Words containing the phoneme mid back rounded vowel /ɔː/ (500)

Showing only 500 items. 1,862 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

26.85%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
or /ɔː(ɹ)/
course /kɔːs/
always /ˈɔːl.weɪz/
/ˈɔːl.wɪz/
although /ɔːlˈðəʊ/
before /bɪˈfɔː/
small /smɔːl/
important /ɪmˈpɔːtənt/
/ɪmˈpʰɔːʔn̩t/
water /ˈwɔːtə/
/ˈwɔːtʰə/
/ˈwɔːtʰəɹ/
already /ɔːlˈɹɛdi/
/ɑːlˈɹɛdi/
order /ˈɔːdə/
almost /ɔːl.ˈməʊst/
/ˈɔːl.məʊst/
court /kɔːt/
towards /təˈwɔːdz/
war /wɔː/
law /lɔː/
form /fɔːm/
sort /sɔːt/
all /ɔːl/
sure /ʃɔː/
/ʃʊə/
door /dɔː/
therefore /ˈðɛəfɔː/
north /nɔːθ/
support /səˈpɔːt/
/səˈpʰɔːt/
morning /ˈmɔːnɪŋ/
short /ʃɔːt/
authority /ɔːˈθɒɹəti/
lord /lɔːd/
board /bɔːd/
award /əˈwɔːd/
for /fɔː(ɹ)/
record /ˈɹɛk.ɔːd/
talk /tɔːk/
normal /ˈnɔːməl/
nor /nɔː/
hall /hɔːl/
wall /wɔːl/
paul /pɔːl/
floor /flɔː/
yourself /jɔːˈsɛlf/
importance /ɪmˈpɔːtəns/
daughter /ˈdɔːtə(ɹ)/
organisation /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
horse /hɔː(ɹ)s/
ball /bɔːl/
cause /kɔːz/
/kʰɔːz/
ordinary /ˈɔːdɪnəɹi/
/ˈɔːdənɹi/
northern /ˈnɔːðən/
/ˈnɔːðn̩/
organization /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
walk /wɔːk/
warm /wɔːm/
fourth /fɔːθ/
draw /dɹɔː/
call /kɔːl/
tour /tɔː(ɹ)/
/tʊə(ɹ)/
audience /ˈɔːdi.əns/
broad /bɹɔːd/
corporate /ˈkɔːp(ə)ɹət/
author /ˈɔː.θə/
tall /tɔːl/
yours /jɔː(ɹ)z/
fall /fɔːl/
enormous /ɪˈnɔː(ɹ)məs/
alright /ɔːlˈɹaɪt/
abroad /əˈbɹɔːd/
autumn /ˈɔːtəm/
shortly /ʃɔːɹtli/
clause /klɔːz/
false /fɔːls/
/fɒls/
corporation /ˈkɔːpəˈɹeɪʃən/
core /kɔː/
ward /wɔːd/
fault /fɔːlt/
/fɒlt/
perform /pə.ˈfɔːm/
altogether /ɔːl.tʊˈɡɛð.ə(ɹ)/
/ɔː.tuːˈɡɛð.ə(ɹ)/
/ɔːltəˈɡɛðə/
awful /ˈɔːfʊl/
/ˈɔːfl̩/
salt /sɔːlt/
/sɒlt/
furthermore /ˈfɜː(ɹ).ðə(ɹ).mɔː(ɹ)/
mortgage /ˈmɔː.ɡɪdʒ/
extraordinary /ɪksˈtɹɔː(ɹ)dɪˌnəɹɪ/
/ɪksˈtɹɔː(ɹ)dɪnˌɹɪ/
/ˌɛkstɹəˈɔː(ɹ)dɪˌnəɹɪ/
/ˌɛkstɹəˈɔː(ɹ)dɪnˌɹɪ/
airport /ˈɛə.pɔːt/
automatically /ˈɔːtəʊˌmæt.ɪk(.ə)li/
/ˈɔːtəˌmætɪk(.ə)li/
score /skɔː/
landlord /ˈlænd.lɔːd/
so-called /ˈsəʊˌkɔːld/
formula /ˈfɔː.mjʊ.lə/
purely /ˈpjɔːli/
/ˈpjʊəli/
platform /ˈplætfɔːm/
recall /ɹɪˈkɔːl/
ignore /ɪɡˈnɔː/
raw /ɹɔː/
discourse /ˈdɪskɔː(ɹ)s/
automatic /ˌɔːtəˈmætɪk/
explore /ɪkˈsplɔː/
resource /ɹɪˈsɔːs/
/ɹɪˈzɔːs/
/ˈɹiːsɔːs/
audit /ɔː.dɪt/
storm /stɔːm/
lawyer /ˈlɔːjə(ɹ)/
/ˈlɔɪ.ə(ɹ)/
assault /əˈsɔːlt/
oral /ˈɔːɹəl/
/ˈɒɹəl/
organic /ɔːˈɡænɪk/
format /ˈfɔː(ɹ).mæt/
fortune /ˈfɔːtʃuːn/
withdrawal /wɪðˈdɹɔːəl/
warmth /wɔːmθ/
corridor /ˈkɒɹɪˌdɔː(ɹ)/
/ˈkɒɹɪˌdə(ɹ)/
alter /ˈɔːl.tə/
/ˈɒl.tə/
forum /ˈfɔːɹəm/
fraud /fɹɔːd/
forth /fɔːθ/
portrait /ˈpɔːtɹɪt/
divorce /dɪˈvɔːs/
shore /ʃɔː/
glory /ˈɡlɔːɹi/
reward /ɹɪˈwɔːd/
disorder /dɪsˈɔːdə(ɹ)/
unfortunate /ʌnˈfɔːtjʊnət/
/ʌnˈfɔːt͡ʃənət/
withdraw /wɪðˈdɹɔː/
/wɪθˈdɹɔː/
memorial /məˈmɔːɹi.əl/
tourism /tɔːɹɪz(ə)m/
/ˈtʊ(ə)ɹɪz(ə)m/
reportedly /ɹɪˈpɔːtɪdli/
jordan /ˈdʒɔːdən/
fortnight /ˈfɔːt.naɪt/
albeit /ɔːlˈbiː.ɪt/
straw /stɹɔː/
launch /lɔːntʃ/
auction /ˈɔːkʃən/
fortunate /ˈfɔːt͡ʃənɪt/
/ˈfɔːt͡ʃənət/
caution /ˈkɔːʃn/
forward /ˈfɔːwəd/
corps /kɔː/
corn /kɔːn/
orthodox /ˈɔːθədɒks/
toward /təˈwɔːd/
causal /ˈkɔːz.əl/
autonomous /ɔːˈtɒnəməs/
warn /wɔːn/
cautious /ˈkɔːʃəs/
uniform /ˈjuːnɪfɔːm/
glorious /ˈɡlɔː.ɹi.əs/
pour /pɔː/
formidable /ˈfɔːɹmɪdəbəl/
outdoor /ˌaʊtˈdɔː/
jaw /d͡ʒɔː/
lawn /lɔːn/
gall /ɡɔːl/
accord /əˈkɔːd/
enforce /ɪnˈfɔːs/
horn /hɔːn/
norm /nɔːm/
default /dɪˈfɔːlt/
/ˈdiːˌfɔːlt/
absorption /əbˈzɔːp.ʃn̩/
/əbˈsɔːp.ʃn̩/
flora /ˈflɔː.ɹə/
bourgeois /ˈbɔːʒ.wɑː/
/ˈbʊəʒ.wɑː/
import /ˈɪm.pɔːt/
chorus /ˈkɔːɹəs/
shaw /ʃɔː/
wardrobe / ˈwɔːdɹəʊb/
metaphor /ˈmɛt.ə.fɔː(ɹ)/
consortium /kənˈsɔː(ɹ).ʃəm/
/kənˈsɔː(ɹ).ti.əm/
indoor /ˈɪndɔː/
transform /tɹænzˈfɔːm/
/tɹɑːnzˈfɔːm/
chalk /t͡ʃɔːk/
drawer /dɹɔː(ɹ)/
portable /ˈpɔː(ɹ)təbəl/
/ˈpɔː(ɹ)təbl̩/
altar /ˈɔːl.tə/
/ˈɒl.tə/
subordinate /səˈbɔːdɪnət/
torch /tɔː(ɹ)tʃ/
fork /fɔːɹk/
conform /kənˈfɔːm/
absorb /əbˈzɔːb/
/əbˈsɔːb/
sore /sɔː/
plausible /ˈplɔːz.ɪ.bəl/
/ˈplɔːz.ə.bəl/
organism /ˈɔː.ɡən.ɪ.zəm/
lordship /ˈlɔːd.ʃɪp/
install /ɪnˈstɔːl/
passport /ˈpɑːspɔːt/
corpse /ˈkɔː(ɹ)ps/
supporter /səˈpɔː.tə/
pastoral /ˌpæsˈtɔːɹəl/
corpus /ˈkɔːpəs/
morse /mɔːs/
stall /stɔːl/
warden /ˈwɔːdən/
naughty /ˈnɔːti/
distortion /dɪsˈtɔːʃən/
fourteenth /ˌfɔːˈtiːnθ/
coarse /kɔːs/
authoritative /ɔːˈθɒɹɪˌteɪtɪv/
/ɔːˈθɒɹɪtətɪv/
bald /bɔːld/
/bɔːɫd/
gorgeous /ˈɡɔːdʒəs/
torque /tɔː(ɹ)k/
/tɔɹk/
halt /hɔːlt/
audio /ˈɔː.di.əʊ/
foremost /ˈfɔː.məʊst/
ordeal /ɔːˈdiːəl/
dwarf /dwɔː(ɹ)f/
pork /pɔːk/
boredom /ˈbɔː.dəm/
chord /kɔː(ɹ)d/
transportation /tɹænspɔːˈteɪʃən/
applause /əˈplɔːz/
mortar /ˈmɔːtə(ɹ)/
trauma /ˈtɹɔː.mə/
/ˈtɹaʊ.mə/
porch /pɔːtʃ/
faulty /ˈfɔːlti/
laundry /ˈlɔːn.dɹi/
orchard /ˈɔː(ɹ).tʃəd/
/ˈɔː(ɹ).tʃɜː(ɹ)d/
foreman /ˈfɔː(ɹ)mən/
lawful /ˈlɔːfʊl/
awe /ɔː/
exhaustion /ɪɡˈzɔːs.tʃən/
notoriously /nəˈtɔːɹɪəsli/
slaughter /ˈslɔːtə/
thorn /θɔːn/
hormone /ˈhɔːməʊn/
baseball /ˈbeɪs.bɔːl/
aura /ˈɔːɹə/
storey /ˈstɔːɹɪ/
/ˈstɔːɹi/
chloride /ˈklɔːɹaɪd/
affordable /əˈfɔː(ɹ).də.bəl/
ordnance /ˈɔːdnəns/
waterfall /ˈwɔːtəfɔːl/
aboard /əˈbɔːd/
almighty /ɔːlˈmaɪti/
pornography /pɔː(ɹ)ˈnɒɡ.ɹə.fi/
ornamental /ˌɔːnəˈmɛntl/
transport /tɹænzˈpɔːt/
/tɹɑːnˈspɔːt/
strawberry /ˈstɹɔːb(ə)ɹi/
awesome /ˈɔːsəm/
footballer /ˈfʊtbɔːlə/
hawk /hɔːk/
bibliography /bɪbliɔːɡɹəfi/
forcibly /ˈfɔːsəbli/
orthodoxy /ˈɔːθədɒksi/
cohort /ˈkəʊ.hɔː(ɹ)t/
fauna /ˈfɔː.nə/
portal /ˈpɔː(ɹ)təl/
/ˈpʰɔː(ɹ)təl/
taut /tɔːt/
caller /ˈkɔːlə/
gorge /ɡɔːdʒ/
decor /ˈdeɪkɔː(ɹ)/
pause /pɔːz/
mortal /ˈmɔːtəl/
exhaustive /ɛɡˈzɔː.stɪv/
audible /ɔːdɪbl̩/
crawl /kɹɔːl/
onslaught /ˈɒnslɔːt/
saucer /ˈsɔː.sə/
foreground /ˈfɔː(ɹ)ˌɡɹaʊnd/
sauna /ˈsɔː.nə/
choral /ˈkɔːɹəl/
dinosaur /ˈdaɪnəsɔː(ɹ)/
drawback /ˈdɹɔːˌbæk/
morphological /ˌmɔːfəˈlɒd͡ʒɪkəl/
folklore /ˈfəʊk.lɔː/
dalton /ˈdɔːltən/
mother-in-law /ˈmʌ.ðəɹ.ɪnˌlɔː/
nausea /ˈnɔːzɪə/
/ˈnɔːsɪə/
falcon /ˈfɔː(l)kən/
/ˈfɒlkən/
/ˈfælkən/
gore /ɡɔː/
disproportionate /dɪspɹəˈpɔːʃənət/
assortment /əˈsɔːtmənt/
forte /ˈfɔːteɪ/
/ˈfɔːti/
/fɔːt/
fraudulent /ˈfɹɔː.djʊ.lənt/
mentor /ˈmɛnˌtɔː/
haulage /hɔːlədʒ/
ornament /ˈɔːnəmənt/
distraught /dɪsˈtɹɔːt/
flaw /ˈflɔː/
quartz /kwɔːts/
auxiliary /ɔːkˈsɪljəɹi/
haunt /hɔːnt/
whore /hɔː/
euphoria /juːˈfɔːɹi.ə/
overhaul /ˈəʊvəˌhɔːl/
forge /fɔːd͡ʒ/
torment /ˈtɔː(ɹ)mɛnt/
haul /hɔːl/
alternately /ɔːlˈtɜɹnətlɪ/
remorse /ɹɪˈmɔː(ɹ)s/
staunch /stɔːntʃ/
porn /pɔːn/
soar /sɔː/
watershed /ˈwɔːtəʃɛd/
uproar /ˈʌpɹɔː/
shawl /ʃɔːl/
torso /ˈtɔː.səʊ/
tawny /ˈtɔːni/
basketball /ˈbɑːs.kɪt.bɔːl/
cardboard /ˈkɑːdbɔːd/
forgery /ˈfɔː.dʒəɹ.ɪ/
moratorium /ˌmɒ.ɹəˈtɔː.ɹɪəm/
/ˌmɔː.ɹəˈtɔː.ɹɪəm/
disorderly /dɪsˈɔː.də.li/
thesaurus /θɪˈsɔːɹəs/
caustic /ˈkɔːstɪk/
/ˈkɒstɪk/
nordic /ˈnɔː(ɹ).dɪk/
inauguration /ɪnɔːɡ(j)ʊˈɹeɪʃən/
gaunt /ɡɔːnt/
proportionate /pɹəˈpɔːʃənət/
claw /klɔː/
encore /ˈɒŋkɔː/
immortality /ˌɪmɔːˈtæləti/
sordid /ˈsɔː.dɪd/
signor /ˈsiːnjɔː/
forlorn /fəˈlɔːn/
/fɔː./
prawn /pɹɔːn/
deportation /diːˌpɔːˈteɪʃən/
hawthorn /ˈhɔː.θɔːn/
consort /ˈkɒnsɔːt/
labrador /ˈlæb.ɹə.dɔː(ɹ)/
morbid /ˈmɔː.bɪd/
orgasm /ˈɔːɡaz(ə)m/
orphanage /ˈɔː(ɹ)fənɪd͡ʒ/
holocaust /ˈhɒləkɔːst/
causeway /ˈkɔːz.weɪ/
informant /ɪnˈfɔːmənt/
lukewarm /ˌluːkˈwɔːm/
tornado /tɔː(ɹ)ˈneɪ.dəʊ/
furore /fjʊəˈɹɔːɹi/
dashboard /ˈdæʃˌbɔː(ɹ)d/
horde /hɔːd/
smallpox /ˈsmɔːlpɒks/
adore /əˈdɔː/
davenport /ˈdævənpɔːt/
corporal /ˈkɔː.pɹəl/
/ˈkɔː.pɜ.ɹəl/
lore /lɔː/
gaudy /ˈɡɔː.di/
stalk /stɔːk/
augment /ɔːɡˈmɛnt/
cauldron /ˈkɔːl.dɹən/
exhaust /ɪɡˈzɔːst/
paw /pɔː/
tortoise /ˈtɔːɹ.təs/
waltz /wɔːlts/
alder /ˈɔːldə/
aurora /əˈɹɔː.ɹə/
/ɔːˈɹɔː.ɹə/
pall /pɔːl/
portico /ˈpɔːtɪkəʊ/
porous /ˈpɔːɹəs/
quorum /ˈkwɔː.ɹəm/
aw /ɔː/
brawl /bɹɔːl/
deplorable /dɪˈplɔːɹəbəɫ/
untoward /ˌʌn.tʊˈwɔːd/
tortuous /ˈtɔːt͡ʃuːəs/
horseshoe /ˈhɔːs.ʃuː/
raucous /ˈɹɔːkəs/
chore /tʃɔː/
orgy /ˈɔː.dʒi/
watertight /ˈwɔː.tə.taɪt/
moorish /ˈmɔːɹɪʃ/
cortical /ˈkɔː.tɪ.kəl/
crematorium /kɹɛməˈtɔːɹɪəm/
nautical /ˈnɔːtɪkl/
thorny /ˈθɔːni/
pawn /pɔːn/
primordial /pɹaɪˈmɔː.di.əl/
ordinance /ˈɔːd.nənts/
sawyer /ˈsɔːjə/
/ˈsɔɪ.ə/
forgo /fɔːˈɡəʊ/
mausoleum /ˌmɔː(ɹ).zəˈliː.əm/
corduroy /ˈkɔːdəɹɔɪ/
harpsichord /ˈhɑː(ɹ)p.sɪ.kɔː(ɹ)d/
discordant /dɪsˈkɔːdənt/
laboriously /ləˈbɔː.ɹi.əs.lɪ/
scorpion /ˈskɔːpɪən/
forestall /fɔː(ɹ)ˈstɔːl/
formalism /ˈfɔːməlɪz(ə)m/
courtly /ˈkɔːtli/
downpour /daʊn.pɔː(ɹ)/
enormity /ɪˈnɔːmɪti/
fortuitous /fɔːˈtjuːɪtəs/
hawker /ˈhɔːkə/
thwart /θwɔː(ɹ)t/
aforementioned /əˈfɔːˌmɛn.ʃənd/
forceps /ˈfɔːsɛps/
palsy /ˈpɔːlzi/
torpedo /ˌtɔː(ɹ)ˈpiː.dəʊ/
paltry /ˈpɔːltɹi/
pauper /ˈpɔːpə/
purport /pəˈpɔːt/
audacity /ɔːˈdæsɪti/
celebratory /ˈsɛləbɹəˌtɔːɹi/
horticulture /ˈhɔː.tɪˌkʌl.tʃə(ɹ)/
cordon /kɔː(ɹ)dən/
watercress /ˈwɔːtəkɹɛs/
defraud /dɪ.ˈfɹɔːd/
snowball /ˈsnəʊbɔːl/
chloroform /ˈklɔːɹə(ʊ)̩fɔː(ɹ)m/
extortion /ɪkˈstɔːʃn/
chainsaw /ˈt͡ʃeɪn.ˌsɔː/
cordial /ˈkɔː.dɪ.əl/
/ˈkɔː.dʒəl/
dictatorial /dɪktəˈtɔːɹɪəɫ/
flawless /ˈflɔː.ləs/
launderette /lɔːnˈdɹɛt/
talkative /ˈtɔːkətɪv/
yorker /ˈjɔː(ɹ)kə(ɹ)/
gauze /ɡɔːz/
august /ɔːˈɡʌst/
aural /ˈɔːɹəl/
audacious /ɔːˈdeɪʃəs/
autopsy /ˈɔːˌtɒpsiː/
holdall /ˈhoʊldɔːl/
launcher /ˈlɔːntʃ.ə/
stalwart /ˈstɔːlwət/
disorientation /dɪsˌɔːɹɪənˈteɪʃən/
exorbitant /ɪɡˈzɔːbɪtənt/
/ɛɡˈzɔːbɪtənt/
laudable /lɔːdəbl/
inordinate /ɪnˈɔːdɪnɪt/
fortitude /ˈfɔːtɪtjuːd/
porpoise /ˈpɔːpəs/
/pɔːˈpɔɪs/
roar /ɹɔː/
caucus /ˈkɔː.kəs/
saucy /ˈsɔː.sɪ/
unicorn /ˈjuːnɪkɔːn/
conspiratorial /kənˌspɪɹəˈtɔːɹɪəl/
jaunty /ˈdʒɔːn.ti/
astronaut /ˈæstɹəˌnɔːt/
decorum /dɪˈkɔːɹəm/
drawbridge /ˈdɹɔːbɹɪdʒ/
lauder /ˈlɔː(ɹ).də(ɹ)/
morsel /ˈmɔːsəl/
possessor /pɒˈzɛsɔː/
fore /fɔː/
concordance /kənˈkɔːdəns/
corkscrew /ˈkɔːk.skɹuː/
exhaustively /ɛɡˈzɔː.stɪv.li/
fallout /ˈfɔːlaʊt/
corgi /ˈkɔːɡi/
tarpaulin /tɑˈpɔː.lɪn/
orthogonal /ɔːˈθɒɡənəl/
deformity /dɪˈfɔːmɪti/
landau /ˈlæn.dɔː/
/ˈlæn.daʊ/
sidewalk /saɪdwɔːk/
thrall /θɹɔːl/
voracious /vɔːˈɹeɪ.ʃəs/
/vəˈɹeɪ.ʃəs/
dimorphism /daɪˈmɔːfɪzəm/
orthographic /ˌɔːθəˈɡɹæfɪk/
tawdry /ˈtɔːdɹi/
gory /ˈɡɔːɹ.i/
jaunt /ˈdʒɔːnt/
popcorn /ˈpɒp.kɔː(ɹ)n/
juggernaut /ˈdʒʌ.ɡə.nɔːt/
gubernatorial /ˌɡjuː.bə.neˈtɔː.ɹi.əl/
/ˌɡuː.bə.neˈtɔː.ɹi.əl/
thunderstorm /ˈθʌn.də(ɹ)ˌstɔː(ɹ)m/
chlorophyll /ˈklɔː.ɹə.fɪl/
/ˈklɒɹ.ə.fɪl/
nauseous /ˈnɔːzɪəs/
/ˈnɔːsɪəs/
condor /ˈkɒndɔː(ɹ)/
autistic /ɔːˈtɪs.tɪk/
bawdy /ˈbɔːdi/
befall /bɪˈfɔːl/
forego /fɔːˈɡəʊ/
polymorphism /pɒlɪˈmɔːfɪz(ə)m/
perforce /pəˈfɔːs/
semaphore /ˈsɛ.mə.fɔː/
flaunt /flɔːnt/
torsion /ˈtɔː.ʃən/
corset /ˈkɔː(ɹ).sɪt/
morgue /mɔːɡ/
naught /nɔːt/
mortally /ˈmɔːtəli/
awning /ˈɔːnɪŋ/
cornflour /ˈkɔːn.flaʊə/
naw /nɔː/
walrus /ˈwɔːl.ɹəs/
/ˈwɒl.ɹəs/
aught /ɔːt/
corsair /ˈkɔːsɛː/
thaw /θɔː/
absorbent /əbˈsɔː.bn̩t/
/əbˈzɔː.bn̩t/
pitfall /ˈpɪtfɔːl/
foreskin /ˈfɔːskɪn/
portly /ˈpɔːtli/
portmanteau /pɔːtˈmæn.təʊ/
sartorial /sɑːˈtɔː.ɹi.əl/
anaphor /ˈæ.nə.fɔː(ɹ)/
dauphin /ˈdɔːfæn/
lawnmower /ˈlɔːn.məʊ.ə/
morpheme /ˈmɔː(ɹ)fiːm/
quark /kwɔːk/
/kwɑːk/
tortoiseshell /ˈtɔː(ɹ)təs.ˌʃɛl/
audiovisual /ˌɔː.di.əʊˈvɪ.zjʊ.əl/
/.ʒʊ.əl/
orf /ɔːf/
scorn /skɔːn/
apportion /əˈpɔːʃən/
fortieth /ˈfɔː.ti.əθ/
laud /lɔːd/
breakwater /bɹeɪkwɔːtə/
conformance /kənˈfɔːm(ə)ns/
divorcee /dɪvɔːˈsiː/
formless /ˈfɔːmləs/
adorable /əˈdɔːɹəbəl/
fawn /fɔːn/
landfall /ˈlænd.fɔːl/
torpor /ˈtɔːpə(ɹ)/
unadorned /əˌnʌˈdɔːnd/
horst /hɔːst/
northwestern /nɔːθˈwɛstn̩/
/nɔːθˈwɛst.ə(ɹ)n/
paunch /pɔːntʃ/
snore /snɔː/
tortious /ˈtɔːʃəs/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list