Words containing the diphthong /ɪə/ (500)

Showing only 500 items. 1,529 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

32.7%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
year /jɪə/
here /hɪə(ɹ)/
/hɪː(ɹ)/
really /ˈɹɪəli/
/ˈɹɪːlɪ/
area /ˈɛə̯ɹɪə̯/
clear /klɪə(ɹ)/
idea /aɪˈdɪə/
royal /ˈɹɔɪəl/
series /ˈsɪə.ɹiːz/
hear /hɪə(ɹ)/
theory /ˈθɪəɹi/
/ˈθiːəɹi/
industrial /ɪnˈdʌstɹɪəl/
nearly /ˈnɪəli/
appear /əˈpɪə/
science /ˈsaɪəns/
deal /dɪəɫ/
merely /ˈmɪəli/
require /ɹɪˈkwaɪə/
entirely /ɪnˈtaɪəli/
fear /fɪə/
trial /ˈtɹaɪəl/
client /ˈklʌɪənt/
scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/
player /ˈpleɪə(ɹ)/
violence /ˈvaɪələns/
appearance /əˈpɪəɹəns/
atmosphere /ˈæt.məsˌfɪə(ɹ)/
entire /ɪnˈtaɪə/
/ənˈtaɪə/
ideal /aɪˈdɪəl/
/aɪˈdiː.əl/
severe /sɪˈvɪə/
iron /ˈaɪən/
diet /ˈdaɪət/
liability /laɪəˈbɪlɪti/
empire /ˈɛmpaɪə/
/ˈɛmpaɪ.ə/
inquiry /ɪnˈkwaɪəɹi/
/ɪŋ./
requirement /ɹɪˈkwʌɪəm(ə)nt/
beer /bɪə(ɹ)/
junior /ˈdʒuːnɪə/
ear /ɪə̯/
near /nɪə(ɹ)/
layer /leɪə/
/lɛə/
medium /ˈmiːdɪəm/
reliable /ɹɪˈlaɪəbəl/
era /ˈɪə̯ɹ.ə/
wire /waɪə(ɹ)/
sheer /ˈʃɪə/
scientist /ˈsaɪən.tɪst/
biological /ˌbaɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪkəl/
convenient /kənˈviːnɪənt/
diary /ˈdaɪəɹi/
superior /suːˈpɪəɹi.ə(ɹ)/
appeal /əˈpɪəl/
gear /ɡɪə(ɹ)/
simultaneously /ˌsɪməlˈteɪnɪəsli/
diagnosis /daɪəɡˈnəʊsɪs/
dialogue /ˈdaɪəlɒɡ/
hierarchy /ˈhaɪə.ɹɑːɹ.kɪ/
/ˈhaɪɹ.ɑːɹ.kɪ/
equilibrium /ɛkwɪˈlɪbɹɪəm/
/iːkwɪˈlɪbɹɪəm/
premier /ˈpɹɛmɪə(ɹ)/
fierce /fɪəs/
supplier /səˈplaɪə/
disappear /dɪsəˈpɪə/
bias /ˈbaɪəs/
historian /hɪˈstɔəɹɪən/
loyal /ˈlɔɪəl/
serum /ˈsɪəɹəm/
/ˈsiːɹəm/
criterion /kɹaɪˈtɪəɹi.ən/
/kɹɪˈtɪəɹi.ən/
inherent /ɪnˈhɪəɹənt/
/ɪnˈhɛɹənt/
compliance /kəmˈplaɪəns/
mysterious /mɪˈstɪəɹi.əs/
furious /ˈfjʊə.ɹɪəs/
sphere /sfɪə/
lion /ˈlaɪən/
ideally /ʌɪˈdɪəli/
coherent /kəʊˈhɪəɹənt/
weird /wɪəd/
/wiːəd/
hire /haɪə/
/ˈhaɪə/
viable /ˈvaɪəbəl/
irony /ˈaɪə.ɹən.i/
hemisphere /ˈhɛmɪsfɪə/
deer /dɪə/
sodium /ˈsəʊdɪəm/
convenience /kənˈviːnɪəns/
burial /ˈbɛɹɪəl/
beard /bɪəd/
reliance /ɹɪˈlaɪəns/
triangle /ˈtɹaɪəŋɡəl/
/ˈtɹaɪˌæŋɡəl/
napoleon /nəˈpəʊlɪən/
admire /ədˈmaɪə/
superiority /ˈsʊu.pɪə(ɹ)ˌi.ɒ.ɹɪ.ti/
deterioration /dɪˌtɪəɹɪəˈɹeɪʃən/
diagnostic /daɪəˈɡnɒstɪk/
dietary /ˈdaɪətɹi/
fearful /ˈfɪəfəl/
diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/
/ˌdaɪəˈbiːtɪs/
weary /ˈwɪəɹi/
hierarchical /ˌhaɪəɹˈɑːkɪkəl/
serial /sɪəɹiːəɫ/
obedience /ə(ʊ)ˈbiːdɪəns/
disappearance /dɪsəˈpɪəɹəns/
pioneer /ˌpaɪəˈnɪəɹ/
diocese /ˈdaɪəsɪs/
/ˈdaɪəsiːz/
tyre /taɪə(ɹ)/
proprietor /pɹəˈpɹaɪətɚ/
violin /ˌvaɪəˈlɪn/
/ˌvaɪ̯ɪ̈ˈlɪn/
bacterial /bækˈtɪəɹɪəɫ/
pier /pɪə̯(ɹ)/
royalty /ˈɹɔɪəlti/
tedious /ˈtiː.dɪəs/
diabetic /daɪəˈbɛtɪk/
homogeneous /ˌhɒ.mə(ʊ)ˈdʒiː.nɪəs/
/ˌhəʊ.mə(ʊ)ˈdʒiː.nɪəs/
inexperienced /ɪnəkˈspɪəɹi.ənst/
object-oriented /ˈɒbdʒɛkt ɔɹɪəntɪd/
/ˈɒbdʒɪkt ɒɹɪəntɪd/
betrayal /bɪˈtɹeɪəl/
ion /ˈaɪən/
/ˈaɪɒn/
notoriously /nəˈtɔːɹɪəsli/
battalion /bəˈtælɪən/
cereal /ˈsɪəɹiːəɫ/
viability /ˌvaɪəˈbɪlɪti/
fiery /ˈfaɪəɹi/
sincere /sɪnˈsɪə(ɹ)/
query /ˈkwɪəɹi/
annoyance /əˈnɔɪəns/
secretariat /ˌsɛkɹəˈtɛəɹɪət/
weir /wɪə/
desire /dɪˈzaɪə/
deviance /ˈdiːvɪəns/
pious /ˈpaɪəs/
courier /ˈkʊɹ.ɪə/
biliary /ˈbɪlɪəɹi/
biotechnology /ˈbaɪəʊˌtɛk.nɒl.əʊ.dʒi/
remedial /ɹɪˈmiːdɪəl/
conveyancing /kənˈveɪənsɪŋ/
peer /pɪə̯/
/pʰɪə̯/
fieldwork /fɪəldwɝk/
epithelium /ˌɛpɪˈθiːlɪəm/
realist /ˈɹɪəlɪst/
median /ˈmiːdɪən/
eerie /ˈɪəɹi/
austere /ɒstɪə(ɹ)/
/ɔːstɪə(ɹ)/
spear /spɪə̯(ɹ)/
bonfire /ˈbɒnfaɪə/
nausea /ˈnɔːzɪə/
/ˈnɔːsɪə/
shire /ʃaɪə(ɹ)/
multiplier /ˈmʌltɪˌplaɪəɹ/
idiom /ˈɪdɪəm/
parochial /pəˈɹəʊkɪəl/
hereby /hɪəˈbʌɪ/
intelligentsia /ɪntɛlɪˈd͡ʒɛntsɪə/
cheer /t͡ʃɪə(ɹ)/
deteriorate /dɪˈtɪəɹɪəɹeɪt/
souvenir /ˌsuːvəˈnɪə(ɹ)/
millennium /mɪˈlɛnɪəm/
bryony /ˈbɹaɪəni/
miscellaneous /ˌmɪsəˈleɪnɪəs/
siren /ˈsaɪəɹən/
filename /ˈfaɪəlneɪm/
/ˈfaɪlneɪm/
oblivion /əˈblɪvɪən/
myocardial /maɪəʊˈkɑːdi.əl/
shear /ʃɪə(ɹ)/
exterior /ɪkˈstɪəɹɪə/
/ɛkˈstɪəɹɪə/
flamboyant /flamˈbɔɪənt/
cheerio /ˈtʃɪəɹ.i.əʊ/
dial /ˈdaɪəɫ/
disobedience /dɪs.əˈbiː.dɪəns/
spire /spaɪə/
/ˈspaɪə/
aspire /əˈspaɪə(ɹ)/
utopia /juˈtəʊpɪə/
nirvana /nɪəˈvɑːnə/
societal /səˈsaɪətl/
moratorium /ˌmɒ.ɹəˈtɔː.ɹɪəm/
/ˌmɔː.ɹəˈtɔː.ɹɪəm/
esquire /ɪˈskwaɪə/
dialectic /ˌdaɪəˈlɛktɪk/
autobiographical /ˌɑtoʊˌbaɪəˈɡɹæfəkəl/
gunfire /ˈɡʌnfʌɪə/
pancreas /ˈpæŋkɹɪəs/
propriety /pɹəˈpɹaɪəti/
appliance /əˈplaɪəns/
collier /ˈkɒlɪə(ɹ)/
envious /ˈɛnvɪəs/
mediocre /ˌmiːdɪˈəʊkə/
/ˈmiːdɪˌəʊkə/
viaduct /ˈvaɪəˌdʌkt/
diagnose /daɪəɡˈnəʊz/
theorist /ˈθɪəɹɪst/
firelight /ˈfaɪə.laɪt/
joyous /d͡ʒɔɪəs/
disquiet /dɪsˈkwaɪət/
financier /faɪˈnænsɪə/
/fɪˈnænsɪə/
hyacinth /ˈhaɪəsɪnθ/
genial /ˈdʒiːnɪəl/
vial /ˈvaɪəl/
requiem /ˈɹɛkwɪəm/
/ˈɹɛkwiɛm/
violate /ˈvaɪəˌleɪt/
weariness /ˈwɪəɹɪnɪs/
aria /ˈɑː.ɹɪə/
barium /ˈbæɹɪəm/
diaphragm /ˈdaɪəˌfɹæm/
reindeer /ˈɹeɪndɪə/
cavalier /ˌkævəˈlɪəɹ/
materialist /məˈtiːɹɪəlɪst/
compliant /kəmˈplʌɪənt/
bacterium /bækˈtɪəɹ.ɪəm/
experiential /ɛkˌspɪəɹiˈɛnʃəl/
/ɪkˌspɪəɹiˈɛnʃəl/
crematorium /kɹɛməˈtɔːɹɪəm/
earshot /ˈɪəˌʃɒt/
folio /ˈfəʊlɪəʊ/
/ˈfəʊljəʊ/
scorpion /ˈskɔːpɪən/
unwieldy /ˌʌnˈwɪəl.di/
nadir /ˈneɪ.dɪə(ɹ)/
/ˈnæ.dɪə(ɹ)/
/ˈneɪ.də(ɹ)/
/neɪˈdɪə(ɹ)/
percutaneous /pɜːkjuːˈteɪnɪəs/
rearguard /ˈɹɪəɹˌɡɑɹd/
conveyor /kənˈveɪə/
deleterious /ˌdɛlɪˈtɪəɹi.əs/
/ˌdɪlɪˈtɪəɹi.əs/
aphasia /əˈfeɪzɪə/
/əˈfeɪʒə/
heriot /ˈhɛɹɪət/
amphitheatre /ˈæmfiˌθɪətə/
cashmere /ˈkæʃ.mɪə/
/kæʃ.ˈmɪə/
delirious /dɪˈlɪɹɪəs/
/dɪˈlɪəɹɪəs/
deuterium /djuːˈtɪəɹɪəm/
/dʒuːˈtɪəɹɪəm/
attire /əˈtaɪə(ɹ)/
diabolical /ˌdaɪəˈbɒlɪkəɫ/
sire /saɪə(ɹ)/
mire /ˈmaɪə/
dictatorial /dɪktəˈtɔːɹɪəɫ/
glutathione /ˌɡluːtəˈθaɪəʊn/
diode /ˈdaɪəʊd/
ethereal /ɪˈθɪə.ɹi.əl/
imperious /ɪmˈpɪəɹi.əs/
delirium /dɪˈlɪɹɪəm/
disorientation /dɪsˌɔːɹɪənˈteɪʃən/
physio /ˈfɪzɪəʊ/
belvedere /ˈbɛl.vɪ.dɪə/
chameleon /kəˈmiːlɪən/
/kəˈmiːljən/
diphtheria /dɪfˈθɪəɹɪə/
/dɪpˈθɪəɹɪə/
cyanide /ˈsaɪənaɪd/
conspiratorial /kənˌspɪɹəˈtɔːɹɪəl/
baronial /bəˈɹəʊnɪəɫ/
subcutaneous /sʌbkjuːˈteɪnɪəs/
injurious /ɪnˈdʒʊəɹɪəs/
/ɪnˈdʒɔːɹɪəs/
suburbia /səˈbɜːbɪə/
sundial /ˈsʌnˌdaɪəl/
erroneously /ɪˈɹəʊnɪəsli/
retaliatory /ɹɪˈtʰælɪət(ə)ɹɪ/
bayonet /ˈbeɪə(ʊ)nɨt/
/ˈbeɪə(ʊ)nɛt/
/ˈbeɪə(ʊ)ˈnɛt/
biomedical /ˌbaɪəʊˈmedɪkl/
chandelier /ʃændəˈlɪə(ɹ)/
analgesia /ˌænəlˈdʒiːzɪə/
eerily /ˈɪəɹɪli/
xenophobia /zɛnəˈfəʊbɪə/
pandemonium /ˌpændɪˈməʊnɪəm/
saltire /ˈsæl.taɪə/
/ˈsɔːl./
mountaineer /ˌmaʊn.tɪnˈɪə̯(ɹ)/
ulterior /ʌlˈtɪəɹɪə/
disobedient /dɪs.əˈbiː.dɪənt/
nauseous /ˈnɔːzɪəs/
/ˈnɔːsɪəs/
sepia /ˈsiːpɪə/
steer /stɪə(ɹ)/
smear /smɪə/
swire /swaɪə/
aviary /ˈeɪvɪəɹi/
dionysiac /daɪəˈnɪziæk/
iota /aɪˈəʊtə/
dialog /ˈdaɪəlɒɡ/
yesteryear /ˈjɛstəjɪə/
meteorology /ˌmiːtɪəˈɹɒlədʒi/
sneer /snɪə̯/
hierarchically /ˈhaɪə(ɹ)ˌɑː(ɹ)k.ɪk.æli/
/ˈhaɪə(ɹ)ˌɑː(ɹ)k.ɪkli/
/ˈhaɪə(ɹ)ˌæk.ɪkli/
briar /bɹʌɪə/
diarist /ˈdaɪəɹɪst/
angiotensin /ændʒɪəʊˈtɛnsɪn/
palliative /ˈpalɪətɪv/
veer /vɪə/
cholangiopancreatography /kəˌland͡ʒɪəʊˌpaŋkɹɪəˈtɒɡɹəfi/
eros /ˈɪəɹɒs/
fantasia /fænˈtɑːzɪə/
/fænˈteɪzɪə/
ignominious /ɪɡnəˈmɪnɪəs/
amniocentesis /ˌamnɪə(ʊ)sɛnˈtiːsɪs/
goliath /ɡəˈlaɪəθ/
modifier /ˈmɒdɪfaɪə/
backfire /bækˈfaɪə(ɹ)/
gallium /ˈɡælɪəm/
bastille /bæˈstɪəɫ/
/bæˈstiːɫ/
omniscient /ɒmˈnɪsɪənt/
phenylketonuria /fɛnʌɪlkiːtəˈnjʊəɹɪə/
triforium /tɹaɪ̯ˈfɔːɹɪəm/
magisterial /madʒɪˈstɪəɹɪəl/
matrilineal /ˌmeɪtɹɪˈlɪnɪəl/
/ˌmætɹɪ./
quagmire /ˈkwɒɡ.maɪə(ɹ)/
chimera /kʌɪˈmɪəɹə/
/kɪ./
endear /ɪnˈdɪə/
/ɛnˈdɪə/
uninspired /ˌʌnɪnˈspaɪəd/
crossfire /ˈkɹɒsfaɪə/
earpiece /ˈɪəpiːs/
mere /mɪə/
patrilineal /patɹɪˈlɪnɪəl/
teardrop /ˈtɪədɽɒp/
vestigial /vɛˈstɪdʒɪəl/
/vɛˈstɪdʒəl/
asthenosphere /asˈθɛnə(ʊ)sfɪə/
copier /ˈkɒpɪə/
diastolic /daɪəˈstɒlɪk/
diatom /ˈdaɪətəm/
annihilate /əˈnaɪə.leɪt/
bio /ˈbaɪəʊ/
disciplinarian /dɪsɪplɪˈnɛəɹɪən/
desirous /dɪˈzaɪəɹəs/
grenadier /ɡɹɛnəˈdɪə/
triennial /tɹaɪˈɛnɪəl/
acyclovir /eɪˈsʌɪkləvɪə/
/eɪˈsɪkləvɪə/
daphnia /ˈdæfnɪə/
diagenesis /daɪəˈdʒɛnəsɪs/
mirza /ˈmɪəzə/
/ˈməːzə/
myopia /maɪˈəʊ.pɪ.ə/
scion /ˈsaɪən/
weirdo /ˈwɪə(r)dəʊ/
rapier /ˈɹeɪpˌɪə(ɹ)/
dalliance /ˈdalɪəns/
funereal /fjuːˈnɪəɹɪəl/
prescient /ˈpɹɛsɪənt/
amphibian /æmˈfɪbɪən/
lascivious /ləˈsɪvɪəs/
slayer /ˈsleɪə/
wildfire /ˈwaɪəldˌfaɪɝ/
artemisia /ɑːtɪˈmɪzɪə/
collegial /kəˈliːdʒɪəl/
io /ˈaɪəʊ/
phial /ˈfaɪəl/
bere /bɪə/
meiosis /maɪˈəʊsɪs/
earache /ˈɪə̯ɹeɪk/
pariah /pəˈɹaɪə/
retiral /ɹɪˈtʌɪəɹəl/
sidereal /saɪˈdɪəɹi.əl/
planetarium /plænɪʔˈɛːɹɪəm/
via /ˈvaɪə/
/ˈvi.ə/
arrhythmia /eɪˈɹɪðmɪə/
/əˈɹɪðmi.ə/
dietitian /daɪəˈtɪʃən/
eyrie /ˈɪəɹi/
/ˈɛəɹi/
/ˈaɪɹi/
firebrand /ˈfaɪə.bɹænd/
idiosyncrasy /ˌɪdɪə(ʊ)ˈsɪŋkɹəsi/
plagioclase /ˈpleɪdʒɪəkleɪz/
camellia /kəˈmiːlɪə/
discourteous /dɪsˈkɜːtɪəs/
lias /ˈlaɪəs/
methionine /mɪˈθʌɪəniːn/
/mɪˈθʌɪənɪn/
steersman /ˈstɪəz.mən/
friable /ˈfɹaɪəbl̩/
poliomyelitis /ˌpɒlɪəʊmaɪəˈlaɪtɪs/
/ˈpəʊlɪəʊmaɪəˈlaɪtɪs/
clairvoyance /klɛɹˈvɔɪəns/
dearie /ˈdɪəɹi/
vizier /vɪˈzɪə/
/ˈvɪzɪə/
bacteriology /bækˌtɪəɹ.ɪˈɒlədʒi/
bier /bɪə/
buddleia /ˈbʌdlɪə/
hieratic /ˌhʌɪəˈɹatɪk/
millenarian /mɪlɪˈnɛːɹɪən/
petiole /ˈpɛtɪəʊl/
playa /ˈplaɪə/
adiabatic /ˌeɪdaɪəˈbætɪk/
/ˌeɪdɪəˈbætɪk/
/ˌædɪəˈbætɪk/
dahlia /ˈdɑːlɪə/
/ˈdeɪlɪə/
diaper /ˈdaɪəpə/
employability /ɪmˌplɔɪəˈbɪləti/
maniacal /məˈnaɪək(ə)l/
panchayat /panˈt͡ʃʌɪət/
aureus /ˈɔːɹɪəs/
bacteriophage /bækˈtɪəɹ.ɪəʊˌfeɪdʒ/
gridiron /ˈɡɹɪdaɪən/
managerialism /manəˈdʒɪəɹɪəlɪz(ə)m/
reification /ˌɹeɪəfəˈkeɪʃən/
beauteous /ˈbjuːtɪəs/
/ˈbjuːtʃəs/
curial /ˈkjʊəɹɪəl/
eardrum /ˈɪəˌdɹʌm/
biophysical /ˈbaɪəʊˌfɪzɪkəl/
dere /dɪə/
piet /ˈpʌɪət/
privateer /pɹaɪvəˈtɪə/
brachiopod /ˈbɹækɪəˌpɒd/
centromere /ˈsɛntɹə(ʊ)mɪə/
coir /ˈkɔɪə/
foveal /ˈfəʊvɪəl/
dialectal /ˌdaɪəˈlɛktəl/
peri /ˈpɪə.ɹi/
azathioprine /ˌeɪzəˈθaɪəʊpɹiːn/
/.pɹɪn/
diamante /daɪəˈmɒnti/
angiogenesis /andʒɪə(ʊ)ˈdʒɛnɪsɪs/
ayah /aɪə/
biotechnological /ˈbaɪəʊˌtɛk.nə.lɒdʒ.ɪk.əl/
centennial /sɛnˈtɛnɪəl/
defilement /dɪˈfaɪəlmənt/
kyrie /ˈkɪəɹ.ɪˌeɪ/
pineal /ˈpɪnɪəl/
porteous /ˈpɔːtɪəs/
dryad /ˈdɹaɪəd/
/ˈdɹaɪæd/
grammarian /ɡɹəˈmɛəɹɪən/
papaya /pəˈpaɪə/
/pəˈpɑːjə/
plasmodium /plazˈməʊdɪəm/
apraxia /əˈpɹæksɪə/
beatific /bɪəˈtɪfɪk/
eyas /ˈaɪəs/
heretofore /ˌhɪətəˈfɔː/
/ˌhɪətuˈfɔː/
layabout /ˈleɪəˌbaʊt/
pretrial /pɹɪˈtɹaɪəl/
sapient /ˈseɪpɪənt/
diatomic /daɪəˈtɒmɪk/
intaglio /ɪnˈtælɪəʊ/
moneyer /ˈmʌnɪə/
deary /ˈdɪəɹi/
denarius /dɪˈnɑːɹɪəs/
leer /lɪə/
myeloid /ˈmaɪəˌlɔɪd/
narratorial /naɹəˈtɔːɹɪəl/
scoria /skɔːɹɪə/
uniformitarianism /juːnɪfɔːmɪˈtɛːɹɪənɪzm/
condominium /kɒndəˈmɪnɪəm/
cyanosis /ˌsaɪəˈnoʊsɪs/
diabolic /ˌdaɪəˈbɒlɪk/
lamia /ˈleɪmɪə/
libertarianism /lɪbəˈtɛːɹɪənɪz(ə)m/
onomatopoeia /ˌɒnəˌmætəˈpeɪə/
scriptorium /skɹɪpˈtɔː.ɹɪəm/
viceroyalty /vaɪsˈɹɔɪəlti/
dietetic /daɪəˈtɛtɪk/
neodymium /nɪə(ʊ)ˈdɪmɪəm/
trialist /ˈtɹʌɪəlɪst/
currier /ˈkʌɹɪə/
delphinium /dɛɫˈfɪnɪəm/
espalier /ɪˈspalɪə/
/ɛsˈpæl.ɪ.eɪ/
imperialistic /ɪmˌpɪəɹi.əlˈɪstɪk/
mulier /ˈmjuː.lɪə/
denier /dəˈnɪə(ɹ)/
giantess /ˈdʒaɪəntɛs/
gladiolus /ɡlædɪˈəʊləs/
loir /lɔɪə(ɹ)/
materiel /mətɪəɹɪˈɛl/
poinsettia /ˌpɔɪnˈsɛ.tɪə/
quotidian /kwəˈtɪdɪən/
underwired /ˌʌndəˈwʌɪəd/
biotite /ˈbaɪəˌtaɪt/
clypeus /ˈklɪpɪəs/
dearborn /ˈdɪəbɔːn/
dematerialisation /diːməˌtɪəɹɪəlaɪˈzeɪʃən/
diamorphine /daɪəˈmɔːfiːn/
elephantiasis /ˌɛlɪfənˈtaɪəsɪs/
glacially /ˈɡleɪʃɪəli/
jirga /ˈdʒɪəɡə/
/ˈdʒəːɡə/
neophobia /niːəˈfəʊbɪə/
baccalaureate /bækəˈlɔːɹɪət/
brobdingnagian /ˌbɹɒbdɪŋˈnaɡɪən/
dinosaurian /ˌdʌɪnə(ʊ)ˈsɔːɹɪən/
epidiascope /ɛpɪˈdʌɪəskəʊp/
idiolect /ˈɪdɪəʊ̆lɛkt/
jeer /dʒɪə/
justifiability /ˌd͡ʒʌstɪfaɪəˈbɪlɪtɪ/
labium /ˈleɪbɪəm/
millenarianism /mɪlɪˈnɛəɹɪənɪzəm/
notarial /nəʊˈtɛːɹɪəl/
pietism /ˈpʌɪətɪz(ə)m/
propitiatory /pɹəʊˈpɪʃɪətəɹɪ/
scrutineer /ˈskɹuː.tɪn.ɪə(ɹ)/
unchristian /ʌnˈkɹɪstɪən/
usurious /juːˈʒuːɹɪəs/
/juːˈzjuːɹɪəs/
wyrd /wɪəd/
antihero /ˈæn.tɪˌhɪə.ɹəʊ/
aporia /əˈpɔːɹɪə/
ataxia /əˈtæksɪə/
giardiasis /d͡ʒɑː(ɹ)ˈdaɪəsɪs/
ilium /ˈɪlɪəm/
insalubrious /ɪnsəˈluːbɹɪəs/
karyotype /ˈkaɹɪə(ʊ)taɪp/
latitudinarian /ˌlatɪtjuːdɪˈnɛːɹɪən/
meridional /mɪˈɹɪdɪənəl/
mysterium /mɪˈstɪəɹɪəm/
necrophilia /ˌnɛkɹə(ʊ)ˈfɪlɪə/
quietist /ˈkwʌɪətɪst/
uncoil /ʌnˈkɔɪəl/
zawiya /ˈzɑːwɪə/
baccalaureat /bækəˈlɔːɹɪət/
/bækəˈlɔːɹiæ/
bandolier /ˌbændəˈlɪə(ɹ)/
baobab /ˈbeɪəʊbæb/
biotin /ˈbaɪətɪn/
cambium /ˈkambɪəm/
cimmerian /sɪˈmɪəɹɪən/
cochlea /ˈkɒk.lɪə/
contrariety /kɒntɹəˈɹʌɪəti/
dematerialize /ˌdiː.məˈtɪə.ɹɪ.ə.laɪz/
destrier /ˈdɛstɹɪə/
/ˈdɛstɹiːeɪ/
diapason /daɪəˈpeɪzən/
/daɪəˈpeɪsən/
diencephalon /ˌdaɪənˈsɛfəlɒn/
flyable /ˈflaɪəbəl/
melodeon /mɪˈləʊdɪən/
onchocerciasis /ɒŋkəsɜːˈkaɪəsɪs/
praemunire /ˌpɹiː.mjʊˈnɪə.ɹi/
/ˌpɹiː.mjuːˈnɪə.ɹi/
varietal /vəˈɹaɪətəl/
adriamycin /ˌeɪdɹɪəˈmaɪsɪn/
antidisestablishmentarianism /ˌæn.ti.dɪz.ɪs.tæb.lɪʃ.mənˈtɛə.ɹɪə.nɪ.z(ə)m/
bandoleer /ˌbændəˈlɪə(ɹ)/
biologic /bʌɪəˈlɒdʒɪk/
feria /ˈfɛɹɪə/
giant-killer /ˈd͡ʒaɪəntˌkɪlə(ɹ)/
iamb /ˈaɪəm/
jaleo /hɑːˈleɪəʊ/
jambalaya /ˌdʒæmbəˈlaɪə/
/ˌdʒʌmbəˈlaɪə/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments (3)

  • #1 What about dare or mere or neigh
    Written by: Abdiel on 30/04/2020
  • #2 nice.but where is sound to be able to hear how it is pronounced
    Written by: olo on 09/05/2020
  • #3 Can u also form sentences with this sound
    Written by: Debby on 19/06/2020

Write a comment about this list