɑːt/
positive /ˈpɑzɪtɪv/
argument /ˈɑːɡjʊmənt/
afternoon /ˌɑːf.tə.ˈnuːn/
dog /dɒɡ/
avoid /əˈvɔɪd/
stock /stɒk/
holiday /ˈhɒlɪdeɪ/
horse /hɔː(ɹ)s/
plant /plɑːnt/
ball /bɔːl/
bar /bɑː/
largely /ˈlɑɹdʒli/
advantage /əd.ˈvɑːn.tɪdʒ/
join /ˈdʒɔɪn/
forest /ˈfɒɹɪst/
cause /kɔːz/
/kʰɔːz/
corner /ˈkɔɹnɚ/
possibly /ˈpɑsɪbli/
possibility /ˌpɑsɪˈbɪliti/
confidence /ˈkɒnfɪdəns/
impossible /ɪmˈpɒsɪbəl/
farm /fɑː(ɹ)m/
ordinary /ˈɔːdɪnəɹi/
/ˈɔːdənɹi/
football /ˈfʊtˌbɔl/
article /ˈɑːtɪkəl/
/ˈɑːtʰɪkʰəɫ/
far /fɑːɹ/
proportion /pɹəˈpɔɹʃən/
contact /ˈkɑntækt/
northern /ˈnɔːðən/
/ˈnɔːðn̩/
enjoy /ɪnˈd͡ʒɔɪ/
joint /dʒɔɪnt/
unemployment /ʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt/
target /ˈtɑɹɡɪt/
/ˈtʰɑɹɡɪt̚/
concept /ˈkɒn.sɛpt/
formal /ˈfɔɹməl/
proper /ˈpɹɔp.ə/
organization /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
walk /wɔːk/
coffee /ˈkɒ.fi/
/ˈkɔː.fɪ/
aircraft /ɛə.kɹɑː̩ft/
/ɛː.kɹɑː̩ft/
contrast /ˈkɒntɹɑːst/
warm /wɔːm/
onto /ˈɒn.tuː/
star /stɑɹ/
fourth /fɔːθ/
path /pɑːθ/
master /ˈmɑːs.tə/
offer /ˈɒfəɹ/
draw /dɹɔː/
everybody /ˈɛvɹibɒdi/
soft /sɔft/
call /kɔːl/
tour /tɔː(ɹ)/
/tʊə(ɹ)/
card /kɑːd/
/kʰɑːd/
pass /pɑːs/
partly /pɑɹtli/
conflict /ˈkɒn.flɪkt/
bottom /ˈbɒtəm/
properly /ˈpɹɑ.pɚ.li/
profit /ˈpɹɒfɪt/
historical /hɪˈstɒɹɪkəl/
castle /ˈkɑː.səl/
/kɑːsl/
congress /ˈkɑŋɡɹɨs/
option /ˈɒpʃən/
reform /ɹiˈfɔɹm/
/ɹəˈfɔɹm/
audience /ˈɔːdi.əns/
volume /ˈvɒl.juːm/
/ˈvɒl.jʊm/
contribution /ˌkɑntɹɪˈbjuʃən/
martin /ˈmɑɹ.tɪn/
tom /tɒm/
branch /bɹɑːntʃ/
object /ˈɒb.d͡ʒɛkt/
conversation /ˌkɒnvəˈseɪʃən/
moral /ˈmɒɹəl/
alternative /ˌɒlˈtɜːnətɪv/
document /ˈdɒkjʊmənt/
copy /ˈkɒpi/
partner /ˈpɑːtnə(ɹ)/
cross /kɹɒs/
broad /bɹɔːd/
anybody /ˈɛn.i.bɒd.i/
/ˈɛn.i.bə.di/
constant /ˈkɒnstənt/
vast /vɑːst/
corporate /ˈkɔːp(ə)ɹət/
strongly /stɹɔŋli/
somewhat /ˈsʌmwɒt/
sport /spɔɹt/
afterwards /ˈɑːftə.wədz/
content /ˈkɒn.tɛnt/
noise /nɔɪz/
combination /kɒmbɪˈneɪʃən/
afford /əˈfɔɹd/
o'clock /əˈklɒk/
/əʊˈklɒk/
appointment /əˈpɔɪnt.mɛnt/
accommodation /ə.ˌkɒm.ə.ˈdeɪ.ʃən/
author /ˈɔː.θə/
tall /tɔːl/
sample /ˈsɑːm.pəl/
odd /ɒd/
parliamentary /ˌpɑːləˈmentəɹi/
sharp /ʃɑɹp/
moreover /mɔɹˈoʊvɚ/
argue /ˈɑː.ɡjuː/
involve /inˈvɒlv/
democracy /dɪˈmɒkɹəsi/
enterprise /ˈɛntɹ̩pɹɑjz/
/ˈɛɾ̃ɹ̩pɹɑjz/
communist /ˈkɒmjənɪst/
spot /spɒt/
yours /jɔː(ɹ)z/
fall /fɔːl/
enormous /ɪˈnɔː(ɹ)məs/
soil /sɔɪl/
shock /ʃɒk/
alright /ɔːlˈɹaɪt/
artist /ˈɑːtɪst/
song /sɒŋ/
formation /fɔɹ.meɪ.ʃən/
grass /ɡɹɑːs/
plastic /ˈplɑːstɪk/
/ˈplastɪk/
voluntary /ˈvɒ.lən.tɹi/
border /bɔədə/
abroad /əˈbɹɔːd/
bottle /ˈbɒt.əl/
/ˈbɒtᵊɫ̩/
constitution /ˌkɒnstɪˈtjuːʃən/
autumn /ˈɔːtəm/
shortly /ʃɔːɹtli/
bath /bɑːθ/
port /pɔɹt/
clause /klɔːz/
false /fɔːls/
/fɒls/
block /blɒk/
chancellor /ˈtʃɑːnsələ/
comprehensive /kɒmpɹɪˈhɛnsɪv/
store /stɔɹ/
drama /ˈdɹɑːmə/
corporation /ˈkɔːpəˈɹeɪʃən/
remarkable /ɹɪˈmɑɹkəbl̩/
respond /ɹəˈspɒnd/
/ˈɹiːˌspɒnd/
philosophy /fɪˈlɒsəfi/
minority /maɪˈnɒɹ.ɪ.ti/
/mɪˈnɒɹ.ɪ.ti/
solid /ˈsɑlɪd/
restaurant /ˈɹɛs.t(ə).ɹɒnt/
/ˈɹɛs.t(ə).ɹɑ̃/
electronic /ˌɛl.ɛkˈtɹɒn.ɪk/
/ˌɛl.ɪkˈtɹɒn.ɪk/
/ɪˌlɛkˈtɹɒn.ɪk/
consequence /ˈkɒnsɪkwɛns/
golf /ɡɒlf/
priority /pɹaɪˈɒɹɪti/
core /kɔː/
command /kəˈmɑːnd/
category /ˈkætəˌɡɔɹi/
comment /ˈkɒmɛnt/
ward /wɔːd/
fault /fɔːlt/
/fɒlt/
pocket /ˈpɑkɪt/
module /ˈmɒdjuːl/
confident /ˈkɒnfɪdənt/
darkness /ˈdɑːknəs/
perform /pə.ˈfɔːm/
yard /jɑːd/
altogether /ɔːl.tʊˈɡɛð.ə(ɹ)/
/ɔː.tuːˈɡɛð.ə(ɹ)/
/ɔːltəˈɡɛðə/
opposite /ˈɒpəzɪt/
/ˈɒpəsɪt/
compensation /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/
boss /bɒs/
prospect /ˈpɹɒspɛkt/
employee /ɛmplɔɪˈiː/
/ˌɛmˈplɔɪiː/
/(ˌ)ɪm./
fast /fɑːst/
territory /ˈtɛɹɪˌtɔɹi/
awful /ˈɔːfʊl/
/ˈɔːfl̩/
johnson /ˈdʒɑnsən/
poverty /ˈpɒvəti/
alcohol /ˈæl.kə.hɒl/
constantly /ˈkɒnstəntli/
concentrate /ˈkɒn.sən.tɹeɪt/
conscious /ˈkɑn.ʃəs/
constitutional /ˌkɒnstɪˈtjuːʃənəl/
salt /sɔːlt/
/sɒlt/
storage /ˈstɔ.ɹɪd͡ʒ/
conduct /ˈkɒndʌkt/
furthermore /ˈfɜː(ɹ).ðə(ɹ).mɔː(ɹ)/
origin /ˈɒ.ɹɨ.dʒɨn/
economics /ikəˈnɑmɪks/
/ɛkəˈnɑmɪks/
mortgage /ˈmɔː.ɡɪdʒ/
extraordinary /ɪksˈtɹɔː(ɹ)dɪˌnəɹɪ/
/ɪksˈtɹɔː(ɹ)dɪnˌɹɪ/
/ˌɛkstɹəˈɔː(ɹ)dɪˌnəɹɪ/
/ˌɛkstɹəˈɔː(ɹ)dɪnˌɹɪ/
joy /dʒɔɪ/
report /ɹɪˈpɔɹt/
airport /ˈɛə.pɔːt/
honest /ˈɒnɪst/
cast /kɑːst/
approximately /əˈpɹɑk.sɪ.mət.li/
poll /pɔl/
observation /ˌɒbzəˈveɪʃən/
column /ˈkɒləm/
guitar /ɡɪˈtɑː(ɹ)/
psychological /ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkl/
aunt /ɑ(ː)nt/
automatically /ˈɔːtəʊˌmæt.ɪk(.ə)li/
/ˈɔːtəˌmætɪk(.ə)li/
clock /klɒk/
score /skɔː/
watch /wɒt͡ʃ/
landlord /ˈlænd.lɔːd/
laboratory /ˈlæbɹəˌtɔɹi/
/ləˈbɔɹəˌtɔɹi/
/ləˈbɔɹətɹi/
bond /bɑnd/
so-called /ˈsəʊˌkɔːld/
formula /ˈfɔː.mjʊ.lə/
bomb /bɒm/
psychology /saɪˈkɑlədʒi/
consultation /ˌkɒnsəlˈteɪʃən/
ford /fɔɹd/
draft /dɹɑːft/
consciousness /ˈkɑnʃəsnəs/
conservation /ˌkɑnsə(ɹ)ˈveɪʃən/
commonly /ˈkɑmənli/
purely /ˈpjɔːli/
/ˈpjʊəli/
squad /ˈskwɒd/
consequently /ˈkɒnsɪˌkwɛntli/
platform /ˈplætfɔːm/
recall /ɹɪˈkɔːl/
adopt /əˈdɑpt/
carbon /ˈkɑɹbən/
sergeant /ˈsɑː.dʒənt/
guard /ɡɑːd/
ignore /ɪɡˈnɔː/
promise /ˈpɹɒmɪs/
raw /ɹɔː/
informal /ɪnˈfɔɹm(ə)l/
quantity /ˈkwɑndədi/
/ˈkwɑnɾəɾi/
catalogue /ˈkæt.ə.lɒɡ/
cotton /ˈkɑt.n̩/
/ˈkɑʔ.n̩/
sharply /ʃɑɹpli/
bathroom /ˈbɑːθ.ɹuːm/
photograph /ˈfəʊtəˌɡɹɑːf/
composition /ˌkɒmpəˈzɪʃən/
farmer /fɑɹmɚ/
historic /(h)ɪˈstɒɹɪk/
accordingly /ə.ˈkɔɹ.dɪŋ.li/
la /lɑː/
departure /dɪˈpɑːtjə(ɹ)/
/dɪˈpɑːt͡ʃə(ɹ)/
softly /ˈsɔftli/
discourse /ˈdɪskɔː(ɹ)s/
prominent /ˈpɹɑmɪnənt/
logical /ˈlɒdʒɪkəɫ/
fox /fɒks/
mortality /mɔɹˈtælɪti/
modest /ˈmɑdəst/
automatic /ˌɔːtəˈmætɪk/
province /ˈpɹɑvɪns/
classroom /ˈklɑːsɹʊm/
carpet /ˈkɑːpɪt/
explore /ɪkˈsplɔː/
resource /ɹɪˈsɔːs/
/ɹɪˈzɔːs/
/ˈɹiːsɔːs/
harm /hɑɹm/
occupation /ɑkjʊˈpeɪʃən/
charter /ˈtʃɑːtə/
guardian /ˈɡɑɹdi.ən/
obligation /ɑb.ləˈɡeɪ.ʃən/
pop /pɒp/
audit /ɔː.dɪt/
phenomenon /fɪˈnɒmənɒn/
/fɪˈnɒmənən/
formally /ˈfɔɹməli/
marginal /ˈmɑː(ɹ)ˌdʒɪn.əl/
storm /stɔːm/
lawyer /ˈlɔːjə(ɹ)/
/ˈlɔɪ.ə(ɹ)/
assault /əˈsɔːlt/
honour /ˈɒ.nə/
drop /dɹɒp/
oral /ˈɔːɹəl/
/ˈɒɹəl/
controversial /kɒn.tɹə.ˈvɜː.ʃəl/
/kɒn.tɹə.ˈvɜː.sjəl/
organic /ɔːˈɡænɪk/
robin /ˈɹɒb.ɪn/
bother /ˈbɒðəɹ/
prosecution /ˌpɹɑ.səˈkju.ʃən/
darling /ˈdɑːlɪŋ/
format /ˈfɔː(ɹ).mæt/
ideology /aɪ.di.ˈɑl.ə.dʒi/
/ɪ.di.ˈɑl.ə.dʒi/
laughter /ˈlɑːftə/
accordance /ə.ˈkɔɹd.əns/
chapel /ˈtʃɑː.pəl/
fortune /ˈfɔːtʃuːn/
belong /bɪˈlɒŋ/
hardware /ˈhɑːdˌwɛə/
withdrawal /wɪðˈdɹɔːəl/
dollar /ˈdɒlə/
horror /ˈhɔɹɚ/
/ˈhoɚ/
chocolate /ˈt͡ʃɒk(ə)lɪt/
/ˈt͡ʃɒk(ə)lət/
craft /kɹɑːft/
formerly /ˈfɔɹmɚli/
artificial /ɑː(ɹ)təˈfɪʃəl/
alarm /əˈlɑːm/
biological /ˌbaɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪkəl/
garage /ˈɡæɹɑː(d)ʒ/
warmth /wɔːmθ/
destroy /dɪˈstɹɔɪ/
sociology /ˌsəʊsiːˈɒlədʒiː/
productivity /ˌpɹɒdʌkˈtɪvəti/
controversy /kənˈtɹɒvəsi/
corridor /ˈkɒɹɪˌdɔː(ɹ)/
/ˈkɒɹɪˌdə(ɹ)/
solve /sɒlv/
pot /pɒt/
cloth /klɔθ/
clerk /klɑːk/
barry /ˈbɑːɹi/
alter /ˈɔːl.tə/
/ˈɒl.tə/
oxygen /ˈɒksɪdʒən̩/
comparable /ˈkɒmp(ə)ɹəbl̩/
resort /ɹɨˈzɔ(ɹ)t/
lock /lɒk/
harbour /ˈhɑːbə/
workshop /ˈwɜːk.ʃɒp/
forum /ˈfɔːɹəm/
fraud /fɹɔːd/
forth /fɔːθ/
tropical /ˈtɹɒp.ɪ.kəl/
marvellous /ˈmɑːvələs/
partial /ˈpɑɹʃəl/
transfer /tɹɑːnsˈfɜː/
/tɹænzˈfɜː/
copper /ˈkɔp.ə/
commonwealth /ˈkɑmənˌwɛlθ/
plot /plɒt/
participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/
portrait /ˈpɔːtɹɪt/
transformation /ˌtɹæns.fɔɹˈmeɪ.ʃən/
deposit /dɪˈpɒzɪt/
concrete /ˈkɒnkɹiːt/
stance /stɑːns/
pond /pɒnd/
doctrine /ˈdɑktɹɪn/
dialogue /ˈdaɪəlɒɡ/
regard /ɹɪˈɡɑːd/
chronic /ˈkɹɒnɪk/
objective /ɒbˈd͡ʒɛk.tɪv/
/əbˈd͡ʒɛk.tɪv/
hierarchy /ˈhaɪə.ɹɑːɹ.kɪ/
/ˈhaɪɹ.ɑːɹ.kɪ/
divorce /dɪˈvɔːs/
shore /ʃɔː/
restore /ɹɪˈstɔɹ/
wash /wɒʃ/
monopoly /məˈnɒpəˌli/
hypothesis /haɪˈpɒθɪ̈sɪs/
contrary /ˈkɒntɹəɹi/
glory /ˈɡlɔːɹi/
geography /dʒɪˈɒɡɹəfi/
/ˈdʒɒɡɹəfi/
reward /ɹɪˈwɔːd/
disorder /dɪsˈɔːdə(ɹ)/
colleague /ˈkɑliːɡ/
hostile /ˈhɒstaɪl/
/ˈhɒstəl/
provincial /pɹɒvinʃəl̩/
pardon /ˈpɑɹ.dən/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list