Words containing the diphthong /əʊ/ (500)

Showing only 500 items. 3,150 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

15.87%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
know /nəʊ/
go /ɡəʊ/
oh /əʊ/
old /ˈəʊld/
/ˈɔʊld/
local /ˈləʊkl̩/
although /ɔːlˈðəʊ/
home /(h)əʊm/
almost /ɔːl.ˈməʊst/
/ˈɔːl.məʊst/
road /ɹəʊd/
so /səʊ/
only /ˈəʊnli/
process /ˈpɹəʊ̯.sɛs/
open /ˈəʊ.pən/
whole /həʊl/
/həʊɫ/
/hɒʊl/
/hɒʊɫ/
moment /ˈməʊmənt/
role /ɹəʊl/
show /ʃəʊ/
low /ləʊ/
association /əˌsəʊʃiˈeɪʃən/
/əˌsəʊsiˈeɪʃən/
appropriate /əˈpɹəʊ.pɹiː.ɪt/
/əˈpɹəʊ.pɹiː.ət/
hotel /(h)əʊˈtɛl/
suppose /səˈpəʊz/
/səˈpʰəʊz/
window /ˈwɪndəʊ/
follow /ˈfɒləʊ/
though /ðəʊ/
cold /kəʊld/
/kɔʊld/
tomorrow /təˈmɒɹəʊ/
post /pəʊst/
radio /ˈɹeɪdiˌəʊ/
stone /stəʊn/
progress /ˈpɹəʊɡɹɛs/
slowly /ˈsləʊli/
gold /ɡəʊld/
/ɡɔʊld/
telephone /ˈtɛlɪfəʊn/
/ˈtɛləfəʊn/
alone /əˈləʊn/
phone /fəʊ̯n/
hope /həʊp/
goal /ɡəʊl/
/ɡɔʊl/
nobody /ˈnəʊ.bə.di/
/ˈnəʊ.bɒ.di/
note /nəʊt/
notice /ˈnəʊtɪs/
closely /ˈkləʊsliː/
below /bɪˈləʊ/
grow /ɡɹəʊ/
/ˈɡɹəʊ̯/
boat /bəʊt/
control /kənˈtɹəʊl/
code /kəʊd/
coal /kəʊl/
/kɔʊl/
total /ˈtəʊ.təl/
vote /vəʊt/
slow /sləʊ/
row /ˈɹəʊ/
motion /ˈməʊʃən/
flow /fləʊ/
hole /həʊl/
/həʊɫ/
/hɒʊl/
/hɒʊɫ/
roman /ˈɹəʊmən/
shoulder /ˈʃəʊldə/
unknown /ʌnˈnəʊn/
motor /ˈməʊtə/
tone /təʊn/
nose /nəʊz/
yellow /ˈjɛ.ləʊ/
program /ˈpɹəʊɡɹæm/
joe /dʒəʊ/
cope /kəʊp/
household /ˈhaʊshəʊld/
mostly /ˈməʊstli/
loan /ləʊn/
focus /ˈfəʊ.kəs/
golden /ˈɡəʊl.dən/
hello /həˈləʊ̯/
/hɛˈləʊ̯/
notion /ˈnəʊʃən/
emotional /ɪˈməʊʃənəl/
global /ˈɡləʊbəl/
scope /ˈskəʊp/
close /kləʊz/
snow /snəʊ/
/snəʊ̯/
socialist /ˈsəʊʃəlɪst/
throat /ˈθɹəʊt/
throw /θɹəʊ/
holy /ˈhəʊli/
soul /səʊl/
holder /ˈhəʊldə/
joseph /ˈdʒəʊsəf/
coach /kəʊtʃ/
/kʰəʊ̯tʃ/
protein /ˈpɹəʊti.ɪn/
/ˈpɹəʊtiːn/
remote /ɹɪˈməʊt/
/ˌɹiːˈməʊt/
/ɹəˈməʊt/
automatically /ˈɔːtəʊˌmæt.ɪk(.ə)li/
/ˈɔːtəˌmætɪk(.ə)li/
mode /məʊd/
smoke /sməʊk/
so-called /ˈsəʊˌkɔːld/
host /həʊst/
overseas /ˌəʊvəˈsiːz/
overcome /ˌəʊvəˈkʌm/
poem /ˈpəʊ̯ɪm/
/ˈpʰəʊ̯ɪm/
gross /ɡɹəʊs/
photograph /ˈfəʊtəˌɡɹɑːf/
wholly /ˈhəʊli/
/ˈhəʊ.lɪ/
/ˈhəʊlli/
/ˈhɒʊ̯ɫ.lɪ/
bowl /bəʊl/
/bɔʊl/
profile /ˈpɹəʊfaɪl/
pope /pəʊp/
flower /ˈfləʊə/
disposal /dɪsˈpəʊzəɫ/
poet /ˈpəʊɪt/
joke /dʒəʊk/
ocean /ˈəʊ.ʃən/
romantic /ɹəʊˈmæntɪk/
/ɹə./
sociology /ˌsəʊsiːˈɒlədʒiː/
closure /ˈkləʊ.ʒə(ɹ)/
hopefully /ˈhəʊpfəli/
fellow /ˈfɛləʊ/
roll /ɹəʊl/
diagnosis /daɪəɡˈnəʊsɪs/
soldier /ˈsəʊld͡ʒə/
/ˈsɒld͡ʒə/
domain /dəʊˈmeɪn/
lonely /ˈləʊnli/
solely /ˈsəʊl.li/
explosion /ɪkˈspləʊ.ʒən/
dose /dəʊs/
notable /ˈnəʊtəbəl/
own /ˈəʊn/
widow /ˈwɪ.dəʊ/
rope /ɹəʊp/
processor /ˈpɹəʊˌsɛsə(ɹ)/
colonial /kəˈləʊ.ni.əl/
opponent /ɒpəʊnən̩t/
bureau /ˈbjʊɹ.əʊ/
borrow /ˈbɒɹəʊ/
coastal /ˈkəʊstəl/
propose /pɹəˈpəʊz/
bonus /ˈbəʊ.nəs/
mobile /ˈməʊbʌɪl/
shallow /ˈʃaləʊ/
pole /pəʊl/
/pɔʊl/
ghost /ɡəʊst/
negotiate /nəˈɡəʊ.ʃi.eɪt/
/nɪˈɡoʊ.ʃi.eɪt/
/nɪˈɡəʊ.si.eɪt/
envelope /ˈɛn.və.ləʊp/
/ˈɒn.və.ləʊp/
stroke /stɹəʊk/
inappropriate /ˌɪnəˈpɹəʊpɹi.ət/
bloke /bləʊk/
syndrome /ˈsɪndɹəʊm/
photo /ˈfəʊtəʊ/
owe /əʊ/
throne /θɹəʊn/
echo /ˈɛkəʊ/
bow /bəʊ/
coherent /kəʊˈhɪəɹənt/
arrow /ˈaɹ.əʊ/
protocol /ˈpɹəʊtəˌkɒl/
elbow /ˈɛl.bəʊ/
disclosure /dɪsˈkləʊʒə(ɹ)/
motive /ˈməʊtɪv/
threshold /ˈθɹeʃhəʊld/
/ˈθɹeʃəʊld/
ego /ˈiːɡəʊ/
controller /kənˈtɹəʊlə/
toast /təʊst/
sodium /ˈsəʊdɪəm/
wardrobe / ˈwɔːdɹəʊb/
probe /pɹəʊb/
potato /pəˈteɪtəʊ/
prose /ˈpɹəʊz/
oppose /əˈpəʊz/
locate /ləʊˈkeɪt/
/ləˈkeɪt/
homework /ˈhəʊmˌwɜːk/
prone /pɹəʊn/
protest /pɹəˈtɛst/
colon /ˈkəʊlən/
potent /ˈpəʊt(ə)nt/
toll /təʊl/
/tɒl/
manifesto /ˌmæn.ɪˈfɛs.təʊ/
/ˌmæn.əˈfɛs.təʊ/
napoleon /nəˈpəʊlɪən/
patrol /pəˈtɹəʊl/
diploma /dɪˈpləʊmə/
disco /ˈdɪskəʊ/
vocal /ˈvəʊ.kəl/
mosaic /məʊˈzeɪɪk/
trio /ˈtɹi.əʊ/
scenario /sɪˈnɑːɹi.əʊ/
notebook /ˈnəʊtˌbʊk/
foliage /ˈfəʊliɪdʒ/
grove /ɡɹəʊv/
robust /ɹəʊˈbʌst/
/ɹəˈbʌst/
soviet /ˈsəʊ.vi.ət/
depot /ˈdɛpəʊ/
disclose /dɪsˈkləʊz/
pony /ˈpəʊni/
odour /ˈəʊdə/
polar /ˈpəʊ̯lə(ɹ)/
/ˈpʰəʊ̯lə(ɹ)/
globe /ɡləʊb/
meadow /ˈmɛdəʊ/
cosy /ˈkəʊzi/
pillow /ˈpɪləʊ/
bowler /ˈbəʊ.lə/
homosexual /ˌhɒməʊˈsɛksjuːəl/
/ˌhɒməʊˈsɛkʃuːəl/
dome /dəʊm/
toe /təʊ/
goat /ɡəʊt/
/ɡɔʊt/
donation /dəʊˈneɪʃən/
kohl /kəʊl/
/kɔʊl/
doe /dəʊ/
prohibition /ˌpɹəʊ(h)ɪˈbɪʃən/
audio /ˈɔː.di.əʊ/
coke /kəʊk/
foremost /ˈfɔː.məʊst/
devote /dɪˈvəʊt/
provoke /pɹəˈvəʊk/
devotion /dɪˈvəʊʃən/
geometric /ˌdʒiː.əʊˈmɛt.ɹɪk/
/ˌdʒi.əˈmɛt.ɹɪk/
microscope /ˈmaɪkɹəskəʊp/
overt /əʊˈvɜːt/
/ˈəʊvə(ː)t/
expose /ɪkˈspəʊz/
sober /ˈsəʊ.bə(ɹ)/
momentarily /ˈməʊmɛntɛɹɪlɪi/
cole /kəʊl/
/kɔʊl/
swallow /ˈswɒləʊ/
sorrow /ˈsɒɹəʊ/
float /fləʊt/
logo /ˈləʊɡəʊ/
noel /nəʊˈɛl/
focal /ˈfəʊ.kl̩/
overhead /ˈəʊvəˌhɛd/
gastrointestinal /ˌɡæstɹəʊɪnˈtɛstɪnəl/
charcoal /ˈtʃɑː.kəʊl/
plateau /ˈplætəʊ/
embryo /ˈɛmbɹi.əʊ/
fold /fəʊld/
cocoa /ˈkəʊ.kəʊ/
lifeboat /ˈlaɪfˌbəʊt/
barrow /ˈbæɹ.əʊ/
cologne /kəˈləʊn/
telescope /ˈtɛlɪskəʊp/
token /ˈtəʊkən/
quote /kwəʊt/
relocation /ˌɹiːləʊˈkeɪʃən/
roller /ˈɹəʊlə/
robot /ˈɹəʊbɒt/
chromosome /ˈkɹəʊ.məˌsəʊm/
hormone /ˈhɔːməʊn/
patio /ˈpæti.əʊ/
pneumonia /njuˈməʊniə/
pro /pɹəʊ/
locus /ˈləʊkəs/
politburo /ˈpɒlɪtˌbjʊəɹəʊ/
robe /ɹəʊb/
veto /ˈviːtəʊ/
metro /ˈmɛtɹəʊ/
ho /həʊ/
po /pəʊ/
poultry /ˈpəʊltɹi/
commando /kəˈmɑːn.dəʊ/
loaf /ləʊf/
hollow /ˈhɒl.əʊ/
payroll /ˈpeɪɹəʊl/
vogue /vəʊɡ/
utmost /ˈʌtməʊst/
volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/
overweight /ˌəʊvəˈweɪt/
viola /viˈəʊ.lə/
duo /ˈdjuː.əʊ/
/ˈdʒuː.əʊ/
backbone /ˈbækˌbəʊn/
placebo /pləˈsiːbəʊ/
postage /ˈpəʊstɪdʒ/
notification /ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃən/
cohort /ˈkəʊ.hɔː(ɹ)t/
creole /ˈkɹi.əʊl/
mole /məʊl/
/mɔʊl/
modem /ˈməʊdəm/
/ˈməʊdɛm/
explode /ɪkˈspləʊd/
fro /fɹəʊ/
motionless /ˈməʊʃənlɛs/
palazzo /pəˈlatsəʊ/
soda /ˈsəʊdə/
roach /ɹəʊtʃ/
sandstone /ˈsændˌstəʊn/
biotechnology /ˈbaɪəʊˌtɛk.nɒl.əʊ.dʒi/
bingo /ˈbɪŋ.ɡəʊ/
willow /ˈwɪl.əʊ/
tempo /ˈtɛm.pəʊ/
aroma /əˈɹəʊmə/
overdue /ˌəʊ.vəˈdju/
associate /əˈsəʊʃieɪt/
/əˈsəʊsieɪt/
memo /ˈmɛməʊ̯/
carbohydrate /kɑːbəʊˈhaɪdɹeɪt/
overdraft /ˈəʊvədɹɑːft/
programmer /ˈpɹəʊɡɹæmə/
bogus /ˈbəʊ.ɡəs/
closeness /kləʊsnəs/
crow /kɹəʊ/
landowner /ˈlændˌəʊ.nə/
dough /dəʊ/
roe /ˈɹəʊ/
marrow /ˈmæɹəʊ/
evoke /ɪˈvəʊk/
ferocious /fəˈɹəʊʃəs/
stony /ˈstəʊni/
buffalo /ˈbʌf.əl.əʊ/
opaque /əʊˈpeɪk/
oversee /əʊvə(ɹ)siː/
bony /ˈbəʊni/
hose /həʊz/
overflow /ˈəʊvəˌfləʊ/
soak /səʊk/
voter /ˈvəʊtə(ɹ)/
cobalt /ˈkəʊ.bɒlt/
opener /ˈəʊpənə/
noble /ˈnəʊbəl/
stroll /stɹəʊl/
folklore /ˈfəʊk.lɔː/
comb /kəʊm/
toad /təʊd/
motorcycle /ˈməʊtəˌsaikəl/
rogue /ˈɹəʊ̯ɡ/
topaz /ˈtəʊpæz/
harrow /ˈhæɹəʊ/
macho /ˈmætʃəʊ/
overcoat /ˈəʊvəkəʊt/
denote /dɪˈnəʊt/
momentous /məʊˈmɛn.təs/
corrosion /kəˈɹəʊʒən/
moat /məʊt/
noteworthy /ˈnəʊtˌwɜːði/
override /əʊvəˈɹaɪd/
nova /ˈnəʊ.və/
cohesive /ˈkəʊ.hiː.sɪv/
nomadic /nəʊˈmæd.ɪk/
parochial /pəˈɹəʊkɪəl/
golding /ˈɡəʊldɪŋ/
oval /ˈəʊvəl/
holistic /həʊˈlɪs.tɪk/
homely /ˈhəʊmli/
macroeconomic /ˌmækɹəʊˌiːkəˈnɒmɪk/
prognosis /pɹɒɡˈnəʊsɪs/
overlap /ˌəʊvəˈlæp/
adobe /əˈdəʊ.bɪ/
know-how /ˈnəʊ.haʊ/
coma /ˈkəʊmə/
overthrow /əʊvəˈθɹəʊ/
behold /bɪˈhəʊld/
fiasco /fɪˈæs.kəʊ/
foal /fəʊl/
/fɔʊl/
overhaul /ˈəʊvəˌhɔːl/
waistcoat /ˈweɪs(t)kəʊt/
motivate /ˈməʊtɪveɪt/
onus /ˈəʊnəs/
myocardial /maɪəʊˈkɑːdi.əl/
notional /ˈnəʊʃənəl/
erroneous /ɪˈɹəʊ.nɪ.əs/
/ɛɹˈəʊ.nɪ.əs/
rhino /ˈɹaɪ.nəʊ/
donate /dəʊˈneɪt/
/dəˈneɪt/
grotesque /ɡɹəʊˈtɛsk/
withhold /wɪθˈhəʊld/
/wɪðˈhəʊld/
demo /ˈdɛm.əʊ/
overtake /ˈəʊvə(ɹ).teɪk/
uppermost /ˈʌpəməʊst/
monoclonal /ˈmɒ.noˌkləʊ.nəl/
groan /ɡɹəʊn/
cheerio /ˈtʃɪəɹ.i.əʊ/
cobra /ˈkəʊbɹə/
/ˈkɒbɹə/
torso /ˈtɔː.səʊ/
boulder /ˈbəʊl.də(ɹ)/
bovine /ˈbəʊ.vaɪn/
coca /ˈkəʊkə/
esoteric /ˌɛs.əʊˈtɛɹ.ɪk/
exponent /ɛkˈspəʊnənt/
/ɪkˈkspəʊnənt/
ghetto /ˈɡɛtəʊ/
rotate /ɹəʊˈteɪt/
clover /ˈkləʊ.və(ɹ)/
utopia /juˈtəʊpɪə/
pronoun /ˈpɹəʊnaʊn/
roam /ɹəʊm/
snowy /snəʊi/
stronghold /ˈstɹɒŋhəʊld/
yeo /jəʊ/
dissociation /ˈdɪˌsəʊʃɪieɪʃən/
sew /səʊ/
proton /ˈpɹəʊ.tɒn/
info /ˈɪnfəʊ/
bologna /bəˈləʊnjə/
genome /ˈdʒiː.nəʊm/
tableau /ˈtæ.bləʊ/
console /ˈkɒn.səʊl/
commotion /kəˈməʊ.ʃən/
isotope /ˈaɪ.sə.təʊp/
sole /səʊl/
chromatography /ˌkɹəʊ.məˈtɒɡɹə.fi/
sparrow /ˈspæɹəʊ/
/ˈspæɹoʊ/
/ˈspɛɹoʊ/
grocery /ˈɡɹəʊsəɹi/
chrome /kɹəʊm/
brooch /bɹəʊtʃ/
cello /ˈtʃɛləʊ/
over /ˈəʊ.və(ɹ)/
omeprazole /əʊˈmɛpɹəzəʊl/
woe /wəʊ/
dope /dəʊp/
dislocation /dɪsləʊˈkeɪʃən/
wholeheartedly /ˌhəʊlˈhɑː(ɹ)t.ədli/
limbo /ˈlɪmbəʊ/
choke /t͡ʃəʊk/
geophysical /ˌdʒiː.əʊˈfɪz.ɪk.əl/
mediocre /ˌmiːdɪˈəʊkə/
/ˈmiːdɪˌəʊkə/
morrow /mɒɹəʊ/
alto /ˈæl.təʊ/
grocer /ˈɡɹəʊsə/
diagnose /daɪəɡˈnəʊz/
mellow /ˈmɛləʊ/
silicone /ˈsɪlɪkəʊn/
overrun /əʊvəˈɹʌn/
sclerosis /sklɪˈɹəʊsɪs/
loathe /ˈləʊð/
poke /pəʊk/
tornado /tɔː(ɹ)ˈneɪ.dəʊ/
negotiable /nɪˈɡəʊʃi.əbəl/
showcase /ˈʃəʊˌkeɪs/
unload /ʌnˈləʊd/
footnote /ˈfʊtˌnəʊt/
photosynthesis /ˌfəʊ.təʊˈsɪn.θə.sɪs/
yo /jəʊ/
halo /ˈheɪləʊ/
lobe /ləʊb/
moan /məʊn/
rota /ˈɹəʊ.tə/
mower /ˈməʊ.ə(ɹ)/
nomenclature /nəʊˈmɛn.klətʃə/
yeoman /ˈjəʊ.mən/
domino /ˈdɒmɪnəʊ/
nome /nəʊm/
overture /ˈəʊvətjʊə/
/ˈəʊvətʃ(ʊ)ə/
omen /ˈəʊmən/
cowan /ˈkəʊən/
homer /ˈhəʊmə/
overwhelm /ˌəʊvəˈʍɛlm/
/ˌəʊvəˈwɛlm/
kilo /ˈkiːləʊ/
postmodernism /pəʊstˈmɑdɚnɪzəm/
zodiac /ˈzəʊ.dɪ.æk/
joker /ˈdʒəʊkə/
portico /ˈpɔːtɪkəʊ/
unfold /ʌnˈfəʊld/
archipelago /ɑːkɪˈpɛləɡəʊ/
glow /ɡləʊ/
alcove /ˈæl.kəʊv/
photon /ˈfəʊtɒn/
mono /ˈmɒnəʊ/
notoriety /nəʊ.tə.ˈɹaɪ.ə.ti/
polio /ˈpəʊljəʊ/
reproach /ɹɪˈpɹəʊtʃ/
croquet /ˈkɹəʊkeɪ/
zoological /zəʊəˈlɒdʒɪkəl/
hullo /hʌˈləʊ/
/həˈləʊ/
prosaic /pɹəʊˈzeɪ.ɪk/
judo /ˈdʒuːdəʊ/
acrimonious /æk.ɹɪ.ˈməʊ̯.nɪ.əs/
virtuoso /ˌvɜ.tʃuˈəʊ.səʊ/
mold /məʊld/
/mɔʊld/
drone /dɹəʊn/
docile /ˈdəʊ.sail/
soapy /ˈsəʊpi/
draconian /dɹəˈkəʊ.ni.ən/
/dɹækˈəʊ.ni.ən/
yarrow /ˈjæɹəʊ/
lo /ləʊ/
vole /ˈvəʊl/
yoke /jəʊk/
/jɔːk/
folio /ˈfəʊlɪəʊ/
/ˈfəʊljəʊ/
forgo /fɔːˈɡəʊ/
sociolinguistic /ˌsəʊsi.əʊlɪŋˈɡwɪstɪk/
/ˌsəʊʃjəʊlɪŋˈɡwɪstɪk/
crescendo /kɹɪˈʃɛn.dəʊ/
/kɹəˈʃɛn.dəʊ/
cytoplasm /ˈsaɪtəʊˌplæzəm/
pharaoh /ˈfæɹəʊ/
/ˈfeɪ.ɹəʊ/
/ˈfɛːɹəʊ/
jumbo /ˈd͡ʒʌmbəʊ/
rowan /ɹəʊən/
loophole /ˈluːphəʊl/
rosette /ɹəʊˈzɛt/
electrode /əˈlɛk.tɹəʊd/
/iˈlɛk.tɹəʊd/
omega /ˈəʊmɛɡə/
biro /ˈbaɪ.ɹəʊ/
grotto /ˈɡɹɒt.əʊ/
heroism /ˈheɹəʊɪzəm/
atrocious /əˈtɹəʊʃəs/
tiptoe /ˈtɪpˌtəʊ/
/ˈtʰɪpˌtʰəʊ̯/
rodent /ˈɹəʊdənt/
boast /bəʊst/
linoleum /lɪˈnəʊli.əm/
morose /məˈɹəʊs/
bowman /ˈbəʊmən/
torpedo /ˌtɔː(ɹ)ˈpiː.dəʊ/
zoology /zəʊˈɒlədʒi/
erode /ɪˈɹəʊd/
/ɪˈɹoʊd/
podium /ˈpəʊ.dɪi.ʌm/
dipole /ˈdʌɪpəʊl/
mango /ˈmæŋɡəʊ/
postprandial /ˌpəʊs(t)ˈpɹan.dɪ.əl/
gusto /ˈɡʌstəʊ/
mistletoe /ˈmɪsəltəʊ/
overdo /ˌəʊ.vəˈdu/
beau /bəʊ/
libido /lɪˈbiː.dəʊ/
tow /təʊ/
jovial /ˈdʒəʊ.vɪ.əl/
snowball /ˈsnəʊbɔːl/
colloquial /kəˈləʊ.kwi.əl/
phobia /ˈfəʊbi.ə/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list