Words containing the diphthong /ɔɪ/ (434)Word Pronunciation (IPA)
point /pɔɪnt/
voice /vɔɪs/
royal /ˈɹɔɪəl/
boy /bɔɪ/
choice /tʃɔɪs/
employment /ɪmˈplɔɪmənt/
/ɛmˈplɔɪmənt/
oil /ɔɪl/
/ɔɪɫ/
avoid /əˈvɔɪd/
join /ˈdʒɔɪn/
enjoy /ɪnˈd͡ʒɔɪ/
joint /dʒɔɪnt/
unemployment /ʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt/
noise /nɔɪz/
appointment /əˈpɔɪnt.mɛnt/
soil /sɔɪl/
employee /ɛmplɔɪˈiː/
/ˌɛmˈplɔɪiː/
/(ˌ)ɪm./
joy /dʒɔɪ/
destroy /dɪˈstɹɔɪ/
toilet /ˈtɔɪ.lət/
disappointment /dɪsəˈpɔɪntmənt/
loyal /ˈlɔɪəl/
coin /kɔɪn/
boyfriend /ˈbɔɪ.ˌfɹɛnd/
appoint /əˈpɔɪnt/
enjoyment /ɛnˈdʒɔɪmənt/
noisy /ˈnɔɪzi/
enjoyable /ɛnˈdʒɔɪ.jə.bəl/
toy /tɔɪ/
viewpoint /ˈvjuː.pɔɪnt/
poison /ˈpɔɪz(ə)n/
moisture /ˈmɔɪstʃɚ/
boiler /ˈbɔɪlə(ɹ)/
voyage /ˈvɔɪ.ɪdʒ/
convoy /ˈkɒn.vɔɪ/
deployment /dɪˈplɔɪmənt/
moist /mɔɪst/
pointless /ˈpɔɪntləs/
spoil /spɔɪl/
royalty /ˈɹɔɪəlti/
turmoil /ˈtɜːmɔɪl/
foil /fɔɪl/
invoice /ˈɪnˌvɔɪs/
annoyance /əˈnɔɪəns/
oi /ɔɪ/
poisonous /ˈpɔɪzənəs/
void /vɔɪd/
devoid /dɪˈvɔɪd/
coil /kɔɪl/
foyer /ˈfɔɪ.eɪ/
buoyant /ˈbɔɪ.ənt/
groin /ɡɹɔɪn/
boil /bɔɪl/
pointer /ˈpɔɪntə/
cowboy /ˈkaʊˌbɔɪ/
envoy /ˈɑnvɔɪ/
alloy /ˈæ.lɔɪ/
/əˈlɔɪ/
embroidery /ɪmˈbɹɔɪdəɹi/
paranoid /ˈpɛɹ.ə.ˌnɔɪd/
/ˈpæɹ.ə.ˌnɔɪd/
coinage /ˈkɔɪnɪdʒ/
koi /kɔɪ/
poignant /ˈpɔɪn.jənt/
oily /ˈɔɪli/
flamboyant /flamˈbɔɪənt/
annoy /əˈnɔɪ/
deploy /dɪˈplɔɪ/
oyster /ˈɔɪ.stə(ɹ)/
joyful /ˈdʒɔɪfəl/
paranoia /ˌpæ.ɹəˈnɔɪ.ə/
disappoint /dɪsəˈpɔɪnt/
rejoice /ɹɪˈd͡ʒɔɪs/
boycott /ˈbɔɪkɑt/
joyous /d͡ʒɔɪəs/
buoyancy /ˈbɔɪ.ən.si/
coy /kɔɪ/
poise /pɔɪz/
playboy /ˈpleɪˌbɔɪ/
boyhood /ˈbɔɪˌhʊd/
boisterous /ˈbɔɪstəɹəs/
avoidable /əˈvɔɪdəbl̩/
overjoyed /ˌoʊvɚˈdʒɔɪd/
corduroy /ˈkɔːdəɹɔɪ/
soya /ˈsɔɪ.ə/
joiner /ˈdʒɔɪnɚ/
sequoia /səˈkwɔɪ.ə/
oy /ɔɪ/
ointment /ˈɔɪnt.mɪnt/
/ˈɔ̃ɪ̃(n)ʔ.mɪ̃(n)ʔ/
celluloid /ˈsɛljəˌlɔɪd/
exploitative /ɪkˈsplɔɪtətɪv/
/ɪksplɔɪˈteɪtɪv/
sinusoidal /saɪnəˈsɔɪdəl/
gunpoint /ˈɡʌnpɔɪnt/
cloister /ˈklɔɪstə/
viceroy /ˈvaɪsˌɹɔɪ/
disloyal /dɪsˈlɔɪ(j)əɫ/
turquoise /ˈtɜː(ɹ).k(w)ɔɪz/
/ˈtɜː(ɹ).k(w)ɔɪs/
decoy /ˈdiːkɔɪ/
buoy /bɔɪ/
lymphoid /ˈlɪmfɔɪd/
disloyalty /dɪsˈlɔɪ.(j)əɫ.ti/
hoist /hɔɪst/
android /ˈænˌdɹɔɪd/
coyly /ˈkɔɪli/
sigmoid /ˈsɪɡ.mɔɪd/
doyen /ˈdɔɪ.ən/
/dɔɪˈɛn/
typhoid /ˈtaɪfɔɪd/
sepoy /ˈsiːpɔɪ/
boyo /bɔɪ.əʊ/
employ /ɪmˈplɔɪ/
/ɛmˈplɔɪ/
thyroid /ˈθaɪɹɔɪd/
tomboy /ˈtɒmbɔɪ/
troika /ˈtɹɔɪ.kə/
gargoyle /ˈɡɑː.ɡɔɪl/
annoyingly /ʌˈnɔɪjɪŋli/
loin /lɔɪn/
schizoid /ˈskɪtsɔɪd/
/ˈskɪdzɔɪd/
adroit /əˈdɹɔɪt/
moiety /ˈmɔɪ.ə.ti/
spoiler /ˈspɔɪ.lə/
stoichiometry /ˌstɔɪkiˈɒm.ə.tɹi/
trefoil /ˈtɹɛ.fɔɪl/
/ˈtɹiː.fɔɪl/
voice-over /ˈvɔɪsoʊvɚ/
humanoid /ˈhjuːmənɔɪd/
steroid /ˈstɛɹɔɪd/
/ˈstɪəɹɔɪd/
oilskin /ˈɔɪl.skɪn/
clairvoyance /klɛɹˈvɔɪəns/
reconnoitre /ˌɹɛkəˈnɔɪtə/
/ˌɹʷɛkəˈnɔɪ̯tʰə/
exploit /ˈɛksplɔɪt/
employability /ɪmˌplɔɪəˈbɪləti/
oystercatcher /ˈɔɪstə.ˌkætʃə/
voile /vɔɪl/
clairvoyant /ˌklɛəˈvɔɪ.ənt/
hypothyroidism /ˌhaɪpəˈθaɪɹɔɪˌdɪzəm/
alkaloid /ˈæl.kə.lɔɪd/
coir /ˈkɔɪə/
foin /fɔɪn/
spoilsport /ˈspɔɪl.spɔːt/
aerofoil /ˈɛəɹ.əˌfɔɪl/
ploidy /ˈplɔɪdi/
boing /bɔɪŋ/
killjoy /ˈkɪlˌdʒɔɪ/
adjoin /əˈdʒɔɪn/
noisome /ˈnɔɪ.səm/
homeboy /ˈhoʊm.bɔɪ/
loy /lɔɪ/
anoint /əˈnɔɪnt/
enjoin /ɛnˈdʒɔɪn/
/ɪnˈdʒɔɪn/
/ənˈdʒɔɪn/
joyride /ˈdʒɔɪˌɹaɪd/
disjoint /dɪsˈdʒɔɪnt/
myeloid /ˈmaɪəˌlɔɪd/
unvoiced /ˌʌnˈvɔɪst/
viceroyalty /vaɪsˈɹɔɪəlti/
droid /ˈdɹɔɪd/
embroil /ɪmˈbɹɔɪl/
opioid /ˈəʊpiɔɪd/
schadenfreude /ˈʃɑːdənfɹɔɪdə/
broiler /ˈbɹɔɪlə/
exploitive /ɪkˈsplɔɪtɪv/
moel /mɔɪl/
cycloid /ˈsaɪklɔɪd/
loir /lɔɪə(ɹ)/
mucoid /ˈmjuːkɔɪd/
poinsettia /ˌpɔɪnˈsɛ.tɪə/
bellboy /ˈbɛlˌbɔɪ/
deltoid /ˈdɛɫtɔɪd/
quoit /kɔɪt/
schoolboyish /ˈskuːlbɔɪɪʃ/
toiletry /ˈtɔɪlɪtɹi/
goy /ɡɔɪ/
sinusoid /ˈsaɪnəsɔɪd/
boilermaker /ˈbɔɪləˌmeɪkə/
coin-op /ˈkɔɪnˌɒp/
despoil /dɪˈspɔɪl/
hoyden /ˈhɔɪdən/
maladroit /ˌmæl.ə.ˈdɹɔɪt/
uncoil /ʌnˈkɔɪəl/
crinoid /ˈkɹʌɪnɔɪd/
/ˈkɹɪnɔɪd/
groyne /ɡɹɔɪn/
arroyo /əˈɹɔɪ.əʊ/
colloid /ˈkɒlɔɪd/
geoid /ˈdʒiːɔɪd/
poi /pɔɪ/
troilism /ˈtɹɔɪɨ̞lɪz(ə)m/
boyar /ˈbɔɪɑː/
/ˈbəʊjɑː/
/bəʊˈjɑː/
equipoise /ˈɛkwɪpɔɪz/
hoity-toity /ˌhɔɪ.tiˈtɔɪ.ti/
hyoid /ˈhaɪɔɪd/
polyploidy /ˈpɒlɪplɔɪdi/
quoin /kɔɪn/
royalism /ˈɹɔɪəlɪzm/
borzoi /ˈbɔːzɔɪ/
cinquefoil /ˈsɪŋk.fɔɪl/
conjoin /kənˈdʒɔɪn/
goitre /ˈɡɔɪ.tə/
koinonia /kɔɪˈnəʊnɪə/
oiler /ˈɔɪlɚ/
pennyroyal /pɛnɪˈɹɔɪəl/
toilsome /ˈtɔɪlsəm/
travois /tɹəˈvɔɪ/
erythroid /ɪˈɹɪθɹɔɪd/
goit /ɡɔɪt/
loverboy /ˈlʌvɚˌbɔɪ/
maladroitness /maləˈdɹɔɪtnəs/
poignance /ˈpɔɪnjəns/
roil /ɹɔɪl/
sainfoin /ˈseɪnfɔɪn/
adjoint /ˈædʒ.ɔɪnt/
aroint /əˈɹɔɪnt/
avoirdupois /ˌævədəˈpɔɪz/
/ˌævɑːdjuːˈpwɑː/
carboy /ˈkɑː.bɔɪ/
charpoy /ˈtʃɑːpɔɪ/
coign /kɔɪn/
cricoid /ˈkɹʌɪkɔɪd/
ctenoid /ˈtiː.nɔɪd/
disjoin /dɪsˈdʒɔɪn/
doit /dɔɪt/
factoid /ˈfæktɔɪd/
goyal /ˈɡɔɪəl/
myelopoiesis /ˌmaɪələpɔɪˈiːsɪs/
noyous /nɔɪəs/
phugoid /ˈfjuːɡɔɪd/
roid /ɹɔɪd/
roister /ˈɹɔɪstə(ɹ)/
trapezoid /ˈtɹæpəzɔɪd/
voivode /ˈvɔɪvəʊd/
abjoint /ˈæbˌd͡ʒɔɪnt/
/æbˈd͡ʒɔɪnt/
aboil /əˈbɔɪl/
/əˈbɔɪl̩/
absinthe oil /ˈæb.sɪnθ ɔɪl/
acanthoid /əˈkænˌθɔɪd/
acaroid /ˈæk.ə.ˌɹɔɪd/
accoil /æ(k).ˈkɔɪl/
acheiropoieton /eɪˈkaɪɹəʊpɔɪˌiːtən/
alisphenoid /alɪˈsfiːnɔɪd/
Amoy /əˈmɔɪ/
/ɑˈmɔɪ/
/æˈmɔɪ/
/ˈæmɔɪ/
anisopoikilocytosis /əˌnaɪ.soʊˌpɔɪ.kə.loʊ.saɪˈtoʊ.sɪs/
antoikoi /ænˈtɔɪkɔɪ/
arachnoidian /əɹækˈnɔɪdɪən/
arytenoid /æɹɪˈtiːnɔɪd/
assoil /əˈsɔɪl/
assoilzie /əˈsɔɪli/
asterostromelloid /ˌæstəɹəʊˈstɹəʊməlɔɪd/
attaboy /ˈætəˌbɔɪ/
avoid like the plague /əˈvɔɪd laɪk ðə ˈpleɪɡ/
battle royal /ˌbætl̩ ɹɔɪˈæl/
Beloit /bəˈlɔɪt/
bemoisten /bɪˈmɔɪsn̩/
best boy /ˈbɛstˌbɔɪ/
bitcoin /ˈbɪtˌkɔɪn/
boid /bɔɪd/
boingy /ˈbɔɪŋˌɡiː/
boink /bɔɪŋk/
Boise /ˈbɔɪsiː/
boorjoy /ˈbɔːdʒɔɪ/
botryoidal /ˌbɒtɹiˈɔɪdəl/
boy howdy /ˈbɔɪ ˈhaʊdi/
Boyd /bɔɪd/
boykin /ˈbɔɪkɪn/
broil /bɹɔɪl/
buay tank /bwɔɪ tæŋk̚/
caloyer /kəˈlɔɪə/
cannabinoid /ˈkænəbəˌnɔɪd/
case in point /keɪs ɪn pɔɪnt/
chatoyant /ʃəˈtɔɪənt/
Chinaboy /ˈtʃaɪnəbɔɪ/
choroid /ˈkɔːɹɔɪd/
circumpolloid /ˌsɜːkəmˈpəʊ.lɔɪd/
cloy /klɔɪ/
coadjoint /ˈkoʊˌædʒ.ɔɪnt/
contoid /ˈkɒntɔɪd/
Croydon facelift /ˌkɹɔɪdn̩ ˈfeɪslɪft/
Cú Roí /ˌkuː ˈɹɔɪ/
cymoid /ˈsaɪmɔɪd/
Dáil Éireann /dɔɪ̯l ˈɛə̯ɹən/
darbepoetin /dɑrbəˈpɔɪtɨn/
dayboy /ˈdeɪˌbɔɪ/
dentinoid /ˈdɛntɪnˌɔɪd/
dermatoid /ˈdɜːməˌtɔɪd/
Des Moines /dəˈmɔɪn/
Detroit /dɪˈtɹɔɪt/
/ˈdiːtɹɔɪt/
/dɪˈt͡ʃɹɔɪt/
doilem /ˈdɔɪləm/
/ˈdɔɪlɪm/
doily /ˈdɔɪli/
drawing board /ˈdʒɹɔɪŋ bɔːd/
duroy /dəˈɹɔɪ/
dyserythropoiesis /dɪsɪˌɹɪθɹəʊpɔɪˈiːsɪs/
ecopoiesis /iːkə(ʊ)pɔɪˈiːsɪs/
eloign /ɪˈlɔɪn/
epileptoid /ɛpɪˈlɛptɔɪd/
essoin /ɪˈsɔɪn/
estoile /ɪˈstɔɪl/
Euler /ˈɔɪlər/
/lang=de/
Eulerian /ɔɪləɹi.ən/
Euler's criterion /ˈɔɪ̯.lə(ɹ)z kɹaɪ̯.ˈtɪ.ɹi.ən/
/ˈɔɪ̯.lə(ɹ)z kɹɪ.ˈtɪ.ɹi.ən/
eunoia /juːˈnɔɪ.ə/
euthyroid /juˈθaɪɹɔɪd/
Fianna Fáil /fiˌænə ˈfɔɪl/
Floyd /flɔɪd/
foible /ˈfɔɪbəl/
foilage /ˈfɔɪlɪdʒ/
foison /ˈfɔɪzən/
foist /fɔɪst/
foisty /ˈfɔɪstɪ/
footboy /ˈfʊtbɔɪ/
foudroyant /fuˈdɹɔɪənt/
Fowey /ˈfɔɪ/
Freud /fɹɔɪd/
Freudian /ˈfɹɔɪ.di.ən/
Freudian slip /ˌfɹɔɪdɪ.ən ˈslɪp/
funemployed /ˌfʌnɪmˈplɔɪd/
gadoid /ˈɡeɪdɔɪd/
gargoylishness /ˈɡɑːɹɡɔɪlɪʃnəs/
Goidel /ˈɡɔɪd(ə)l/
Goidelic /ɡɔɪˈdɛlɪk/
goiter /ˈɡɔɪtə/
goitred /ˈɡɔɪ.tə(ɹ)d/
goitrogen /ˈɡɔɪtɹədʒən/
/.ˌdʒɛn/
goyle /ˈɡɔɪəl/
gynoid /ˈɡaɪˌnɔɪd/
Hawick /ˈhɔɪk/
hemopoietic /ˌhiːməpɔɪˈɛtɪk/
hemorrhoid /ˈhɛməɹɔɪd/
/ˈhɛmɹɔɪd/
hemroid /ˈhɛmɹɔɪd/
highschoolboy /ˈhaɪ.skuːlbɔɪ/
hikoi /ˈhiːkɔɪ/
hobbledehoy /ˈhɒbəldihɔɪ/
hoi polloi /ˌhɔɪ pəˈlɔɪ/
hoise /hɔɪz/
hoit /ˈhɔɪ.ti/
hoity-toitily /ˌhɔɪ.tiˈtɔɪ.tɪ.li/
homoi- /hɒˈmɔɪ/
homoiophone /hɒˈmɔɪəfəʊn/
homoiousian /hɒmɔɪˈuːzɪən/
hypotrochoid /ˌhaɪ.pə(ʊ)ˈtɹəʊ.kɔɪd/
Illinois /ˌɪləˈnɔɪ/
Illinoisan /ˌɪləˈnɔɪən/
/ˌɪləˈnɔɪzən/
Iroquois /ˈɪɹ.ə.kwɔɪ/
/ˈɪɹəkɔɪ/
Joy /dʒɔɪ/
joyance /ˈd͡ʒɔɪəns/
joyant /ˈˈdʒɔɪənt/
Joycean /ˈdʒɔɪsɪ.ən/
keloid /ˈkiː.lɔɪd/
Khoekhoe /ˈkɔɪkɔɪ/
Khoisan /ˈkɔɪsɑːn/
kikoi /kɪˈkɔɪ/
Kilroy /ˈkɪlɹɔɪ/
Koine /kɔɪˈneɪ/
/ˈkɔɪneɪ/
/ˈkɔɪniː/
koine /ˈkɔɪniː/
/ˈkɔɪneɪ/
koinëisation /ˌkɔɪneɪaɪˈzeɪʃən/
kreuzer /ˈkɹɔɪtsə/
ladyboy /ˈleɪdiˌbɔɪ/
languoid /ˈlæŋɡwɔɪd/
Laphroaig /ləˈfɹɔɪɡ/
lemuroid /ˈliː.mə(ɹ)ˌɔɪd/
Leroy /ˈliːˌɹɔɪ/
lipoid /ˈlɪpɔɪd/
Lloyd /lɔɪd/
loiter /ˈlɔɪtə(ɹ)/
Lovejoy /ˈlʌvdʒɔɪ/
lowboy /ˈləʊbɔɪ/
malvoisie /ˈmalvɔɪzi/
/ˌmalvɔɪˈziː/
metalloid /ˈmɛtəlɔɪd/
meteoroidal /miːtɪəˈɹɔɪdl̩/
misjoinder /ˌmɪsˈdʒɔɪn.də(ɹ)/
mohel /ˈmɔɪ.əl/
/ˈmɔʊ.ɛl/
Moira /ˈmɔɪɹə/
moloi /məˈlɔɪ/
mushroomoid /ˈmʌʃ.ɹuːˌmɔɪd/
/ˈmʌʃ.ɹʊˌmɔɪd/
myxoid /ˈmɪksɔɪd/
Nimoy /ˈniːmɔɪ/
noice /nɔɪs/
noil /nɔɪl/
noy /nɔɪ/
noyance /nɔɪəns/
octofoil /ˈɒktəfɔɪl/
-oi /.ɔɪ/
Oi /ɔɪ/
oink /ɔɪŋk/
oint /ɔɪnt/
oiran /ˈɔɪɹən/
omphaloid /ˈɒmfəlɔɪd/
orthopteroid /ɔːˈθɒptəɹɔɪd/
oy vey /ɔɪ̯ veɪ̯/
perioecus /pɛɹɪˈɔɪkəs/
Perioikoi /ˌpɛɹiˈɔɪkɔɪ/
Pinoy /ˈpinɔɪ/
Plattdeutsch /ˈplɑtˌdɔɪt͡ʃ/
/ˈplætˌdɔɪt͡ʃ/
poikilocytosis /ˌpɔɪ.kə.loʊˌsaɪˈtoʊ.sɪs/
point of sail /ˌpɔɪnt əv ˈseɪl/
point of sale /ˌpɔɪnt əv ˈseɪl/
pointful /ˈpɔɪnt.fəl/
pseudopseudohypoparathyroidism /ˌsjuː.dəʊˌsjuː.dəʊˌhaɪ.pəʊ.pæɹ.əˈθaɪ.ɹɔɪd.ɪzəm/
purloin /pɜːˈlɔɪn/
recoin /ɹiːˈkɔɪn/
reconnoiter /ˌɹɛkəˈnɔɪtə/
/ˌɹʷɛkəˈnɔɪ̯tʰə/
rejoiceful /ɹɪˈd͡ʒɔɪs.fʊl/
Roi /ˈɹɔɪ/
Roi-Namur /ˌɹɔɪ.nəˈmʊə(ɹ)/
rooibos /ˈɹɔɪ.bɒs/
rooinek /ˈɹɔɪnek/
Roy /ɹɔɪ/
Roy G. Biv /ɹɔɪ d͡ʒiː bɪv/
royal abundance /ˈɹɔɪ.l̩/
/ˈɹɔɪ.jəl/
Royce /ɹɔɪs/
ROYGBIV /ɹɔɪ dʒiː bɪv/
saccharoid /ˈsækəˌɹɔɪd/
saccharoidal /,sækə'rɔɪdl/
sand boil /ˈsænd bɔɪl/
Saroyan /səˈɹɔɪ.ən/
Savoy /səˈvɔɪ/
scaphoid abdomen /ˈskæ.fɔɪd ˈæb.də.mən/
/ˈskæ.fɔɪd æbˈdəʊ.mən/
scombroid /ˈskɒmbɹɔɪd/
Sequoyah /səˈkwɔɪə/
shabbos goy /ˈʃɑbəs ˈɡɔɪ/
soilure /ˈsɔɪljʊə/
/ˈsɔɪljə/
sophoi /ˈso.fɔɪ/
soy /sɔɪ/
Soyuz /ˈsɔɪjuːz/
/ˈsɔːjuːz/
statoid /ˈsteɪtɔɪd/
tatsoi /tɑtˈsɔɪ/
/tʰɑʔ(t)ˈsɔɪ/
Tavoy /təˈvɔɪ/
teratoid /ˈtɛɹ.ə.tɔɪd/
terpenoid /ˈtɝpənɔɪd/
toi, toi, toi /tɔɪ tɔɪ tɔɪ/
toilet training /ˈtɔɪ.lət ˌtɹeɪn.ɪŋ/
toise /tɔɪz/
toivel /ˈtɔɪ.vəl/
Toyota /tɔɪˈəʊtə/
trekschuit /ˈtɹɛkskɔɪt/
tung oil /ˈtʊŋ ˌɔɪl/
/ˈtʌŋ ˌɔɪl/
vantage point /ˈvɑːntɪd͡ʒ ˌpɔɪ̯nt/
vocoid /ˈvoʊkɔɪd/
voidee /ˈvɔɪdiː/
Vojvodina /ˌvɔɪvəˈdiːnə/
Web 2.0 /ˈwɛbˈtuː.pɔɪntˈoʊ/
xanthochroid /zænˈθəʊkɹɔɪd/
xiphoid process /ˈzɪˌfɔɪd ˈpɹɑˌsɛs/
zoinks /zɔɪŋks/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

  • #1 I really appreciate and like this list, thanks ???????? so much. Bye.
    Written by: Diana. Prince on 24/02/2022

Write a comment about this list