Words containing the phoneme open back unrounded vowel /ɑː/ (500)

Showing only 500 items. 2,214 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

22.58%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
last /lɑːst/
part /pɑːt/
rather /ˈɹɑːðə/
party /ˈpɑː.ti/
example /ɪɡˈzɑːmpəl/
large /ˈlɑːd͡ʒ/
market /ˈmɑːkɪt/
car /kɑː/
father /ˈfɑː.ðə(ɹ)/
staff /stɑːf/
half /hɑːf/
ask /ˈɑːsk/
class /klɑːs/
department /dɪˈpɑːtmənt/
march /mɑːtʃ/
hard /hɑːd/
art /ɑːt/
heart /hɑːt/
army /ˈɑː.miː/
charge /t͡ʃɑːd͡ʒ/
apart /əˈpɑː(ɹ)t/
parliament /ˈpɑːləmənt/
mark /mɑːk/
glass /ɡlɑːs/
answer /ˈɑːn.sə/
task /tɑːsk/
demand /dɪˈmɑːnd/
arm /ɑːm/
hardly /ˈhɑːdli/
past /pɑːst/
start /stɑːt/
argument /ˈɑːɡjʊmənt/
afternoon /ˌɑːf.tə.ˈnuːn/
plant /plɑːnt/
bar /bɑː/
advantage /əd.ˈvɑːn.tɪdʒ/
farm /fɑː(ɹ)m/
article /ˈɑːtɪkəl/
/ˈɑːtʰɪkʰəɫ/
far /fɑːɹ/
aircraft /ɛə.kɹɑː̩ft/
/ɛː.kɹɑː̩ft/
contrast /ˈkɒntɹɑːst/
path /pɑːθ/
master /ˈmɑːs.tə/
card /kɑːd/
/kʰɑːd/
pass /pɑːs/
castle /ˈkɑː.səl/
/kɑːsl/
branch /bɹɑːntʃ/
partner /ˈpɑːtnə(ɹ)/
vast /vɑːst/
afterwards /ˈɑːftə.wədz/
sample /ˈsɑːm.pəl/
parliamentary /ˌpɑːləˈmentəɹi/
argue /ˈɑː.ɡjuː/
artist /ˈɑːtɪst/
grass /ɡɹɑːs/
plastic /ˈplɑːstɪk/
/ˈplastɪk/
bath /bɑːθ/
chancellor /ˈtʃɑːnsələ/
drama /ˈdɹɑːmə/
command /kəˈmɑːnd/
darkness /ˈdɑːknəs/
yard /jɑːd/
fast /fɑːst/
cast /kɑːst/
guitar /ɡɪˈtɑː(ɹ)/
maggie /ˈmæːɡiː/
draft /dɹɑːft/
sergeant /ˈsɑː.dʒənt/
guard /ɡɑːd/
bathroom /ˈbɑːθ.ɹuːm/
photograph /ˈfəʊtəˌɡɹɑːf/
la /lɑː/
departure /dɪˈpɑːtjə(ɹ)/
/dɪˈpɑːt͡ʃə(ɹ)/
classroom /ˈklɑːsɹʊm/
carpet /ˈkɑːpɪt/
charter /ˈtʃɑːtə/
marginal /ˈmɑː(ɹ)ˌdʒɪn.əl/
darling /ˈdɑːlɪŋ/
laughter /ˈlɑːftə/
chapel /ˈtʃɑː.pəl/
hardware /ˈhɑːdˌwɛə/
craft /kɹɑːft/
artificial /ɑː(ɹ)təˈfɪʃəl/
alarm /əˈlɑːm/
garage /ˈɡæɹɑː(d)ʒ/
clerk /klɑːk/
barry /ˈbɑːɹi/
harbour /ˈhɑːbə/
marvellous /ˈmɑːvələs/
transfer /tɹɑːnsˈfɜː/
/tɹænzˈfɜː/
nasty /ˈnaː.sti/
participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/
stance /stɑːns/
regard /ɹɪˈɡɑːd/
hierarchy /ˈhaɪə.ɹɑːɹ.kɪ/
/ˈhaɪɹ.ɑːɹ.kɪ/
laugh /laːf/
derby /ˈdɑː(ɹ).bi/
architect /ˈɑːkɪtɛkt/
archbishop /ɑː(ɹ)tʃ.bɪʃ.əp/
grandfather /ˈɡɹændˌfɑːðə(ɹ)/
brass /bɹɑːs/
margin /ˈmɑː(ɹ)dʒɪn/
thereafter /ˌðeəɹˈɑːftə/
enhance /ɪnˈhɑːns/
arsenal /ˈɑː(ɹ)sənəl/
marble /ˈmɑːbəl/
bastard /ˈbɑːs.təd/
grant /ɡɹɑːnt/
basket /ˈbɑːskɨt/
palm /pɑːm/
apartment /əˈpɑːt.mənt/
disadvantage /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/
disastrous /dɪˈzɑːstɹəs/
calm /kɑːm/
confidential /ˌkɑːnfɪˈdenʃl/
carl /kɑː(ɹ)l/
arbitrary /ˈɑː.bɪ.tʃ(ɹə).ɹi/
supermarket /ˌsuːpəˈmɑːkɪt/
bizarre /bɪˈzɑː(ɹ)/
/bəˈzɑː(ɹ)/
mask /mɑːsk/
graph /ɡɹɑːf/
madame /məˈdɑːm/
/ˈmæ.dəm/
bourgeois /ˈbɔːʒ.wɑː/
/ˈbʊəʒ.wɑː/
morale /məˈɹɑːl/
after /ˈɑːf.tə(ɹ)/
/ˈæf.tə(ɹ)/
bargain /ˈbɑː(ɹ).ɡən/
/ˈbɑː(ɹ).ɡɪn/
blast /blɑːst/
armour /ˈɑː(ɹ).mə(ɹ)/
yarn /jɑːn/
cart /kɑːt/
shaft /ʃɑːft/
arc /ɑːk/
plaster /ˈplɑːstə/
garlic /ˈɡɑːlɪk/
advance /ədˈvɑːns/
passport /ˈpɑːspɔːt/
counterpart /ˈkaʊntəˌpɑːt/
calmly /ˈkɑː(ɹ)m.li/
reservoir /ˈɹɛz.ə.vwɑː(ɹ)/
arch /ɑːtʃ/
khan /kʰɑːn/
scenario /sɪˈnɑːɹi.əʊ/
artillery /ɑːˈtɪləɹi/
archaeology /ˌɑː(ɹ).kiˈɒl.ə.dʒi/
grasp /ɡɹɑːsp/
armchair /ˈɑː(ɹ)mtʃɛə(ɹ)/
particle /ˈpɑːtɪk(ə)l/
prosperous /ˈpɹɑː.spɚ.əs/
marc /mɑːk/
para /ˈpɑːɹə/
drastic /ˈdɹɑːs.tɪk/
radar /ˈɹeɪdɑː(ɹ)/
markedly /ˈmɑːkɪdli/
farmhouse /ˈfɑːmhaus/
hierarchical /ˌhaɪəɹˈɑːkɪkəl/
calf /kɑːf/
daft /dɑːft/
/dæft/
hart /hɑːt/
stark /stɑː(ɹ)k/
pasture /ˈpɑːstjə/
/ˈpɑːstʃə/
genre /(d)ʒɑːnɹə/
translate /tɹɑːnzˈleɪt/
archive /ˈɑːkaɪv/
marshal /ˈmɑːʃəl/
dancer /ˈdɑːns.ə(ɹ)/
/ˈdæns.ə(ɹ)/
participant /pɑːˈtɪsɪpənt/
rationale /ɹæ.ʃəˈnɑːl/
/ɹæ.ʃəˈnæl/
compartment /kəmˈpɑː(ɹ)tmənt/
moustache /məˈstɑːʃ/
repertoire /ˈɹɛp.ə.twɑː/
consolation /ˌkɑːn.səˈleɪ.ʃən/
arse /ɑːs/
banana /bəˈnɑː.nə/
tsar /(t)sɑː/
/zɑː/
spa /ˈspɑː/
/ˈspɑ/
lager /ˈlɑːɡə/
scarf /skɑː(ɹ)f/
charcoal /ˈtʃɑː.kəʊl/
grandma /ˈɡɹænmɑː/
aa /ˈɑː.ɑː/
carbonate /ˈkɑː(ɹ).bə.nət/
vase /vɑːz/
carpenter /ˈkɑː.pən.tə/
arthritis /ɑː(ɹ)θˈɹaɪtɪs/
lava /ˈlɑːvə/
mast /mɑːst/
carr /kɑː/
plaque /plaːk/
papa /pəˈpɑː/
starter /ˈstɑː(ɹ)tə(ɹ)/
depart /dɪˈpɑːt/
barrage /ˈbæɹɑːʒ/
disarmament /dɪsˈɑːməmənt/
antarctic /ænˈtɑːktɪk/
discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/
barber /ˈbɑː.bə/
footpath /ˈfʊt.pɑːθ/
promenade /ˈpɹɒmənɑːd/
/pɹɒməˈnɑːd/
/ˈpɹɒməneɪd/
/pɹɒməˈneɪd/
saga /ˈsɑːɡə/
embark /ɪmˈbɑː(ɹ)k/
/ɛmˈbɑː(ɹ)k/
ghastly /ˈɡɑːs(t).li/
commando /kəˈmɑːn.dəʊ/
sweetheart /ˈswiːtˌhɑːt/
parsley /ˈpɑː(ɹ)sli/
hearth /hɑːθ/
carp /ˈkɑːp/
apartheid /əˈpɑːtheɪt/
/əˈpɑːthaɪt/
draught /dɹɑːft/
chancery /ˈt͡ʃɑːnsəɹɪ/
/ˈt͡ʃænsəɹɪ/
harshly /ˈhɑːʃli/
finale /fɪˈnɑːli/
farmland /ˈfɑːmlænd/
sparse /spɑːs/
articulation /ɑːˌtɪk.jəˈleɪ.ʃən/
glance /ɡlɑːns/
carbohydrate /kɑːbəʊˈhaɪdɹeɪt/
harness /ˈhɑː(ɹ).nəs/
overdraft /ˈəʊvədɹɑːft/
bra /bɹɑː/
almond /ˈɑː.mənd/
/ˈɔːl.mənd/
artery /ˈɑː.tə.ɹi/
ark /ɑːk/
barbecue /ˈbɑːbɪkjuː/
barney /ˈbɑː(ɹ)ni/
cardigan /ˈkɑːdɪɡən/
farce /fɑːs/
karate /kəˈɹɑː.ti/
raft /ɹɑːft/
cartridge /ˈkɑːtɹɪdʒ/
marquis /ˈmɑː.kwɪs/
barman /ˈbɑːmən/
articulate /ɑː(ɹ)ˈtɪk.jʊ.lət/
cartel /kɑːˈtɛl/
barge /bɑːdʒ/
harp /hɑːp/
barbed /bɑː(ɹ)bd/
martyr /ˈmɐːtə/
/ˈmɐːtəɹ/
/ˈmɐːtə/
/ˈmɐːɾə/
sarcasm /ˈsɑːɹˌkæzəm/
/ˈsɑːˌkæzəm/
flask /flɑːsk/
gasp /ɡɑːsp/
starve /stɑːv/
arbitrage /ˈɑːɹbɪˌtɹɑːʒ/
/ˈɑːɹ.bɪ.tɹɪdʒ/
darkly /ˈdɑːkli/
lance /lɑːns/
dart /dɑːt/
facade /fəˈsaːd/
caste /kɑːst/
parchment /ˈpɑːtʃmənt/
fuselage /ˈfjuːzəˌlɑːʒ/
quantify /ˈkwɑːn.tə.faɪ/
ardent /ˈɑːdənt/
disregard /dɪsɹɪˈɡɑːd/
sonata /səˈnɑːtə/
arduous /ˈɑːdjuːəs/
enlarge /ɪnˈlɑːdʒ/
myocardial /maɪəʊˈkɑːdi.əl/
espionage /ˈɛs.pi.ə.nɑːʒ/
vantage /ˈvɑːntɪd͡ʒ/
pastor /ˈpɑːstə/
sardonic /saːˈdɔnɪk/
lark /lɑːk/
discard /dɪsˈkɑːd/
safari /səˈfɑːɹ.i/
psalm /sɑːm/
marquee /mɑː(ɹ)ˈkiː/
tripartite /tɹaɪˈpɑːtaɪt/
boulevard /ˈbuː.ləˌvɑː(ɹ)d/
sparkle /ˈspɑːkl/
bazaar /bəˈzaː/
harem /ˈhɑːɹiːm/
/(ˌ)hɑːˈɹiːm/
/ˈhɛəɹəm/
nah /næː/
/nɑː/
arguable /ˈɑːɡjuəbl/
alarmingly /ə.ˈlɑːm.ɪŋ.li/
entourage /ˈɒn.tʊ.ɹɑːʒ/
/ˈɑ̃ː.tʊ.ɹɑːʒ/
basketball /ˈbɑːs.kɪt.bɔːl/
nirvana /nɪəˈvɑːnə/
cardboard /ˈkɑːdbɔːd/
camouflage /ˈkæ.mə.ˌflɑːʒ/
/ˈkæ.mŏ.ˌflɑːʒ/
trance /tɹɑːns/
tar /tɑː/
argentine /ˈɑː(ɹ).dʒənˌtiːn/
/ˈɑː(ɹ).dʒənˌtaɪn/
marmalade /ˈmɑː(ɹ)m.ə.leɪd/
answerable /ˈɑːnsəɹəb(ə)l/
sarcastic /sɑːˈkæstik/
partridge /ˈpɑːtɹɪd͡ʒ/
nana /ˈnɑːnə/
patriarch /ˈpeɪtɹɪɑːk/
glassy /ɡlɑːsi/
heartily /ˈhɑːtɪli/
wholeheartedly /ˌhəʊlˈhɑː(ɹ)t.ədli/
larder /ˈlɑː.də/
nat /nɑːt/
carnage /ˈkɑː.nɪdʒ/
plaza /ˈplɑːzə/
/ˈplæzə/
bodyguard /ˈbɒdiɡɑːd/
cardinal /ˈkɑː.dɪ.nəl/
marzipan /ˌmɑːzɪˈpæn/
/ˈmɑːzɪpæn/
avalanche /ˈævəlɑːnʃ/
impasse /ˈæmpɑːs/
slalom /ˈslɑː.ləm/
spar /spɑː/
demarcation /ˌdɛmɑːˈkeɪʃən/
garth /ɡɑː(ɹ)θ/
mar /mɑː(ɹ)/
barbaric /bɑː(ɹ)ˈbæɹɪk/
/bɑː(ɹ)ˈbɛɹɪk/
mali /ˈmɑːli/
lancet /lɑːn.sɪt/
raspberry /ˈɹɑːzbɹi/
garter /ˈɡɑːtə/
penchant /ˈpɑːnʃɑn/
/ˈpɑ̃ʃɑ̃/
barbican /ˈbɑː(ɹ)bɪkən/
transgenic /tɹɑːnzˈdʒɛnɪk/
/tɹanzˈdʒɛnɪk/
crafty /ˈkɹɑːfti/
impart /ɪmˈpɑːt/
marquess /ˈmɑː.kwɪs/
aria /ˈɑː.ɹɪə/
banal /bəˈnɑːl/
arbiter /ˈɑːbɪtə(ɹ)/
collage /kɒˈlɑːʒ/
/kəˈlɑːʒ/
/ˈkɒl.ɑːʒ/
halve /hɑːv/
mascara /ˌmæsˈkɑːɹə/
/məsˈkɑːɹə/
chancel /ˈtʃɑːnsəl/
marvellously /ˈmɑːvələsli/
arsenic /ˈɑː(ɹ).sə.nɪk/
heartfelt /ˈhɑːt.fɛlt/
stratum /ˈstɹɑːtəm/
shaman /ˈʃɑːmən/
archipelago /ɑːkɪˈpɛləɡəʊ/
artisan /ˈɑː(ɹ)tɪzən/
/ˈɑː(ɹ)tɪzæn/
carton /ˈkɑːtən/
/ˈkɑːtn̩/
graft /ɡɹɑːft/
macabre /məˈkɑːbɹə/
/məˈkɑːbə(ɹ)/
barmaid /ˈbɑː(ɹ)meɪd/
grandpa /ˈɡɹæmpɑː/
/ˈɡɹæmpə/
participatory /pɑː(ɹ)ˈtɪsɪpətəɹi/
/pɑː(ɹ)tɪsɪˈpeɪtəɹi/
disenchantment /ˌdɪsɪnˈtʃɑːntmənt/
/ˌdɪsɪnˈtʃæntmənt/
fasten /ˈfɑːsən/
/ˈfɑːsn̩/
parquet /ˈpɑːkeɪ/
charade /ʃəˈɹɑːd/
/ʃəˈɹeɪd/
avant-garde /æˈvãt.ɡɑː(ɹ)d/
/ˈævn̩t.ɡɑː(ɹ)d/
mirage /mɪˈɹɑːʒ/
lama /ˈlɑː.mə/
debacle /deɪˈbɑː.kəl/
/dɛˈbɑː.kəl/
bark /bɑːk/
garner /ˈɡɑː.nə/
argyle /ˈɑː.ɡaɪl/
backyard /bækˈjɑːd/
harpsichord /ˈhɑː(ɹ)p.sɪ.kɔː(ɹ)d/
larva /ˈlɑː.və/
casket /ˈkɑː.skɪt/
marmite /ˈmɑːmaɪt/
bard /bɑː(ɹ)d/
clockwork /klɑːkwɚk/
rhubarb /ˈɹuːbɑːb/
disarm /dɪsˈɑː(ɹ)m/
cartilage /ˈkɑːtɪlɪd͡ʒ/
epitaph /ˈɛpɪtɑːf/
martyrdom /ˈmɑː(ɹ).tə(ɹ).dəm/
armada /ɑːˈmɑːdə/
anarchic /ænˈɑː.kɪk/
/əˈnɑː.kɪk/
heartbreak /hɑːt.bɹeɪk/
salami /sɘˈlɑːmɪ/
jihad /dʒɪˈhɑːd/
masterly /ˈmɑːstəli/
mitochondrial /ˌmaɪ.t̬əˈkɑːn.dɹi.əl/
staccato /stəˈkɑːtoʊ/
barbarian /bɑː(ɹ).ˈbɛə.ɹi.ən/
draughtsman /ˈdɹɑːftsmən/
mallard /ˈmæl.ɑː(ɹ)d/
parvis /ˈpɑːvɪs/
barter /ˈbɑːtə(ɹ)/
blaster /ˈblɑːs.tə/
foolhardy /ˈfuːlhɑːdi/
larceny /ˈlɑː.sən.i/
/ˈlɑː.sɪ.ni/
barbarism /ˈbɑː(ɹ)bəɹɪz(ə)m/
rampart /ˈɹæm.pɑː(ɹ)t/
avocado /ævəˈkɑːdəʊ/
balm /bɑːm/
cadre /ˈkɑː.də/
/ˈkɑː.dɹə/
oligarchy /ˈɒlɪɡɑːki/
tarn /tɑː(ɹ)n/
castor /ˈkɑːs.tə/
dinar /ˈdiːnɑː(ɹ)/
cask /kɑːsk/
cha /tʃɑː/
kindergarten /ˈkɪndə(ɹ)ˌɡɑːɹt(ə)n/
/ˈkɪndə(ɹ)ˌɡɑːɹd(ə)n/
barbel /ˈbɑːbəl/
imam /ˈiːmɑːm/
/ɪˈmɑːm/
nuance /ˈnjuː.ɑːns/
parti /ˈpɑːti/
raj /ɹɑːdʒ/
/ɹɑːʒ/
barmy /ˈbɑː.mi/
/ˈbɑːɹ.mi/
charger /ˈtʃɑːdʒə/
garb /ɡɑː(ɹ)b/
parlance /ˈpɑː.ləns/
alms /ɑːmz/
arthritic /ɑː(ɹ)θˈɹɪtɪk/
slander /ˈslɑːndə/
/ˈslandɚ/
atari /əˈtɑːˌɹi/
chant /tʃɑːnt/
/tʃænt/
idiotic /ɪd.iˈɑː.t̬ɪk/
narcissism /ˈnɑːsəˌsɪzm/
barbarous /ˈbɑː(ɹ)bəɹəs/
dressage /ˈdɹɛs.ɑːʒ/
wholehearted /ˌhəʊlˈhɑː(ɹ)t.əd/
aba /əˈbɑː/
bask /bɑːsk/
/bæsk/
lard /lɑːd/
taj /tɑːdʒ/
/tɑːʒ/
sark /sɑːk/
cartographic /ˌkɑː.təʊˈɡɹæf.ɪk/
fracas /ˈfɹækɑː/
/fɹəˈkɑː/
baa /bɑː/
barbie /bɑː(ɹ)bi/
carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/
parser /ˈpɑː(ɹ).zə/
/ˈpɑː(ɹ).sə/
sarcophagus /sɑː(ɹ)ˈkɒfəɡəs/
starry /ˈstɑː.ɹi/
carn /kɑːn/
garnet /ˈɡɑː(ɹ).nət/
okapi /əʊˈkɑːpi/
recast /ɹiːˈkɑːst/
farthing /ˈfɑː(ɹ).ðɪŋ/
giraffe /dʒɪˈɹɑːf/
harlequin /ˈhɑːlɪkwɪn/
hovercraft /ˈhɒv.ə.kɹɑːft/
/ˈhɒv.ə.kɹæft/
/ˈhʌv.ə.kɹɑːft/
/ˈhʌv.ə.kɹæft/
marten /ˈmɑː(ɹ).tɪn/
/ˈmɑː(ɹ).tən/
balmy /ˈbɑː.mi/
archivist /ˈɑː(ɹ)kəvɪst/
/ˈɑː(ɹ)ˌkaɪvɪst/
balaclava /ˌbæl.əˈklɑː.və/
/ˌbɑː.ləˈklɑː.və/
machismo /mɑːˈtʃiz.moʊ/
/məˈtʃiz.moʊ/
placard /ˈplæk.ɑːd/
abattoir /ˈæb.əˌtwɑː(ɹ)/
artful /ˈɑːɹt.fʊl/
hark /hɑː(ɹ)k/
marquetry /ˈmɑːkɪtɹi/
quasar /ˈkweɪ.zɑː/
bronchial /ˈbɹɑːn.ki.əl/
supplant /səˈplɑːnt/
narcissistic /ˌnɑː.sɪˈsɪs.tɪk/
tsunami /suːˈnɑːmi/
/tsuːˈnɑːmi/
artificiality /ˌɑː(ɹ).tɪˌfɪʃ.iˈæl.ɪ.ti/
hierarchically /ˈhaɪə(ɹ)ˌɑː(ɹ)k.ɪk.æli/
/ˈhaɪə(ɹ)ˌɑː(ɹ)k.ɪkli/
/ˈhaɪə(ɹ)ˌæk.ɪkli/
implantation /ɪmplɑːnˈteɪʃ(ə)n/
retinopathy /ˌɹɛtɨnˈɑːpəθi/
elan /eɪˈlɑːn/
paymaster /ˈpeɪmɑːstə/
kraal /kɹɑːl/
monarchical /məˈnɑːkɪk(ə)l/
sartorial /sɑːˈtɔː.ɹi.əl/
tachycardia /tæ.kɪˈkɑː(ɹ).di.ə/
locale /ləʊˈkɑːl/
startle /ˈstɑːt.(ə)l/
dagmar /ˈdæɡmɑː(ɹ)/
fantasia /fænˈtɑːzɪə/
/fænˈteɪzɪə/
agra /əˈɡɹɑː/
cantata /kənˈtɑːtə/
harbinger /ˈhɑːbɪndʒə/
larch /ˈlɑːtʃ/
mastermind /ˈmɑː.stə.mʌɪnd/
fatherly /ˈfɑːðəli/
fatwa /ˈfatwɑː/
montage /mɒnˈtɑːʒ/
/ˈmɒntɑːʒ/
sari /ˈsɑː.ɹi/
archetype /ˈɑːkɪtaɪp/
armageddon /ˌɑː(ɹ).məˈɡɛ.dn̩/
/.ˈɡɛ.dən/
chard /tʃɑːd/
neanderthal /niːˈæn.dəˌtɑːl/
otaku /əʊˈtɑːkuː/
/əʊ̯ˈtʰɑːkʰuː/
vibrato /vɪˈbɹɑːtoʊ/
bipartisan /ˈbaɪˌpɑː(ɹ)t.ɪ.zæn/
brassy /ˈbɹɑːs.i/
/ˈbɹæs.i/
disharmony /dɪsˈhɑːməni/
leotard /ˈliː.ə.tɑːd/
/ˈlɪə.tɑːd/
barb /bɑː(ɹ)b/
incarnate /ɪnˈkɑːneɪt/
/ɪnˈkɑːnət/
parmesan /ˈpɑː.məˌzɑːn/
quandary /ˈkwɑːn.dəɹɪ/
arboretum /ɑː(ɹ)bəˈɹiːtəm/
brassard /bɹəˈsɑːd/
varsity /ˈvɑː.sɪt.i/
carnivore /ˈkɑːnɪvɔː/
mahal /məˈhɑːl/
skylark /ˈskʌɪ.lɑːk/
archangel /ˈɑː(ɹ)kˌeɪn.dʒəl/
cartography /kɑːˈtɒɡɹəfi/
grasshopper /ˈɡɹɑːsˌhɒpə(ɹ)/
/ɡɹæsˌhɒpə(ɹ)/
transplant /tɹɑːnzˈplɑːnt/
/tɹænzˈplɑːnt/
veritas /ˈvɛɹɪtɑːs/
prasad /pɹəˈsɑːd/
tara /tæˈɹɑː/
/təˈɹɑː/
chamois /ˈʃæmwɑː/
chancellery /ˈtʃɑːnt.səl.ɹi/
glasshouse /ˈɡlɑːshaʊs/
marsupial /mɑːˈsuːpi.əl/
disembark /ˌdɪs.ɪmˈbɑːk/
gendarmerie /ˈʒɒn.dɑː.mə.ɹi/
napalm /ˈneɪ.pɑːm/
/ˈneɪ.pɑlm/
piranha /pɪˈɹɑːnjə/
bombard /ˈbɒmˌbɑːd/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list