Words containing the diphthong /ʊə/ (420)Word Pronunciation (IPA)
during /ˈdjʊəɹɪŋ/
power /ˈpaʊə(ɹ)/
/ˈpaʊ.ə(ɹ)/
usually /ˈjuːʒʊəli/
security /sɪˈkjʊəɹəti/
/sɪˈkjɔːɹəti/
hour /ˈaʊə(ɹ)/
/ˈhaʊə(ɹ)/
ensure /ɪnˈʃʊə/
/ɪnˈʃɔː/
usual /ˈjuːʒʊəl/
individual /ˌɪndɪˈvɪd͡ʒʊəl/
agricultural /ˌæɡɹɪˈkəltjʊəɹəl/
visual /ˈvɪʒʊəl/
/ˈvɪzjʊəl/
/ˈvɪʒəl/
pure /pjʊə/
/pjɔː/
intellectual /ˌɪntəˈlɛk(t)ʃʊəl/
coalition /koʊəˈlɪʃən/
spiritual /ˈspɪɹɪtʃʊəl/
/ˈspɪɹɪtjʊəl/
jury /ˈdʒʊəɹi/
/ˈdʒɝi/
allowance /əˈlaʊəns/
flower /ˈfləʊə/
curious /ˈkjʊəɹi.əs/
tourist /ˈtʊəɹɪst/
secure /səˈkjʊə(ɹ)/
/səˈkjɔː(ɹ)/
tournament /ˈtʊənəmənt/
mature /məˈtjʊə/
/məˈtʃʊə/
/məˈtʃɔː/
maturity /məˈt͡ʃʊəɹəti/
/məˈtjʊəɹəti/
bureaucracy /bjʊəˈɹɒkɹəsi/
furious /ˈfjʊə.ɹɪəs/
curiosity /ˌkjʊəɹɪˈɒsɪti/
fury /ˈfjʊəɹi/
flour /ˈflaʊə/
conceptual /kənˈsɛptjʊəl/
cure /kjʊə(ɹ)/
/kjɔː(ɹ)/
assure /əˈʃʊə/
/əˈʃɔː/
obscure /əbˈskjʊə(ɹ)/
/əbˈskjɔː(ɹ)/
premature /ˌpɹɛ.məˈtjʊə/
/ˈpɹɛ.mə.tjə/
purity /ˈpjʊəɹəti/
residual /ɹɪˈzɪdjʊəl/
furiously /ˈfjʊə̯ɹi.ə̯sli/
endure /ɪnˈdjʊə̯(ɹ)/
/ɪnˈdjɔː(ɹ)/
/ɪnˈd͡ʒʊə̯(ɹ)/
/ɪnˈd͡ʒɔː(ɹ)/
politburo /ˈpɒlɪtˌbjʊəɹəʊ/
durable /ˈd(j)ʊəɹəbəl/
obituary /əˈbɪtjʊəɹɪ/
/əʊ̯ˈbɪtjʊəɹɪ/
/əˈbɪtjʊəɹiː/
/əʊ̯ˈbɪtjʊəɹiː/
insure /ɪnˈʃʊə/
/ɪnˈʃɔː/
coward /ˈkaʊəd/
endurance /ɪnˈdjʊəɹənts/
fluorescent /ˌflʊəˈɹɛsənt/
procurement /pɹəˈkjʊə.mənt/
prowess /ˈpɹaʊəs/
spurious /ˈspjʊə.ɹi.əs/
curate /ˈkjʊəɹət/
plural /ˈplʊə.ɹəl/
/ˈplɔː.ɹəl/
gruelling /ˈɡɹʊə.lɪŋ/
surety /ˈʃʊəɹɪti/
/ˈʃɔːɹɪti/
contour /ˈkɒntʊə(ɹ)/
/.tɔː(ɹ)/
detour /ˈdiː.tʊə(ɹ)/
/ˈdiː.tɔː(ɹ)/
lure /l(j)ʊə/
/lɔː(ɹ)/
/lɜː/
procure /pɹəˈkjʊə/
furore /fjʊəˈɹɔːɹi/
debenture /dɪˈbɛntjʊə/
/dɪˈbɛntʃə/
overture /ˈəʊvətjʊə/
/ˈəʊvətʃ(ʊ)ə/
cowan /ˈkəʊən/
dour /ˈdʊə/
/ˈdaʊə/
dowry /ˈdaʊəɹi/
cowardice /ˈkaʊədɪs/
cowardly /ˈkaʊədli/
zoological /zəʊəˈlɒdʒɪkəl/
incurable /ˌɪnˈkjʊəɹəbl/
durance /ˈdjʊəɹəns/
rowan /ɹəʊən/
azure /ˈæʒ(j)ʊə/
/æʒˈ(j)ʊə/
/ˈæʒə/
/ˈæzjʊə/
deciduous /dɪˈsɪdʒʊəs/
injurious /ɪnˈdʒʊəɹɪəs/
/ɪnˈdʒɔːɹɪəs/
dowager /ˈdaʊədʒə/
liqueur /lɪˈkjʊə/
/lɪˈkjɔː/
puritanical /pjʊəɹ.ɪˈtæn.ɪ.kəl/
bureaucrat /ˈbjʊəɹəkɹæt/
confluence /ˈkɒnflʊəns/
couture /kuːˈtjʊə/
/kuːˈt͡ʃʊə/
jurisprudence /ˈdʒʊəɹɪsˌpɹuːdəns/
sunflower /ˈsʌnˌflaʊəɹ/
statuary /ˈstæ.tʃʊə.ɹi/
demure /dɪˈmjʊə(ɹ)/
balboa /bælˈbəʊə/
punctual /ˈpʌŋktjʊəl/
/ˈpʌŋtjʊəl/
cornflour /ˈkɔːn.flaʊə/
venturi /vɛnˈtjʊəɹi/
phenylketonuria /fɛnʌɪlkiːtəˈnjʊəɹɪə/
bravura /bɹəˈvjʊəɹə/
overpower /əʊvəˈpaʊə/
jurist /ˈdʒʊəɹ.ɪst/
murine /ˈmjʊəɹaɪn/
dowel /ˈdaʊəl/
juror /ˈdʒʊəɹəɹ/
/ˈdʒʊəɹɔɹ/
imprimatur /ˌɪm.pɹɪˈmɑː.tʊə/
/ˌɪm.pɹɪˈmeɪ.tʊə/
urinate /ˈjʊəɹɪneɪt/
zooplankton /ˈzoʊəˌplæŋktən/
infuriate /ɪnˈfjʊəɹieɪt/
puree /ˈpjʊəɹeɪ/
foulness /ˈfaʊəl.nəs/
/ˈfaʊl̩.nəs/
amour /əˈmʊə/
/əˈmɔː/
inchoate /ɪnˈkəʊət/
/ɪnˈkəʊeɪt/
nomenklatura /nɒˌmɛnkləˈtjʊəɹə/
/nɒˌmɛnkləˈtʃʊəɹə/
boorish /ˈbʊəɹɪʃ/
prurient /ˈpɹʊəɹ.i.ənt/
puri /ˈpʊəɹi/
tourniquet /ˈtʊə.nɪ.keɪ/
knowable /ˈnoʊəbl̩/
potpourri /pəʊˈpʊəɹ.i/
/pəʊˈpɔːɹ.i/
premenstrual /ˌpɹiːˈmɛnstɹʊəl/
/ˌpɹiːˈmɛnstɹʊl/
gourd /ɡʊəd/
/ɡɔːd/
curial /ˈkjʊəɹɪəl/
incommensurable /ɪnkəˈmɛnsjʊəɹəbəl/
picturesquely /ˌpɪktjʊəˈɹɛskli/
spoor /spʊə/
chiaroscuro /kɪˌɑːɹəˈskʊəɹəʊ/
homoerotic /ˌhoʊmoʊəˈɹɑtɪk/
loa /ˈləʊə/
curettage /ˌkjʊəɹɪˈtɑːʒ/
euro /ˈjʊəɹəʊ/
faubourg /ˈfəʊbʊəɡ/
kurgan /kʊəˈɡɑːn/
puerile /ˈpjʊə.ɹaɪl/
sinecure /ˈsaɪ.nɪ.kjʊə/
/ˈsɪ.nɪ.kjʊə/
futurity /fjuːˈtjʊəɹɪti/
ordure /ˈɔːdjʊə/
epicurean /ˌepɪkjʊəˈɹiːən/
purulent /ˈpjʊəɹ(j)ʊlənt/
epicure /ˈɛpɪkjʊə/
poseur /poʊˈzʊəɹ/
pompadour /ˈpɒmpədʊə/
/ˈpɒmpədɔː/
vacuole /ˈvækjʊˌəʊl/
boor /bʊə(ɹ)/
fluorine /ˈflʊəɹiːn/
/ˈflɔːɹiːn/
oocyte /ˈəʊəsʌɪt/
pari-mutuel /ˌpaɹiˈmjuːtʃʊəl/
protozoan /ˌpɹəʊtəˈzəʊən/
hourglass /ˈaʊəɡlɑːs/
oolite /ˈəʊəlʌɪt/
puro /ˈpʊəɹəʊ/
urinalysis /jʊəɹɪˈnælɪsɪs/
caesura /sɪˈzjʊəɹə/
tessitura /tɛsɪˈtʊəɹə/
vacuolation /ˌvækjʊəˈleɪʃən/
dargah /ˈdʊəɡɑː/
koa /kəʊə/
langur /lʌŋ.ˈɡʊəɹ/
parure /pəˈɹʊə/
suretyship /ˈʃʊəɹɪtiːʃɪp/
/ˈʃɔːɹətiːʃɪp/
ureter /jʊəˈɹiːtəɹ/
uridine /ˈjʊə.ɹɪ.din/
venturesome /ˈvɛntjʊə(ɹ)sʌm/
/ˈvɛnt͡ʃə(ɹ)sʌm/
purine /ˈpjʊəɹiːn/
snower /ˈsnəʊə/
tourmaline /ˈtʊəɹməliːn/
caricaturist /ˈkæɹɪkəˌt͡ʃʊəɹɪst/
coadjutor /kəʊəˈdʒuːtə/
/kəʊˈadʒʊtə/
gourmand /ˈɡʊə.mənd/
/ˈɡʊʁmɑ̃/
voluptuary /vəˈlʌptjʊəɹi/
bourdon /ˈbʊədən/
gaur /ɡaʊə/
notturno /nɒˈtʊə(ɹ)nəʊ/
procuress /pɹəˈkjʊəɹɪs/
psychoneuroimmunology /ˌsʌɪkəʊnʊəɹəʊɪmjʊˈnɒlədʒi/
ailurophobia /ˌaɪljʊəɹəˈfəʊbɪ.ə/
azurophilic /əˌz(j)ʊəɹəˈfɪlɪk/
curiosa /ˌkjʊə.ɹɪˈəʊ.sə/
ecotourism /ˌiːkəʊˈtʊəɹɪz(ə)m/
electroencephalograph /əˌlɛktɹoʊənˈsɛfələˌɡɹæf/
furor /ˈfjʊəɹɚ/
/ˈfjɝɚ/
gillyflower /ˈdʒɪl.ɪˌflaʊə/
neurasthenia /ˌnjʊəɹəsˈθiːniə/
neuroanatomy /njʊəɹəʊəˈnatəmi/
soursop /ˈsaʊəɹˌsɒp/
tur /tʊə/
anuran /əˈnjʊəɹ(ə)n/
azurophil /əˈz(j)ʊəɹəfɪl/
bureaucratize /bjʊəˈɹɒkɹətʌɪz/
crural /ˈkɹʊəɹəl/
deflower /dɪˈflaʊə(ɹ)/
electroanalysis /ɪˌlɛktɹoʊəˈnælɪsɪs/
embouchure /ɒm.bʊˈʃʊə/
inure /ɪˈnjʊə/
/ɪˈnjɔː/
manure /məˈnjʊə/
/məˈnjɔː/
menstruum /ˈmɛn.stɹʊəm/
nonjuror /nɒnˈdʒʊəɹə/
overthrowal /əʊvəˈθɹəʊəl/
urus /ˈjʊəɹəs/
vavasour /ˈvævəsʊə/
zoomorphic /zoʊəˈmɔɹfɪk/
intercrural /ɪntəˈkɹʊəɹəl/
alkaptonuria /ælˌkæptəˈnʊəɹɪə/
anfractuous /ænˈfɹæktjʊəs/
craquelure /kɹæk.əˈlʊə/
/kɹæk.əˈljʊə/
decidua /dɪˈsɪdʒʊə/
decurion /dɪˈkjʊəɹɪən/
fluorapatite /flʊəˈɹæpətaɪt/
guipure /ɡiːˈpjʊə/
hyperoodon /haɪpəˈɹəʊədɒn/
kieselguhr /ˈkiːzəlɡʊə/
lour /ˈlaʊə/
/ˈlaʊ.ə/
obscurant /ɒbˈskjʊəɹənt/
pluralization /ˌplʊəɹ.əl.(a)ɪˈzeɪ.ʃən/
power-political /ˌpaʊəpəˈlɪtɪkl̩/
rowel /ˈɹoʊəl/
spuria /ˈspjʊəɹɪə/
thermokarst /ˌθɜː(ɹ).mʊəˈkɑː(ɹ)st/
Abitur /ˌæbiˈtʊə(ɹ)/
/ˌæbɪˈtʊə(ɹ)/
aelurophil /iːˈljʊəɹəfɪl/
aelurophile /iːˈljʊəɹəˌfaɪl/
ailuro- /aɪˈljʊəɹə./
/ˌaɪljʊəɹə./
ailurophil /aɪˈljʊəɹəfɪl/
ailurophile /aɪˈljʊəɹəˌfaɪl/
ailurophilia /ˌaɪljʊəɹəˈfɪlɪ.ə/
ailurophiliac /ˌaɪljʊəɹəˈfɪlɪ.æk/
ailurophilic /ˌaɪljʊəɹəˈfɪlɪk/
ailurophobe /aɪˈljʊəɹəˌfəʊb/
Alagoas /ˌæləˈɡəʊəs/
/ˌɑːləˈɡəʊəs/
/ˌɑːlɑːˈɡəʊɑːs/
Alloa /ˈæloʊə/
amateur hour /ˈamətə ˈaʊə(ɹ)/
/.tjə/
/.tjʊə/
anthozoan /anθə(ʊ)ˈzəʊən/
Antinoan /ænˈtɪnəʊən/
Antinous /ænˈtɪnəʊəs/
Aotearoan /aʊəteɪˈɹoʊən/
Arcturus /ɑɹkˈtjʊəɹəs/
Asturian /æsˈtʊə.ɹi.ən/
/əˈstjʊə.ɹi.ən/
Asturias /æsˈtʊə.ɹi.əs/
/əˈstjʊə.ɹi.əs/
avourneen /əˈvʊəniːn/
/əˈvɔːniːn/
Ayurveda /aɪ.ʊəˈveɪ.də/
Aznavour /ˈæznəvʊə/
bi-curious /bʌɪˈkjʊəɹɪəs/
/bʌɪˈkjɔːɹɪəs/
bicrural /ˌbaɪˈkɹʊəɹəl/
Boer /bʊəɹ/
/bɔɹ/
/bɔəɹ/
Bohemond /ˈbəʊəmənd/
bone-eating snot flower worm /bəʊn iːtɪŋ ˈsnɒt flaʊə wɜːm/
bonheur du jour /bɒˌnɜː d(j)uː ˈʒʊə/
/qual=singular and plural/
bonjour /bɒn.ˈʒʊə/
Bourbon /ˈbʊə(ɹ)bən/
/bɔː(ɹ)bən/
bow and scrape /ˈbaʊəndskɹeɪp/
brachyuran /ˌbɹæk.iˈjʊə.ɹən/
Bujumbura /ˌbuːdʒəmˈbʊəɹə/
bureau de change /ˈbjʊəɹ.əʊ.dəˌʃɒ̃ʒ/
burocracy /bjʊəˈɹɒkɹəsi/
burocrat /ˈbjʊəɹəkɹæt/
caput mortuum /ˈkæpət ˈmɔː(ɹ)tjʊəm/
Central Europe /ˈsɛntɹəl ˈjʊəɹəp/
choana /ˈkoʊənə/
cohesure /kəʊˈhiːzjʊə/
/kəʊˈhiːʒə/
coöriginal /ˌkəʊəˈɹɪdʒənəl/
creäture /kɹiːˈeɪtjʊə/
cryptozoological /ˌkɹɪptoʊˌzoʊəˈlɒdʒɪkəl/
culturicidal /kʌlˈt͡ʃʊəɹɪˌsaɪdəl/
culturicide /kʌlˈt͡ʃʊəɹɪˌsaɪd/
curiousness /ˈkjʊəɹi.əsnəs/
curule /ˈkjʊəɹuːl/
cybersecurity /saɪbəsɪˈkjʊəɹɪtɪ/
debureaucratize /dɪ.bjʊəˈɹɒkɹətʌɪz/
decidual /dɪˈsɪdʒʊəɫ/
deciduate /dɪˈsɪdʒʊət/
deciduousness /dɪˈsɪdʒʊəsnəs/
decumbiture /dɪˈkʌmbɪtjʊə/
/dɪˈkʌmbɪtʃə/
decurionate /dɪˈkjʊəɹɪənət/
defeature /dɪˈfiːtjʊə(ɹ)/
deflowerer /dɪˈflaʊəɹə(ɹ)/
dehydroacetic acid /diːˌhaɪdɹəʊəˈsiːtɪkæsɪd/
dehydroamino /diːˌhaɪdɹəʊəˈmiːnəʊ/
dehydroascorbate /diːˌhaɪdɹəʊəˈskɔː(ɹ)beɪt/
deoxyuridine /diˌɒksɪˈjʊəɹɪdiːn/
dermoneural /ˌdɜːməˈnjʊəɹəɫ/
discoverture /dɪsˈkʌ.və.tjʊə/
/dɪsˈkʌ.və.tʃʊə/
/dɪsˈkʌ.və.tʃə/
disemvowel /ˌdɪsɛmˈvaʊəl/
/.ɪm./
disenvowel /ˌdɪsɛnˈvaʊəl/
/.ɪm./
diu lei /ˈdjʊə leɪ/
dortour /ˈdɔː(ɹ)tʊə(ɹ)/
dure /djʊə/
Endoeuropean /ˌɛndəʊˌjʊəɹəˈpiːən/
envowel /ɛnˈvaʊəl/
/ɛnˈvaʊl/
Epicurean /ˌɛpɪkjʊəˈɹiːən/
Epicurus /ˌepɪˈkjʊəɹəs/
equicrural /iːkwɪˈkɹʊəɹəl/
Etruria /ɪˈtɹʊə.ɹɪ.ə/
Euramerica /ˌjʊəɹəˈmɛɹɪkə/
Eurodeterrent /ˌjʊəɹəʊdɪˈtɛɹənt/
Europanto /jʊəɹ.əˈpæn.təʊ/
European /(ˌ)jʊəɹəˈpiːən/
European Union /ˌjʊəɹəˈpiːən ˈjuːnjən/
Eurovision /ˈjʊə.ɹə(ˌ)vɪ.ʒ(ə)n/
Führer /ˈfjʊəɹə/
gandoura /ɡanˈdʊəɹə/
giaour /ˈdʒaʊə/
glaur /ɡlaʊə/
glower /ˈɡlaʊə(ɹ)/
Gourock /ˈɡʊəɹək/
gravo-acute accent /ˌɡɹɑːvəʊəˈkjuːt ˈæksənt/
hachure /hæʃˈjʊə/
haute couture /əʊt kuːˈtjʊə/
helluo librorum /ˌhɛljʊəʊ lɪˈbɹɔːɹəm/
heuretic /hjʊəˈɹɛ.tɪk/
Hohenzollern /ˌhəʊənˈzɒlən/
Honduras /hɒnˈdjʊə.ɹəs/
houri /ˈhʊəɹi/
irruent /ˈɪɹɪʊənt/
ivory tower /ˈaɪvəɹi ˈtaʊə/
January /ˈd͡ʒænjʊəɹi/
Jeroboam /ˌdʒɛɹəˈboʊəm/
Joel /ˈdʒoʊəl/
/dʒoʊl/
jurat /ˈdʒʊəɹat/
jurisconsult /ˌdʒʊəɹ ɪs kənˈsʌlt, .ˈkɒn sʌlt/
jury-rig /ˈdʒʊə.ɹi ɹɪɡ/
kakuro /ˌkɑːˈkʊəɹəʊ/
Khachaturian /ˌkɑːtʃəˈtʊəɹiən/
Liguria /lɪˈɡjʊəɹiə/
lowerarchy /ˈləʊəɹɑːki/
lusus naturæ /ˈluːsəs nəˈtjʊəɹiː/
lusûs naturæ /ˈluːsuːs nəˈtjʊəɹiː/
/ˈljuːsuːs nəˈtjʊəɹiː/
Mauna Loa /ˌmaʊnə ˈloʊə/
/ˌmɔnə ˈloʊə/
mavourneen /məˈvʊəniːn/
/məˈvɔːniːn/
menstruous /ˈmɛnstɹʊəs/
mercurial /məːˈkjʊəɹɪəl/
monstruous /ˈmɒnstɹʊəs/
moonflower /ˈmuːnflaʊə/
Moorish /ˈmʊə.ɹɪʃ/
/ˈmɔː.ɹɪʃ/
Muir /mjʊə(ɹ)/
mulching mower /mʌltʃɪŋ məʊə/
murenger /ˈmjʊəɹɨn(d)ʒə/
Muriel /ˈmjʊəɹɪ.əl/
Mysore /maɪˈsʊəɹ/
Namur /nəˈmʊə(ɹ)/
neuraxis /ˈnjʊəɹˌæksɪs/
neuro- /ˈnjʊəɹəʊ/
neurocysticercosis /ˌn(j)ʊəɹəˌsɪstɪsɜː(ɹ)ˈkəʊsɪs/
neurogeneticist /ˌnjʊəɹəʊd͡ʒəˈnɛtɪsɪst/
neuroimaging /ˌnjʊəɹəʊˈɪmɪdʒɪŋ/
Noah /ˈnəʊə/
Noahide /ˈnoʊəˌhaɪd/
Noam /ˈnoʊəm/
Noelle /ˈnəʊəl/
/"n@U@l/
no'm /ˈnoʊəm/
noophelia /nəʊəʊˈfiːlɪə/
/ˌnəʊəˈfiːlɪə/
nootropic /ˌnoʊəˈtɹoʊpɪk/
/ˌnoʊəˈtɹɑːpɪk/
occultural /ɒˈkʌltjʊəɹəl/
oo /ˈəʊəʊ/
oo- /əʊə/
oocyst /ˈəʊəsɪst/
oogone /ˈəʊəɡəʊn/
oolith /ˈəʊəlɪθ/
oom /ʊəm/
oophorectomy /ˌəʊəfəˈɹɛktəmi/
ootheca /əʊəˈθiːkə/
optoacoustic /ˌɑptoʊəˈkustɪk/
ossature /ˈɒsətjʊə/
otooccipital /əʊtəʊəkˈsɪpɪtəl/
our /ˈaʊə(ɹ)/
overcuriously /əʊvəˈkjʊəɹɪəsli/
oxybarbiturate /ɒksɪbɑːˈbɪtjʊəɹət/
/ɒksɪbɑːˈbɪtjʊəɹeɪt/
/ɒksɪbɑːbɪˈtjʊəɹət/
paramour /ˈpa.ɹə.mʊə/
/ˈpa.ɹə.mɔː/
parkour /pɑːˈkʊə/
/pɑːˈkɔː/
perpetuum mobile /pəːˌpɛtjʊəm ˈməʊbɪleɪ, ˈməʊbɪli/
petit bourgeois /pəˌti bʊəɹˈʒwa/
/ˌpɛti ˈbʊəɹʒwɑ/
photuria /fəʊˈtjʊəɹɪə/
pluranimity /ˌplʊə.ɹəˈnɪ.mɪ.ti/
/ˌplɔː.ɹəˈnɪ.mɪ.ti/
pluranimous /plʊəˈɹæ.nɪ.məs/
/plɔːˈɹæ.nɪ.məs/
pneumaturia /ˌ(p)njuːməˈtjʊəɹɪə/
pococurante /ˌpəʊ.kəʊ.kjʊəˈɹæn.ti/
pomosexual /ˌpəʊməʊˈsɛksjʊəl/
poor cod /ˈpʊə(ɹ) ˈkɒd/
postbourgeois /ˌpəʊstˈbʊəʒwɑː/
postremogeniture /ˌpɒstɹiːməʊˈdʒɛnɪtjʊə/
/ˌpɒstɹiːməʊˈdʒɛnɪtʃə/
power chord /ˈpaʊə(ɹ) ˈkɔɹd/
powersharing /ˈpaʊəʃɛəɹɪŋ/
pretour /ˌpɹiːˈtʊə/
profluence /ˈpɹəʊflʊəns/
Proto-Indo-European /ˌpɹəʊ̯təʊ̯ˌɪndə(ʊ̯)ˌjʊə̯ɹəˈpiːən/
/.ˌjɔːɹəˈ./
prurigo /pɹʊəˈɹaɪɡəʊ/
psithurism /ˈsɪθjʊəˌɹɪzəm/
purpure /pəˈpjʊə/
purulence /ˈpjʊəɹʊləns/
Réaumur /ɹeɪəʊˈmjʊə(ɹ)/
Roi-Namur /ˌɹɔɪ.nəˈmʊə(ɹ)/
Ruritanian /ˌɹʊə.ɹɪˈteɪ.ni.ən/
salpingo-oophorectomy /sælˌpɪŋɡəʊəʊəfəˈɹɛktəmi/
saturative /sæˈtjʊəɹəˌtɪv/
Securitate /sɪkjʊəɹɪˈtɑːteɪ/
securitization /sɪˈkjʊəɹɪtʌɪzeɪʃən/
siddur /ˈsɪdʊə/
Silurian /saɪˈlʊəɹ.iː.ən/
soilure /ˈsɔɪljʊə/
/ˈsɔɪljə/
sourdine /sʊəˈdiːn/
spuriosity /spjʊə.ɹiˈɒ.sə.ti/
statua /ˈstatʃʊə/
/ˈstatjʊə/
Stour /ˈstaʊəɹ/
Stourbridge /ˈstaʊərbrɪdʒ/
supervacuous /supəˈvækjʊəs/
Suriname /ˌsʊə.ɹɪˈnæm/
/ˌsjʊə.ɹɪˈnæm/
/ˈsʊə.ɹɪ.næm/
Tangipahoa Parish /ˌtændʒɪpəˈhoʊə/
thurible /ˈθjʊəɹɪbəl/
Timur /tiːˈmʊə/
torturee /ˌtɔːtjʊəˈɹiː/
Tour de France /ˌtʊə də ˈfɹɑːns/
transpicuous /tɹænzˈpɪkjʊəs/
/tɹænˈspɪkjʊəs/
triduan /ˈtɹɪdjʊən/
/ˈtɹaɪdjʊən/
Truro /ˈtɹʊəɹoʊ/
Turin /tjʊəˈɹɪn/
unigeniture /ˌjuːnɪˈdʒɛnɪtjʊə/
/ˌjuːnɪˈdʒɛnɪtʃə/
unprocurable /ʌnpɹəˈkjʊəɹəb(ə)l/
ur- /ʊə/
/ɜː/
Uralic /jʊəˈɹælɪk/
uranism /ˈjʊəɹənɪzəm/
uranist /ˈjʊəɹənɪst/
Urdu /ˈʊəɹduː/
-uria /.ˈjʊəɹɪə/
uropygial /jʊəɹə(ʊ)ˈpɪdʒɪəl/
uropygium /jʊəɹəˈpɪd͡ʒɪəm/
Ursprache /ˈʊəspɹɑːkə/
Uruguay /ˈjʊə.ɹə.ɡwaɪ/
/ˈʊɹ.ə.ɡweɪ/
usufructuary /ˌjuːz(j)ʊˈfɹʌktʃʊˌəɹi/
/.tjʊ./
vestiture /ˈvɛstɪstjʊə/
/ˈvɛstitʃə/
voluntourist /vɒlənˈtʊəɹɪst/
zoopathology /ˌzəʊəpəˈθɒlədʒi/
zoöpathology /ˌzəʊəpəˈθɒləd͡ʒi/
zoophyte /ˈzəʊəfʌɪt/
/ˈzuːfʌɪt/
zooplasty /ˈzoʊəˌplæsti/
Zuricher /ˈzjʊəɹɪkə/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments (3)

  • #1 The list was very useful to me . Thanks to the author.
    Written by: Musa Ibrahim on 11/03/2019
  • #2 Very useful to me thanks alot
    Written by: obianuju_ivangel on 26/04/2019
  • #3 A large amount of these words are incorrect (they don't contain /ʊə/). Please beware!
    Written by: Mr English Teacher on 17/03/2021

Write a comment about this list