Words containing the diphthong /eə/ (343)Word Pronunciation (IPA)
there /ðɛə(ɹ)/
/ðɛː(ɹ)/
where /wɛə/
/wɛː/
area /ˈɛə̯ɹɪə̯/
therefore /ˈðɛəfɔː/
care /kɛə/
air /ˈɛə/
/ˈɛː/
hair /hɛə/
/hɛɚ/
fair /fɛə/
/fɛː/
share /ʃɛəɹ/
chair /t͡ʃɛə(ɹ)/
fairly /ˈfɛə(ɹ).li/
aircraft /ɛə.kɹɑː̩ft/
/ɛː.kɹɑː̩ft/
pair /pɛə(ɹ)/
welfare /ˈwɛlˌfɛə/
rare /ɹɛə/
wear /wɛə/
square /skwɛə(ɹ)/
/skwɛː(ɹ)/
anywhere /ˈɛnɪwɛə/
parent /ˈpɛəɹənt/
/ˈpeəɹənt/
/ˈpæɹənt/
everywhere /ɛv.ɹi.(h)weə(ɹ)/
vary /ˈvɛəɹi/
prepare /pɹɪˈpɛə/
airport /ˈɛə.pɔːt/
barely /ˈbɛə(ɹ).li/
bare /bɛə(ɹ)/
/bɛː(ɹ)/
prayer /pɹɛə(ɹ)/
hardware /ˈhɑːdˌwɛə/
dare /dɛə(ɹ)/
whereby /wɛə(ɹ)ˈbaɪ/
unfair /ʌnˈfɛə(ɹ)/
/ɐnˈfɛə(ɹ)/
/ʌnˈfɛː(ɹ)/
/ɐnˈfɛː(ɹ)/
spare /ˈspɛə(ɹ)/
scarcely /ˈskɛəsli/
repair /ɹɪˈpɛə/
thereafter /ˌðeəɹˈɑːftə/
nightmare /ˈnaɪt.mɛə/
variable /ˈvɛəɹ.i.ə.bl̩/
bear /bɛə(ɹ)/
/bɛː(ɹ)/
theirs /ðɛəz/
/ðɛːz/
heir /ɛə(ɹ)/
dairy /ˈdɛəɹi/
declare /dɪˈkleə/
fare /fɛə(ɹ)/
wary /wɛəɹ.i/
fairy /ˈfɛəɹɪ/
stare /stɛəɹ/
armchair /ˈɑː(ɹ)mtʃɛə(ɹ)/
scarce /ˈskɛəs/
wheelchair /ˈwiːltʃɛə(ɹ)/
mare /mɛə/
beware /ˌbiˈwɛəɹ/
careless /ˈkɛəlɘs/
tear /tɛə/
aeroplane /ˈeə.ɹə.pleɪn/
carer /ˈkɛəɹə(ɹ)/
underwear /ˈʌndəweə/
secretariat /ˌsɛkɹəˈtɛəɹɪət/
proletariat /ˌpɹoʊlɪˈtɛəɹi.ət/
hairy /ˈhɛəɹi/
flair /flɛə/
therein /ˈðeəɹˈɪn/
stair /stɛəɹ/
precarious /pɹəˈkɛəɹi.əs/
sectarian /sɛkˈtɛəɹi.ən/
rarity /ˈɹɛə.ɹə.tɪ/
laird /leə(ɹ)d/
scare /skɛə/
egalitarian /ɪˌɡæl.ɪˈtɛə.ɹi.ən/
airy /ˈɛəɹ.i/
squarely /ˈskwɛə(ɹ).li/
bearer /ˈbɛəɹə(ɹ)/
pear /pɛə/
scary /ˈskeəɹi/
actuarial /æk.tjuˈɛəɹ.i.əl/
despair /dɪˈspeə(ɹ)/
daresay /ˌdɛəˈseɪ/
thereto /ˌðeəˈtuː/
impair /ɪmˈpɛə/
cairn /kɛən/
garish /ˈɡɛəɹɪʃ/
solarium /ˈsɒl.ɛəɹ.i.əm/
/ˈsʌl.ɛəɹ.i.əm/
gregarious /ɡɹɪˈɡɛə.ɹɪ.əs/
bearable /ˈbɛəɹəbəɫ/
prairie /ˈpɹɛəɹi/
lair /lɛə/
barbarian /bɑː(ɹ).ˈbɛə.ɹi.ən/
vicarious /vɪˈkɛəɹi.əs/
despairingly /dɪˈspɛəɹ.ɪŋ.li/
airlift /ˈɛə.lɪft/
variant /ˈvɛəɹi.ənt/
/ˈvæɹi.ənt/
airplane /ˈɛəpleɪn/
disrepair /ˌdɪs.ɹɪˈpɛə(ɹ)/
therefrom /ˌðeəˈfɹɒm/
airmail /ˈɛə.meɪl/
bairn /bɛəɹn/
/bɛəɹn/
wherewithal /ˌwɛə.wɪˈðl/
/ˈwɛə.wɪ.ðɔːl/
sectarianism /sekˈteəɹi.ənɪzəm/
grandparent /ˈɡɹæn(d)pɛəɹənt/
scherzo /ˈskɛətsəʊ/
/ˈskɜːt./
multifarious /ˌmʌl.tɪˈfɛəɹ.i.əs/
debonair /dɛbəˈneə(ɹ)/
scarecrow /ˈskɛə.kɹəʊ/
airless /eə(ɹ).ləs/
mohair /ˈməʊhɛə/
ne'er /nɛə/
disciplinarian /dɪsɪplɪˈnɛəɹɪən/
pare /peə(ɹ)/
heirloom /ˈɛə.luːm/
tearaway /ˈtɛəɹəweɪ/
wherefore /ˈweə(ɹ)ˌfɔː(ɹ)/
nefarious /nɛˈfɛəɹi.əs/
daredevil /ˈdɛədɛvəl/
/ˈdɛədɛvəɫ/
solitaire /ˈsɒlɪˌtɛəɹ/
concierge /ˌkɒn.siˈɛə̯ʒ/
ersatz /ˈɛəzæts/
wearable /ˈweəɹəbl/
faro /ˈfɛəɹəʊ/
urticaria /ˌɜɹ.tɪˈkeə.ɹi.ə/
declarer /dɪˈkleəɹə(ɹ)/
therewith /ðɛəˈwɪθ/
/ðɛəˈwɪð/
libertarian /ˌlɪbəˈtɛəɹjən/
brassiere /ˈbɹæzɪɛə/
compere /ˈkɒmpeə/
ger /ˈɡɛə(ɹ)/
clairvoyant /ˌklɛəˈvɔɪ.ənt/
bugbear /ˈbʌɡ.bɛə(ɹ)/
/bɛː(ɹ)/
caldera /kælˈdɛə.ɹə/
/ˈkɔːl.də.ɹə/
forbear /fɔːˈbɛə/
lothario /loʊˈθɛəɹioʊ/
aerofoil /ˈɛəɹ.əˌfɔɪl/
chary /ˈtʃɛəɹi/
therefor /ðɛəˈfɔː/
airhead /ˈeəː.hɛd/
caries /ˈkeəɹiːz/
grammarian /ɡɹəˈmɛəɹɪən/
pharaonic /ˌfɛəɹeɪˈɒnɪk/
bearskin /ˈbɛə.skɪn/
ber /bɛə/
bareback /ˈbɛəbæk/
barefaced /ˈbeə(ɹ)feɪst/
dolphinarium /dɒl.fɪˈnɛəɹ.i.əm/
parterre /pɑːˈtɛə/
daycare /ˈdeɪkeə(ɹ)/
parentcraft /ˈpɛəɹəntkɹɑːft/
gregariousness /ɡɹɪˈɡɛə.ɹɪ.əs.nes/
savoir-faire /ˌsævwɑːˈfɛə/
millenarianism /mɪlɪˈnɛəɹɪənɪzəm/
ne'er-do-well /ˈnɛə.duˌwɛl/
carious /ˈkɛə.ɹi.əs/
derriere /ˌdɛɹiˈɛə(ɹ)/
/ˈdɛɹiˌɛə(ɹ)/
hairsbreadth /ˈhɛəɹzbɹɛdθ/
whereat /wɛəɹˈæt/
aeronaut /ˈɛəɹəˌnɔːt/
airiness /ˈeə(ɹ)ˌɪi.nəs/
antidisestablishmentarianism /ˌæn.ti.dɪz.ɪs.tæb.lɪʃ.mənˈtɛə.ɹɪə.nɪ.z(ə)m/
fieldfare /ˈfiːldfɛə/
frigidaire /ˌfɹɪdʒɪˈdɛə/
centenarian /ˌsɛn.tɪˈnɛəɹ.i.ən/
duergar /ˈdwɛə.ɡɑː/
/dʊˈɛə.ɡɑː/
nary /ˈnɛəɹi/
necessaire /nɛsɪˈsɛə/
vair /vɛə/
/vɛː/
vapourware /ˈveɪ.pə.wɛə(ɹ)/
cercaria /sɜː(ɹ)ˈkɛəɹɪə/
chare /tʃɛə/
hairshirt /ˈhɛəʃɜːt/
harum-scarum /ˌhɛəɹəmˈskɛəɹəm/
naris /ˈnɛə.ɹɪs/
stemware /ˈstɛm.wɛə(ɹ)/
daywear /ˈdeɪweə(ɹ)/
farer /ˈfɛəɹə(ɹ)/
hydria /ˈhaɪdɹeə/
microwear /ˈmaɪkɹoʊwɛəɹ/
capoeira /kɑːpəˈweəɹə/
caregiving /ˈkeəɡɪvɪŋ/
cnidarian /naɪˈdɛəɹɪən/
necessarium /ˌnɛsɪˈsɛəɹɪəm/
/ˌnɛsɪˈsɑːɹɪəm/
overwear /ˌoʊ.vəɹˈwɛəɹ/
proletarianism /ˌpɹəʊlɪˈtɛəɹɪənɪzəm/
tearsheet /ˈtɛəʃiːt/
aerobridge /ˈɛəɹ.əʊˌbɹɪdʒ/
aeromancy /ˈeə.ɹə.mæn.si/
air gun /ˈeə(ɹ).ɡʌn/
air-con /eə(ɹ)ˈkɒn/
airmobile /ɛəˈməʊbaɪl/
airy fairy /ˈeəɹi feəɹi/
Alghero /alˈɡɛəɹəʊ/
allocher /ˈæləˌkɛə/
antipredestinarian /ˌæntɪpɹiːdɛstɪˈnɛəɹɪən/
anythingarian /ˌɛnɪθɪŋˈɛəɹɪən/
apiarian /eɪpɪˈɛəɹɪən/
Aquarius /əˈkwɛəɹɪəs/
Ares /ˈeəɹiːz/
Arian /ˈɛəɹi.ən/
Arianism /ˈɛəɹɪənɪzəm/
Aries /ˈɛəɹiːz/
Arius /ˈɛəɹi.əs/
Aryan /ˈɛəɹi.ən/
/ˈɛəɹjən/
/ˈɑɹi.ən/
/ˈɑɹjən/
au pair /əʊ ˈpɛə/
Aufklärung /ˈaʊfklɛəɹʊŋ/
away with the fairies /əˈweɪ wɪð ðə ˈfɛəɹɪːz/
bachelor's fare /ˈbætʃələs ˈfɛə(ɹ)/
banderillero /ˌbændəɹiːˈjeəɹəʊ/
bandolero /ˌbændəˈleəɹəʊ/
barbarious /bɑː(ɹ)ˈbeəɹɪəs/
barebow /ˈbɛəbəʊ/
barège /bæɹˈeəʒ/
Baudelairean /ˌbəʊd(ə)ˈlɛəɹɪ.ən/
Bavaria /bəˈveəɹɪə/
Bavarian /bəˈvɛəɹɪən/
bearberry /ˈbɛəbɛɹi/
beardom /ˈbɛədəm/
Bulgaria /bʌlˈɡɛə.ɹi.ə/
Cairns /kɛənz/
Carey /ˈkɛəɹi/
Castle Cary /ˌkɑːsəl ˈkɛəɹi/
chairness /ˈt͡ʃɛə(ɹ)nəs/
Charon /ˈkɛəɹɒn/
chemin de fer /ʃəˌmæ̃ də ˈfɛə/
combustionary /kəmˈbʌstʃəˌnɛəɹi/
Dáil Éireann /dɔɪ̯l ˈɛə̯ɹən/
dea ex machina /deəɛksˈmæʃɪnə/
deaerate /diːˈeəɹeɪt/
deaerated /diːˈeəɹeɪtəd/
deaeration /diːeəˈɹeɪʃən/
declaredly /dɪˈklɛəɹədli/
declaredness /dɪˈklɛədnəs/
declarement /dɪˈklɛəmənt/
Delaware /ˈdɛləweə(ɹ)/
Demerara /dɛməˈɹeəɹə/
denary /dɪˈneəɹi/
dero /ˈdɛəɹ.əʊ/
derrière /ˌdɛɹiˈɛə(ɹ)/
diastereoselectivity /ˌdaɪəstɛəɹioʊsəlɛkˈtɪvɪti/
drop bear /dɹɒp bɛə(ɹ)/
/dɹɒp bɛː(ɹ)/
Eire /ˈɛəɹə/
eirs /ɛəɹz/
encierro /ˌɛnsɪˈɛəɹəʊ/
Erdoğan /ˈɛəɹdoʊˌɑːn/
erelong /ɛəˈlɒŋ/
/ɛːˈlɒŋ/
ethnosectarian /ɛθnə(ʊ)sɛkˈtɛəɹɪən/
fair dos /ˌfɛə(ɹ)ˈduːz/
fairy snuff /ˌfɛəɹɪˈsnʌf/
Fareham /ˈfɛəɹəm/
Faroe Islands /ˈfeəɹəʊ/
Faroese /ˌfɛəɹəuˈiːz/
Faroish /ˈfɛəɹəuɪʃ/
fayre /fɛə(ɹ)/
féerie /ˈfɛəɹi/
/ˈfeɪəɹi/
Finnair /fɪ.nɛə(ɹ)/
fumarium /fjuːˈmɛəɹɪəm/
Gergesene /ˈɡɛəɡəsiːn/
Gibraltarian /dʒɪ.bɹɔːlˈtɛəɹ.i.ən/
Gilbert's syndrome /ʒiːlˈbɛər/
glair /ɡlɛə(ɹ)/
goathair /ˈɡəʊtˌhɛə/
heirdom /ˈɛəɹdəm/
hello there /həˈləʊ̯ ðɛə(ɹ)/
/hɛˈləʊ̯ ðɛː(ɹ)/
Herzegovina /ˌhɛəɹtsɨˈɡoʊvɨnə/
/ˌhɜɹtsəɡoʊˈviːnə/
Hungarian /hʌŋˈɡɛə.ɹi.ən/
ice bear /aɪsˌbɛəɹ/
infare /ˈɪnfɛə/
I²C /ˈaɪ ˈskwɛə(ɹ)d ˈsiː/
Khmer /kəˈmɛə(ɹ)/
Khmer Rouge /ˈkmɛəɹ ˈɹuːʒ/
/kəˈmɛəɹ ˈɹuːʒ/
lactucarium /læktjuːˈkɛəɹɪəm/
laissez faire /ˈlæs.eɪ ˌfeə(ɹ)/
/ˈleɪ.seɪ ˌfeə(ɹ)/
lapsarian /læpˈsɛəɹɪən/
lares and penates /ˌlɛəɹiːz ənd pɪˈnɑːtiːz/
mair /mɛə/
malware /ˈmæl.weə(ɹ)/
Mary /ˈmɛəɹɪ/
Maryland /ˈmɛəɹilænd/
Ménière's disease /ˈmɛn.i.ɛə(ɹ)z/
/mɛnˈjɛə(ɹ)z/
merguez /mɛə.ˈɡɛz/
metacercaria /ˌmɛtəsɜː(ɹ)ˈkɛəɹɪə/
Mexican hairless /ˈmɛks.ɪ.kən ˈhɛə.ləs/
mountain bearberry /ˈmaʊn.tɪn ˈbɛəbɛɹi/
ne'ertheless /ˌnɛəðəˈlɛs/
Nehru jacket /ˈnɛə.ɹuː ˈdʒæk.ɪt/
Nigerien /niːˈʒɛəɹi.ən/
nihilarian /naɪˈhɪ.leəɹ.i.ən/
Nihilarian /naɪˈhɪ.leəɹ.i.ən/
ObamaCare /oʊˈbɑ məˌkɛəɹ/
oh yeah /oʊ˥˩ jɛə˨˩/
Ontario /ˌɑnˈtɛə.ɹi.oʊ/
pandeiro /pænˈdɛəɹəʊ/
père /pɛə(ɹ)/
periplasm /ˈpɛəɹiˌplæzm/
pescetarian /ˌpɛskɪˈtɛəɹi.ən/
/ˌpɛsɪˈtɛəɹi.ən/
polyzoarium /pɒliˈzəʊˌeəɹi.ʊm/
postlapsarian /ˌpəʊstlæpˈsɛəɹɪən/
powersharing /ˈpaʊəʃɛəɹɪŋ/
preprepare /ˌpɹiːpɹɪˈpɛə/
ribspare /ˈɹɪbspɛə(ɹ)/
Rotarian /ɹəʊˈtɛəɹ.i.ən/
ruse de guerre /ˌruːz.dəˌɡɛə/
/lang=fr/
Sagittarius /sædʒɪˈtɛəɹɪəs/
Sarah /ˈsɛəɹə/
/ˈsɑɹə/
scamware /ˈskæm.weə(ɹ)/
scherenschnitte /ˈʃɛəɹənˌʃnɪtə/
serrefine /sɛəɹ.ˈfiːn/
shovelware /ˈʃʌvəlwɛə(ɹ)/
shy bairns get nowt /ʃaɪ bɛəns ɡɛt naʊt/
son et lumière /ˈsɒn eɪ ˈluːmɪˌɛə/
sonero /səˈnɛəɹəʊ/
South Carolina /ˌsaʊθ keəɹəˈlaɪnə/
sparerib /ˌspɛəˈɹɪb/
starey /stɛəɹi/
stary /stɛə.ɹɨ/
Stradivarius /ˌstɹadɪˈvɛəɹɪ.əs/
temerarious /ˌtɛməˈɹɛəɹi.əs/
their /ðɛə(ɹ)/
/ðɛː(ɹ)/
thereatop /ˌðɛəɹəˈtɒp/
therebehind /ˌðɛəbɪˈhaɪnd/
thereinto /ðɛəɹɪnˈtuː/
/ðɛəˈɹɪntuː/
there're /ˈðɛəɹˌə(ɹ)/
Theron /ˈθɛəɹən/
they're /ðɛə(ɹ)/
/ðɛː(ɹ)/
thin air /θɪ.nɛə(ɹ)/
Tocharian /təuˈkɛəɹi.ən/
/təuˈkɑːɹi.ən/
tooth fairy /tuːθ ˈfɛəɹɪ/
torcularious /ˌtɔːkjuːˈlɛəɹɪəs/
Trafalgar Square /tɹəˈfæl.ɡə(ɹ) ˈskwɛə(ɹ)/
treenware /ˈtɹiːnwɛə(ɹ)/
TrumpCare /tɹʌmpˌkɛəɹ/
ubiquarian /ˌjuː.bɪˈkwɛə.ɹɪən/
Valles Marineris /ˈvælɪs ˌmɛəɹɪˈnɛɹɪs/
vaporware /ˈveɪ.pə.wɛə(ɹ)/
varia lectio /ˈvɛəɹɪəˈlɛktɪəʊ/
variac /ˈvɛəɹiˌæk/
various /ˈvɛəɹi.əs/
Versailles /vɛəˈsaɪ/
vulgarian /vʌlˈɡɛəɹi.ən/
ware /wɛə(ɹ)/
Wareham /ˈwɛəɹəm/
wear and tear /ˈwɛəɹənˈtɛəɹ/
were- /weə(ɹ)/
werebear /ˈwɪəːbɛə(ɹ)/
/ˈwɛəbɛə(ɹ)/
whene'er /wɛnˈɛə(ɹ)/
wherethan /ʍɛəˈðæn/
whichsoe'er /ˌwɪtʃsəʊˈɛə/
Wimbleware /ˈwɪm.bl̩ˌweə(ɹ)/
your mileage may vary /jə ˈmaɪlədʒ meɪ ˈvɛəɹi/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

  • #1 Hi love this web but a questio
    n which is how did you put the ad in this web thanks and God bless
    Written by: Only fire on 08/06/2022

Write a comment about this list