Words containing the phoneme mid central vowel /ɜː/ (500)

Showing only 500 items. 1,558 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

32.09%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
first /fɜːst/
work /wɜːk/
world /wɝld/
service /ˈsɜːvɪs/
early /ˈɝli/
research /ɹəˈsɜːtʃ/
/ˈɹiː.sɜːtʃ/
person /ˈpɜːsən/
/ˈpɜːsn̩/
certain /ˈsɜːtn̩/
third /θɜː(ɹ)d/
church /t͡ʃɜːt͡ʃ/
word /wɜːd/
sir /ˈsɜː(ɹ)/
certainly /ˈsɝtn̩li/
personal /ˈpɜː.sən.əl/
university /juːnɪˈvɜːsətiː/
herself /hɜːˈsɛlf/
/əsɛlf/
girl /ˈɡɜːl/
per /pɜː(ɹ)/
turn /tɜːn/
term /tɜːm/
chairman /ˈtʃɛːmən/
concern /kənˈsɝn/
purpose /ˈpɝpəs/
surface /ˈsɝːfɪs/
firm /fɜɹm/
/fɝm/
learn /lɜːn/
version /ˈvɝʒən/
survey /ˈsɜːveɪ/
return /ɹɪˈtɜːn/
network /nɛtwɜːk/
carefully /ˈkɛːfəli/
internal /ɪnˈtɝnəl/
search /sɜːt͡ʃ/
elsewhere /ˌɛlsˈʍɛːə/
occur /əˈkɜː/
perfect /ˈpɜː.fɪkt/
/ˈpɜː.fɛkt/
urban /ˈɜːbən/
birth /bɜːθ/
alternative /ˌɒlˈtɜːnətɪv/
careful /ˈkɛːfəl/
murder /ˈmɜːdə(ɹ)/
external /ɛksˈtɝnəl/
journey /ˈd͡ʒɝni/
permanent /ˈpɝmənənt/
perfectly /ˈpɜːfɪktli/
rarely /ˈɹɛːli/
emergency /ɪˈmɝ.dʒən.si/
determine /dɪˈtɜːmɪn/
framework /ˈfɹeɪmwɜːk/
bird /bɜːd/
firmly /fɝmli/
refer /ɹɪˈfɜː/
prefer /pɹɪˈfɝ/
worker /ˈwɜː.kə/
hurt /hɜːt/
furniture /ˈfɜːnɪtʃə/
circle /ˈsɜɹkəl/
personnel /pɝ.səˈnɛl/
birthday /ˈbɜːθ.deɪ/
purchase /ˈpɝtʃəs/
nurse /nɜːs/
nervous /ˈnɜː.vəs/
furthermore /ˈfɜː(ɹ).ðə(ɹ).mɔː(ɹ)/
personality /ˌpɜɹsəˈnælɪti/
/ˌpɝsəˈnælɪɾi/
determination /dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən/
surgery /ˈsɝdʒəɹi/
circuit /ˈsɜː.kɪt/
shirt /ʃɝt/
confirm /kənˈfɜːm/
personally /ˈpɜːsnəli/
burden /ˈbɜːdn/
universal /ˌjuːnɪˈvɜːsl/
dirty /ˈdɜːti/
universe /ˈjuːnɪˌvɜːs/
earl /ɜːl/
conversion /kənˈvɜːʃ(ə)n/
/.ʒ(ə)n/
turkey /ˈtɜːki/
controversial /kɒn.tɹə.ˈvɜː.ʃəl/
/kɒn.tɹə.ˈvɜː.sjəl/
urgent /ˈɜːdʒənt/
anniversary /ˌænɪˈvɜːs(ə)ɹi/
superb /suˈpɝb/
/səˈpɝb/
entertainment /ɛn.tɝˈteɪn.mənt/
earn /ɜːn/
uncertain /ʌnˈsɜːtən/
virtue /ˈvɜː.tjuː/
/ˈvɜː.tʃuː/
colonel /ˈkɜːnəl/
merchant /ˈmɝtʃənt/
workshop /ˈwɜːk.ʃɒp/
desert /dɪˈzɜː(ɹ)t/
transfer /tɹɑːnsˈfɜː/
/tɹænzˈfɜː/
nursery /ˈnɝs(ə)ɹi/
vertical /ˈvɜːtɪkəl/
firstly /ˈfɜɹstli/
servant /ˈsɜːvənt/
sterling /ˈstɜː(ɹ).lɪŋ/
observe /əbˈzɝv/
observer /əbˈzɜːvə/
virgin /ˈvɝdʒɪn/
verbal /ˈvɜː.bəl/
/ˈvɜː.bɫ̩/
circulation /ˌsɜː(ɹ).kjʊˈleɪ.ʃən/
worthwhile /wɜː(ɹ)θˈwaɪl/
merger /ˈmɝdʒɚ/
verdict /ˈvɝ.dɪkt/
diversity /daɪˈvɜː(ɹ)sɪti/
/dɪˈvɜː(ɹ)sɪti/
journalist /ˈdʒɝnəlɪst/
verse /ˈvɝs/
reserve /ɹɪˈzɝv/
clergy /ˈklɜːdʒi/
certainty /ˈsɝtn̩ti/
server /ˈsɜːvə/
curtain /ˈkɜːtn̩/
worship /ˈwɜːʃɪp/
/ˈwɔːʃɪp/
skirt /skɜːt/
interpret /ɪnˈtɜː.pɹɪt/
diverse /daɪˈvɜːs/
nerve /nɝv/
surplus /ˈsɝˌplʌs/
/ˈsɝpləs/
worthy /ˈwɜːði/
deserve /dɪˈzɜːv/
circular /ˈsɜː(ɹ)k.jə.lə(ɹ)/
emergence /ɪˈmɜːdʒ(ə)ns/
turner /ˈtɜː(ɹ)nəɹ/
girlfriend /ˈɡɝlfɹɛnd/
preservation /pɹɛ.zɜɹˈveɪ.ʃən/
mercy /ˈmɜːsi/
advertisement /ədˈvɜːtɪsmənt/
surgeon /ˈsɜːdʒən/
courtesy /ˈkɜːtəsi/
fur /fɜː(ɹ)/
dirt /dɜːt/
stir /stɜː/
absurd /əbˈsɜːd/
verb /vɝb/
virtual /ˈvɜːtʃuəl/
assertion /əˈsɜːʃən/
disturbance /dɪsˈtɜːbəns/
eternal /ɪˈtɝnəl/
homework /ˈhəʊmˌwɜːk/
surgical /ˈsɜːdʒɪkəl/
murderer /ˈmɝdəɹɚ/
circus /ˈsɜːkəs/
maternal /məˈtɜːnəl/
surge /sɝdʒ/
alert /əˈlɜːt/
pearl /pɜːl/
/pʰəːɫ/
attorney /əˈtɜː(ɹ)ni/
purse /pɜː(ɹ)s/
referral /ɹɪˈfɝəl/
urge /ɜːd͡ʒ/
herd /hɜːd/
learner /ˈlɜɹnəɹ/
burst /bɝst/
thirteenth /ˌθɜːˈtiːnθ/
circumstance /ˈsɜːkəmst(ə)ns/
/.ɑːns/
/.æns/
fertile /ˈfɜːtaɪl/
disturb /dɪsˈtɜːb/
journalism /ˈdʒɝnəlɪzəm/
overt /əʊˈvɜːt/
/ˈəʊvə(ː)t/
worm /wɜːm/
aerial /ˈɛːɹ.ɪ.əl/
hurdle /ˈhɜːdəl/
diversion /dɪˈvɝʒən/
/daɪˈvɝʒən/
deter /dɪˈtɜː(ɹ)/
reversal /ɹɪˈvɜː(ɹ)səl/
versatile /ˈvɝsətl̩/
merge /mɜː(ɹ)dʒ/
turmoil /ˈtɜːmɔɪl/
perfume /ˈpɚfjuːm/
turbulent /ˈtɜːbjələnt/
insert /ɪnˈsɜːt/
infirmary /ɪnˈfɝməɹi/
burn /bɝn/
paperwork /ˈpeɪ.pɚˌwɝk/
/ˈpeɪ.pɚ.wɚk/
earthquake /ˈɜːθkweɪk/
sturdy /ˈstɜː.dɪ/
suburb /ˈsʌbɜː(ɹ)b/
curvature /ˈkɝ.və.tʃɚ/
sperm /spɜːɹm/
watercolour /ˈwɔ.tɜ.ˌkʌ.lɜ/
divert /daɪˈvɜːt/
perverse /pɚˈvɝs/
insertion /ɪnˈsɝʃən/
eternity /ɪˈtɜː.nə.ti/
stern /stɜː(ɹ)n/
spur /spɝ/
terminate /ˈtɝmɪneɪt/
curly /ˈkɝli/
vertically /ˈvɜːtɪkli/
burgess /ˈbɜːdʒɪs/
entrepreneurial /ˌɒntɹəpɹəˈnɜːɹi.əl/
sermon /ˈsɜːmən/
birch /bɝtʃ/
excursion /ɛks.kɜː(ɹ).ʃən/
tertiary /ˈtɜː.ʃi.ə.ɹiː/
curse /kɜːs/
password /ˈpæswɜːɹd/
confer /kənˈfɝ/
diversification /dɪˌvɝsɪfɪˈkeɪʃən/
/daɪˌvɝsɪfɪˈkeɪʃən/
alternate /ˈɒlˌtɜː(ɹ).nət/
herb /hɜːb/
firth /fɜːɹθ/
/fɜːθ/
worthless /ˈwɝθləs/
inertia /ɪnˈɝ.ʃə/
/ɪˈnɝ.ʃə/
imperfect /ɪmˈpɝːfɪkt/
/ɪmˈpɝːfɛkt/
modernity /məˈdɜː(ɹ)n.ɪ.ti/
coercion /koʊˈɝʒən/
/koʊˈɝʃən/
subversive /səbˈvɜɹsɪv/
leisurely /ˈlɛʒɜli/
infer /ɪnˈfɝ/
burglar /ˈbɜː(ɹ)ɡlə(ɹ)/
assertive /əˈsɝtɪv/
surname /ˈsɜː(ɹ)neɪm/
innumerable /ɪn.nuːmɜːɹ.æbəl/
preferential /ˈpɹɛf.ɜː(ɹ)ˌɛn.ʃəl/
fieldwork /fɪəldwɝk/
inversion /ɪnˈvɝʒən/
cervical /ˈsɝːvɪ.kəl/
dessert /dɪˈzɜːt/
murmur /ˈmɜː.mə(ɹ)/
inert /ɪnˈɝt/
thirst /θɜːst/
entrepreneur /ˌɒn.tɹə.pɹəˈnɜː/
discernible /dɪˈsɝnɪbl̩/
divergence /daɪˈvɜː(ɹ)dʒəns/
/dɪˈvɜː(ɹ)dʒəns/
furnace /ˈfɝnɪs/
birthplace /ˈbɝθˌpleɪs/
discursive /dɪsˈkɜː(ɹ)sɪv/
thirsty /ˈθɜː(ɹ)st.i/
determinant /dɪˈtɜːmɪnənt/
noteworthy /ˈnəʊtˌwɜːði/
discern /dɪˈsɜːn/
chauffeur /ʃɒˈfɜː/
/ˈʃəʊfə/
courteous /ˈkɝti.əs/
turbine /ˈtɜ(ɹ)baɪn/
/ˈtɜ(ɹ)bɪn/
turtle /ˈtɜːtəl/
uncertainly /ʌnˈsɝtn̩li/
persona /pɝˈsoʊnə/
detergent /dɪˈtɜːdʒənt/
non-verbal /ˌnɒn.ˈvɜɹ.bəl/
absurdity /əbˈsɝd.ɪ.ti/
allergic /ə.ˈlɜɹ.dʒɪk/
earnestly /ˈɝnɪstli/
serpent /ˈsɜːpənt/
precursor /ˈpɹiːˌkɜɹ.səɹ/
/pɹɨˈkɜɹ.səɹ/
disperse /dɪˈspɜːs/
merchandise /ˈmɝtʃənˌdaɪs/
/ˈmɝtʃənˌdaɪz/
surf /sɜːf/
commercial /kəˈmɜːʃəl/
superfluous /suːˈpɜːflu.əs/
/sjʊˈpɜːflu.əs/
worldly /ˈwɜː(ɹ)ldli/
inverse /ɪnˈvɝs/
/ˈɪnvɝs/
iceberg /ˈaɪsbɜːɡ/
reversion /ɹɪˈvɜːʒən/
alternately /ɔːlˈtɜɹnətlɪ/
divergent /daɪˈvɜː(ɹ)dʒənt/
/dɪˈvɜː(ɹ)dʒənt/
perm /pɝm/
kerb /kɝb/
immersion /ɪˈmɝʒən/
nocturnal /nɒkˈtɜː(ɹ)nəl/
affirmation /æfɝˈmeɪʃn/
avert /əˈvɜːt/
earnest /ˈɝnɪst/
permeability /ˌpɝmi.əˈbɪlɪti/
berth /bɜːθ/
fern /fɜːn/
defer /dɪˈfɜː(ɹ)/
kernel /ˈkɜː(ɹ).nəl/
indeterminate /ɪndɪˈtɜː(ɹ)mɪnət/
preserve /pɹəˈzɜːv/
herbal /ˈhɜːbəl/
recur /ɹɪˈkɜː(ɹ)/
aversion /əˈvɜːʃn/
hectare /ˈhɛktɛː/
/ˈhɛktɑː/
workmanship /ˈwɜːk.mən.ʃɪp/
fir /fɜː(ɹ)/
permanence /ˈpɜɹmənəns/
paternal /pəˈtɜː(ɹ)nəl/
fertilizer /ˈfɜːtəlaɪzə/
birdie /ˈbɝdi/
absurdly /əbˈsɜːd.li/
circumference /sɜːˈkʌm.fɹəns/
acupuncture /ˈæ.kju.ˌpʌŋk.t͡ʃɝ/
affirm /əˈfɝm/
fervent /ˈfɝ.vənt/
perch /pɜːtʃ/
rehearse /ɹɪˈhɜːs/
mercantile /ˈmɜːkənˌtaɪl/
furry /ˈfɜːɹi/
perspiration /ˈpɜɹ spəˈɹeɪ ʃən/
interminable /ɪnˈtɜː(ɹ).mɪn.ə.bəl/
determinism /dɪˈtɜːmɪnɪzəm/
mirth /mɜɹθ/
/mɝθ/
burly /ˈbɜːli/
dispersion /dɪˈspɜːʒən/
adversity /ædˈvɝ.sɪ.ti/
purple /ˈpɜː(ɹ).pəl/
rebirth /ɹiˈbɜːθ/
cursory /ˈkɜː.sə.ɹi/
proverbial /pɹəˈvɜɹb.iː.əl/
conservancy /kənˈsɜːvənsɪ/
unworthy /ʌnˈwɝði/
foreword /ˈfɔɹˌwɝːd/
guernsey /ˈɡɝnzi/
jerk /d͡ʒɜːk/
merlin /ˈmɝlɪn/
reimbursement /ˌɹiː.ɪmˈbɜːs.mənt/
exertion /əɡˈzɝʃən/
impervious /ɪmˈpɜːvi.əs/
thirtieth /ˈθɜːti.əθ/
curt /ˈkɜː(ɹ)t/
trustworthy /ˈtɹʌst.wɜɹ.ði/
desertion /dɪˈzɜːʃən/
furtive /ˈfɜːtɪv/
scourge /skɜːdʒ/
werewolf /ˈwɛːwʊlf/
/ˈwɪəwʊlf/
affirmative /əˈfɜːmətɪv/
averse /əˈvɜː(ɹ)s/
diverge /daɪˈvɜː(ɹ)dʒ/
/dɪˈvɜː(ɹ)dʒ/
upward /ˈʌpwɜː(ɹ)d/
birk /bɜː(ɹ)k/
convert /ˈkɒn.vɜːt/
curtail /kɜːˈteɪl/
burner /ˈbɜːnə/
thermostat /ˈθɝməstæt/
/ˈθɝmoʊstæt/
exuberance /ɛksˈjuː.bɜːɹ.əns/
/ˈɛɡ.ʒuː.bɜːɹ.əns/
purge /pɝdʒ/
burr /bɝ/
circuitry /ˈsɝkətɹi/
earthy /ˈɜː(ɹ).θi/
virtuoso /ˌvɜ.tʃuˈəʊ.səʊ/
bourbon /bɜː(ɹ)bən/
quirk /kwɜːk/
connoisseur /ˌkɒnəˈsɜɹ/
/ˌkɒnəˈsəː/
/ˌkɒnəˈsʊəɹ/
inferno /ɪnˈfɝnoʊ/
fraternal /fɹəˈtɝnəl/
adjourn /əˈdʒɝn/
diurnal /daɪˈɜːnəɫ/
merciless /ˈmɜːsɪləs/
percutaneous /pɜːkjuːˈteɪnɪəs/
dearth /dɜːθ/
terse /tɜːs/
determinate /dɪˈtɜːmɪnət/
lurk /lɜːk/
whirlpool /ˈwɝlpul/
/ˈhwɝlpul/
footwork /ˈfʊt.wɜːk/
herpes /ˈhɝ.piz/
purgatory /ˈpɝɡəˌtɔɹi/
searcher /ˈsɜːt͡ʃə/
concur /kənˈkɝ/
err /ɜː(ɹ)/
/ɛə(ɹ)/
dirk /dɜːk/
turntable /ˈtɝnteɪbəl/
mercilessly /ˈmɜːsɪləslɪ/
hertz /hɜː(ɹ)ts/
perpendicular /ˌpɜː.pənˈdɪk.jə.lə(ɹ)/
pert /pɝt/
blur /blɜ(ɹ)/
subvert /səbˈvɜːt/
converse /kənˈvɜːs/
tern /tɝn/
hamburger /ˈhæmˌbɜː.ɡə/
/ˈhæm.bə.ɡə/
girdle /ˈɡɝdl̩/
hearse /hɜːs/
curd /kɜː(ɹ)d/
skirmish /ˈskɜː(ɹ)mɪʃ/
urchin /ˈɝ.tʃɪn/
urn /ɜːn/
deterministic /dɪˈtɜːmɪnɪstɪk/
sojourn /ˈsɒdʒɜːn/
/ˈsɒdʒən/
/ˈsəʊdʒɜːn/
vermin /ˈvɝmɪn/
world-class /wɜː(ɹ)ldˈklæs/
/wɜː(ɹ)ldˈklɑːs/
deservedly /dɪˈzɜːvɪdli/
thoroughfare /ˈθʌɹəfɛː/
hummingbird /ˈhʌmɪŋˌbɝd/
hurl /hɝl/
cervix /ˈsɜː.vɪks/
proverb /ˈpɹɒvɜːb/
aquifer /ˈɑkwɪfɝ/
/ˈækwɪfɝ/
slur /slɜː(ɹ)/
surly /ˈsɜːli/
suburbia /səˈbɜːbɪə/
churlish /ˈtʃɜːlɪʃ/
hyperbole /haɪˈpɝːbəli/
jerky /ˈdʒɝki/
servo /ˈsɜː.vəʊ/
vertigo /ˈvɜːtɪɡəʊ/
permeate /ˈpɜːmiˌeɪt/
perpetrator /ˈpɜː(ɹ).pɪ.ˌtɹeɪt.ə(ɹ)/
urbane /ɜːˈbeɪn/
girth /ɡɜː(ɹ)θ/
handiwork /ˈhændiˌwɜːk/
turban /ˈtɜː(ɹ)bən/
impurity /ɪmˈpjɝɪti/
/ɪmˈpjuɹɪti/
turquoise /ˈtɜː(ɹ).k(w)ɔɪz/
/ˈtɜː(ɹ).k(w)ɔɪs/
myrtle /ˈmɜːtəl/
curb /kɝb/
conversant /kənˈvɝsənt/
quaternary /kwəˈtɜːnəɹi/
smirk /smɜː(ɹ)k/
thermodynamic /ˌθɝmoʊdaɪˈnæmɪk/
plasterwork /ˈplæstɚˌwɝk/
self-preservation /ˌsɛlfˌpɹɛzɜˈɹ.veɪ.ʃən/
curlew /ˈkɜːlju/
inadvertent /ˌɪnədˈvɜːtn̩t/
adverb /ˈæd.vɜːb/
astern /əˈstɝn/
ere /ɛː/
oeuvre /ˈɜːvɹə/
/ˈuːvɹə/
preferentially /ˈpɹɛf.ɜː(ɹ)ˌɛn.ʃə.li/
furtively /ˈfɜːtɪvli/
impertinent /ɪm.ˈpɜː.tɪ.nənt/
ermine /ˈɜːmɪn/
perjury /ˈpɜː(ɹ)dʒəɹi/
servitude /ˈsɝvɪtud/
cursive /ˈkɝsɪv/
disservice /dɪˈsɜːvɪs/
refurbish /ɹiˈfɝbɪʃ/
turgid /ˈtɜːdʒɪd/
disconcertingly /ˌdɪskənˈsɜːtɪŋli/
insurgency /ɪnˈsɜː.dʒən.si/
caerphilly /kɛːˈfɪli/
corsair /ˈkɔːsɛː/
nervy /ˈnɜː.vi/
usurper /juˈsɜɹpə(ɹ)/
serve /sɜːv/
churn /tʃɜː(ɹ)n/
surreptitious /ˌsɜɹ.əpˈtɪʃ.əs/
journeyman /ˈdʒɝnimən/
pervade /pɜː(ɹ)ˈveɪd/
/pəˈveɪd/
usurp /juˈsɜɹp/
vert /vɜːt/
incontrovertible /ˌɪŋ.kɒn.tɹəˈvɜː.təbl̩/
invert /ɪnˈvɜːt/
perky /ˈpɝki/
circuitous /sɜːˈkjuːɪtəs/
med /mɛːd/
blurb /blɝ(ː)b/
mercenary /ˈmɜː.sə.nə.ɹi/
/ˈmɜː.sən.ɹi/
secateurs /ˈsɛk.əˌtɜː(ɹ)z/
turd /tɜːd/
henceforward /hɛnsˈfɔɹwɝd/
indenture /ɪnˈdɛn.ʃɝ/
nurture /ˈnɜːɹ.tʃəɹ/
praiseworthy /ˈpɹeɪz.wɜː.ði/
adverbial /ædˈvɝbi.əl/
dermatitis /ˌdɜː(ɹ)m.əˈtaɪ.tɪs/
girder /ɡɜː(ɹ)də(ɹ)/
serf /sɜːf/
squirt /skwɜː(ɹ)t/
surfeit /ˈsɜː.fɪt/
turpentine /ˈtɜː.pən.ˌtaɪn/
verdant /ˈvɝ.dənt/
answerphone /ˈæn.sɜː(ɹ)ˌfəʊn/
/ˈæn.səˌfəʊn/
coerce /koʊˈɝs/
vermilion /vɜː(ɹ)ˈmɪl.jən/
worshipful /ˈwɜːʃɪpfl̩/
/ˈwɔː./
fatherhood /ˈfɑ.ðɝhʊd/
acerbic /əˈsɜ(ɹ)bɪk/
herbivorous /hɜːɹˈbɪvəɹəs/
infernal /ɪnˈfɜː(ɹ)nəl/
turnip /ˈtɜː.nɪp/
varna /ˈvɜːnə/
/ˈvɑːnə/
squirm /skwɜːm/
swerve /swɜː(ɹ)v/
wort /wɜːt/
chirpy /ˈtʃɜː(ɹ)pi/
encircle /ɪnˈsɜːkəl/
verbatim /vɜːˈbeɪ.tɪm/
deferment /dɪˈfɜːmənt/
shirk /ʃɜːk/
flirt /flɜː(ɹ)t/
germane /dʒɜː(ɹ)ˈmeɪn/
inestimable /ɪˈnɛːs.tɪ.mə.bəl/
kern /kɜːn/
perchance /pɜː(ɹ)ˈtʃɑːns/
vertex /vɜːteks/
whirl /wɜːl/
headword /ˈhɛdwɜːd/
sternum /ˈstɝnəm/
unerring /ʌnˈɜːɹ.ɪŋ/
excerpt /ˈɛɡzɜːt/
hypodermic /ˌhaɪpəˈdɝmɪk/
pergola /ˈpɜːɡələ/
persuasiveness /pɜ(ɹ)ˈsweɪ.sɪv.nəs/
reverberate /ɹɪˈvɜː(ɹ).bəɹ.eɪt/
submerge /sʌbˈmɜːdʒ/
/sɐbˈməːdʒ/
termite /ˈtɜː(ɹ).maɪt/
voyeur /vwɑː.ˈjɜː/
determinist /dɪˈtɜːmɪnɪst/
hypertrophy /haɪˈpɜːtɹəfi/
nocturne /ˈnɒktɜːn/
/(ˌ)nɒkˈtɜːn/
sturgeon /ˈstɝdʒən/
wordy /ˈwɝdi/
deserter /dɪˈzɜːtə(ɹ)/
schoolwork /ˈskulˌwɝk/
unfurnished /ʌnˈfɜːnɪʃt/
confirmatory /kənˈfɜːmət(ə)ɹi/
dirge /dɜːdʒ/
universalism /ˌjuːnəˈvɝsəlˌɪzəm/
wildfire /ˈwaɪəldˌfaɪɝ/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

  • #1 Thanks so much for the list. I would love to have such list for vowel number 10. Words that have same vowel sound with 'cut'. Thanks
    Written by: Ngozi Okoyeukwu on 30/04/2021

Write a comment about this list